Dissertantın    S.A.A Müəssənin  adı İxtisasın şifri və  adı      Mövzunun adı Qeydiyyat tarixi
İlyas Əhməd oğlu Vəliyev Azərbaycan Dövlət Aqrar  Universiteti 3102.01 –  Aqromühəndislik

İribuynuzlu qaramal üçün yem qarışığı hazırlanma və paylanma prosesinin texnoloji təkmilləşdirilməsi ilə səmərəliliyin artırılması

07.09.2017
Rüstəm Mirzağa oğlu Vəliyev Azərbaycan Dövlət Aqrar  Universiteti 3102.01 –  Aqromühəndislik

 Dəyişən en götürümlü kultivator aqreqatlarından istifadənin səmərəliliyinin işlənməsi və əsaslandırılması

07.09.2017
Nigar Arzu qızı İbrahimova Azərbaycan Dövlət Aqrar  Universiteti 3102.01 –  Aqromühəndislik

 Kənd təsərrüfatı təyinatlı yük avtomobillərinin konstruktiv parametrlərindən asılı olaraq hərəkət dayanaqlığının əsaslandırılması

07.09.2017
İlham Xıdır oğlu Abdullayev Azərbaycan Dövlət Aqrar  Universiteti 3102.01 –  Aqromühəndislik

Fermer təsərrüfatı şəraitində kartofun becərilməsində mexanikləşdirilmiş texnologiyanın təkmilləşdirilməsi

07.09.2017
Kəmalə Zabit qızı Abbaszadə Azərbaycan Dövlət Aqrar  Universiteti 3102.01 –  Aqromühəndislik

Torpağın  becərilməsinin enerjiqoruyucu texnologiyasının təkmilləş-dirilməsi

07.09.2017
Aynur İlqar qızı qızı Süleymanova Azərbaycan Dövlət Aqrar  Universiteti 3102.01 –  Aqromühəndislik

Xırda toxumlu bitkilərin səpilməsi üçün torpağın becərilməsində kombinə edilmiş aqreqatın parametrlərinin və iş rejimlərinin əsaslandırılması

07.09.2017
Rövşən Rafiq oğlu Behbudov Azərbaycan Dövlət Aqrar  Universiteti 3102.01 –  Aqromühəndislik

Maşın-traktor aqreqatlarının təkərli hərəkət hissələrinin dartı-ilişmə xüsusiyyətlərinin yüksəldilməsi ilə istismar keyfiyyətinin əsaslandırılması

07.09.2017
Rasim Cabbar oğlu Ələkbərov Azərbaycan Dövlət Aqrar  Universiteti 3102.01 –  Aqromühəndislik

Diler müəssisələri şəbəkəsinin yaradılması yolu ilə texniki servisin parametrlərinin əsaslandırılması

07.09.2017
Şakir Hüseynqulu oğlu Əliyev Azərbaycan Dövlət Aqrar  Universiteti 3102.01 –  Aqromühəndislik

Tərəvəz məhsullarının emalının genişləndirilməsi ilə istehsal və konservləşdirmə texnologiyalarının təkmilləşdirilməsi

07.09.2017
Elşad Akif oğlu Abbasov Azərbaycan Dövlət Aqrar  Universiteti 3102.01 –  Aqromühəndislik

Fındıq bağlarının salınma texnologiyasında istifadə edilən maşının təkmilləşdirilməsi

