2015-Cİ İL ƏRZİNDƏ TƏSDİQ EDİLMİŞ MÖVZULAR

09 Fevral 2015-ci il  1 saylı iclas

1. Abdullayeva Xanım Fərhad qızı - “XIX əsr türk  ədəbiyyatında roman janrının təşəkkülü və inkişafı” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

2. Babayeva Elnurə Vaqif qızı - “Əbdürrəhman Caminin “Risaleyi-əruz”unun türkcə tərcüməsinin filoloji-tekstoloji xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

3. Baxşıyeva Ülkər Elman qızı - “Mirzə İbrahimov və Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

4. Bayramlı Zəkulla Niftulla oğlu - “Klassik Azərbaycan nəsrinin Füzuli mərhələsi” (elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

5. Əhmədova İlhamə Muxtar qızı - “İ.Hüseynov nəsrində milli koloritininikası problemləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

6. Əsgərov Bəxtiyar Hüseynalı oğlu - “XX əsr Azərbaycan  romanındagerçəkliklə təxəyyülün sintezi” (elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

7. Hüseynova Aytən Abas qızı - “L.Ulitskaya və   R.Pilçerin yaradıcılığında həqiqi və xəyali dəyərlərin təcəssümü” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

8. Qasımova Maya Mehdi qızı - “Rus və rusdilli Azərbaycan nəsrində millilik və beynəlmiləlçilik” (elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

9. Məcidova Quba Ruslan qızı - “XX-XXI  əsrlərin  qovşağında rus nəsrindərealizmin tipologiyası və modifikasiyası” (elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

10. Məmmədova Lalə Nadir qızı - “Çağdaş Azərbaycan bədii nəsrində Füzuli təsirləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

11. Mirzəyeva Nəcibə Tariyel qızı - ““K.Simonov və E.Heminqueyin hərbi publisistikasında pasifist ideyalar” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

12. Mürsəlova Pərvin Akif qızı - “Amerika ədəbiyyatındakı multikulturalizm probleminin Maksin Kinqston yaradıcılığında ənənəvi və yenilikçi əksi” (filologiyaüzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

13. Nəcəfova Familə Famil qızı - “1960-1970-ci illər fars poeziyası və Həmid Müsəddiqin yaradıcılığı” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

14. Nuhova Şəhrizad Bəhram qızı - “Sabir Azəri və Vidadi Babanlı nəsrində sosial mühitin inikası problemi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

15. Osmanlı İsmixan Məhəmməd oğlu  - “Oğuz kağan dastanında ədəbi-mifoloji motivlər” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

16. Osmanova Aysel Xudbəddin qızı - “Müasir  Suriyada sərbəst şeir cərəyanı və Əli Əhməd Səid Adonis” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

17. Rəcəbova Günel Habil qızı - “Azərbaycan və Türkiyə ədəbiyyatlarında roman janrının  təşəkkülü prosesi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

18. Səmədova Ülkər Qüdrət qızı - “Tənzimat dövrü türk nəsrininformalaşmasında Qərb ədəbiyyatının təsiri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

19. Teymurxanlı Vüqar İsmət oğlu - “Cəlaləddin Rumi və Azərbaycan ədəbiyyatı” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

20. Həsənov Mehman Ağasəlim oğlu  - “Çingiz Aytmatov və Azərbaycan ədəbiyyatı” 

16 Mart  2015-ci il  2 saylı iclas

1. Allahverdiyeva Fidan Şahid qızı -“Etnomədəniy-yətlərdə zoomorfizmlər və antropomorfizmlər” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

2. Amanova Heyran Əflatun qızı - “Məmməd İsmayıl poeziyasında ənənə və yenilik axtarışları” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

3. Cəfərova Kəmalə Havadar qızı - “Dillərarası əlaqələr və interferensiya problemi” (elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

4. Əhmədova Şəfa Füzuli qızı - “Müstəqillik illərində Azərbaycan uşaq  ədəbiyyatının inkişaf istiqamətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

5. Ələkbərova Emiliya Emil qızı - “Rus, Azərbaycan və fransız dillərinin leksik sistemində  “metal” konsepti” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

6. Əliyeva Kəmalə Rafiq qızı -“Azərbaycan dilində gender münasibətlərini əks etdirən frazeoloji vahidlər ” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

