Dİlçİlİk üzrə Problem Şurasının İclasları

(2010-2014-cü İllərdə)

15 aprel 2010-cu il (Pr.1)

14 mart 2011-ci il (Pr.2)

04 iyul 2011-ci il(Pr.3)

16 dekabr 2011-ci il (Pr.4)

24 aprel 2012-ci il (Pr.5)

08 may 2012-ci il (Pr.6)

22 may 2012-ci il (Pr.7)

12 iyun 2012-ci il tarixli (Pr.8)

29 noyabr 2012-ci il tarixli (Pr.9)

28 fevral 2013-cü il (Pr.10)

30 may 2013-cü il (Pr.11)

28 noyabr 2013-cü il(Pr.12)

20 fevral 2014-cü il (Pr.13)

29 aprel 2014-cü il (Pr.14)

03 iyul 2014-cü il (Pr.15)

****************************************

Dİlçİlİk üzrə Problem Şurasında qeydİyyatdan keçmİş  dİssertasiya  mövzuları

və müəllİflər

 Elmlər Doktoru Elmi Dərəcəsi Üzrə 

 1. Natəvan Havar qızı Hacıyeva, “Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatının dil və üslub xüsusiyyətləri”, 10.02.01-Azər­baycan dili
 2. Sona İbad qızı Abdullayeva, «Просодиче­ская органи­за­ция фонетиче­ских единиц в русском и азер­байджанском языках», 10.02.20–müqayisəli-ta­rixi və müqa­yisəli tipoloji dilçilik
 3. Rəna Məmməd qızı Tağıyeva, «Обозначение основных участников учебного процесса в русском языке XVIII-XXI вв. », 10.02.03 – slavyan dilləri(rus dili)
 4. Valeh Bayram oğlu Nəsibov, «Проблемы внутриглагольного словообра­зо­вания в сов­ре­менном рус­ском и азер­бай­джанском язы­ках», 10.02.20–müqayisəli-ta­rixi və müqa­yisəli tipoloji dilçilik
 5. Vasif Musa oğlu Adilov, “Dil universa­lilə­rinin etnopsixoloji və linqvistik əsas­ları (türk və slav­yan dillərindəki rəngbildirmə va­hid­lərinin tədqiqi)”, 10.02.19 –dil nəzəriyyəsi
 6. Əli Şahqulu oğlu Balakişiyev, «Систематизация принципов лекси­кографи­ческой разра­ботки имён су­ществи­тель­ных (на ма­териале тол­ко­вых слова­рей современ­ного рус­ского языка и русско-азербай­джан­ских
 7. сло­варей)», 10.02.20–müqayisəli-ta­rixi və müqa­yisəli tipoloji dilçilik, 10.02.03 – slavyan dilləri(rus dili)
 8. Fəzair Əyyub oğlu Hüseynov, «Проблемы полисемии и принципы её описания в двуязычной лексикографии (на материале относительных прилагательных русского языка)», 10.02.03 – slavyan dilləri(rus dili); 10.02.01-Azər­baycan dili
 9. Dürdanə Tofiq qızı Əliyeva (BSU), “Türkdilli şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələrində onomastik va­hidlər”, 10.02.06 – türk dilləri
 10. Gülnarə Fəxrəddin qızı Əliyeva (BSU)“Türkologiyada tarixi leksiko­qra­­fiya”, 02.20–müqayisəli-ta­rixi və müqa­yisəli tipoloji dilçilik
 11. Kifayət Balay qızı Hacıyeva(BSU), “Müstəqillik döv­­­ründə Azər­bay­can dilinə keç­miş sözlərin lek­sik-üslubi xü­su­siy­yətləri (in­gilis və fransız dillərinin materialları əsasında”, 10.02.20–müqayisəli-ta­rixi və müqa­yisəli tipoloji dilçilik
 12. Günay Hümbət qızı Babayeva(BSU), «Принципы структурации сложного син­таксического це­лого в рус­ском, англий­ском и азербай­джанском язы­ках», 10.02.20–müqayisəli-ta­rixi və müqa­yisəli tipoloji dilçilik
 13. Sevinc Həbib qızı Fətəliyeva(BSU), «Опыт сравни­тельно-истори­че­­ского анали­за древних па­мят­ни­ков (на ма­те­риале эпо­сов «Книга мо­е­го Де­да Кор­ку­да», «Слово о полку» и «Песнь о Ни­бе­лунгах)», 10.02.20–müqayisəli-ta­rixi və müqa­yisəli tipoloji dilçilik
 14. Elşən Əlisa oğlu Şükürlü(BSU), “Qədim türk ya­zı­lı abidələrinin və müasir türk dillə­rinin ono­mas­tik sistemi”, 10.02.20–müqayisəli-ta­rixi və müqa­yisəli tipoloji dilçilik
 15. İlyas Mövsüm oğlu Aydınov (BSU), «Семантическая структура каче­ственных прила­га­тельных в сов­ременном рус­ском языке», 10.02.03– slavyan dilləri (rus dili)
 16. Gülnarə Namiq qızı Rzayeva (BSU), «Текст и проб­ле­мы языковой коммуникации (на материале русского и азер­байджанского язы­ков», 10.02.03– slavyan dilləri (rus dili); 10.02.01 – Azərbaycan dili
 17. Sevinc Hidayət qızı Quliyeva(BSU), «Функционально-семантическое поле лингвисти­ческой термино­логии в совре­мен­ном русском языке», 10.02.03– slavyan dilləri (rus dili);
 18. Leyla İlyas qızı Həmidova(BSU), «Лингво-когни­тив­ные пара­диг­мы ус­тойчивых словес­ных ком­плексов русско­го языка и про­блемы их пере­вода на азербай­джанский язык», 10.02.03– slavyan dilləri (rus dili);10.02.01 – Azərbaycan dili
 19. Sərdar S. Oğlu Zeynalov(BDU), “Azərbaycan dili dərsliklərində el­mi dilçilik fikri­nin inkişafı”, 10.02.01-Azər­baycan dili
 20. Aynur Famil qızı Qədimalıyeva (AMEA Dİ), “XV əsr Azərbaycan ədəbi dili”, 10.02.01-Azər­baycan dili
 21. Nərmin Əbülfəz qızı Əliyeva(AMEA Dİ), “Struktur dilçilikdə sintaktik əlaqələr problemi”, 10.02.19- dil nəzəriyyəsi
 22. Yusif Əşrəf oğlu Süleymanov(AMEA Dİ), İnter­fe­ren­si­ya pro­sesində struk­tur-se­man­tik də­­yi­ş­mələr (in­gilis və Azər­baycan dil­­lə­­rinin mate­rial­ları əsasında­)”, 10.02.19- dil nəzəriyyəsi
 23. Gülsüm İsrafil qızı Hüseynova(AMEA Dİ), “Azərbaycan tatlarının dili­nin leksikası (müqa­yisəli tədqiqat)”, 10.02.19- dil nəzəriyyəsi
 24. Elşad Şərəfxan oğlu Abışov(AMEA Dİ), “Qarabağ xan­lığının tarixi onomastikası”, 10.02.01-Azər­baycan dili
 25. Aynel Ənvər qızı Məşədiyeva(AMEA Dİ), “Türk dillə­rin­­də felin şəxssiz for­malarının müqa­yisəli-tarixi təd­qiqi”, 10.02.06- türk dilləri