07.09.2017
Sevda Rizvan qızı Mərdanova Azərbaycan Dövlət Aqrar  Universiteti 3102.01 –  Aqromühəndislik Fermer təsərrüfatlarının neft məhsulları ilə əlverişli təminatının və texnikanın yanacaqla doldurulma sistemlərinin əsaslandırılması (Gəncə-Qazax bölgəsinin misalında) 11.09.2017
Cəbrayıl Rəfayıl  oğlu Camalov Azərbaycan Texniki  Universiteti 3314.01 −  Tibbi texnologiya İridodiaqnostik televiziya sistemlərinin kontrastlığının artırılması 11.09.2017
Elçin Ramiz oğlu Bannayev Azərbaycan Texniki  Universiteti 337.01 −  Informasiya-ölçmə və idarəetmə sistemləri  və 3314.01 −  Tibbi texnologiya İridodiaqnostik televiziya sistemlərinin həlletmə qabiliyyətinin artırılması 27.10.2017
 Kəmalə Abış qızı Ağaxanova  Sumqayıt Dövlət Universiteti  3340.01 –  Elektrotexniki sistemlər və komplekslər   Elektrik verilişi xəttinin qərarlaşmış rejimlərinin yüklənmə və meteoroloji amilləri nəzərə almaqla modelləşdirilməsi metodlarının işlənməsi   27.10.2017
 Amil Tofiq oğlu Ağayev  Milli Aviasiya Akademiyası  3324.07 –  Məsafədən aerokosmik tədqiqatlar   Məsafədən zondlama verilənləri əsasında Kür çayı daşqınlarının eko-coğrafi qiymətləndirilməsi   27.10.2017
 Qabil Alxan oğlu Qafarov  Azərbaycan Memarlıq və İnşaat  Universiteti  3305.05 –  Mühəndis kommunikasiya sistemləri   Neft tərkibli çirkli suların elektrokimyəvi üsullarla təmizlənməsi   27.10.2017
 Xəyal Əlisa oğlu İbrahimov Azərbaycan Texniki  Universiteti   3315.01 −  Metallurgiya texnologiyası  Titanla qismən legirlənmiş elektrotexniki təyinatlı alüminium ərintisinin işlənməsi   27.10.2017
 Ülviyyə Adil qızı  Nəsibova  Azərbaycan Elmi-Tədqiqat və Layihə-Axtarış Energetika İnstitutu  3342.02 −  İstilik elektrik stansiyaları (istilik hissəsi)  Energetik qurğuların temperatur rejiminə suyun keyfiyyətinin təsiri   27.10.2017
 Cəbrayıl Rafayıl  oğlu Camalov  Azərbaycan Texniki  Universiteti  3337.01 –  İnformasiya-ölçmə və idarəetmə sistemləri  və 3314.01 –  Tibbi texnologiya  İridodiaqnostik televiziya sistemlərinin kontrastlığının artırılması   27.10.2017
 Azər İlyas oğlu Nemətlinin  Azərbaycan Memarlıq və İnşaat  Universiteti  3305.02 –  İnşaat mexanikası  Bərkidilmədə istifadə olunan möhkəmləndirilmiş, sıxılan, özlü-elastiki silindrik qabığın mühitlə rəqsləri   27.10.2017
 Orxan Yasəf oğlu İmanlı  Azərbaycan Hidrotexnika və Meliorasiya Elm-İstehsalat Birliyi  3305.08 –  Hidrotexniki tikinti  Azərbaycanın irriqasiya təyinatlı su anbarlarının sanitar-texniki vəziyyətinin tədqiqi və səmərəliliyinin yüksəldilməsi   27.10.2017
 Mirkazım Mircabbar oğlu Abasov  Azərbaycan Memarlıq və İnşaat  Universiteti  3305.02 –  İnşaat mexanikası  Möhkəmləndirilmiş silindrik formalı dəniz qurğu elementlərinin dayanıqlığı və rəqsləri   27.10.2017
