Surname, name, father's name dissertant Specialty    code

    Specialty                            name

   Dissertation topics Registration date
M.A.Guseynov  3309.01 Technology  of    food products Rational use of vegetable raw materials in the production of Azerbaijani national sherbets and quality expertise
prepared new sherbets
 
Aftandil Zekalı oglu Mamedov  3324.04 Ground complexes, start-up equipment, operation of aircrafts and their systems

 Features measuring vertical speed of the aircraft

 
Gafarov Emil Kamil oglu  3358.01 Safety in emergency situations Modeling of the Remote Aero-geodetic Control System for Mingechevir Earthen Dam Physical Stability  
HASANOV ELGIZ ELDAR oqlu  3305.08 Hydraulic building Dock and frame investigation and improve of the methods in
hydroengineering devices
 
Ayten Akhmedova Hamlet 3358.01  Safety in emergency situations ASSESSMENT OF RADIATION RISK IN BUILDING MATERIALS  
Hossein Bayat Rustam  3358.01  Safety  In case of              emergency  Seysmik şəraitdə həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi istiqamətləri  
Aleksey Sergeyevich Bondyakov  2221.01 Electrophysics, electro equipment Yüksək gərginlikli nanosaniyə impuls qaz boşalmalarının plazmo-kimyəvi proseslərdə tətbiqi  
Agil Adil oglu Movsumov  3361.01 Solid State Electronics, radioelectroniccomponents, micro and nanoelectronics Tensiometric properties of Tlln1-xGdxSe2 crystals and technical characteristics  
Harirçi Fərhad Cavad oğlu  2221.01 Electrophysics, electro equipment Sink oksidi əsaslı qeyri-xətti müqavimətlərin (varistorların) elektrofiziki xassələri  
Etibar Guliyev Bakhtiyar   3305.02 Construction mechanics Müxtəlif qüvvələrə məruz qalan, boşluqlarla zəiflədilmiş qeyri-bircins yarımüstəvinin gərginlik vəziyyətinin tədqiqi  
Irada Gurbanova Davud  3305.07  Building materials and products Yerli xammallar əsasında yüksəkmöhkəmlikli gips yapışdırıcıları texnologiyasının işlənməsi və xassələrinin tədqiqi  
Irada Mamedova Hasan  3305.07 Building materials and products Plagioqranit-gil sistemində alınan keramik materialların fiziki-kimyəvi və texnoloji  xassələrinin tədqiqi  
Həmidov Hidayət Əsman oğlu   3350.01 Transportation process management Azərbaycanda quru terminallarının optimal yerləşdirilməsinin elmi əsaslandırılması  
Qurbanzadə Ziya Zahir oğlu   3312.01 Мaterials technology Termomexaniki emalın nasos ştanq poladlarının struktur və xassələrinə təsirinin tədqiqi  
Sadıqova Ceyran Mehman qızı 01.02.05  Mechanics of liquid and gase

Çoxfazalı mayelərdə  kütlə mübadiləsi nəzərə alınmaqla hidrodinamik proseslərin tədqiqi

 
Hacıyeva Sima Musa qızı   3312.01 Materials technology Dəmir əsaslı məsaməli materialların işçi səthlərinin struktur və xassələrinin yaxşılaşdırılması  
Şahbənbəyev Səhrad Müseyib oğlu  3305.02 Construction mechanics Yeraltı boruların zəlzələyə davamlılığının tədqiqi  
Namazova Aygül Tofiq qızı   3343.01 The theoretical foundations of thermal techniques İonlu mayelərin və onların karbon qazı ilə qarışıqlarının termodinamik xassələri  
Rüstəmov Rüstəm Qəzənfər oğlu   3337.01 Information measurement and control systems Qeyri-müəyyənlik şəraitində fəaliyyət göstərən idarəetmə sistemlərinin tədqiqi və sintezi  
Xəlilov Esmin Camal oğlu  3313.02 Machines, equipment and processes Dartılma zonasının sürtünmə qüvvələrini nəzərə alaraq lent maşınlarının dartıcı dinamik modelinin işlənməsi  
Vəliyev Həsən Zakir oğlu   3336.01 Metrology and metrological provision  İSO 9000 serialı standartlar əsasında maşınqayırma istehsalının metroloji təminatının təkmilləşdirilməsi  
Huseyn Baba oglu Babayev  3352.01 Operation of air transport Development of metodology basic principles for air navigation services based on
tree-dimensional modeling
 
