RESPUBLİKA ELMİ TƏDQİQATLARIN                    ƏLAQƏLƏNDİRİLMƏSİ ŞURASI
KƏND TƏSƏRRÜFATI BİTKİ VƏ HEYVANLARININ GENETİKASI VƏ SELEKSİYASI PROBLEMLƏRİ ÜZRƏ ELMİ ŞURA

Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə qeydiyyata alınmış dissertasiya mövzuları

 2017-ci il üçün

2018-ci il üçün

2019-cu il üçün

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015