 26. Elnarə Nadir qızı Əliyeva (AMEA Dİ), “Türk dillə­rində qram­ma­tik kate­qo­riyaların inkişafı və formalaşması tarixi”, 10.02.06- türk dilləri
 27. Könül Elxan qızı Abdu­rəh­manova, “Mətndə söyləm komponentlərinin aktuallaşması”, 10.02.19- dil nəzəriyyəsi
 28. Qətibə Çingiz qızı Mahmudova, “Müasir türk dil­lərin­də söz ya­radıcılığı
 29. 02.06- türk dilləri
 30. Səbinə Məm­məd qızı Al­məmmədova, “Müasir Azər­bay­can di­lində alınma ter­min­lərin uni­fikasiya və stan­dartlaş­dı­rılma for­maları”, 10.02.01 - Azərbaycan dili
 31. Məlahət Əb­dürrəhman qızı Məhərrəmova (ADU), “Müasir alman di­lində sözdü­zəl­­dici ele­ment­lərin prob­lemi və on­la­rın Azər­baycan di­lində qarşılığı”
 32. 02.20–müqayisəli-ta­rixi və müqa­yisəli tipoloji dilçilik
 33. Vaqif Ağasəf oğlu Qənbərov(ADU), “Danışıq aktının illokutiv və per­lokutiv aspekt­lə­ri (ingilis və Azər­baycan dil­lə­rinin material­ları əsasında), 10.02.19- dil nəzəriyyəsi
 34. Ülfət Zakir oğlu İbrahimov (ADU), “İctimai-siyasi leksikanın inki­şaf dinamikası (fransız mətbua­tının materialları əsasında), 10.02.05– roman dilləri
 35. İbrahim Qurban oğlu Kərimov (ADU), “Alman dilində sintaktik kon­struksiyalar və onların transfor­masiya imkan­ları”, 10.02.04 – german dilləri
 36. İradə Nadir qızı Hüseynova (ADU), «Вариатив­ность простого распро­стра­ненного пред­­ложения с ак­тантными кон­струкциями в ан­глийском языке», 10.02.04 – german dilləri
 37. Əhəd Cavadov (BDU)“Azərbaycan dili yazılı abidələrində tabeli mürəkkəb cümlə (XIII-XVI əsrlər)”02.01- Azərbaycan dili
 38. Mətanət Həsənqulu qızı Quliyeva (NDU), “Azərbaycan dilinin ekspres­siv sintaksisi”, 10.02.01- Azərbaycan dili
 39. Kəmalə Şamil qızı Əhmədova (AMEA Dİ), “Azərbaycan di­lində çox­kom­ponentli mürək­kəb cüm­lələr”, 10.02.01 - Azərbaycan dili
 40. Salman Süleyman oğlu Nuriyev (ADU), “Müasir ingilis dilində danışıq aktının nanolin­q­vistik əsasları”, 10.02.04 – german dilləri
 41. Solmaz Yavər qızı Süleymanova (BSU), “Müxtəlifsistemli dillərdə isim (bol­qar və Azərbay­can dilləri mate­rialları əsasında)”, 10.02.03– slavyan dilləri (bolqar dili);10.02.01 – Azərbaycan dili
 42. Həbib Adil oğlu Mirzəyev, “Hüseyn Arif poeziyasının dil və janr məsələləri”
 43. 02.01 – Azərbaycan dili ixtisası
 44. Dürdanə Mirzə qızı Rəhimzadə, “Oğuz qrupu türk dillərində ərəb mənşəli alınmaların sruktur-semantik xüsusiyyətləri”, 10.01.06-türk dilləri
 45. Leyla Musa qızı Xanbutayeva, “Sintaktik vahid­lərin psixolinq­vistik problemləri”, 10.02.19 – dil nəzəriyyəsi
 46. Teyyub Arıx oğlu Quliyev, “Avrasiya (Hind-Avropa, Ural və Altay) dillərinin
 47. monogenezi məsələsi”, 10.02.19 - dil nəzəriyyəsi
 48. Şirməm­məd Qüdrət oğlu Qulubəyli, “Müxtəlifsis­tem­li dillərdə ismin qram­­ma­tik kate­qo­ri­ya­ları (müasir Azərbay­can və in­gi­lis dillə­ri­nin ma­terialları əsasında)”, 10.02.01 – Azərbaycan dili; 10.02.04 – german dilləri
 49. Mayıl Binnət oğlu Əsgərov (AMEA Dİ), “Dillərin leksik-qrammatik sə­viy­yədə tədqiqi­nin linqvopsi­xo­lo­ji problem­ləri”, 5704.01-Dil nəzəriyyəsi
 50. Elman Savad oğlu Mirzəyev (AMEA Dİ), “Azərbaycan dili dialekt­lə­ri­nin ono­mastik lek­si­kasının sistemli təhlili (şərq və cənub qrupu dia­lekt və şivə­ləri­nin materialları əsasında)”, 10.02.01 – Azərbaycan dili
 51. Sevinc Tofiq qızı Ələkbərzadə (ADU), “Лингвокуль­ту­рологические ас­пекты дис­курса (на мате­риале ан­глий­ского и азер­бай­джанс­ко­го языков)”, müqayisəli-ta­rixi və müqa­yisəli tipoloji dilçilik
 52. Məlahət Əkbər qızı Vəliyeva(ADU), “Исследование ин­терференции на морфемном уровне в усло­ви­ях билин­гвиз­ма”, dil nəzəriyyəsi
 53. Aytən Məhəmməd qızı Bayramova (ADU), “İsmin qram­ma­tik kateqo­ri­yalar sis­temi mədə­niy­yətl­ər­arası kontek­stin­də (müxtəlif sis­tem­li dillərin ma­terialları əsa­sında)”, 5704.01. – Dil nəzəriyyəsi
 54. Nəzakət Qurban qızı Ələkbərova (AMEA Dİ), “Fonoloji sistem­də dəyişmələr: varintlılıq və norma”, 5704.01. – Dil nəzəriyyəsi
 55. Cəmil Məmmədağa oğlu Babayev (AMEA Dİ), “Müasir dilçi­lik­də prosodia və iuntonasiya problemi”, 5704.01. – Dil nəzəriyyəsi
 56. Yedgar Mikayıl oğlu Cəfərov (AMEA Dİ), “Virtual məkan­da dil”, 5706.01. – Azərbaycan dili
 57. Qüdsiyyə Gülhüseyn qızı Qənbərova (AMEA Dİ), “Azərbaycan di­li morfem­lə­ri­nin diaxronik-dialek­toloji aspekdə tədqiqi”, 5706.01. – Azərbaycan dili
 58. Fəridə Məhəmmədəli qızı Allahverdiyeva (AMEA Dİ), “Müasir ingilis di­lində sadə cüm­lələrin in­variant mo­del­ləri və variativ­liyi”, 5708.01. – german dilləri
 59. Təranə Çərkəz qızı Şükürova (AMEA Dİ), “Türk diillərində fonoloji qarşılaş­malar”, 5710.01 – türk dillərii
 60. Şəkər Əbdülkərim qızı Orucova (AMEA Dİ), “Türk etnonim­ləri­nin leksik-se­mantik təhlili”, 5710.01 – türk dilləri
 61. Sevinc Nadir qızı Bağırova(AMEA Dİ), “Azərbaycan dili leksikasının semantik sa­hə­ləri”, 5706.01. – Azərbaycan dili
 62. Güntəkin Komunar qızı Binnətova(AMEA Dİ), “Dialekt leksi­ka­sı­nın ümumtürk pra­formalar sis­temi”, 5706.01. – Azərbaycan dili
 63. Aqşin Minacəddin oğlu Məmmədov(AMEA Dİ), “Azərbaycan şi­fa­hi ədəbi dili tari­xi”, 5706.01. – Azərbaycan dili
 64. Lalə Asif qızı Hüseynova(AMEA Dİ), “Ara kompo­nent­lər mətndaxili əlaqənin