7. Xəndan Aydan Rəfiq Zəka qızı - “XIX əsrin sonu - XX əsrin I rübü türk poeziyası (ədəbi cərəyanlar  və təmayüllər)” (elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

8. İsgəndərova Aygün İlham qızı - “Elmi-texniki terminologiyanın Azərbaycan dilinə tərcüməsinin nəzəri problemləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

9. İsmayılzadə Nigar Qüdrət qızı - “XIV-XVI əsrlər Türk ədəbiyyatında ilahi eşq” (elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

10. Məmmədov Xankişi Bəxtiyar oğlu - “Azərbaycan folklorunun paremilər sistemi: janrları, funksional strukturu və poetik xüsusiyyətləri” (elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

11. Məmmədrzayeva Ayşən Allahverdi qızı - “1980-2000-ci illərin Azərbaycan nəsrində bədii zamanın strukturu ” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

12. Mirqasımova Aytən Həşim qızı -“XX  əsr Azərbaycan şairi Ağasəlim Fədai və onun ədəbi irsi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

13. Muradova Aytən Qasım qızı - “Qiymətlidaş” konsepti və onun şərq slavyan dillərində verballaşması ” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

14. Niftəliyeva Elnarə Gülağa qızı - “Azərbaycan dilində enantiosemiya hadisəsi ” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

15. Orucov Məhərrəm Alı oğlu - “Azərbaycan dilində fransız mənşəli terminlərin linqvo-praqmatik xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

16. Rzayev Rameş Hamlet oğlu  - “Türk folklorunda  Bozqurd mifologemi və onun milli-mənəvi düşüncədəki paradiqmaları” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

17. Rzayeva Gülnar Mirsəlim qızı - “Cek Keruakın yaradıcılığında kontrkulturanın bədii təzahürü(filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

18. Rzayeva Qərənfil Zeyqəm qızı  - “ Xəlilrza Ulutürk yaradıcılığında poema janrı” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

19. Talıbova Aysel Saleh qızı - “Qabriel Qarsia Markes və müasir Azərbaycan nəsri (tipoloji –    müqayisə kontekstində)” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

20. Zeynalova Aytac Xalid qızı  - “Abşeron ədəbi mühiti və klassik ənənələr (XIX əsrin sonu- XX əsr)” (elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

14 May 2015-ci il 3 saylı  iclas

1. Ağayev Dəyanət Sabir oğlu -  “Qloballaşma şəraitində ingilis dilinin Azərbaycan dilinə təsiri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

2. Bayramova İlahə Əliəshab qızı - “Müasir alman və Azərbaycan dillərində sifətin komparativlik sahəsi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

3. Əhmədova Rasimə Şamil qızı - “Cəlil Məmmədquluzadənin felyetonlarında mövzu, janr və üslub məsələləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

4. Əyyubov Sücəddin Fərman  oğlu  - “Fransız dilindəki yeni  neologizimlərin struktur-semantik təhlili” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

5. Cavadova Təvəkgül Ənvər qızı -“Oğuz qrupu  türk dillərində fonetik uyğunluq  və norma” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

6. Fərəcova Rəna Möhübbət qızı - “Müasir ingilis dilində təyin  budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələrin  variativliyi”  (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

7. Hüseynova Ramilə Fərman qızı  - “Müasir  ingilis dilində diskursun tipologiyası” (elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

8. İbadova Lalə Baladadaş  qızı - “İspan dilinin ərəb dilindən alınmalar əsasında zənginləşməsi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

9. İbişova Günay Azad qızı - “Azərbaycan  dilində  səbəb anlayışı və onun dildə ifadəsi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

10. İmanova Ülviyyə Aydın qızı - “Azərbaycan dilində müxtəlifsistemli dil elementlərinin iştirakı ilə formalaşmış leksik- terminoloji hibridlər” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

11. İskəndərova Sona Şiralı qızı -“Kəmiyyət bildirən sözdəyişdirici kateqoriyaların tipologiyası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

12. İsmayılova Gülnur Nürəddin qızı  - “Paremioloji semantikanın təşkilində konseptin rolu” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

13. Qəmbərova Afaq Həsən qızı - “Miflər və dini konseptlər koqnitiv dilçiliyin predmeti kimi” (elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

14. Quliyeva Nurlana Eldəniz qızı - “Müasir ingilis dilində nitq feillərinin semantika və praqmatikası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