Qasımova Sevda Rasim qızı  3325.01 Telecommunications technology Əks etdirməyən mikrodalğa örtükləri və onların dielektrik, maqnit parametrlərinin ölçülməsi üsullarının işlənməsi  
 Jafarzadeh Togrul Rauf  3352.01 Operation of air transport Aviasiyada nadir hadisələrinqiymətləndirilməsi və proqnozunun metodoloji əsasları  
Aslanov Zabit Yunus oğlu   3333.01 Organization of production Sistemli yanaşma əsasında maşınqayırma sənaye məhsulunun keyfiyyətinin idarə edilməsi metodlarının işlənməsi  
HASANOV RUSLAN AFIQ 3325.02  Radiotexnika, radionaviqasiya, radiolokasiya, televiziya sistemləri və qurğuları ADAPTIVE-COMBINED ELECTROMAGNETIC MONITORING  
Jahangirov Akif Ali  3305.02 Сonstruction mechanics Səthləri qoruyucu təbəqələrlə örtülmüş lifli kompozit örtük və lövhələrin yükgötürmə qabiliyyətinin təyini  
ABBASOV ELNUR ORUJ  3319.03 Shipbuilding and ship repair technology Renovation of ship spare parts using thermo-chemical treatment  
Qadir Isachan oglu Qarayev  3324.04 Yerüstü komplekslər, buraxılış avadanlıqları, uçan aparatlar və onların sistemlərinin istismarı Impulse noises of short duration and their suppression in power supply circuits of airports  
Muhəmmədi Əli Turabəli oğlu   3305.08 Hydraulic construction Dok tipli hidrotexniki konstruksiyaların statiki və dinamiki təsirlərə hesablanma üsullarının tədqiqi  
Chingiz Mammadov Mirzəmməd  3313.01 Engineering technology Yeni konstruksiyalı pardax dairəsilə müstəvi yan pardaxlamada emalın effektivliyinin artırılması  
Həsənov Seymur Sədrəddin oğlu   2002.01 Deformasiya olunan bərk cism mexanikası Kompozit laylı elementlərin dayanıqlıq və möhkəmlik məsələləri  
Soltanzadə Qasım Əli oğlu   3305.08 Hydraulic construction Əsbabadçay üzərində (İİR-da) su anbarı yaratmaqla Azərbaycanla müqayisəli suvarma texnologiyalarının tədqiqi  
Əbilov Rəşad Səffan oğlu  3305.08  Hydraulic construction Əlverişli konstruksiyalı dağ çayı suqəbuledicisinin yaradılması və onun tədqiqatı  
Ağaməmmədova Aytən Bəhruz qızı   3305.08 Hydraulic construction Təbii dayanıqlığını itirmiş çay məcralarında sahil mühafizə qurğularının dayanıqlılığının etibarlıq təminatı  
Vəzirova Turanə Natiq qızı  3361.01 Bərk cism elektronikası, radioelektron komponentləri, mikro və nanoelektronika A3B3C6birləşmələrinin rəqsi spektrinin terahers tezliklər oblastında xüsusiyyətləri  
Alıyev Elvin Məhəmməd oğlu   3324.07 Remote aerospace research Məsafədən zondlama verilənləri və coğrafi informasiya texnologiyaları əsasında daşınmaz əmlakın kadastrının aparılması məsələləri  
Əhmədov Nizami Mahamayeviç  3305.08   İnstallations of transport Nəqliyyat qurğularının tikintisində istifadə olunan betonların deformativ xüsusiyyətlərinin yaxşılaşdırılması üsullarının tədqiqi  
Piriyev Qurban Zeynəddin oğlu   3305.06 Construction and road machines Yol tikintisində istifadə olunan maşınların hidravlik sistemlərindəki işçi mayenin təmizliyinin yüksəldilməsi  
Camalov Cəsarət Ələddin oğlu  3305.03 Building constructions, building and devices Binaların karkas elementlərinin etibarlılığının və uzunömürlülüyünün tədqiq edilməsi  
Hacıyev Ramil Cəbrayıl oğlu  3312.01 Materials technology TiHfNiCu tərkibli ərintilərdə faza cevrilmələrinin tədqiqi  
Mikayılov Seymur Baxşəli oğlu  3305.02 Building mechanics Qabırğalarla möhkəmləndirilmiş ortotrop silindrik qabığın maye və qruntda rəqsləri  
Qurbanov Elçin Cəlal oğlu   3344.01 High voltage equipment Qısa müddətli yüksək elektrik impuls sahələrinin və qaz boşalmalarının müxtəlif dielektrik mühitlərə təsirlərinin elmi və texnoloji əsaslarının işlənilməsi  
J.G.Daryabarijavad  3324.07 Remote aerospace research Effective integration principles
of onboard measuring systems in problems of aerospace monitoring of environment
 