 65. reallaş­ması vasitəsi kimi”, 5708.01. – german dilləri
 66. Elvira Akif qızı Heydərova (BDU), “Azərbaycanda­kı rus şivələri­nin linqvokul­turoloji aspekti (Русский ос­тровной говор Азербайджана в лингвокуль­турологиче­ском аспекте”, 5707.01 – Slavyan dilləri(rus dili)
 67. Cavanşir Xankişi oğlu Muradov(BDU), “Kompüter ter­minologiyası­nın ekstralin­qvistik və lin­qvistik aspekt­ləri (Azərbay­can, rus və in­gilis dilləri ma­te­rialları əsa­sında)”, 5704.01. – Dil nəzəriyyəsi
 68. Şükufə Məhəmməd qızı Ağakişiyeva, “XX əsrin əv­vəl­lərində mədəni-si­ya­si mühit və Azər­bay­can ədəbi dil nor­­ması”, 5706.01 -Azərbaycan dili
 69. Liana Ramazanovna Ramazanova (AMEA Dİ), “Müxtəlifsistemli dillərdə sin­taktik kons­truk­siyaların eksponent və semantik təhlili”, 5704.01. – Dil nəzəriyyəsi
 70. Mehdi Nizami oğlu Rəhimov (AMEA Dİ), “Müasir ingilis dilinin Ame­ri­ka variantında frazeoloji va­hidlər”, 5708.01. – german dilləri
 71. Adil Səməndər oğlu Tapdıqov(AMEA Dİ), “Oğuz qrupu türk dillərinin paleotoponimləri”, 5704.01. – Dil nəzəriyyəsi
 72. Könül Məmməd qızı Əliyeva (BDU), “Azərbaycan və Tür­kiyə türk­cə­lərində dil siya­səti və planla­ma­­sı”, 5710.01 – türk dilləri
 73. Güllü Təvəkkül qızı Şükürova (BSU), “Сопоставитель­ный анализ гла­гольных пара­дигм рус­ского и азер­байджан­ского языков”, 5707.01 – Slavyan dilləri(rus dili); 5706.01. – Azərbaycan dili
 74. Zahir Vahid oğlu Əsədov(BSU), “Бинарная оп­позиция «свой – чужой»
 75. в древне­рус­ских памят­ни­ках письмен­ности”, 5707.01 – Slavyan dilləri (rus dili)
 76. Əzəmət Murtuza oğlu Rüstəmov (AMİ Sumqayıt filialı), “Zəngəzurun türk mənşəli toponim­lərinin linqvis­ti­kası”, 5706.01. – Azərbaycan dili
 77. Xatirə Adil qızı Abdullayeva (BSU), “Azərbaycan di­lin­də ərəb mən­şə­li sözlərin seman­tik və morfonoloji tə­kamülü (“Kitabi-Dədə Qorqud – Qa­zi Bürhanəd­din)”
 78. Salman Səfəralı oğlu Süleymanov (BDU), “Azərbaycan ədəbi dilində ərəb leksikası (XI-XVI əsr ədəbi abidələri əsasında)”,10.02.12 - Sami dilləri, 5706.01. – Azərbaycan dili
 79. Ruslan Məmməd oğlu Abdullayev(AMEA Dİ), “Türk dillərində diferensiallaşmanın tarixi kökləri”, Türk dilləri-5710.01
 80. Sevinc Sərhəd qızı Sadıqova(AMEA Dİ), “Qərbi Azərbaycan şivələrində ədəbi dilin arxaik leksik və qrammatik vahidləri”, Azərbaycan dili-5706.01
 81. Mətanət Çərkəz qızı Fərzəliyeva(AMEA Dİ), “Azərbaycan dilində funksional-semantik kateqoriyalar”, Azərbaycan dili - 5706.01
 82. İsmayıl Yolçu oğlu İsmayılov(AMEA Dİ), “Azərbaycan dilində mənəvi-mədəniyyət leksikası”, Azərbaycan dili-5706.01
 83. Aqil Gülağa oğlu Cəfərov(AMEA Dİ), “Azərbaycan dili orfofoniyasının nəzəri əsasları”, Dil nəzəriyyəsi-5704.01
 84. Rasim Arif oğlu Heydərov(AMEA Dİ), “Eksperimental dialekt fonetikası”, Dil nəzəriyyəsi - 5704.01
 85. Cahid İsmayıl oğlu Kazımov(AMEA Dİ), “Azərbaycan mühitində dil situasiyası və dil siyasəti”, Müqayisəli tarixi və müqayisəli tipoloji dilçilik - 5714.01
 86. Sevinc Akif qızı Mənsimzadə(AMEA Dİ), “Qədim Hind dilçiliyinin dünya dilçilik ənənəsinə təsiri”, Müqayisəli tarixi və müqayisəli tipoloji dilçilik - 5714.01
 87. Südabə Həsənağa qızı Nuriyeva(AMEA Dİ), “İngilis dilinin zənginləşməsində sosial amil problemi”, German dilləri - 5708.01
 88. Kəmalə Əndəhət qızı Ələkbərova(AMEA Dİ), “XX-XXI əsr Azərbaycan və Türk ədəbi dillərinin qarşılıqlı-müqayisəli tədqiqi problemləri”, Türk dilləri-5710.01
 89. Zamiq İltifat oğlu Təhməzov(AMEA Dİ), “Dildə lokativlik sahəsi”, Azərbaycan dili-5706.01
 90. Ülviyyə Hüseyn qızı Hüseynova(AMEA Dİ), “Dünya dil mənzərəsinin əsas konseptual modelləri (türk və slavyan dillərinin materialları əsasında), “Основные концептуальные модели языковой картины мира 
 91. (на материале тюркских и славянских языков)”, Müqayisəli tarixi və müqayisəli tipoloji dilçilik-5714.01
 92. Lalə Həsaməddin qızı Əliquliyeva(AMEA Dİ), “Ərəb və Azərbaycan dillərində feli sifət və feli sifət tərkiblərinin struktur-semantik funksional-üslubi xüsusiyyətləri”, Dil nəzəriyyəsi-5704.01
 93. Aida Burzu qızı Sobor (AMEA Dİ), “Alman-Azərbaycan bilinqvizmi və onun eksperimental fonetik analizi”, Müqayisəli tarixi və müqayisəli tipoloji dilçilik-5714.01
 94. Vahidə Mehdi qızı Cəfərzadə, “Mustafa Daririnin “Fütuhuş-Şam” əsərinin dili”, 01-Azərbaycan dili
 95. Fialə Bəylər qızı Abdullayeva (ADU), “Azərbaycanda tərcümə fikrinin formalaşması və dilin zənginləşməsində tərcümənin rolu (ingilis dillindən
 96. Azərbay­can dilinə tərcümələr əsa­sında)”, 5714.01- Müqa­yisəli tarixi və müqayisəli tipoloji dilçilik
 97. Amil Müzəffər oğlu Cəfərov (ADU), “Frazeoloji vahidlərdə metaforik gücləndiricilərin funksional-semantik problemləri (ingilis dili materialları əsasında)”, 5708.01-German dilləri
 98. Əhməd Şair oglu Şahidov, “Изменения в лексике и фразеологии современного русского языка как результат функционирования в русско-тюркском полиэтническом пространстве”, 5707.01-Slavyan dilləri(rus dili)
 99. Nuray Yadigar qızı Əliyeva(AMEA Naxçıvan Bölməsi), “Naxçıvan dialekt və şivələrinin lek­si­kası”, 5706.01-Azərbaycan dili
 100. Elçin Məmmədov, “Qarabağ və onun ətraf ərazilərinin toponimləri ümumtürk kontekstində”, Türk dilləri-5710.01

