RESPUBLİKA ELMİ TƏDQİQATLARIN                    ƏLAQƏLƏNDİRİLMƏSİ ŞURASI
KƏND TƏSƏRRÜFATI BİTKİ VƏ HEYVANLARININ GENETİKASI VƏ SELEKSİYASI PROBLEMLƏRİ ÜZRƏ ELMİ ŞURA

AZ1106, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Azadlıq pr., 155

Tel/Faks: (+994 12) 5619182

E-mail:  akparov@yahoo.com 

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015