Ф.И.О.  Шифр Наименование специальности  Название темы Дата регистрации
MОВЛУД АРАСТУН oглы ГУСЕЙНОВ  3309.01 Технология пищевых продуктов Рациональное использование растительного сырья Азербайджана в производстве национальных шербетов и экспертиза качества приготовленных новых шербетов  
АФТАНДИЛ ЗАКАЛЫ оглы МАМЕДОВ  3324.04 Наземные комплекси, стартовоеоборудование, эксплуатация летательных аппаратов и их систем Особенности измерения вертикальных
скоростей летательных аппаратов
 
ЭМИЛЬ КАМИЛЬ ОГЛЫ КАФАРОВ  3358.01 Безопасность в чрезвычайных
ситуациях (гидротехника)
Моделирование системы
дистанционного аэрогеодезического
контроля физической устойчивости
мингечаурской земляной плотины
 
ГАСАНОВ ЭЛЬГИЗ ЭЛЬДАР оглы  3305.08 Гидротехническое строительство Разработка и усовершенствование
методов расчета доковых и рамных
конструкций гидротехнических
сооружений
 
АЙТЕН ГАМЛЕТ КЫЗЫ АХМЕДОВА 3358.01  Безопасность в чрезвычайных ситуациях ОЦЕНКА РАДИАЦИОННОГО РИСКА В СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛАХ
 
Хосейн Баят Рустам  3358.01 Fövqəladə hallarda təhlükəsizlik Seysmik şəraitdə həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi istiqamətləri  
Алексей Сергеев Боняков  2221.01 Электрофизика, электро оборудование Yüksək gərginlikli nanosaniyə impuls qaz boşalmalarının plazmo-kimyəvi proseslərdə tətbiqi  

Агиль Адиль оглы Мовсумов

 3361.01 Твердотельная электроника, радиоэлектронные
компоненты, микро и наноэлектроника
ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ТЕХНИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ КРИСТАЛЛОВ ТlIn1-xGdxSe2
 
Harirçi Fərhad Cavad oğlu  2221.01 Электрофизика, электро оборудование Sink oksidi əsaslı qeyri-xətti müqavimətlərin (varistorların) elektrofiziki xassələri  
Этибар Гулиев Бахтияр  3305.02  Строительная механика Müxtəlif qüvvələrə məruz qalan, boşluqlarla zəiflədilmiş qeyri-bircins yarımüstəvinin gərginlik vəziyyətinin tədqiqi  
Ирада Гурбанова Давуд 3305.07  Строительные материалы и изделия Yerli xammallar əsasında yüksəkmöhkəmlikli gips yapışdırıcıları texnologiyasının işlənməsi və xassələrinin tədqiqi  
Ирада Мамедова Гасан  3305.07 Строительные материалы и изделия Plagioqranit-gil sistemində alınan keramik materialların fiziki-kimyəvi və texnoloji  xassələrinin tədqiqi  
Həmidov Hidayət Əsman oğlu   3350.01 Управление транспортными процессами Azərbaycanda quru terminallarının optimal yerləşdirilməsinin elmi əsaslandırılması  
Qurbanzadə Ziya Zahir oğlu   3312.01 Технология материалов Termomexaniki emalın nasos ştanq poladlarının struktur və xassələrinə təsirinin tədqiqi  
Sadıqova Ceyran Mehman qızı 01.02.05  Механика жидкостей и газов

Çoxfazalı mayelərdə  kütlə mübadiləsi nəzərə alınmaqla hidrodinamik proseslərin tədqiqi

 
Hacıyeva Sima Musa qızı   3312.01 Tехнология материалов Dəmir əsaslı məsaməli materialların işçi səthlərinin struktur və xassələrinin yaxşılaşdırılması  
Şahbənbəyev Səhrad Müseyib oğlu  3305.02 Cтроительная механика Yeraltı boruların zəlzələyə davamlılığının tədqiqi  
Namazova Aygül Tofiq qızı   3343.01  İstilik texnikasının nəzəri əsasları İonlu mayelərin və onların karbon qazı ilə qarışıqlarının termodinamik xassələri  
         