  Fəlsəfə Doktoru Elmi Dərəcəsi Üzrə

  1. Aqel Nəhənd Nuriyyə Əyyub qızı“Təbriz dialektinin leksikası (müqayisəli-tarixi tədqiqat)” 02.01 –Azərbaycan dili­ ixtisası
  2. Abdulqani Əhmədəli, “İngilis və ərəb dillərində qlotal stop ha­di­səsinin fizioloji-akustik və funksional xü­su­siyyətləri (eksperimental-fonetik tədqiqat), 10.02.04 - ger­man dilləri
  3. Ruhəngiz Raiq qızı Əbdürrəhmanova, “Müasir alman və Azərbaycan dillərində komparativ frazeoloji birləşmələrinin struktur-semantik təhlili”, 10.02.20 – müqayisəli tarixi və müqayisəli tipoloji dilçilik
  4. Günay Hadi qızı Əliyeva, «Семантика и прагматика производных слов и выяв­ле­ние их соотно­ше­ния с когни­тивными ком­понентами (на материале сов­ременного ан­глийского языка)», 10.02.04 - ger­man dilləri
  5. Salih Sabri oğlu Savaş, “Nəbi Divanının leksikası”, 10.02.06-türk dilləri
  6. Gülşən İsa qızı Mehdiyeva, “Müasir ingilis və Azərbaycan dillərində hərbi komanda və etiketlərin praqmatik, struktur və fonetik təhlili”, 10.02.20 – müqayisəli tarixi və müqayisəli tipoloji dilçilik
  7. Gülşən İsmayıl qızı Bəşirova, “Hərbi qulluq­çu­luq işində nitq mədəniyyəti
  8. və natiqlik mə­ha­rəti(linqvistik tədqiqat)”, 10.02.19 –dil nəzəriyyəsi
  9. Əli Ağababa oğlu Əliyev, “İngiliscə-azər­baycanca maşın tərcüməsi siste­mində felin çox­mənalılığının al­qoritmik həlli”, 10.02.19 –dil nəzəriyyəsi
  10. Rizai Mirəli Mirqafar oğlu, “Farsdilli türk şair­­lərinin əsərlə­rində türkizmlər (lek­si­ka və frazeolo­gi­ya)”, 10.02.06-türk dilləri
  11. Vüsalə Yaşar qızı Yusibova, “Fransız və Azər­baycan dillərində feli sifət kons­truk­siyalarının semantik və üs­lu­bi xüsusiy­yət­ləri”, 10.02.20 – müqayisəli tarixi və mü­qayisəli ti­poloji dilçilik
  12. Xoşbatini Hüseyn Mə­həm­məd oğlu, “Güney Azər­bay­can danışıq dilində arqolar”, 10.02.01-Azər­baycan dili
  13. Hu Fenghuan, “Rusdilli Azərbay­can yazıçılarının əsər­lərində ono­mas­tik vahidlərin linqvistik təhlili”, 10.02.03–slav­yan dilləri
  14. Günel Əmirxan qızı Mirzəyeva, “Müstəqillik dövrü Azərbaycan şerinin dil və üslub xüsusiyyətləri”, 10.02.01-Azər­baycan dili
  15. Zülfiyyə Qabil qızı Musəvi, “Психолингви­стические проб­лемы усвоения иностранных слов и выраже­ний в детской речи”, 10.02.19 –dil nəzəriyyəsi
  16. Sayad Müşgül qızı Ələsgərova, “İsanın “Mehri və Vəfa” məsnəvisinin dili”, 10.02.01-Azər­baycan dili
  17. Türkan Mirzə qızı Əsgərova, “İ.Nəsimi dilinin fraseologiyası”, 10.02.01-Azərbaycan dili
  18. Hafizət Məhəmmədt qızı Qurbanova, “Türk dillərində pleonazm hadisəsi”, 10.02.06-türk dilləri
  19. Esmira Həsənağa qızı Ağamirzəyeva, “Milli terminologiyanın formalaş­ma­sında beynəlmiləl terminlərin rolu”, 10.02.19- dil nəzəriyyəsi
  20. Məftunə Məlikəjdər qızı Quliyeva, “Nitq hissələrinin təsnifi prinsipləri”, 10.02.19 –dil nəzəriyyəsi
  21. Aynurə Telman qızı Rəhimova, “Dilin linqvistatistik metodlarla tədqiqi məsələləri”, 10.02.19 –dil nəzəriyyəsi
  22. Vüsalə Möhübbət qızı İmanova, “Mikayıl Müşfiqin dili”, 10.02.01-Azərbaycan dili
  23. Sima Hüseyn qızı Haqnəzəri, “Müxtəlifsistemli dillərdə ismin qrammatik kateqoriyaları (ingilis, Azərbaycan və fars dillərinin materialları üzrə)”, 10.02.19 –dil nəzəriyyəsi
  24. Qəffar Haşim oğlu Xamahani, “Azərbaycanda və İranda nəşr olunan ingilisdilli qəzetlərin dilinin müqayisəli linqvistik təhlili”, 10.02.19 –dil nəzəriyyəsi
  25. Cəmilə Həsənağa qızı Babayeva, “Türk dövlət və cəmiyyətlərinin dostluq, qardaşlıq və əməkdaşlıq qurultaylarında dil məsələləri”, 10.02.19 –dil nəzəriyyəsi
  26. Farrokh Parisa Hadi qızı, “İngilis dilçiliyində söz birləşməsi problemi”(Azərbaycan dilçiliyi ilə müqayisədə), 10.02.19 –dil nəzəriyyəsi
  27. Sevil Ayaz qızı Qəhrəmanova, “Müasir fransız dili leksikasının zənginləşməsində italyan dilindən alınan sözlərin rolu”, 10.02.19 –dil nəzəriyyəsi
  28. Aynur Müzəffər qızı Ağazadə, “Müasir dövrdəki ingilisdilli hüqu­qi mətnlərin dis­kur­siv xüsusiy­yət­ləri (məhkəmə sə­nəd­lərinin mate­rialları əsasında)”, 10.02.04 – german dilləri
  29. Vüsalə Ədalət qızı Kərimova, “Mürəkkəb sin­tak­tik bütöv və frazafövqü vahid­lərdə səbəb-nəticə əlaqələri”, 10.02.04 – german dilləri
  30. İradə Amin qızı Səmədova, “İngilisdil­li mate­rial­larda Dağ­lıq Qa­­­ra­­bağ­la bağlı qət­namə mətnləri­nin funk­sional-üs­lubi təh­lili”, 10.02.04 – german dilləri
  31. Nərgiz Şamil qızı Ərəbli , “Azər­­baycan və in­gi­lis və dil­lə­ri­n­də sinonimlər və on­­­la­rın üslubi xü­su­siyyət­ləri”, 10.02.19 –dil nəzəriyyəsi
  32. Şəfəq Əliş qızı Məlikova, “İngilis və Azərbaycan dillərində fitonimli frazeoloji birləşmələr”, 10.02.19 –dil nəzəriyyəsi
  33. Sevinc Seyidova, “Müasir ingilis, Azərbaycan və rus dillərində feli birləşmələrin müqayisəli-tipoloji təhlili”, 10.02.20. – müqayisəli-tarixi və müqayisəli tipoloji dilçilik
  34. Nuranə Hacı qızı Süleymanova, “Bədii mətnin təşkilində kontinuum kateqoriyasının rolu”, 10.02.19 –dil nəzəriyyəsi
  35. Əzizə Hüseyn qızı Xançobani Əhrəncani, “Müxtəlifsistemli dillərdə ismi birləşmələr (Orta əsr Azərbaycan, fars və ingilis dili ədəbi nümunələri əsasında”, 10.02.19 –dil nəzəriyyəsi
  36. Sonaxanım Hidayət qızı Sadiq, “İngilis və Azərbaycan dillərində mürəkkəb sintaktik bütövdə formal və semantik əlaqələr”, 02.20. – müqayisəli-tarixi və müqayisəli tipoloji dilçilik
  37. Fəridə Məmməd qızı Kazımova, “Акцентологическая интерфе­ренция в рус­ской речи азер­байджанцев”, 02.03 – slavyan dilləri
  38. Vəfa Çingiz qızı Həsənova, “Müxtəlifsis­temli dillərdə frazeo­lo­gizm­lərin müqayi­sə­li-tipoloji özəl­likləri (türk və rus dillərinin ma­terialları əsassında), 02.20. – müqayisəli-tarixi və müqayisəli tipoloji dilçilik
  39. Şərqiyyə Akif qızı Həsənova, «Лексика обозначающая характер человека в русском и азербайджанском языках», 02.20. – müqayisəli-tarixi və müqayisəli tipoloji dilçilik
  40. Bahar Vahid qızı Bağırlı, “Ərrəhman surəsinin akade­mik İ.Y.Kraç­kov­ski və Po­roxova tərəfin­dən tərcümələ­ri­nin müqayisəli təhlili. Mətnin ori­jinalla müqa­yisədə semantik quruluşu”, 10.02.20. – müqayisəli-tarixi və müqayisəli tipoloji dilçilik
  41. Əsəd İsmayıl oğlu İsmayılov, “Mətn quruculu­ğunda deyktik ele­mentlərin rolu”, 10.02.20. – müqayisəli-tarixi və müqayisəli tipoloji dilçilik