Mahir Rəsul oğlu Həsrətov Azərbaycan Dövlət Aqrar  Universiteti 3102.01 –  Aqromühəndislik Azərbaycan şəraitində Sampo–2055 tipli kombaynların dinamiki xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi və hərəkət sisteminin optimal rejimlərinin əsaslandırılması 27.10.2017
Elnur Tofiq oğlu Mansurov Azərbaycan Texniki  Universiteti 3325.01 −  Telekommunikasiya texnologiyası Abunəçi daxilolma şəbəkələrinin effektivliyinin  artırılması 27.10.2017
Göyərçin İlyas qızı Quliyevanın Azərbaycan Texniki  Universiteti 3325.01 −  Telekommunikasiya texnologiyası Telekommunikasiya sistemlərində multimedia trafikinin veriliş effektivliyinin artırılması metodu 27.10.2017
Sevinc Ənvərcan qızı Cəbrayılova Azərbaycan Texniki  Universiteti 3325.01 −  Telekommunikasiya texnologiyası İP telefon şəbəkələrində informasiyanın veriliş effektivliyinin artırılması mexanizmlərinin analizi 27.10.2017
Valeh Lətif oğlu Şərifov Azərbaycan Memarlıq və İnşaat  Universiteti 3305.02 –  İnşaat mexanikası Qeyri bircins anizotrop lövhələrin xarici mühitin müqaviməti nəzərə alınmaqla dayanıqlığı və məxsusi rəqsləri 27.10.2017
Rahim Əhməd oğlu Əliyev Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Akademiyasının Adyunkturası 7302.01 –  Hərbi xüsusi elmlər  Hərbi təyinatlı obyektlərin tikintisində xüsusi tərkibli betonların tətbiqi 27.10.2017
Yalçın Sabir oğlu İsayev Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Akademiyasının Adyunkturası 7302.01 –  Hərbi xüsusi elmlər  Hərbi təyinatlı radiotexniki sistemlərin ayırdetmə qabiliyyətinin və maneəyə davamlılığının yüksəldilməsi 27.10.2017
Arif Həsən oğlu Həsənov  Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Akademiyasının Adyunkturası 7301.01 –  Hərbi nəzəri elmlər Hərbi təyinatlı telekommunikasya sistemlərinin effektivliyinin və kriptomühafizəsinin yüksəldilməsi 27.10.2017
Telman Neman oğlu Mikayılov Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Akademiyasının Adyunkturası 7301.01 –  Hərbi nəzəri elmlər Ümumqoşun birliklərinin əməliyyatlarında düşmənə atəşlə zərərvurmanın optimallaşdırılması 27.10.2017
Yaşar Allahqulu oğlu Əməşov Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Akademiyasının Adyunkturası 7304.01 –  Milli təhlükəsizlik Azərbaycan Respublikasında Dövlət informasiya sistemlərinin və ehtiyatlarının təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin kompleks tənzimlənməsi mexanizminin tədqiq edilməsi 27.10.2017
Əhəd Murtuz oğlu İsayev Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Akademiyasının Adyunkturası 7302.01 –  Hərbi xüsusi elmlər Telekommunikasya sistemlərində informasiya və xidməti kanalların buraxma qabiliyyətinin yüksəldilməsi üsullarının tədqiqi 27.10.2017
Əşrəf Qabil oğlu Hüseynov  Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Akademiyasının Adyunkturası  7301.01 –  Hərbi nəzəri elmlər  Portativ optik rabitə sistemi   27.10.2017