Rüstəmov Rüstəm Qəzənfər oğlu   3337.01 Измерения информации и система управления Qeyri-müəyyənlik şəraitində fəaliyyət göstərən idarəetmə sistemlərinin tədqiqi və sintezi  
Xəlilov Esmin Camal oğlu  3313.02 Машины, оборудование и процессы Dartılma zonasının sürtünmə qüvvələrini nəzərə alaraq lent maşınlarının dartıcı dinamik modelinin işlənməsi  
Vəliyev Həsən Zakir oğlu   3336.01 Метрология и метрологическое обеспечение  İSO 9000 serialı standartlar əsasında maşınqayırma istehsalının metroloji təminatının təkmilləşdirilməsi  
ГУСЕЙН БАБА оглу БАБАЕВ  3352.01 Эксплуатация воздушного
транспорта
Разработка методологических основ
аэронавигационного обеспечения на базе трехмерного моделирования
 
Qasımova Sevda Rasim qızı  3325.01 Tехнологии телекоммуникаций Əks etdirməyən mikrodalğa örtükləri və onların dielektrik, maqnit parametrlərinin ölçülməsi üsullarının işlənməsi  
Джафарзаде Тогрул Рауф   3352.01 Эксплуатация воздушного
транспорта
Aviasiyada nadir hadisələrinqiymətləndirilməsi və proqnozunun metodoloji əsasları  
Aslanov Zabit Yunus oğlu   3333.01 Oрганизация производства Sistemli yanaşma əsasında maşınqayırma sənaye məhsulunun keyfiyyətinin idarə edilməsi metodlarının işlənməsi  
ГАСАНОВ РУСЛАН АФИГ оглы 3325.02  Системы и устройства радиотехники,
радионавигации, радиолокации и телевидения
Aдаптивно-комбинированный
электромагнитный мониторинг
 
Джангиров Акиф Али  3305.02 Строительная механика Səthləri qoruyucu təbəqələrlə örtülmüş lifli kompozit örtük və lövhələrin yükgötürmə qabiliyyətinin təyini  
АББАСОВ ЭЛНУР ОРУДЖ ОГЛЫ  3319.03 Технология судостроения и судоремонта Восстановление деталей судовых механизмов химико –
термической обработкой
 
ГАДИР ИСАХАН оглы ГАРАЕВ  3324.04 наземные комплексы, стартовые оборудования, эксплуатация летательных аппаратов и их систем Qısamüddətli impuls maneələri və aeroportların elektrik təchizatı dövrələrində onların zəiflədilməsi  
Muhəmmədi Əli Turabəli oğlu   3305.08 Гидротехническое строительство Dok tipli hidrotexniki konstruksiyaların statiki və dinamiki təsirlərə hesablanma üsullarının tədqiqi  
Çingiz Mirzəmməd oğlu Məmmədov  3313.01 Технология машиностроения Yeni konstruksiyalı pardax dairəsilə müstəvi yan pardaxlamada emalın effektivliyinin artırılması  
Həsənov Seymur Sədrəddin oğlu   2002.01 Deformasiya olunan bərk cism mexanikası Kompozit laylı elementlərin dayanıqlıq və möhkəmlik məsələləri  
Soltanzadə Qasım Əli oğlu   3305.08 Гидротехническое строительство Əsbabadçay üzərində (İİR-da) su anbarı yaratmaqla Azərbaycanla müqayisəli suvarma texnologiyalarının tədqiqi  
Əbilov Rəşad Səffan oğlu  3305.08  Гидротехническое строительство Əlverişli konstruksiyalı dağ çayı suqəbuledicisinin yaradılması və onun tədqiqatı  
Ağaməmmədova Aytən Bəhruz qızı   3305.08 Гидротехническое строительство Təbii dayanıqlığını itirmiş çay məcralarında sahil mühafizə qurğularının dayanıqlılığının etibarlıq təminatı  
Vəzirova Turanə Natiq qızı  3361.01 Bərk cism elektronikası, radioelektron komponentləri, mikro və nanoelektronika A3B3C6birləşmələrinin rəqsi spektrinin terahers tezliklər oblastında xüsusiyyətləri  
Alıyev Elvin Məhəmməd oğlu   3324.07 Məsafədən aerokosmik tədqiqatlar Məsafədən zondlama verilənləri və coğrafi informasiya texnologiyaları əsasında daşınmaz əmlakın kadastrının aparılması məsələləri  
Əhmədov Nizami Mahamayeviç  3305.08  Nəqliyyat qurğuları Nəqliyyat qurğularının tikintisində istifadə olunan betonların deformativ xüsusiyyətlərinin yaxşılaşdırılması üsullarının tədqiqi  
Piriyev Qurban Zeynəddin oğlu   3305.06  İnşaat və yol maşınları Yol tikintisində istifadə olunan maşınların hidravlik sistemlərindəki işçi mayenin təmizliyinin yüksəldilməsi  
Camalov Cəsarət Ələddin oğlu  3305.03 İnşaat konstruksiyaları, bina və qurğular Binaların karkas elementlərinin etibarlılığının və uzunömürlülüyünün tədqiq edilməsi  
Hacıyev Ramil Cəbrayıl oğlu  3312.01  Materiallar texnologiyası TiHfNiCu tərkibli ərintilərdə faza cevrilmələrinin tədqiqi  
Mikayılov Seymur Baxşəli oğlu  3305.02  İnşaat mexanikası Qabırğalarla möhkəmləndirilmiş ortotrop silindrik qabığın maye və qruntda rəqsləri  
Qurbanov Elçin Cəlal oğlu   3344.01 Yüksək gərginliklər texnikası Qısa müddətli yüksək elektrik impuls sahələrinin və qaz boşalmalarının müxtəlif dielektrik mühitlərə təsirlərinin elmi və texnoloji əsaslarının işlənilməsi  