15. Mahmudova Aygün Vahid  qızı  -  “Azərbaycan  və  ingilis  dillərində “müdriklik” və “wisdom” konsepti” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

16. Məmmədova Minayə Əflatun qızı - “Corc Qordon Bayronun poeziyasının Azərbaycan   dilinə   tərcümələrinin linqvistik  xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

17. Məmmədova Tamilla Oqtay qızı - “İngilis dilindəki feili birləşmələr Boloniya sistemli dərsliklərdə” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

18. Məmmədova Turanə Güloğlan qızı - “Azərbaycan və ingilis dillərində xəbərlik kateqoriyasının ifadə vasitələri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

19. Məmmədzadə Sevinc Səlim qızı  - “Milli dil korpusları və onların formalaşması prinsipləri (Britaniya və Amerika ingiliscəsi materialları əsasında)” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)  

20. Məmmədov Nizami Murad oğlu  - “Müstəqillik dövrü Azərbaycan şeiri və folklor” (elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

21. Mirzəyeva Günay Telman  qızı  - “Linqvistikada  elm  dilinin  məcazlaşması  problemi ” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

22. Mursaliyeva Səfiyyə Yusif qızı - “Zaman-məkan koordinatları ifadə edən semantik sözdəyişdirici kateqoriyaların tipologiyası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

23. Rəsulova Cəmilə Xosrov qızı - “Azərbaycan prezidentlərinin andiçmə mətnlərində “vətənpərvərlik” konseptinin linqvistik xüsusiyyətləri inaqurasiya mətnləri kontestində” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

24. Rzayeva Əminə Həmid qızı - “Azərbaycan dilində iş feilləri ” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

25. Sadıqlı Ayşən Əsəd qızı  - “Mir Cəlal hekayələrində ədəbi qəhrəman və zaman” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

26. Səmədova  Könül İbrahim qızı -  “Azərbaycan dilinin şimal qrupu dialekt  və şivələrində qıpçaq elementləri” (elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

27. Şahbazova Şahanə Müqəddəs qızı - “Misir şairi  Əhməd Şövqinin sürgün dövrü yaradıcılığında  vətən  həsrəti” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

28. Vəliyeva Səbinə Əli  qızı - “Müasir  ingilis dilində koqneyt tamamlığın koqnitiv xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu) 

04 İyun 2015-ci il 4 saylı iclas

1. Balaməmmədova Aygün Allahyar qızı - “Alman və Azərbaycan dillərində tərcümə olunmayan sözlərin tərcümədə verilməsi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

2. Çobanov Müşviq  Mədəd oğlu - “Gürcüstanda Azərbaycan ədəbiyyatının inkişaf meyilləri (1960-2010)”  (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

3. Əhmədov Qabiliyyət İsmayıl oğlu - “Artur  Konan Doylun detektiv yaradıcılığının kompleks tədqiqi” (elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

4. Əliyev Əli Məmmədbağır oğlu üçün “Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı irsi əlyazma mətnlərində” (elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

5. Əliyev Şəfahət Müzəffər oğlu  - “Müasir poeziyada köç və işğal probleminin əksi (Qərbi Azərbaycanlı qaçqınların yaradıcılığı  əsasında)” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

6. Əliyeva Aynur Şükür qızı - “Azərbaycan və ingilis dillərində mənfi emosiyalar bildirən leksik-semantik sahənin quruluşu” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

7. Əliyeva İlahə Abbasqulu -  “Azərbaycan dilində komponentləri frazeologizm olan tabeli mürəkkəb cümlələr” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

8. Həbibova Könül Əzizağa qızı -  “Siyasi və məişət diskurslarında nitqin manipulyativ təsiri” (elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

9. Hüseynova Zemfira  Cəbi qızı - “Anadilli klassik Azərbaycan ədəbiyyatında peyğəmbər obrazları və peyğəmbərlik missiyasının bədii təcəssümü”  (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

10. Hüseynzadə Əkrəm  Rüfət oğlu - “Oğuznamələrdə adət-ənənə və ritual problemlərinin nəzəri- metodoloji əsasları”( filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

11. İbrahimova Nabat Fuad qızı - “Qədim türk yazılı (run)  abidələrində zaman və məkan məzmunlu  sözlərin  semantikası (Azərbaycan dili ilə müqayisədə)” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

12. Kərimova Xatirə Ələkbər qızı - “Mirzə Kazım  bəyin “Türk-tatar dilinin qrammatikası” əsərində dilin morfoloji quruluşunun tədqiqi ” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