  42. Ofeliya Allahverdi qızı Tağıyeva, «Безличные глаголы совре­менного русско­го языка и способы их се­мантизации в русско-азер­бай­джанском словаре», 10.02.03 – slavyan dilləri(rus dili)
  43. Samirə Fərhad qızı Abdullayeva, «Глаголы движения как замкнутая лек­сико-семанти­че­ская группа в польском и aзербайджан­ском языках», 10.02.03 – slavyan dilləri(polyak dili), 02.01 –Azərbaycan dili
  44. Ayan Rauf qızı Əliyeva, «Мотивы концептуали­зации в болгар­ской и азербай­джанской фра­зеолгии», 10.02.03 – slavyan dilləri(bolqar dili), 02.01 –Azərbaycan dili
  45. Könül Nazim qızı İsmayılova, «Лингвистические и поэтико-символические особенности цветообозначений (на мате­риале русского языка) », 02.03 – slavyan dilləri(rus dili)
  46. Fidan Vaqif qızı Salayeva, “XX əsrin II yarı­sında Azərbaycan dilçiliyində frazeo­logiya nəzə­riyyəsinin inkişafı”, 10.02.19 –dil nəzəriyyəsi
  47. Xəyalə Mirələm qızı Vəliyeva, “Namiq Kamal əsərlərinin leksik-semantik təhlili”10.02.06-türk dilləri
  48. Alaattin Musa oğlu Erdoğan, “Atalar sözləri və zərb-məsəllərin etimoloji aspektdə tədqiqi və etimo­loji lüğətinin tər­tibi prinsipləri (Azərbaycan, türk və ingilis dilləri­nin materialları əsasında)”, 10.02.20. – müqayisəli-tarixi və müqayisəli tipoloji dilçilik
  49. Gülxanım Tofiq qızı İsmixanova, “Oğuz qrupu türk dillərində zaman anlayışı bildirən sözlər”, 10.02.06-türk dilləri
  50. Namiq Saleh oğlu Qafarov, “Oğuz qrupu türk dillərində feldən yaranan adlar”, 10.02.06-türk dilləri
  51. Gülnurə Hacıverdi qızı Babaşova, “Azərbaycan di­lində predikativ quruluşlu frazeo­loji vahidlər”, 02.01 –Azərbaycan dili
  52. Elnarə Fəxrəddin qızı Nağıyeva, «Сопоставитель­ный анализ поль­­ской и азербайджан­ской фразео­ло­гии, обознача­ющей реалии живот­ного мира» 10.02.20. – müqayisəli-tarixi və müqayisəli tipoloji dilçilik
  53. Roza Şakir qızı Şəfiyeva, «Сопоставитель­ный анализ срав­ни­тельных обо­ротов чеш­ского и азербай­джан­ского язы­ков», 10.02.20. – müqayisəli-tarixi və müqayisəli tipoloji dilçilik
  54. Diana Borisovna Abbasova, «Динамические элементы в фо­нетико-фонологи­ческой и мор­фонологической системах совре­менного рус­ского языка», 10.02.03 – slavyan dilləri(rus dili)
  55. Aygün Xanoğlan qızı İsayeva, «Типология сло­говых структур в русском, ан­глий­ском и азербай­джанском язы­ках», 10.02.20. – müqayisəli-tarixi və müqayisəli tipoloji dilçilik
  56. Nərminə Şüa qızı İsayeva, «Сопоставитель­ный анализ фра­зео­логических единиц с общим значением (по­ло­жительной эмоции) в рус­ском и азербайджанском язы­ках», 10.02.20. – müqayisəli-tarixi və müqayisəli tipoloji dilçilik
  57. Zəhra Yunis qızı Qulamova, «Принципы от­ра­жения исто­ри­ко-культурных сем в системе устойчивых срав­нений рус­ского языка», 10.02.03 – slavyan dilləri(rus dili)
  58. Könül Behbud qızı Sadıxova, «Фонетическая структура нача­ла и конца слова в современном русском и азер­байджанском языках», 10.02.20. – müqayisəli-tarixi və müqayisəli tipoloji dilçilik
  59. Günel Mirzəli qızı Səfərəliyeva, «Сопоставительное изучение зоо­нимов в рус­ском и азербай­джанском язы­ках», 10.02.03 – slavyan dilləri(rus dili); 02.01 –Azərbaycan dili
  60. Cəmilə Allahverən qızı Qədimova, «Семантико-грамматическая и стилисти­че­ская адаптация поло­низмов в рус­ском литера­турном языке XIX-XX вв», 10.02.03 – slavyan dilləri(rus dili)
  61. Məlahət Mustafa qızı Mustafayeva, «Воспроизведе­ние историко-культурных реа­лий в азербай­джанском пере­воде трилогии А.Н.Толстого («Хождение по мукам»), 10.02.03 – slavyan dilləri(rus dili); 02.01 –Azərbaycan dili
  62. Elşən Şəmsəd­din oğlu Şah­ba­layev, «Семантика и структура совре­менных реклам­ных текстов (по материалам рус­скоязычных средств массо­вой информации Азербайджана)», 10.02.03 – slavyan dilləri(rus dili)
  63. Svetlana Adil qızı Qurbanova, «Сравнительное исследование системных отно­шений в чеш­ской и азербай­джанской обря­довой лексике», 10.02.03 – slavyan dilləri(çex dili), 02.01 –Azərbaycan dili
  64. Ulduz Fazil qızı Hüseynova, «История ста­нов­ления фразеоло­гической теории в русском языко­знании», 10.02.03 – slavyan dilləri(rus dili)
  65. Ülkər Ağazahid qızı Mirzəyeva, «Префиксальные глаголы в рус­ском литератур­ном языке конца XVIII начала XIX века (функ­ционально-семан­тический ас­пект», 10.02.03 – slavyan dilləri(rus dili)
  66. Günel Rəhman qızı İsayeva, “Karluq qrupu türk dillərinin frazeologiyası (oğuz və qıp­çaq qrupu türk dil­lə­ri ilə mü­qayi­sə­də)”, 10.02.06-türk dilləri
  67. Natəvan Əsgər qızı Əliyeva, “Türk dillərində sıra kateqoriyası problemi”, 10.02.06-türk dilləri
  68. Vüsalə Əbülfəz qızı Babayeva, “Müasir ingilis dili­nin amerikan va­rian­tı­nın fo­netik və fonoloji səciy­yəsi”, 02.04 - german dilləri
  69. Dürrə Ərəstun qızı Həşimova, “Azərbaycanda ger­ma­nistikanın tə­şək­külü və inki­şafı”, 10.02.04 - german dilləri
  70. Elxan Qəşəm oğlu Yusifov, “Alman dilində in­kar prefiksləri və onların funk­sio­­nal-semantik təhlili”, 10.02.04 - german dilləri
  71. Sevinc Abdulla qızı Abdullayeva, “İngilis dilində gün­dəlik danı­şıq etiketlərinin in­to­nasiya xüsu­siy­yət­ləri (eks­perimental-fo­netik tədqiqat)”, 10.02.04 - german dilləri
  72. Günay Sərdar qızı İmaməliyeva, “Oğuznamə”­də felin zaman kateqoriyası”, 10.02.06-türk dilləri
  73. Turan Azər qızı Hacılı, “Nazim Hik­mə­­tin şer dili­nin leksikası”, 10.02.06-türk dilləri
  74. Şəbnəm Rasim qızı Həsənli, “XI-XII əsrlər türk dillərinin etnoqrafik leksikası”, 10.02.06-türk dilləri
  75. İlahə Məhəmməd qızı Qurbanova, “Azərbaycan dili dialekt və şivə leksika­sı­nın et­no­linq­vistik təhlili”, 02.01 –Azərbaycan dili
  76. Vəfa Ariz qızı Abdullayeva, “Azərbaycan di­lin­də termi­no­lo­ji leksika­nın in­kişaf isti­qamət­ləri”, 02.01 –Azərbaycan dili
  77. Xanım Əli qızı Yolçuyeva, “İnsanın emo­si­ya və hiss­lə­rini ifa­­də edən fra­zeo­loji bir­­ləş­mə­lər”, 10.02.19. – dil nəzəriyyəsi
  78. Sevər Arif qızı Məmmədova, “Dildə konversiya hadisəsi”, 10.02.19. – dil nəzəriyyəsi
  79. Ləman Məhərrəm qızı Qasımlı, “Dad bildirən si­fət­lərin semantik və üslubi xüsu­siy­yət­ləri”, 02.19. – dil nəzəriyyəsi
  80. Leyla Bəşarət qızı Yusifova, “Dildə məc­bu­riyyət anlayı­şının ifadəsi”, 10.02.19. – dil nəzəriyyəsi
  81. Aytən Yunis qızı Hacıyeva, “Aqlütinativ və flektiv təmayül­lərin həm­hü­dud zonasında baş verən tipoloji modifikasiya prosesləri”, 10.02.19. – dil nəzəriyyəsi