 Дарьябариджавад Д.Г

 3324.07 Дистанционные аэрокосмические исследования Эффективные принципы комплектации
бортовых измерительных систем в задачах
аэрокосмического мониторинга
окружающей среды
 
Bəkirova Lalə Rüstəm qızı  3324.07  Məsafədən aerokosmik tədqiqatlar Ətraf mühitin spektrin görünən və infraqırmızı diapazonlarda məsafədən kompleks  monitorinq sistemi  
Məmmədov Namiq Telman oğlu   3313.01 Maşınqayırma texnologiyası Radial verilişlə yivdiyirləmə səmərəsinin yüksəldilməsi  
Qurbanova Rəna İslah qızı   3309.01 Qida məhsullarının texnologiyası Bioaktivləşdirilmiş tərəvəz paxlası əsasında funksional təyinatlı qida məhsulları texnologiyasının işlənməsi  
Kazımova İnarə Əli qızı   3309.01 Qida məhsullarının texnologiyası Balqabaqdan müxtəlif çeşiddə qida məhsulları istehsalı texnologiyasının işlənməsi  
АББАСОВ ЭЛЬМАН ИСБАНДИЯР оглы  3313.02 Машины, оборудование и процессы Обеспечение эффективной работы  скважинных штанговых насосов путем их
усовершенствования с учетом
скважинных факторов
 