13. Məmmədova Gülnarə Cavanşir qızı  - “Müstəqillik  dövrü Azərbaycan şeirinin struktur və semantik təhlili ” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

14. Məmmədova Şəlalə Əhmədpaşa qızı  - “Müasir Azərbaycan və rus dillərində mətbuat konseptinin yaratdığı semantik sahənin quruluşu” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

15. Mirzəyeva Nailə Fərhad qızı - “Azərbaycan nağıllarının rus dilinə tərcüməsi problemləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

16. Musayeva Sədaqət Mahir qızı - “XX əsrin II  yarısında Azərbaycan dilçiliyində sintaksisin inkişafı” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

17. Mustafayeva Layə Əbdürəhim qızı - “İngilis dilində zevqmanın praqmatikası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

18. Mustafayeva Saidə Şirzad qızı -  “Azərbaycan dili tarixşünaslığının metodoloji problemləri” ( filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

19. Nəcməddinli Anar Nəcməddin oğlu  -  “XX əsrin əvvəllərində rus parlament nitqinin ənənələri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

20. Nuriyev Novruz Ağagül oğlu - “Mirzə Nəsrullah Didə irsinin tekstoloji tədqiqi ” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

21. Paşayeva Aynurə Niyaz qızı - “Azərbaycan” jurnalında publisistika məsələləri (1953-2010)” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

22. Piriyeva Sonya Fərhad qızı - “Polyak, Azərbaycan və rus dillərində hərəkət nominasiyalarının struktur və qrammatik xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

23. Quliyeva Aydan Feyruz qızı - “Müasir  ingilis və Azərbaycan dillərində yer budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələrin variativliyi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

24. Qurbanlı Nərgiz Çərkəz qızı  - “Müasir dövrdə Azərbaycan və  türk dilləri arasında qarşılıqlı zənginləşmə prosesi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

25. Qurbanova Şəhla İntiqam qızı  -“Avstriya  mühacir ədəbiyyatı (E.Vays, F.Verfel və Ş.Tsveyqin yaradıcılığı əsasında)” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

26. Rəhmanova Nigar Əsgər qızı - “Funksional üslublarsosial-linqvistik paradiqmalar kimi”( filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

27. Sadıqlı İlhamə Yavuz qızı - “Azərbaycan və ingilis dillərində insektonim komponentli  frazeoloji vahidlərin  leksik- semantik xüsusiyyətləri” ( filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu

28. Sultanova Xanım Rza qızı - “XX yüzil Azərbaycan poeziyasında mifopoetik ənənə” (filologiya üzrə elmlər  doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

29. Vəlibəyova Aytən Əbülfəz qızı - “Xalq inanclarının ritual-mifoloji poetikası” ( filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu) 

11 İyun 2015-ci il 5 saylı  iclas

1. Abdurrahmanova Röya Qəzənfər qızı - “İngilis dilində sintaktik səviyyədə transformasiya məsələləri Noam Xomskinin minimalist proqramının kontekstində” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

2. Ağakişiyeva Fəridə Həmzə qızı - “Dildə implisit  inkarlıq vasitələri” ( filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

3. Ergin Yeganə Qürbət qızı  -“Azərbaycan dilində hal kateqoriyasının struktur-semantik inkişafı” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

4. Əhmədova Aysel Vidadi  qızı -  “Orxon abidələrinin dilində söz yaradıcılığı” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

5. Əhmədova Elnarə Hüseynağa qızı -“Qubadlı toponimlərinin linqvistik xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

6. Əhmədova Maya İsgəndər qızı - “Sual cümləli vasitəsiz nitqdə informasiyanın ötürülməsinin koqnitiv xüsusiyyətləri (Azərbaycan və ingilis dillərinin  materialları əsasında)” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

7. Əliyev Rövşən Ramiz oğlu - “Türk dillərinin ortaq humanitar terminologiyası” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

8. Əliyeva Nigar Ramiz qızı üçün “Qabriel Qarsiya Markes yaradıcılığı və 1960-80-ci illər Azərbaycan nəsrində poetika məsələləri ” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

9. Əsgərzadə Lütviyyə Süleyman qızı - “Hüseyn Cavid ədəbi məfkurəsi və sənəti dövrünün ədəbi, mədəni, ictimai mühiti kontekstində” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

