Dissertantın  S.A.A Müəssənin  adı İxtisasın şifri və  adı    Mövzunun adı Qeydiyyat tarixi
 Fariz Qaçay oğlu Əmirov  Azərbaycan Texniki Universiteti  3313.01 - Maşınqayırma texnologiyası Avtomatlaşdırılmış dəzgah sistemində çoxçeşidli iri seriyalı istehsalın texnoloji proseslərinin optimallaşdırılması  04.02.2015
 Baləmi Qasim oğlu İsmayilov  AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu  3338.01- sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (sahələr üzrə)  Muxtəlif tipli informasiya axinli paylanmiş xidmət şəbəkələrinin işlənməsi  04.02.2015
 Misirxan Atduxan oğlu Talibov  Azərbaycan Texniki Universiteti  3343.01 – İstilik texnikasının nəzəri əsasları  Alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrinin istilik daşiyicilarinin istilik – fiziki xassələri  04.02.2015
 Sevda Rafiq qızı İbrahimova  Milli Aerokosmik Agentliyi  3324.07 –  Məsafədən aerokosmik tədqiqatlar,
3338.01 –  Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (sahələr uzrə)
Aerokosmik informasiyanın sistemli kompleks rəqəmsal emalının intellektual metod və alqoritmləri   04.02.2015
 Elşən Sabir oğlu Məmmədov  Dövlət Aqrar Universitet  3102.01 – Aqromühəndislik  Heyvandarliqda və quşçuluqda texnoloji qurğularin səmərəliliyinin artirilma metod və vasitələrinin təkmilləşdirilməsi  04.02.2015
 Lyudmila Musayevna Mirzəyeva  

AMEA akademik

Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu

 3321.01 – Neft-qaz-daş kömür emalı və texnologiyası  Ağir neft qaliqlarinin termooksidləşdirici emali prosesindən mühərrik yanacaqlarinin və hidrogentərkibli qazin alinmasi texnologiyasinin islənib hazirlanmasi  04.02.2015
 Osman Həsən oğlu Mirzəyev  ADNSU  3313.02 –  Maşınlar, avadanlıqlar və proseslər  Qazlift istismar avadanlıqları kompleksi üçün intelleüktual idarəetmə sisteminin işlənməsi  09.03.2017
 Şahlar Mahmud oğlu Babayev  Azərbaycan Texnologiya  Universiteti  3102.01 –  Aqromühəndislik  Azərbaycan şəraitində bitki mühafizəsinin mexanikləşdirilməsinin lokal üsul və vasitələrinin əsaslandırılması  09.03.2017
 Mehman Hüseyn oğlu Həsənov  Azərbaycan Texniki  Universiteti  3325.01- Telekommunikasiya texnologiyaları   Adaptiv optik lifli şəbəkələr və onun monitorinqi  19.05.2017
 Xəqani İmran oğlu Abdullayev  Milli Aviasiya Akademiyası  

3361.01 –  Bərk cisim elektronikası,radioelektron komponentləri, mikro və nanoelektronika ,3311.02 –  Təbii mühitə, maddələrə, materiallara və məmulatlara nəzarət cihazları və üsulları