İsrafilova Gülbacı Sabir qızı   3311.02 Təbii müitə, maddələrə, materiallara nəzarət cihazları və üsulları Yeyinti məhsulları üçün polimer qablaşdırma məmulatlarının istehsalının keyfiyyətinin idarəetmə üsulunun işlənməsi və nəzarət  
Məmmədova Aysel Atamxan qızı   3305.08  Hidrotexniki tikinti Su obyektlərinin mühafizəsinə dair tədbirlərin işlənilməsi (Tərtər çayı timsalında)  
Aslanov Camaləddin Nürəddin oğlu   3313.02 Maşınlar, avadanlıqlar və proseslər Fontan armaturlarının bağlayıcı quruluşlarının sürtünmədə yeyilməyə davamlığının artırılmasının və layihələndirilməsinin elmi əsasları  
Mustafayev Vüqar Mustafa oğlu 3313.02 Maşınlar, avadanlıqlar və proseslər Horizontal və maili istiqamətlənmiş quyuların qazılması üçün quyudaxili yığımların təkmilləşdirilməsi  
Kərimzadə Türkən Rövşən qızı 3313.02 Maşınlar, avadanlıqlar və proseslər Dəniz şəraitindəki qazma tullantılarının utilizasiyası üçün tədbirlərin işlənməsi  
Kazımov Musa İsmayıl oğlu 3313.02 Maşınlar, avadanlıqlar və proseslər Neft-qaz sortamentli səyyar aqreqatların yeni texnoloji bazalarının yaradılması hesabına funksional imkanlarının artırılması  
Xankişiyev İsaq Abuzər oğlu 3319.03 Gəmiqayırma və gəmi təmiri texnologiyası Gəmi gövdəsinin qaynaq birləşmələrinin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi və təmin edilməsi  
Əsədov Elçin Zirəddin oğlu 3305.03 İnşaat konstruksiyaları, bina və qurğular Gücləndirilən dəmir-beton elementlərin gərginlikli deformasiya halının tədqiqi  
Hüseynov Bəxtiyar Mərdan oğlu 3305.03 İnşaat konstruksiyaları, bina və qurğular Dəmir-beton qabıqların kontur elementlərinin sərtliyindən asılı olaraq yükgötürmə qabiliyyətinin tədqiqi  
Zeynalov Elşən Arif oğlu 3354.01 Neft və qaz kəmərlərinin, bazalarının və anbarlarının tikilməsi və istismarı Basqısız axın zonaları mövcud olan neft kəmərlərinin istismar səmərəliliyinin artırılması  
Ağayeva Aytən Əliağa qızı   3326.01 Toxuculuq və yüngül sənaye materialları və məhsullarının texnologiyası Pambıq parçaların qısalmasına və mexaniki xassələrinə görə keyfiyyətinin kompleks qiymətləndirilməsi  
Cəfərova Afət Arif qızı   3312.01 Materiallar texnologiyası Dəmir əsaslı oksidləşdirilmiş ovuntu materiallarının struktur və xassələri  
Məmmədov Natiq Xankişi oğlu   3102.01 Агроинженерия Dənli yemlərin mikronizasiya texnologiyası və qurğusunun təkmilləşdirilməsi  
 Bayramov Tərxan Hakim oğlu   3102.01 Агроинженерия Südün səmərəli aktivizasiya texnologiyasının və texniki vasitələrinin təkmilləşdirilməsi  
Qurbanov Hüseyn Nürəddin oğlu   3102.01 Агроинженерия Dağ əkinçiliyində dənli bitkilərin becərilməsində mineral gübrələrin verilməsi üçün texnologiya və texniki vasitələrin işlənməsi  
Həsənov Ümidvar Rəfayel  oğlu   3102.01 Агроинженерия Kiçik qabaritli qurğuda kombinəedilmiş üsulla hazırlanmış qurucu agentdən istifadə etməklə toxumluq dənin qurutma texnologiyasının təkmilləşdirilməsi  
Məmmədov Azər İsmayıl  oğlu   3102.01 Агроинженерия Qarğıdalı qıçasının toxumluq dən almaq üçün işlənmə texnologiyasının və qurğusunun təkmilləşdirilməsi  
Verdiyev Sultan Elman  oğlu   3102.01 Агроинженерия Yemlərin termomexaniki işlənmə texnologiyası və qurğusunun təkmilləşdirilməsi  
Alışov İlqar Qəzənfər  oğlu   3102.01 Агроинженерия Fındıq bağlarında budama qırıntılarının utilizasiya texnologiyasının və maşının təkmilləşdirilməsi  
Məmmədova Südabə Oqtay qızı   3102.01 Агроинженерия Qaba yemlərin qidalılığının fiziki-kimyəvi üsulla yaşxılaşdırma texnologiyası və qurğusunun təkmilləşdirilməsi  
Seyidova İradə Adil qızı  3102.01 Агроинженерия Yem qarışıqlarının istehsalında inqridiyentləri dozalaşdıran qurğunun işlənməsi və tədqiqi  
Məhərrəmova Sevil Aydın qızı  5312.01 Sahə iqtisadiyyatı Aqrar sektorda sahələr arası əlaqələrdə qiymət tənzimlənməsi  

Maмeдoв  Xикмeт  Нaзим  oглы

 3311.02   

Təbii mühitə, maddələrə, materiallara və məmulatlara nəzarət cihazları və üsulları

 

Использование  ГИС  технологии  для  оценки  динамики  загрязнения нефтепродуктами  Азербайджанского  сектора  Каспийского  моря