10. Günəşli Aynur Cavanşir qızı  -  “Azərbaycan folklorunda sintaktik paralelizm və onun mətnyaradıcı xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

11. Həmidov Mahir Balahəmid oğlu - “Ərəb mühacirət poeziyasında ənənə və müasirlik” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

12. Hüseynova Gülnar Səftər qızı - “Gəncə ədəbi  mühiti (1960-2000-ci illər)” ( filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

13. İsmayılova Sevinc Rafiq qızı  - “İngilis və Azərbaycan dillərində  abzasın inisial və final hissələrinin mətnyaratmad  rolu” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

14. Kərimli Aynur Atəş  qızı  - “Müasir ingilis və Azərbaycan dillərində nəticə budaq cümləli tabeli  mürəkkəb cümlələrin variativliyi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

15. Kərimova Vüsalə Şaiq qızı -  “İngilis və Azərbaycan klassik realist ədəbiyyatında  satira  (Ç.Dikens və C.Məmmədquluzadə yaradıcılığı əsasında)” ( filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

16. Məhərrəmov Zaur Şükür oğlu -“Müasir Azərbaycan  publisistikasının dilində ekspressivliyin ifadə üsulları” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

17. Məmmədova Kəminə Həvil qızı - “Farsdilli klassik didaktik nəsr və S.Vəravinin “Mərzbannamə” əsəri” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

18. Məmmədova Şəbnəm Vilayət qızı - ““İngilis ədəbiyyatında qadın şəxsiyyəti konsepsiyasının bədii təkamülü (Şarlotta və Emili  Bronte, Elizabet   Qaskel yaradıcılığı əsasında)”” ( filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

19. Mehdiyeva Gülbəniz Hacıbaba qızı - “Musa Kalankatuklunun “Alban tarixi” əsərinin onomastik leksikası” ( filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

20. Məmmədova Rüxsarə İskəndər qızı - “Əbu Abdullah  Miqdad əl-Hillinin “Kənzül-irfan” əsərinin Azərbaycandakı əlyazmalarının müqayisəli təhlili” ( filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

21. Məmmədova Rüxsarə Əvəz qızı - “ “Açıq söz” qəzetində milli mətbuat və  jurnalist sənətkarlığı məsələləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

22. Nəbiyeva Nərmin Namiq  qızı  -  “Azərbaycan sənədli televiziya filmlərinin nəzəri-estetik problemləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

23. Qədimova Lailə Sahib qızı  - “Müasir ingilis dilində konversiyanin koqnitiv əsasları” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

24. Qədimova Leyla Şövlət qızı  - “Şekspir sonetlərində məhəbbət konseptinin koqnitiv-semantik təhlili” ( filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

25. Qəribli Aysel Nizami qızı - “XIX əsr Azərbaycan təriqət şeirinin lüğət tərkibi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

26. Quliyev Ceyhun Aydın oğlu -  “Azərbaycan jurnalistikası XX əsrin 60-cı  illərində  inkişaf   meylləri” ( filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

27. Quliyeva Minarə Naryad  qızı -  “Azərbaycan şeirində qoşma janrının poetikası (M.P.Vaqif  yaradıcılığı əsasında)” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

28. Qurbanova Lalə Qədir qızı -  “İngilis dilində cümləfövqi vahidlərin intonasiyasının psixolinqvistik aspektləri” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

29. Rəhimova Dilbər Qurban qızı - “Klassik ərəbdilli poeziyada şeir və musiqinin qarşılıqlı əlaqələri” ( filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

30. Səmədzadə Aygün Elman qızı  - “İngilis və Azərbaycan folklor ənənəsində müsbət obraz onomastikası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

31. Şahbazlı Tamerlan Adil oğlu - “German dillərində performativ  və kontrastiv konstruksiyaların xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

32. Şiriyev Fikrət Abuzər oğlu - “Müasir Azərbaycan dilinin tətbiqi məsələləri və  nitq  mədəniyyəti” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

33. Xıdırova Nuray Kamandar qızı - “Urum türklərinin dilində xüsusi adlar ” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

34. Zeynallı Günel Fazil qızı -“İlyas Əfəndiyev və Rəşad Nuri Güntəkininromanlarında lirik-psixoloji üslubun  təzahür formaları” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