Bəkirova Lalə Rüstəm qızı  3324.07 Remote aerospace research Ətraf mühitin spektrin görünən və infraqırmızı diapazonlarda məsafədən kompleks  monitorinq sistemi  
Məmmədov Namiq Telman oğlu   3313.01 Engineering technology Radial verilişlə yivdiyirləmə səmərəsinin yüksəldilməsi  
Qurbanova Rəna İslah qızı   3309.01 Technology  of    food products Bioaktivləşdirilmiş tərəvəz paxlası əsasında funksional təyinatlı qida məhsulları texnologiyasının işlənməsi  
Kazımova İnarə Əli qızı   3309.01 Technology  of    food products Balqabaqdan müxtəlif çeşiddə qida məhsulları istehsalı texnologiyasının işlənməsi  
E.I.Abbasov  3313.02 Machines, equipment and processes Supply of effective work of well sucker rod pumps by their
improvement consedering well factors
 
İsrafilova Gülbacı Sabir qızı   3311.02 Təbii müitə, maddələrə, materiallara nəzarət cihazları və üsulları Yeyinti məhsulları üçün polimer qablaşdırma məmulatlarının istehsalının keyfiyyətinin idarəetmə üsulunun işlənməsi və nəzarət  
Məmmədova Aysel Atamxan qızı   3305.08  Hidrotexniki tikinti Su obyektlərinin mühafizəsinə dair tədbirlərin işlənilməsi (Tərtər çayı timsalında)  
Aslanov Camaləddin Nürəddin oğlu   3313.02 Maşınlar, avadanlıqlar və proseslər Fontan armaturlarının bağlayıcı quruluşlarının sürtünmədə yeyilməyə davamlığının artırılmasının və layihələndirilməsinin elmi əsasları  
Mustafayev Vüqar Mustafa oğlu 3313.02 Maşınlar, avadanlıqlar və proseslər Horizontal və maili istiqamətlənmiş quyuların qazılması üçün quyudaxili yığımların təkmilləşdirilməsi  
Kərimzadə Türkən Rövşən qızı 3313.02 Maşınlar, avadanlıqlar və proseslər Dəniz şəraitindəki qazma tullantılarının utilizasiyası üçün tədbirlərin işlənməsi  
Kazımov Musa İsmayıl oğlu 3313.02 Maşınlar, avadanlıqlar və proseslər Neft-qaz sortamentli səyyar aqreqatların yeni texnoloji bazalarının yaradılması hesabına funksional imkanlarının artırılması  
Xankişiyev İsaq Abuzər oğlu 3319.03 Gəmiqayırma və gəmi təmiri texnologiyası Gəmi gövdəsinin qaynaq birləşmələrinin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi və təmin edilməsi  
Əsədov Elçin Zirəddin oğlu 3305.03 İnşaat konstruksiyaları, bina və qurğular Gücləndirilən dəmir-beton elementlərin gərginlikli deformasiya halının tədqiqi  
Hüseynov Bəxtiyar Mərdan oğlu 3305.03 İnşaat konstruksiyaları, bina və qurğular Dəmir-beton qabıqların kontur elementlərinin sərtliyindən asılı olaraq yükgötürmə qabiliyyətinin tədqiqi  