  82. Şəmsinur Veysəl qızı Aslanova, “Alman və Azər­­­baycan dil­lə­rində funksional semantik təhriklik sahəsi”, 10.02.20–müqayisəli-tarixi və müqayisəli tipoloji dilçilik
  83. Vüsalə Yusif qızı Məmmə­dova, “Şaquli hərəkət bildirən fellə­rin semantik təhlili (ingilis və Azər­bay­can dillərinin materialları əsasında”, 10.02.19. – dil nəzəriyyəsi
  84. Nəzəri Bəqa Kərim Və­liol­lah oğlu (BDU), “Törədici qram­matikada se­man­­tika prob­lemi”, 10.02.19 –dil nəzəriyyəsi
  85. Məsmə Əliyulla qızı İsmayılova(AMEA Dİ), “Müxtəlifsistem­li dillərdə dia­­loq­ların struk­tur -semantik xüsu­siyyətləri (Azər­baycan və ingi­lis danışıq dili ma­­terialı əsa­sın­da)", 10.02.19 - dil nəzəriyyəsi
  86. Sevinc Orucəli qızı Əliyeva (AMEA Dİ), “M.Füzulinin türkcə “Diva­nı”­nın dilinin lek­sikası”, 10.02.01- Azərbaycan dili
  87. Gülbəniz Sədulla qızı Məmmədova(AMEA Dİ), “Fransız və Azər­baycan dil­lərində bitki ad­larının linqvistik təhlili”, 10.02.19 - dil nəzəriyyəsi
  88. Rəşad Əli oğlu Zülfüqarov(AMEA Dİ), “Naxçıvan dialekt və şivələrinin terminoloji leksikası”, 10.02.01- Azərbaycan dili
  89. Zülfiyyə Əmi­rəhməd qızı Səfərova(AMEA Dİ), “XIX əsrin so­nu - XX əsrin əv­vəli aşıq ya­ra­dı­cılı­ğın­dakı ono­mas­tik va­hid­lə­rin ta­rixi-lin­qvistik təh­lili”, 10.02.01- Azərbaycan dili
  90. Aysel Zahid qızı Xəlilova (AMEA Dİ), “Azərbaycan dilində idman leksikası”, 10.02.01- Azərbaycan dili
  91. Emiliya Vəli qızı Qasımova(AMEA Dİ), “Bədii tərcü­mədə antropo­nim və topo­nim­lərin trans­literasiyası. (ingilis və Azər­baycan dillərinin materialları əsa­sında”, 10.02.19 - dil nəzəriyyəsi
  92. Arzu Qədir qızı Cabarova (ADU), “Müxtəlifsistemli dillərdə rəng ad­larının se­man­tik -struktur xü­su­siy­yətləri (alman və Azərbaycan dillərinin mate­rialları əsasında)”, 10.02.19 - dil nəzəriyyəsi
  93. Günel Baxşeyiş qızı Paşayeva (SDU), “Azərbaycan dili terminologiyasının inkişafında alınmalar (2000-2010)”, 10.02.01- Azərbaycan dili
  94. Lalə Osman qızı Hüseynova (BDU), “Çingiz Ab­dul­la­yevin əsərlə­rin­də onomastika­nın linqvokultu­roloji baxımdan tədqiqi”, 10.02.03 – slavyan dilləri
  95. Ramilə Misirxan qızı Nəsirova (ADU), “Müxtəlifsistem­li dillərdə morfo­lo­ji üsulların ti­pologiyası”, 10.02.19 - dil nəzəriyyəsi
  96. Giləxanım Qasım qızı Paşayeva (AMEA NB), “XIX-XX əsrlərə aid rusdilli elmi mənbələrdə Nax­çıvanla bağ­lı toponimlərin tarixi-linqvistik təhlili”, 10.02.01- Azərbaycan dili
  97. Arzu Aslan qızı Bayramova(SDU), “Qərbi Azərbay­ca­nın Ağbaba şivəsi”, 10.02.01- Azərbaycan dili
  98. Könül Nurəddin qızı Şahbazova (BDU), “Azərbaycan di­lində ağac­iş­ləmə leksikası”, 10.02.01-Azər­baycan dili
  99. Üzeyir Məmmədəli oğlu Həsənov(BDU), “Azərbaycan dilində mü­rək­kəb şəkilçilər”, 10.02.01- Azərbaycan dili
  100. Elvin Mübariz oğlu Atakişiyev(GDU), “Müasir Azər­baycan dilində dilçilik termin­lə­rinin linqvistik təhlili”, 10.02.01- Azərbaycan dili
  101. Vəfa Eldar qızı Məhərrəmova (GDU), “Müxtəlifsistemli dillərdə leksik paralelizm (Azər­­baycan və ingilis dillərinin materialları əsa­sında)”, 10.02.19- dil nəzəriyyəsi
  102. Şəhla Mais qızı İbrahimova (GDU), “Türkologiya” jurnalında Azər­baycan dilçiliyi məsələləri”, 10.02.01 – Azərbaycan dili
  103. Sevinc Baris qızı Qəmbərova(GDU), “Azərbaycan di­li­nin qərb şivələri və türk dilinin Qars şivələrinin leksi­kasının mü­qayi­səli-linqvistik təhlili”, 10.02.01 – Azərbaycan dili
  104. Pəri İlham qızı Əhmədova(GDU), “Azərbaycan dilində pedaqoji terminlərin lin­qvistik təhlili”, 10.02.01 – Azərbaycan dili
  105. Mətanət Həsənqulu qızı Quliyeva (NDU), “Azərbaycan dilinin ekspres­siv sintaksisi”, 10.02.01-Azər­baycan dili
  106. Sevda Aqil qızı Kazımova (Odlar Yurdu), “Azərbaycan di­lin­də ingilis dil­li sözlərin unifi­ka­si­yası”, 10.02.20 – müqayisəli-tarixi və müqayisəli tipoloji dilçilik
  107. Aytən Şıxmurad qızı Hacıyeva (ADU), “İngilis dilində görmə və eşitmə prosesi bildirən fellərlə forma­la­şan birləşmə­lə­rin leksik-se­man­tik xüsu­siy­yətləri”, 10.02.04 -german dilləri
  108. Aytən Şakir qızı Hümbətova (BDU), “Bədii tərcümə­də adekvatlıq və yayınmalar”, 10.02.19 - dil nəzəriyyəsi
  109. Zəminə Hidayət qızı Rüstəm­bəyli (AMEA Əİ), “XIV əsr nəsr abidəsi “Siyərün-nəbi” əsərinin leksikası”, 10.02.01 - Azərbaycan dili
  110. Aygün Tariyel qızı Kosayeva (ADU), «Диохронический анализ слов тюркского происхождения в ирландском языке», 10.02.20–müqayisəli-ta­rixi və müqa­yisəli tipoloji dilçilik
  111. Sevil Yaşar qızı Hüseynova (ADU), “Beynəlxalq mü­­nasibətlər üz­rə ingilis dilli siyasi mətn­lərin linq­vis­tik təhlili, 10.02.04 -german dilləri
  112. Vüqar Yaşar oğlu Ələsgərov(ADU), “Müasir fransız dilində infor­ma­tika termin­ləri­nin yaranması üsulları”, 10.02.05 – roman dilləri
  113. Nəzrin Süleyman qızı Rəhmanova(ADU), “Müasir fransız dilində adverbial frazeologizmlər, onların semantik və funksional xüsusiyyətləri”, 10.02.05 – roman dilləri
  114. Xuraman Rəhman qızı Məmmədova(ADU), “İngilis dilinin leksik inkişafın­da etnoqrafik fo­nun rolu”, 10.02.04 -german dilləri
  115. Günay İlqar qızı Bayramova(ADU), “Azərbaycanda mətn dilçiliyi”, 10.02.01-Azər­baycan dili
  116. Aynur Muxtar qızı Budaqova(ADU), “İngilisdilli me­dia mətn­lə­rinin funksional təd­qiqi”, 10.02.04 – german dilləri
  117. Aynur Fazil qızı Məmmədzadə(ADU), “Hərbi diskur­sun praqmalin­q­vistik tədqiqi (in­gilis dilinin ma­terialları üzrə)”, 10.02.04 – German dilləri
  118. Rəşidə Rəşid qızı Ağayeva(ADU), “Frazeologizm­lərin formalaş­ma­sında ekstra­linqvistik amil­lərin rolu”, 10.02.04 – German dilləri
  119. Vüsalə Elxan qızı Ağabəyli(ADU), “İngilis dilinin ABŞ və Kana­da variant­larınınfor­malaş­masın­da linqvo­kultu­roloji amil­lərin rolu”02.04 - German dilləri
  120. Sahilə Bağır qızı Mustafayeva (ADU), “Diskurs intona­siyasının eks­pe­rimental- fonetik təhlili (ingilis və Azərbaycan dil­lərinin mate­rialları əsasında”, 10.02.20–müqayisəli-ta­rixi və müqa­yisəli tipoloji dilçilik ixtisası
  121. Sevinc Aslan qızı Məmmədova (BSU), «Проблема нор­мы и откло­нения от неё в рекламных текстах на русском языке», 10.02.03– slavyan dilləri (rus dili)
  122. Nigar Mais qızı Ələkbərova (BSU), “Leksik təkrar­la­rın funksional-se­mantik xüsu­siy­yət­ləri (rus və Azər­baycan dil­lə­rinin material­ları əsasında)”, 10.02.03– slavyan dilləri (rus dili); 10.02.01 – Azərbaycan dili