 Rəna Famil qızı İslamova  Milli Aviasiya Akademiyası  3311.02 –  Təbii mühitə, maddələrə, materiallara və məmulatlara nəzarət cihazları və üsulları   Azərbaycan Respublikasının Yalama-Nabran sahil zonasının CİS texnologiyaları əsasında ekoloji qiymətləndirilməsi   27.10.2017
 Azər Əli oğlu Əliyev  Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Akademiyasının Adyunkturası  7301.01 –  Hərbi nəzəri elmlər  Quru qoşunların birləşmə, hissə və bölmələrinin yeni döyüş imkanlarının müəyyən edilməsi   27.10.2017
 Siyavuş Məmməd oğlu Babayev  Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Akademiyasının Adyunkturası  7302.01 –  Hərbi xüsusi elmlər  Hücum döyüşündə taktiki qrupların tədqiqi   27.10.2017
 Bəhruz Qurban oğlu Əmiraslanov  Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye  Universiteti  3337.01 –  İnformasiya -  ölçmə və idarəetmə sistemləri (sahələr uzrə)  Yüksək keyfiyyətə malik birborulu rezonator əsasında vibrasiya tezlik sıxlıqölçəni   22.12.2017
 Əfilə Həsənbala qızı Balayevanın  Sumqayıt Dövlət  Universiteti  3340.01 –  Elektrotexniki sistemlər və komplekslər   Nəqliyyat vasitələrinin istismarında alternativ enerji mənbəyi   22.12.2017
 Hicran Ədalət qızı Ramazanova  Azərbaycan Texnologiya  Universiteti  3326.01 –  Toxuculuq və yüngül sənaye materiallarının və məhsullarının texnologiyası  Geyim materiallarının xassələrinin tədqiqi və müasir dövrdə tətbiqi istiqamətlərinin işlənməsi   22.12.2017
 İsmayıl Yusif oğlu Məstalıyev  Azərbaycan  Elmi-Tədqiqat və Layihə-Axtarış Energetika İnstitutu  3338.01 –  Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (sahələr üzrə)  Elektroenergetikada bəzi məsələlərin həlli üçün məsafədən təhsil sisteminin işlənməsi və onun tətbiqi   22.12.2017
 Cavidə Rizvan qızı Dəmirova  Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti  3313.02 –  Maşınlar, avadanlıqlar və proseslər  Ştanqlı quyu nasos qurğusunun iş rejiminin dinamik səviyyəyə görə idarə olunması   22.12.2017
 Bəhruz Cabbar oğlu Əhmədov  Azərbaycan Texniki  Universiteti  3343.01 −  İstilik texnikasının nəzəri əsasları  Alternativ yanacaqların (butanol - 1 və dizel yanacağı qarışığı) geniş hal parametrlərində istilik-fiziki xassələri   22.12.2017
Mirkazım Mircabbar oğlu Abasov Azərbaycan Memarlıq və İnşaat  Universiteti 3305.08 –  Hidrotexniki tikinti Möhkəmləndirilmiş silindrik formalı dəniz qurğu elementlərinin dayanıqlığı və rəqsləri 22.12.2017
Sevinc Nizam qızı  Cəfərova Azərbaycan Elmi-Tədqiqat və Layihə-Axtarış Energetika İnstitutu 3341.01 −  Elektrik stansiyaları (elektrik hissəsi) və elektroenergetik sistemlər Qeyri-xətti və qeyri-simmetrik yüklü sənaye müəssisələrinin elektrik təhcizatı sistemlərində elektrik enerjisi keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması üsullarının işlənilməsi 22.12.2017
Kamran Əlipənah oğlu Süleymanov Azərbaycan Elmi-Tədqiqat və Layihə-Axtarış Energetika İnstitutu 3341.01 −  Elektrik stansiyaları (elektrik hissəsi) və elektroenergetik sistemlər