 

Алекперов Илгам Шакироглы

 3102.01  Агротехника  

Оптимизация параметров машин для локального внесения минеральных удобрений катушечного типа

 05.06.2018

Айнура Таваккул гызы  Аллахвердиева

3319.01 Техника доставки

Oсобенности использования cистемы магнитной левитации, при измерении технологических параметров на судне

05.06.2018
 Абаев Ирмик Ирсильевич  3312.01  Технология материалов  Структура и свойства железочугынных композиций, получаемых в "потеющей" матрице  05.06.2018

Амалия Максим кызы Мамедова

3342.02 Тепловые электростанции

Разработка технологий химического обессоливания воды с использованием мембранных методов и рекуперацией реагентов из отходов ТЭС.          

05.06.2018

Багирзаде Афак Сахиб

3309.01 Пищевая промышленность

Совершенствование производства технологии видов Токай вин.

 12.06.2018

Ильясова Айнур Фаррук кызы

3309.01 Пищевая промышленность

Разработка технологии производства столовых вин путем увеличения качественных показателей технических сортов винограда

12.06.2018

Газанфарли Ничат Эльхан оглы

3313.02 Машины, оборудование и процессы

Исследование рационального выбора метода, характеризующего реальный процесс передачи скорости автомобиля

12.06.2018
 Гулиев Садир Садай оглы  3336.01   Метрология и метрологическое обеспечение

Исследование качества и надёжности подшипников  качения применяемых, в машиностроение.

12.06.2018
Разил Тофиг оглы Мирзоев 3326.01 Технология ткачества и материалов и изделий легкой промышленности

Разработка ресурсосберегающей технологии для повышения качественных свойств деталей костюма

12.06.2018
Натиг Вилаят оглы Багирзаде 3305.03 Строительные конструкции, здания и сооружения

Исследование работы сжатых элементов на основе нелинейных моделей

20.06.2018
Зохрабов Ниджат Расул оглы 3327.01 Технологии транспортных систем

Организация интермодальныхконтейнерных перевозок на железнодорожном транспорте(на примере Азербайджанской Республики)

20.06.2018
Сахиб Союн оглы Исмаилов 3319.01 Техника доставки

Исследование устройств судовых валогенераторов

 20.06.2018
Азизы  Агасафар кызы Заидова 3319.02 Доставка и эксплуатация водный транспорт

Исследование портовых груз обработочных процессов направленных на повышение эксплуатационной эффективности судна

20.06.2018
Ахундов Ильхам Сиявуш оглы 3319.01 Техника доставки

Исследование влияния эксплуатационных параметров и вида топлива на показатели судовых дизелей типа 2Ч 10,5/13 и 6L20

20.06.2018
Рамал Мирзахасан оглы Дензиев 2504.01  Геодезия

Оценка наводнений на основе методов спутниковой геодезии и дистанционного зондирования

20.06.2018
Алиева Санубер Хидир кызы 3343.01 Теоретические основы теплотехники

Особенности конвективного теплообмена при изменении физических параметров жидкостей

 20.06.2018
Новрузова Севиндж Ягуб кызы 3341.01 Электростанции (электрическая часть) и электроэнергетические системы

Инновационные технологии для повышения эффективности энергосистем

 27.06.2018
Джамалова  Хаяла Баба кызы 3305.07 Строительные материалы и изделия

Исследование производственной технологии и состава бетона дисперсно армированного фибра волокнами

 27.06.2018
Севда Боюкага кызы Гасымова 2391.01 Экологическая химия   27.06.2018
Азар Яшар оглы Гениев 3319.02 Доставка и водный транспорт

Разработка критериев безопасности при расхождении судов на ограниченных акваториях

27.06.2018
Ильхам Дурсун оглы Эфендиев 3325.01  Телекоммуникационные технологии

Повышение пропускной способности систем наземного многоканального сотового телевизионного вещания

09.07.2018
Ровшан Латиф оглы Зейналов 3354.01  Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов, база и складов Оптимизация процессов подготовки нефтяных смесей к транспорту с учетом взаимодейсвии нефтей 09.07.2018
Copyright © 2015 Институт Информационных Технологий НАНА