05 Oktyabr 2015-ci il 6 saylı  iclas

1. Babayeva Könül Təvəkkül qızı  - “Azərbaycan və ingilis dillərində feili sifətlərin  struktur-semantik xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

2. Bəşirova Dilbər Oqtay qızı - “Azərbaycan dilində etnotoponimlərin  linqvistik təhlili” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

3.Bəylərova Aytən Müslüm qızı - “Azərbaycan ədəbi dilinin konnotativ  leksikası” (filologiya   üzrə  elmlər  doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

4. Əbdürrəhimova Mehriban Lətif  qızı - “Müasir Türk və Azərbaycan dillərində hərbi terminlərin struktur-semantik təhlili” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

5. Əliyeva Qəndab Əjdər qızı - “Mirzə İbrahimovun bədii nəsrində Cənub mövzusu” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

6. Əzizxanlı Qardaşxan  Nəhmət oğlu - “Azərbaycan poeziyasında vətəndaşlıq lirikası (M.Araz, S.Tahir və M.İsmayıl yaradıcılığı əsasında)” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

7. Hacıyeva Nərmin Səyyad qızı - “Klassik Azərbaycan şeirində mədhiyyə (XV-XVI əsrlər)” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

8. Hüseynova Aybəniz  Elçin  qızı  - “Rus və Azərbaycan dillərində geyim bildirən etnoqrafik leksikanın  semantik-struktur xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

 9. Xəlilova Jalə Xəlil qızı - “Azərbaycan və qırğız epik folklorunda mifoloji obrazlar” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

10. Qasımova Samirə Firuddin qızı - “Azərbaycan və ingilis  dillərində  təfəkkür   feilləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

11. Quliyeva İlahə Nurəddin qızı  - “Müstəqillik  dövrü Azərbaycan-Böyük Britaniya  ədəbi  əlaqələri)” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

12. Məmmədov Elçin  Məhəmməd oğlu -  “Qarabağ  toponimləri ümumtürk toponimiyası kontekstində” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

13.  Məmmədov Tofiq Xeyrulla oğlu - “Andrey Platonovun yaradıcılığının metod və üslub xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

14. Məmmədova Şəkər Heyvəli qızı -  “Naxçıvan dialekt və şivələrində frazeoloji vahidlər” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

15. Mirişli Aynur Miriş qızı  - “Əhməd Cavad və folklor” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

16. Musayeva İlahə İlham  qızı - “Oğuz qrupu  türk dillərində mərasim leksikası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

17. Mütəllimli Sevinc Eldar qızı - “İngilis dilində aktant tərkibli sadə cümlələrin sintakmatik üzvlənməsi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

18. Nəsirli Anara Azər qızı - “İngilis dilində komparativ  frazeoloji birləşmələrin struktur-semantik təhlili və onların Azərbaycan dilində qarşılığı” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

19. Səfərova Nigar Nizami qızı - “Müstəqillik dövrü Azərbaycan bədii nəsrində özgələşmə problemi”  (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

20. Salamova Əzizə Sahib qızı -“Virciniya Vulf və Marqaret Drabl yaradıcılığında feminizm” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

21. Səttarova Aygün Aydın qızı - “Vaqif  Səmədoğlunun dramaturgiyası- nın komizm sənətkarlığı” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

22. Səfiyeva Nuranə Qüdrət qızı - “Azərbaycan dilində fövqəladə hallarla bağlı terminoloji  leksikanın leksik-semantik təhlili” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)    

23. Şirinova İzaura  Füzuli  qızı  -“İngilis dilində zaman zərflikli sadə cümlələrin variativliyi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)    

24. Süleymanova Dilguşə  Cəmiyyət  qızı - “Xətainin “Dəhnamə” poeması və “Şah İsmayıl” dastanının müqayisəli- tipoloji təhlili” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

25. Talıbova Töhfə Məmmədağa qızı üçün “Müstəqillik dövrü Azərbaycan-Türkmənistan ədəbi əlaqələri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

26. Vəliyeva Səbinə Xansuvar qızı  - “Azərbaycan dilinin bədii üslubunda etnoqrafik leksika (XX əsrin 50-60-cı illəri)” (filologiya   üzrə  elmlər  doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

27. Zeynalova Səbinə Əsgər qızı - “Emili Dikkinsonun təbiət şeirlərində antropomorfizm” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)    

24 Noyabr  2015-ci il 7 saylı iclas

1Bədirova Lalə Murtuzəli qızı - “Xacə Məhəmməd Lütfi “Divan”ının poetikası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