  123. Səlbi Niftalı qızı İsayeva(BSU), “Bədii mətndə mo­dallığın ifadə vasitələri (ingilis və Azərbaycan dillərinin mate­rialları əsasında)”, 10.02.20–müqayisəli-ta­rixi və müqa­yisəli tipoloji dilçilik
  124. Nüşabə Şamil qızı Şahbazova(BSU), “Prof.Ə.Z.Abdullayevin linqvistik irsi”, 10.02.01– Azərbaycan dili
  125. Xədicə Elxan qızı Musayeva(BSU), «Когнитивный анализ русских пословиц о женщине», 10.02.03– slavyan dilləri (rus dili);10.02.01 – Azərbaycan dili
  126. Анна Геннадиевна Байрамова(BSU), “Японские за­им­ствования в рус­ском и азер­бай­джанском язы­ках: вхож­де­ние, адапта­ция, функ­цио­ни­рование”, 10.02.20–müqayisəli-ta­rixi və müqa­yisəli tipoloji dilçilik
  127. Vüsalə Samur qızı Dadaşova(BSU), “Oğuz yarımqru­pu türk dillərində rəng bildirən söz­lərlə ifadə olunan toponimlər”, 02.06– türk dilləri
  128. Qəmbər Rövşən oğlu Qəmbərov(BSU), «Лексико-семан­тические и сти­ли­стические осо­бенности га­зет­но-публи­ци­сти­ческих тек­с­тов в чешском языке», 02.03– slavyan dilləri (çex dili);
  129. Fatimə Hüseyn qızı Səlimova(BSU), «Сравнительный анализ конс­трук­тивных типов предложений в составе слож­но­го синтакси­че­ского целого в эпосах «Песнь о Нибелунгах» и «Китаби-Деде Коркут», 10.02.20–müqayisəli-ta­rixi və müqa­yisəli tipoloji dilçilik
  130. Ülviyyə Həsənəli qızı Tağıyeva(BSU), «Система кон­цептуальных ме­тафор в амери­кан­ском, рус­ском и азербай­джанском ме­диадисскурсе», 02.20–müqayisəli-ta­rixi və müqa­yisəli tipoloji dilçilik
  131. Fərəh Əlixan qızı Məmmədova(BSU), «Когнитивный анализ фразео­ло­гических еди­ниц с типовым значением «ум­ственные спо­соб­ности чело­века» в азербай­джансом и ан­глийском язы­ках», 02.20–müqayisəli-ta­rixi və müqa­yisəli tipoloji dilçilik
  132. Vəfa Elxan qızı Allahverdiyeva(BSU), “Müasir Azərbay­can və rus siyasi diskurs dilinin qar­­­şılıqlı təhlili (XX əsrin sonu -XXI əsrin əvvə­li)”, 10.02.20–müqayisəli-ta­rixi və müqa­yisəli tipoloji dilçilik
  133. Ülkər Nizami qızı Cəfərova(BSU), “Azərbaycan, rus və ingilis dilləri­nin paremioloji vahidlərində mə­kan kateqoriya­sı­nın tipoloji xarak­teristikası”, 10.02.20–müqayisəli-ta­rixi və müqa­yisəli tipoloji dilçilik
  134. Sədaqət Rəşid qızı Səlimova(BSU), “Fransız dilçiliyi tarixində türkolo­giya məsələlərinin tədqiqi”, 10.02.20–müqayisəli-ta­rixi və müqa­yisəli tipoloji dilçilik
  135. Məlahət Fərhad qızı Allaherdiyeva(BSU), «Семантико-структурные осо­бенности тер­минов налого­вого права в сов­ременном рус­ском языке», 02.03– slavyan dilləri (rus dili);
  136. Sevil Yarbala qızı Nəbiyeva(BSU), «Семантико-син­таксическая ор­га­низация посло­виц, пос­троен­ных по модели сложных пред­ло­жений ( на ма­те­риале русского и азербай­джан­ского языков)», 02.03– slavyan dilləri (rus dili); 10.02.01 – Azərbaycan dili
  137. Xəyalə Əzizağa qızı Məmmədova(BSU), «Единицы вто­рич­ной номина­ции в языке со­временной рус­ской прозы», 02.03– slavyan dilləri (rus dili)
  138. Anar Nəcməddin oğlu Vəliyev(BSU), «Русская парламентская речь ХХ века и её особенности (на материале документов Парламента Азербайджана 1918-1920 гг.)», 10.02.03– slavyan dilləri (rus dili)
  139. Bənövşə Güloğlan qızı Məmmədova(BSU), “İnternet mətnlə­rinin praqmatikası (ingilis və Azər­bay­can dillərinin müqayisəsi əsa­sında”, 10.02.20–müqayisəli-ta­rixi və müqa­yisəli tipoloji dilçilik
  140. Səbinə Çingiz qızı Miralayeva(BSU), «Синтаксический параллелизм в средневековых эпосах «Книга моего Деде Кор­куда» и «Песнь о Нибелунгах», 10.02.20–müqayisəli-ta­rixi və müqa­yisəli tipoloji dilçilik
  141. Xalidə Əlabbas qızı Babaşova(BSU), «Паремиологические единицы со значением иронии (на материале русского и азербайджанского языков) », 10.02.03– slavyan dilləri (rus dili); 10.02.01 – Azərbaycan dili
  142. Könül Siyavuş qızı Babayeva(BSU), «Семантическая структура и символоческое значение цве­то­обозначений в эпосах «Китаби-Деде Коркут» и «Беовульф», 10.02.20–müqayisəli-ta­rixi və müqa­yisəli tipoloji dilçilik
  143. Esmira Əlixan qızı İbrahimova (BDU), “Yenisey abidələ­ rinin leksik-se­mantik xüsusiy­yətləri (Azərbay­can dilinin dialekt və şivələri ilə müqayisədə)”, 10.02.06- Türk dilləri
  144. Günel Tofiq qızı Süleymanova (BDU), “İngilis və Azər­baycan dillərində məişət leksikası (linqvistik təhlil)”, 10.02.20–müqayisəli-ta­rixi və müqa­yisəli tipoloji dilçilik
  145. Günel Məhəmməd qızı Bayramova(AMEA Dİ), “Şəkil və mə­naca söz qrup­ları (italyan və Azərbaycan dil­lərinin ma­te­rialları əsasında)”, 10.02.19- dil nəzəriyyəsi
  146. Gülnar Asif qızı Babayeva(AMEA Dİ), “Azərbaycan Tədqiq və tə­təb­bö cəmiy­yə­tində Azər­baycan dili dia­lekt və şi­və­lə­rinin öyrənil­məsi məsələləri”, 10.02.01 - Azərbaycan dili
  147. Könül Arif qızı Fətiyeva (AMEA Dİ), “Üzeyir Hacı­bə­yovun ko­me­diya və pub­lisitika di­li­nin frazeolo­giyası”, 10.02.01 - Azərbaycan dili
  148. Lianna Hüsü qızı Axundova(AMEA Dİ), “Azərbaycan di­linin ktema­to­nimlər sistemi”, 10.02.19- dil nəzəriyyəsi
  149. Fikrət Arif oğlu Hüseynov(AMEA Dİ), “Törəmə qram­matika və onun tarixi kökləri”, 10.02.19- dil nəzəriyyəsi
  150. Vəfa Vaqif qızı Bağırzadə(AMEA Dİ), “Təyin budaq cüm­ləli tabeli mü­rəkkəb cüm­lə­lərin struktur-semantik xüsu­siyyətləri (fran­sız və Azər­bay­can dillərinin ma­­terialları əsa­sında)”, 10.02.19- dil nəzəriyyəsi
  151. Ülviyyə İsmayıl qızı Həkimova-Aydın(AMEA Dİ), “Hüquq termin­lərinin linqvistik təhlili (Azərbay­can və fransız dillərinin ma­terialları üzrə)”, 10.02.19- dil nəzəriyyəsi
  152. Adilə Həsən qızı Nəzərova(AMEA Dİ), “Azərbaycan di­lində fəlsəfə ter­minlərinin lek­sik-semantik təh­lili”, 10.02.01 - Azərbaycan dili
  153. Fidan Samir qızı Səlimova(AMEA Dİ), “Diskursun formalaşmasın­da modallığın rolu (in­gilis və Azər­baycan dil­lərinin material­ları üzrə)”, 10.02.19- dil nəzəriyyəsi
  154. Rəhman Böyükağa oğlu Quliyev(AMEA Dİ), “Müasir Azər­baycan dilində Türkiyə türkcə­sinin yeri”, 10.02.01 - Azərbaycan dili
  155. Dürdanə Səyyaf qızı Qurbanova(AMEA Dİ), “Yarımçıq cüm­lənin mətnya­rat­ma imkanları”, 10.02.19- dil nəzəriyyəsi
  156. Mələk Məcid qızı Məmmədova(ADU), “İKT sahəsində işlədilən ter­min­lərin ekstralin­qvistik və lin­qvis­tik xüsu­siyyətləri”, 10.02.19- dil nəzəriyyəsi