Vəziyyətin qiymətləndirilməsi məsələsinin həlli üçün Azərbaycan enerjisistemində sinxronlaşdırılmış vektor ölçmələri qurğularının optimal yerləşdirilməsi üsulunun işlənilməsi

 22.12.2017
 İsmayıl Yusif oğlu Məstalıyev  Azərbaycan Elmi-Tədqiqat və Layihə-Axtarış Energetika İnstitutu  3341.01 −  Elektrik stansiyaları (elektrik hissəsi) və elektroenergetik sistemlər  Elektroenergetikada bəzi məsələlərin həlli üçün məsafədən təhsil sisteminin işlənməsi və onun tətbiqi   22.12.2017
 Sevda Möyüş qızı  Səfərəliyevanın  Azərbaycan Elmi-Tədqiqat və Layihə-Axtarış Energetika İnstitutu  3341.01 −  Elektrik stansiyaları (elektrik hissəsi) və elektroenergetik sistemlər   Qeyri-xətti və qeyri-stasionar texnologiyalar halında elektrik enerjisinin keyfiyyətinin veyvlet analizi   22.12.2017
 Gülbacı Sabir qızı İsrafilova  Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye  Universiteti  3311.02 –  Təbii mühitə, maddələrə, materiallara və məmulatlara nəzarət cihazları və üsulları  Yeyinti məhsulları üçün polimer qablaşdırma mnəmulatlarının istehsalının keyfiyyətinin idarəetmə üsulunun işlənməsi və nəzarət   22.12.2017
 Günel Səyavuş qızı Ağayevanın  Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye  Universiteti  3337.01 –  İnformasiya-ölçmə  və idarəetmə sistemləri (sahələr üzrə)  Elektrofizioloji siqnalların cəld spektral analiz üsulu və onun tibbi diaqnostikada tətbiqi   22.12.2017
 Vüqar Qəzənfər oğlu  Rəcəbov  Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Bakı Mühəndislik  Universiteti  2002.01 −  Deformasiya olunan bərk cisim mexanikası  Mühitlə təmasda olan qeyri-bircins nano-mikro kompozit çubuqların dayanıqlığı və rəqsləri   06.02.2018
 Fərhad Elbəy oğlu Aslan-zadə  Azərbaycan Texniki  Universiteti  2004.01 −  Maşınların, cihazların və aparatların dinamikası, möhkəmliyi  Təmassız fırçalı kipləşdiricili qazturbin mühərriklərinin etibarlığının təmin edilməsi   06.02.2018
 Milana Yaqub qızı Orucova  Azərbaycan Texniki  Universiteti  3325.01 −  Telekommunikasiya texnologiyası  Məftilsiz lokal rabitə şəbəkələrinin modelləri və hesablama üsulları   06.02.2018
 Mətanət Məhəmməd qızı Həsənquliyeva  Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye  Universiteti  3337.01 –  İnformasiya-ölçmə və idarəetmə sistemləri   EKQ siqnalların flikker-küy spektroskopiya üsulu ilə ürək xəstəliklərini müəyyən edən diaqnostik sistem   09.03.2018
 Səidə Arif qızı Musəvinin  Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti  2002.01 –  Deformasiyta olunan bərkm cisim mexanikası  Planar konstruksiyalı yanacaq elementlərininn layihə-texnoloji parametrlərinin tədqiq olunması ilə işləmə qabiliyyəti və keyfiyyət göstəricilərinin yüksəldilməsi   09.03.2018
 Rüfət Nadir oğlu Ağayev  Azərbaycan  Memarlıq  və  İnşaat   Universiteti  3305.02 –  İnşaat mexanikası  Maye ilə əlaqədə olan qabırğalarla möhkəmləndirilmiş qeyri bircins silindrik qabığın rəqsləri   09.03.2018
 Zakir Cümşüd  oğlu Zabidov  AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun  3324.07 –  Məsafədən aerokosmik tədqiqatlar  Şəhər havasının optik monitorinq məsələlərinə riyazi və aerokosmik metodların tətbiqi   09.03.2018
 Teymur oğlu Mehdiyev  Azərbaycan Memarlıq və İnşaat  Universiteti  2500.32 –  Geodeziya  Geodezi ölçmələr və müasir texnologiyalar əsasında sürüşmə hadisələrinin kompleks qiymətləndirilməsi   04.04.2018
 İlqar Rəfael oğlu Əliyev  Sumqayıt Dövlət Universiteti  3340 - Elektrotexniki sistemlər və komplekslər  