2. Cavadzadə Nərgiz Ehlam qızı - “Azərbaycan televiziya kanallarında xəbər standartlarının mövcud təcrübəsi və problemləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

3. Cəfərova Elmira Mail qızı - “Məmməd Səid Ordubadinin əlyazma irsinin  və nəşrlərinin  müqayisəli-filoloji təhlili” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

4. Cəfər-zadə Vüsalə Nofəl qızı -  “Azərbaycan dilində bağlayıcı vasitələrin mətnyaradıcı xüsusiyyətləti” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

5. Əliyev Dadaş Ağaməşədi oğlu -  “İsmayıllı   mühitindəki  azsaylı   xalqların   folkloru” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

6Hasilova Laləndər Hafiz qızı - “Azərbaycan, ərəb və rus dillərində atalar sözləri, zərb məsəlləri və aforizmlərin linqvo-kulturoloji xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

7. Hüseynov Vüqar Qüdrət oğlu - “Müasir mətbuatda frazeoloji birləşmələrin işlənmə xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

8. Xəlilli Şəhla Vahid qızı - “Əlaəddin Sabit Bosnəvi “Külliyyat”ının poetik-tekstoloji tədqiqi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

9. İskəndərli Rəna Baloğlan qızı (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

10. Qasımova Aygün Ərziman qızı - “Müasir Azərbaycan poeziyasında folklor simvolikası (1960-2000-ci illər)” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

11. Lauri Marta Mark qızı - “XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında ozan-aşıq obrazı” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

12. Musayeva Aytən Ayət qızı - “XX əsrin əvvəllərində Amerikan və Azərbaycan ədəbiyyatında novella janrı” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

13. Paşayeva Pərvanə İsmayıl qızı - “İngilis dilindəki dini-mifoloji leksikanın Azərbaycan dilinə tərcüməsi problemləri”(filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

14. Səmədova Məlahət Saməddin qızı -“Müxtəlifsistemli dillərdə köksöz yuvalarının semantik-struktur xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

15. Tağıyeva Ruhiyyə İsabala qızı - “Cənubi Qafqazın 1903-cü il hərbi-topoqrafik xəritəsindəki  türk mənşəli toponimlər” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

16Yaqubov Nicat Əsgər oğlu - “Azərbaycan dilindəki arxaizmlərin leksik-semantik xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

25 dekabr 2015-ci il 8 saylı iclas

1. Abdullayeva Xəyalə Rəmiyəddin qızı - “Azərbaycan və ingilis dillərində sitatın mətnyaradıcı xüsusiyyətləri”  (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

2. Ağayeva Səadət Rəis qızı-“İnternet-media resurslarının monitorinqi və qiymətləndirilməsi mexanizmlərinin işlənilməsi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

3. Əkər Müfidə  Nilay  Əhməd Nəcib qızı - “ “Dəbistan” və “Çocuk  Bahçesi” jurnallarının uşaq ədəbiyyatının inkişafında  rolu”(filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

4. Əliyeva Gülnara Natiq qızı  - “Maşın tərcüməsində semantik təhlil”(filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

5. Heydərova Günel İskəndər qızı  - “Sabir Rüstəmxanlı bədii nəsri və publisistikasında milli yaddaş problemi” (filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu mövzusu)

6. İbrahimova Bənövşə Eldar qızı - “İngilis və Azərbaycan dillərində qəzet mətnlərindəki xüsusi adların  praqmatikası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

7. İskəndərli Rəna Baloğlan qızı  - “Şəmsəddin Saminin “Qamusul- elam” əsərində Azərbaycan müəllifləri haqqındakı mətnlərin uyğun mənbələrlə müqayisəli təhlili”(filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu mövzusu)

8. Qarayev Sadıq Zaman oğlu -  “Kamal Abdullanın  nəsrində tarixi motivlərin  müasir dərki” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

9. Qasımova Ziyafət İnşallah qızı - “Xalac dilinin etnolinqvistik  tədqiqi” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu mövzusu)

10. Özərən Zəhra Durmuşəli qızı - Azərbaycan və Türkiyə ədəbiyyatlarında pəndnamələrin tədqiqi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

11.İbrahimova Firuzə Şakir qızı  -“İngilis  dilində  dil  səriştəsinin  formalaşması və reallaşması” 

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015