Zeynalov Elşən Arif oğlu 3354.01 Neft və qaz kəmərlərinin, bazalarının və anbarlarının tikilməsi və istismarı Basqısız axın zonaları mövcud olan neft kəmərlərinin istismar səmərəliliyinin artırılması  
Ağayeva Aytən Əliağa qızı   3326.01 Toxuculuq və yüngül sənaye materialları və məhsullarının texnologiyası Pambıq parçaların qısalmasına və mexaniki xassələrinə görə keyfiyyətinin kompleks qiymətləndirilməsi  
Cəfərova Afət Arif qızı   3312.01 Materiallar texnologiyası Dəmir əsaslı oksidləşdirilmiş ovuntu materiallarının struktur və xassələri  
Məmmədov Natiq Xankişi oğlu   3102.01 Agroengineering Dənli yemlərin mikronizasiya texnologiyası və qurğusunun təkmilləşdirilməsi  
 Bayramov Tərxan Hakim oğlu   3102.01 Agroengineering Südün səmərəli aktivizasiya texnologiyasının və texniki vasitələrinin təkmilləşdirilməsi  
Qurbanov Hüseyn Nürəddin oğlu   3102.01 Agroengineering Dağ əkinçiliyində dənli bitkilərin becərilməsində mineral gübrələrin verilməsi üçün texnologiya və texniki vasitələrin işlənməsi  
Həsənov Ümidvar Rəfayel  oğlu   3102.01 Agroengineering Kiçik qabaritli qurğuda kombinəedilmiş üsulla hazırlanmış qurucu agentdən istifadə etməklə toxumluq dənin qurutma texnologiyasının təkmilləşdirilməsi  
Məmmədov Azər İsmayıl  oğlu   3102.01 Agroengineering Qarğıdalı qıçasının toxumluq dən almaq üçün işlənmə texnologiyasının və qurğusunun təkmilləşdirilməsi  
Verdiyev Sultan Elman  oğlu   3102.01 Agroengineering Yemlərin termomexaniki işlənmə texnologiyası və qurğusunun təkmilləşdirilməsi  
Alışov İlqar Qəzənfər  oğlu   3102.01 Agroengineering Fındıq bağlarında budama qırıntılarının utilizasiya texnologiyasının və maşının təkmilləşdirilməsi  
Məmmədova Südabə Oqtay qızı   3102.01 Agroengineering Qaba yemlərin qidalılığının fiziki-kimyəvi üsulla yaşxılaşdırma texnologiyası və qurğusunun təkmilləşdirilməsi  
Seyidova İradə Adil qızı  3102.01 Agroengineering Yem qarışıqlarının istehsalında inqridiyentləri dozalaşdıran qurğunun işlənməsi və tədqiqi  
Məhərrəmova Sevil Aydın qızı  5312.01 Sahə iqtisadiyyatı Aqrar sektorda sahələr arası əlaqələrdə qiymət tənzimlənməsi  
Hikmat Nazim oglu Mammadov 3311.02 Təbii mühitə, maddələrə, materiallara və məmulatlara nəzarət cihazları və üsulları

Implementation of GIS technology in the evaluation study of dynamics of oil pollution on Caspian Sea Azerbaijan sector

 