Kompleks avadanlıqlar üçün xüsusi manipulyatorların intellektual idarəetmə vasitələrinin alqoritm və

modellərinin işlənməsi
 04.04.2018
 Ramal  Mirzəhəsən oğlu Dənziyev  Azərbaycan Memarlıq və İnşaat  Universiteti  2500.32 –  Geodeziya  Peyk geodezi və məsafədən zondlama üsulları əsasında daşqınların qiymətləndirilməsi   04.04.2018
Ziya Vilayət oğlu Məmmədov Bitki mühafizə və Texniki Bitkilər Elmi-Tədqiqat İnstitutu 3102.01 –  Aqromühəndislik Ştanqlı çiləyicilərin konstruktiv-texnoloji təkmilləşdirilməsi 04.04.2018
Xədicə Bəhruz qızı Salayeva Azərbaycan Memarlıq və İnşaat  Universiteti 3305.08 –  Hidrotexniki tikinti Kollektor-drenaj şəbəkələrinin yenidən qurulmasının əsas prinsiplərinin tədqiqi (Samur-Abşeron massivi timsalında) 04.04.2018
 Rəqsanə Qəzənfər qızı Əliyeva  Azərbaycan Dövlət                  Aqrar  Universiteti  3102.01 –  Aqromühəndislik  Fermer təsərrüfatlarında fındıq ləpəsinin hazırlanma texnologiyası və texniki vasitənin təkmilləşdirilməsi   04.04.2018
 Musa Rəşid oğlu Dəmirçiyev  Azərbaycan Dövlət                  Aqrar  Universiteti  3102.01 –  Aqromühəndislik  Cins düyələrdə doğum qabağı dövr üçün yelinə xidmət texnologiyasının və texniki vasitəsinin işlənməsi  04.04.2018 
 Yeganə Hikmət qızı Tağıyeva  Azərbaycan Dövlət                  Aqrar  Universiteti  3102.01 –  Aqromühəndislik  Şəmkir Aqroparkının əkin sahələrində innovativ texnologiyaların tətbiqi üçün informasiya proqram təminatının işlənib hazırlanması   04.04.2018
 Vüqar Tofiq oğlu Ağayev  Azərbaycan Dövlət                  Aqrar  Universiteti  3102.01 –  Aqromühəndislik  Yem istehsalının adaptiv intensivləşdirilmə əsasında enerji – resurs qoruyucu və ekoloji texnologiyasının əsaslarının işlənməsi  04.04.2018
 Xavər Əlimxan qızı Xavəri  Azərbaycan Dövlət                  Aqrar  Universiteti  3102.01 –  Aqromühəndislik  Şəkər çuğunduru emalının tullantılarından heyvandarlıqda yem kimi istifadə olunmasının mexanikləşdirilmiş texnologiyasının işlənməsi və əsaslandırılması   04.04.2018
 Firudin İsrayıl oğlu Əmiraslanov  Azərbaycan Dövlət                  Aqrar  Universiteti  3102.01 –  Aqromühəndislik  МТЗ-82.1 (-89.2; -12.21) traktorlarından tərtib edilmiş maşın-traktor aqreqatlarından istifadədə onun iş rejimlərinin optimallaşdırılması yolu ilə səmərəliliyinin yüksəldilməsi  04.04.2018
 Hicran Rəşid qızı İsmayılova  Azərbaycan Dövlət                  Aqrar  Universiteti  3102.01 –  Aqromühəndislik  Azərbaycanda günəbaxan tumlarının ilkin emalının yeni texnologiya əsasında işlənməsi və əsaslandırılması   04.04.2018
 Səməd Nurəddin oğlu Yusifov  Azərbaycan Dövlət                  Aqrar  Universiteti  3102.01 –  Aqromühəndislik  Gəncə-Qazax iqtisadi rayonunun dağətəyi əkin sahələrində aqroservis sistemində mühəndis texniki xidmətin səmərəliliyinin yüksəldilməsi   04.04.2018
 Rais Məcnun oğlu Rəsulov  Azərbaycan Dövlət                  Aqrar  Universiteti  3102.01 –  Aqromühəndislik  Fermer təsərrüfatları üçün alternativ, bərpa olunan enerji resurslarından istifadə texnologiyasının təkmilləşdirilməsi və qurğunun işlənməsi   05.06.2018
 Kibar Məhəmməd oğlu Cəfərquliyev  Azərbaycan Dövlət                  Aqrar  Universiteti  3102.01 –  Aqromühəndislik  Lifsizləşdirilmiş pambıq toxumunun hazırlanması üçün texnoloji xəttin işlənməsi və təkmilləşdirilməsi   05.06.2018
 Aynurə Təvəkkül  qızı Allahverdiyeva  Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası 3319.01- Gəmiçilik texnikası Gəmidə texnoloji parametrlərin ölçülməsində maqnit levitasiya sisteminin istifadə olunma xüsusiyyətləri  05.06.2018
Abayev İrmik İrsilyeviç  