  157. Tamilla Oqtay qızı Məmmədova(ADU), «Прагматические аспекты ин­версии в худо­же­ственном тексте (на ос­но­­ве англо­языч­ной лите­ратуры)», 10.02.04 – german dilləri
  158. Aida Salamat qızı Süleymanova (ADU), “Tərcümədə se­mantik və kom­munikativ adek­vatlıq problemi (ingilis dilindən Azərbaycan dili­nə olunmuş tər­cü­mələr əsasın­da)”, 10.02.20–müqayisəli-ta­rixi və müqa­yisəli tipoloji dilçilik
  159. İrina Qatemovna Orucova (ADU), «Стилистические особенности языка расска­зов Эрнеста Хемин­гуэя и проблема их адекватности в русских пере­водах», 10.02.20–müqayisəli-ta­rixi və müqa­yisəli tipoloji dilçilik
  160. Röya Telman qızı Əzizova(ADU), “Müasir ingilis di­lində aktant tər­kibli cümlə­lə­rin genişlənmə­sinin linqvistik xüsu­siyyətləri”, 10.02.04 – German dilləri
  161. Günel Tariyel qızı Məmmədova (ADU), “İngilis dili söz önlərinin koqni­tiv-semantik təh­lili”, 10.02.04 – German dilləri
  162. Mirvari Yusif qızı Aslanova(ADU), «Принципы структурации дискурса. При­велигирован­ность на лек­сико-семан­ти­ческом уровне», 10.02.19 – dil nəzəriyyəsi
  163. Elvina Füzuli qızı Baxışova(ADU), “Sadə sintaktik konstruksiyaların praqmatik və semantik təhlili (ingilis və Azər­baycan dillərinin materialları əsasında)”, 10.02.19 – dil nəzəriyyəsi
  164. Yaşar Aydın oğlu İbrahimov(ADU), “Yapon və Azər­baycan dillə­rin­də hal kateqori­yası”, “Azərbaycan di­lində hal kateqori­yası və onun ya­pon dilində ifadə vasitəsi”, 10.02.19 – dil nəzəriyyəsi
  165. Aynurə Arzuman qızı Hümbətova(ADU), “İngilis və Azər­baycan dillərində tərkibi fellərin se­mantik və sintak­tik xüsusiy­yətləri”, 10.02.19 – dil nəzəriyyəsi
  166. Leyla Vidadi qızı Əliyeva (ADU), “Sosial deyksisin diskursiv xüsu­siy­yətləri (Azər­baycan və in­gi­lis dil­ləri­nin material­ları əsasında)”, 10.02.19 – dil nəzəriyyəsi
  167. Aytən Arif qızı Rəcəbova (ADU), “Müasir ingilis və Azərbaycan dillərində məq­səd zərflikli sa­də cümlələrin va­riativliyi”, 10.02.20–müqayisəli-ta­rixi və müqa­yisəli tipoloji dilçilik
  168. Ofeliya Katib qızı Mustafayeva (ADU), “Avstriya və Azər­baycan ya­zı­çılarının əsər­lərindəki milli ko­loritin və real leksikanın qar­şılıqlı ifadəsi”, 10.02.04 – German dilləri
  169. Sevinc Ağahüseyn qızı Həsənova (ADU), «Коммуникатив­ный аспект ху­до­жественного текста, как еди­ницы культуры», 10.02.04 – German dilləri
  170. Cəvahir Hacı qızı Yaqubova (ADU), “İngilis dilində dialoji nitqin ritmik-melodik və prosodik təhlili”, 10.02.04 – German dilləri
  171. Aytən Samir qızı Seyidova (ADU), “İngilis dilinin bə­dii diskursun­da ifadəlilik fiqur­la­rı”, 10.02.04 – German dilləri
  172. Xatirə Zaur qızı Qarazadə (ADU), “Fransız dilində hərbi terminlərin leksik-semantik və qrammatik xüsusiyyətləri (Azərbaycan dili ilə müqayisədə)”, 10.02.05 – roman dilləri
  173. Mehri Tofiq qızı İmanquliyeva(ADU), “Professor Avad Qurbanovun dilçilik görüşləri”, 10.02.01– Azərbaycan dili
  174. Aysel İlqar qızı Kərimli(ADU), “Bədii diskursun koqnitiv struk­turunda mədəni freymlərin rolu (ingilis dili ma­terialı əsasında)”, 10.02.04 – german dilləri
  175. İlhamə Məhəm­mədtagı qızı Məmmədova(ADU), “Diskursun ko­he­ziya xüsu­siy­yət­ləri (alman və Azər­baycan dillə­rinin əsa­sın­da)”, 10.02.19 – dil nəzəriyyəsi
  176. Günay Cahid qızı Tağıyeva(ADU), «Пути вербали­зации концепта «власть» в ан­глийском, рус­ском и азербай­джанском дис­курсе», 10.02.19 – dil nəzəriyyəsi
  177. Xatirə Etibar qızı Süleymanova(ADU), “Dilçiliyin inkişa­fında valentlik nəzə­riyyəsi”, 10.02.19 – dil nəzəriyyəsi
  178. Ülvi Rahib oğlu Novruzov(ADU), “Müxtəlifsistemli dillərdə avia­siya terminlə­ri­nin linqvistik təh­­lili”, 10.02.19 – dil nəzəriyyəsi
  179. Ramilə Bəbir qızı Alışova(ADU), “Həyat və ölüm konseptlərinin linqvokulturolo­ji aspektlər (in­gi­lis və Azər­bay­can dillərinin mate­rialları əsa­sında)”, 10.02.19 – dil nəzəriyyəsi
  180. Tükəz Nadir qızı Piriyeva (ADU), “Müasir fransız dilində reklam­lar və onların linq­vis­tik xüsusiyyətləri, 10.02.05 – roman dilləri
  181. Ülkər Yaqub qızı Cavadova(ADU), “Концепт ген­дер в амери­кан­ском, рус­ском и азер­бай­джанском дис­курсе”, 10.02.20–müqayisəli-ta­rixi və müqa­yisəli tipoloji dilçilik
  182. Aygün Vaqif qızı Abdullayeva (ADU), “Müxtəlifsistemli dillərdə poli­neqa­siya və mo­none­qa­siya tip­lə­rinin varia­tiv­liyi (al­man və Azər­bay­can dil­lərinin ma­te­rial­ları ə­sasında)”, 10.02.20–müqayisəli-ta­rixi və müqa­yisəli tipoloji dilçilik
  183. Samirə Sabir qızı Əmirova, “Azərbaycan və ingilis dillərində turizm termin­lə­ri­nin leksik-se­man­tik və struktur təh­lili (tarixi-mü­qayisəli və tipo­loji tədqiqat)”, 10.02.20–müqayisəli-ta­rixi və müqa­yisəli tipoloji dilçilik ixtisası
  184. Fatimə Mais qızı Vəliyeva (NDU), Azər­baycan və ingilis dillərində ornitonim tərkibli frazeologizmlərin leksik-semantik xüsusiyyətləri”, 10.02.04 – german dilləri
  185. Lalə Zülfüqar qızı Babayeva(AMEA Dİ), “XIX əs­rin axırları XX əsr­in əv­vəl­lə­rin­də Azər­­bay­can lüğət­çi­li­yi”, 10.02.19 – dil nəzəriyyəsi
  186. Şükufə Kamran qızı Qocayeva(AMEA Dİ), “Dildə tabu hadisəsi”, 10.02.19 – dil nəzəriyyəsi
  187. Natəvan Mətləb qızı Abbasova (AMEA Dİ), “Tərcümədə qram­matik trans­­formasiya məsələləri (Azər­baycan və fransız dilləri ma­terialları əsa­sında)”, 10.02.19- dil nəzəriyyəsi
  188. Gülnar Rasim qızı Bəşirova (AMEA Dİ), “Dənizçilik leksi­kası (ingilis və Azərbaycan dil­lə­rinin mate­rial­ları əsasın­da)”, 10.02.19- dil nəzəriyyəsi
  189. Günel Nadir qızı Balakişiyeva (ADU), “Azərbaycan məhəbbət das­tanlarında ono­mastik vahid­lə­rin struktur-se­mantik xü­su­siy­yətləri”, 10.02.01 – Azərbaycan dili
  190. Esmira Şəfa qızı Behbudova(ADU), “İngilis dilində fra­zeoloji birləş­mələrin çoxmə­na­lılığı”, 10.02.04 – german dilləri
  191. Aynur Muxtar qızı Budaqova (ADU), “İngilisdilli me­dia mətn­lə­rinin funksional təd­qiqi”, 10.02.04 – German dilləri
  192. Nailə İsmixan qızı Hüseynova (ADU), “Alman dilindən Azərbaycan dili­nə bədii tərcü­mə­də semantik və üslubi ekvi­va­­lent­lik”, 02.04 – German dilləri
  193. Aygün Rəşid qızı Qocayeva (ADU), “Fransız və Azər­baycan dillərində təyinin yerinin sin­taktik-seman­tik və üslubi xüsusiyyətləri”, 10.02.20–mü­qayisəli-ta­rixi və mü­qa­yisəli ti
Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015