Alekperov Ilgam Shakir oglu

 3102.01    Agro engineering  

Optimization of parameters of machines for local application of mineral fertilizers of coil type

 05.06.2018
 Aynura Tavakkul qizi Allahverdiyeva  3319.01  Shipping technique  

The technological parameters used in the measing the magnetic properties the levitation system in the ship

 05.06.2018
 Abaev Irmik Irsilyevich  3312.01  Materials technology  Strukture and properties of iron cast compositions derived obtained in a "sweating" matrix  05.06.2018
Mammadova Amaliya Maksim qizi 3342.02 "Heat electricity station (heating part)" Development of technologies for chemical desalination of water using membrane methods and recovery of reagents from Heat Power Electric Stations wastes 05.06.2018
Bagirzade Afaq Sahib 3309.01 Food Engineering The improving of the production technology of  Tokay sort of wines 12.06.2018
Ilyasova Aynur Farrux qizi 3309.01 Food Engineering

Development of production technology of table wines by improving the quality indicators of technical grape varieties.

 12.06.2018
Qezenferli Nicat Elxan oglu 3313.02 Machines, equipment and processes

Investigation of the efficient selection of the realistic method of attachment in the vehicle's speed transmission

12.06.2018
 Guliyev Sedir Saday oglu  3336.01   Metrology and metrology guarantee

Investigation of the quality and reliability of rolling bearings applied in engineering

12.06.208
Razil Tofiq oglu Mirzeyev 3326.01 Technology  light industry materials and products

Development of resource-saving technology for the increase of quality properties of the costume details

12.06.2018
Natiq Vilayet oglu Bagırzade 3305.03 Building constructions, building and devices

Research on non-linear models of compressed elements

20.06.2018
Zohrabov Nicat Resul oglu  3327.01  Transportation systems technology  Organization of intermodal container transportation on the railway transport(on the republic of Azerbaijan)  20.06.2018
 Sahib Sopyun oglu İsmayilov  3319.01  Shipping Technique  

The investigation of the ship shaft generators

 20.06.2018
 Azize  Agasefer qizi Zaidova  3319.02  Shipping and Water Transport Operation  Exploitational process of trans shipment’s in the port for increasing of exploatational efficiency of ships  20.06.2018
 Axundov İlham Siyavush oglu  3319.01  Shipping Technique  Analysıs of influences of the operation data and various type of used fuel oil to indicatory parameters of diesel engines type 2Ч 10.5/13 and diesel engines type 6L20  20.06.2018
Ramal  Mirzehesen oglu Denziyev  2504.01   Geodesy  Estimation of floodings on the basis of methods of satellite geodesy and remote sensing  20.06.2018
 Eliyeva Senuber Xidir qizi  3343.01  Theoretical bases of heat engineering  

Peculiarities of convective heat exchange in varying physical parameters of fluids

 20.06.2018
Novruzova Sevinc Yaqub qizi 3340.01 Electrotechnical systems and complexes Innovative Technology in Increasing the Efficiency of
Energy Systems
27.06.2018
Camalova Xeyale Baba qizi  3305.07  Building materials and products

Investigation of producing technology and composition of concrete dispersed fiber reinforced with fiber

 27.06.2018
Sevda Boyukaga qizi Gasymova 2391.01  Ecological Chemistry

Investigation of the use of household waste in organic and mineral complex fertilizer technology

27.06.2018
Azer Yashar oglu Qeniyev 3319.02 Shipping and Water Transport Operation

Working out the safety criterias in passing of vessels in restricted areas

 27.06.2018
Ilham Dursun oglu Efendiyev 3325.01  Telecommunication technology

Increasing of capacity of the terrestrial multi-channel cellelar television broadcasting sistems

09.07.2018
Rovshan Latif Oglu Zeynalov 3354.01  Construction and operation of oil and gas pipelines, bases and warehouses

Optimise preparation for transportation processes of the mixed oils considering effect on each other

09.07.2018
Copyright © 2015 Institute of Information Technology of ANAS