Azərbaycan Texniki  Universiteti

 3312.01 -Materiallar texnologiyası Tərləyən matrissada alınan ovuntu dəmir çuqun kompozisiyaların  struktur və xassələri  05.06.2018
Yeganə Calal qızı Süleymanova Milli Aerokosmik Agentliyi 3324.07 –  Məsafədən aerokosmik tədqiqatlar Aerokosmik verilənlər əsasında landşaft strukturunun dinamikasının geoinformasion modelləşdirilməsi və kartoqrafik təqdimatı 05.06.2018
Kəmalə Sərdar qızı Ağayeva Milli Aerokosmik Agentliyi 3324.07 –  Məsafədən aerokosmik tədqiqatlar Aerokosmik verilənlər və Coğrafi Məlumat sistemləri texnologiyası əsasında Böyük Qafqazın cənub yamaclarında sürüşmə zonalarının tədqiqi 05.06.2018
Məmmədova Amaliya Maksim qızı  Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti  3342.02-İstilik elektrik stansiyaları (istilik hissəsi) Разработка технологий химического обессоливания воды с использованием мембранных методов и рекуперацией реагентов из отходов ТЭС.                    05.06.2018
İlham Şakir oğlu Ələkbərov Azərbaycan Dövlət  Aqrar Universiteti 3102.01 Aqromühəndislik Makara tipli gübrəsəpən aparatların konstruktiv parametrlərinin təkmilləşdirilməsi 05.06.2018
Bağırzadə Afaq Sahib qızı  Azərbaycan Texnologiya Universiteti  3309.01-Qida mühəndisliyi Tokay tipli şərabların istehsal texnologiyasının təkmilləşdirilməsi 12.06.2018
İlyasova Aynur Fərrux qızı  Azərbaycan Texnologiya Universiteti 3309.01-Qida mühəndisliyi Texniki üzüm sortlarının keyfiyyət göstəricilərini artırmaqla süfrə şərabları istehsalı texnologiyasının işlənməsi 12.06.2018
Qəzənfərli Nicat Elxan oğlu  Azərbaycan Texnologiya Universiteti 3313.02-Maşınlar, avadanlıqlar və proseslər Avtomobilin sürət ötürməsində qoşma prosesinin real xarakterik metodunun səmərəli seçilməsinin tədqiqi 12.06.2018
Quliyev Sədir Saday oğlu  Azərbaycan Texnologiya Universiteti 3336.01-Metrologiya və Metroloji təminat Maşınqayırmada diyirlənmə yastığının keyfiyyətinin və etibarlılığının tədqiqi 12.06.2028
Razil Tofiq oğlu Mirzəyev  Azərbaycan Texnologiya Universiteti 3326.01-Toxuculuq və yüngül sənaye materiallarının və məhsullarının texnologiyası Kostyumun hissələrinin keyfiyyət xassələrinin yüksəldilməsi üçün resursqoruyucu texnologiyanın işlənməsi 12.06.2018
Natiq Vilayət oğlu Bağırzadə  Azərbaycan Memarlıq və İnşaat  Universiteti 3305.03-İnşaat konstruksiyaları, bina və qurğular Sıxılan elementlərin işinin qeyri-xətti modellər əsasında tədqiqi 20.06.2018
Zöhrabov Nicat Rəsul oğlu  Azərbaycan Texniki  Universiteti 3327.01-Nəqliyyat sistemləri texnologiyası Dəmiryol nəqliyyatı ilə intermodal konteyner daşımalarının təşkili (Azərbaycan Respublikasının timsalında) 20.06.2018
Sahib Söyün oğlu İsmayılov  Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası 3319.01-Gəmiçilik texnikası Gəmi və generator qurğularının  tədqiqi 20.06.2018
İlham Siyavuş oğlu Axundov Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası 3319.01 - Gəmiçilik texnikası 2Ч10,5/13 və 6l20 tipli gəmi dizellərinin ğöstəricilərinə istismar parametrləri və yanacaq növünün təsirinin tədqiqi 20.06.2018
Sevda Böyükağa qızı Qasımova Azərbaycan Memarlıq və İnşaat  Universiteti 2391.01 –  Ekoloji kimya Məişət tullantılarının zərərsizləşdirilərək üzvi-mineral kompleks gübrə texnologiyasında istifadəsinin tədqiqi 27.06.2018

 

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015