 İnformasiya emalı sistemlərində selvari fotoqəbuledicilər   13.07.2017
 Səbuhi Nəbi oğlu Məmmədov  Azərbaycan Dövlət Aqrar  Universiteti  3102.01 –  Aqromühəndislik  Azərbaycanda intensiv heyvandarlıq və quçuluq bölgələri üçün kombinə edilmiş yem istehsalının texnoloji və texniki bazasının təkmillədirilməsi   07.09.2017
 Tohid Yusif oğlu Məmmədov  Azərbaycan Dövlət Aqrar  Universiteti  3102.01 –  Aqromühəndislik  Əkinçilikdə kənd təsərrüfatı təyinatlı maşın - traktor aqreqatlarıdan istifadənin səmərəliliyinin artırılma metodlarının işlənməsi   07.09.2017
 Nemət Məhərrəm oğlu Hacıyev  Azərbaycan Dövlət Aqrar  Universiteti  3102.01 –  Aqromühəndislik  Traktorlar və kənd təsərrüfatı maşınlarının hərəkət hissələrinin torpaq kipləşdirilməsinin azaldılmasında mexanikləşdirilmiş üsul və vasitələrinin əsaslandırılması   07.09.2017
 Aqşin Zeylim oğlu Balabəyov  Azərbaycan Dövlət Aqrar  Universiteti  3102.01 –  Aqromühəndislik  Azərbaycanın düzən bölgələri şəraitində torpağın işlənməsində enerji, torpaq və resursqoruyucu texnologiya və texniki vasitələrin təkmilləşdirilməsi   07.09.2017
 Qiyas İmran oğlu Abbasov  Azərbaycan Dövlət Aqrar  Universiteti  3102.01 –  Aqromühəndislik   Azərbaycanın müxtəlif əkinçilik bölgələri üçün kartof istehsalının əməliyyat texnologiyalarının təkmilləşdirilməsi   07.09.2017
 Natiq Əli oğlu Əliyev  Azərbaycan Dövlət Aqrar  Universiteti  3102.01 –  Aqromühəndislik  Təbii biçənəklərin bərpası və səmərəli istifadə olunmasını təmin edən mexanikləşdirilmiş texnologiyanın işlənməsi və maşınlar sisteminin əsaslandırılması   07.09.2017
 Nabat Qiyas qızı Orucova  Azərbaycan Dövlət Aqrar  Universiteti  3102.01 –  Aqromühəndislik  Yerli meyvələrdən ekoloji təmiz məhsul istehsalının biotexnoloji emal metodlarının işlənməsi   07.09.2017
 Rövşən Mustafa oğlu Hacıyev  Azərbaycan Dövlət Aqrar  Universiteti  3102.01 –  Aqromühəndislik  Tətbiqi ekologiyaya əsaslanmaqla quşçuluqda enerji və resursqoruyucu istehsalın texnologiyası və texniki əsaslarının işlənməsi   07.09.2017
 Lalə Mehdi qızı Zeynalova  Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti  3338.01 –  Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (sahələr uzrə)  İkinci tərtib qeyri-müəyyənlik şəraitində qərar qəbuletmə üsullarının və modelinin işlənməsi   27.10.2017
 Xəzail Nuürəddin oğlu Rzayev  Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye  Universiteti  3338.01 –  Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi  Dəniz stasionar qazma platformalarının nəzarəti sistemlərinin model və metodları   27.10.2017
 Elşən Qiyas oğlu Həşimov  Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Akademiyasının Adyunkturası  7302.01 –  Hərbi xüsusi elmlər  Geoinformasiya texnologiyalarından istifadə etməklə görünməyən düşmən obyektlərinin aşkarlanması   27.10.2017
 Əziz Maşalla oğlu Talıbov  Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Akademiyasının Adyunkturası  7302.01 –  Hərbi xüsusi elmlər  Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrində avtotexniki təminatın loğistikası   27.10.2017
 Rövşən Rafiq oğlu Behbudov  Azərbaycan Dövlət                  Aqrar  Universiteti  3102.01 –  Aqromühəndislik  Maşın-traktor aqreqatlarının təkərli hərəkət hissələrinin dartı-ilişmə xüsusiyyətlərinin yüksəldilməsi ilə istismar keyfiyyətinin əsaslandırılması  04.04.2018
 Mahil İsa oğlu Məmmədov  Azərbaycan Dövlət                  Aqrar  Universiteti  3102.01 –  Aqromühəndislik  Yemlərin hazırlanmasının informasiya texnologiyalarının tətbiqi ilə təşkili metodologiyalarının təkmilləşdirilməsi   20.06.2018
 

Nazilə Ramiz qızı İsgəndərova

 Azərbaycan Dövlət                  Aqrar  Universiteti  3102.01 –  Aqromühəndislik  Süd istehsalı təsərrüfatları üçün səmərəli texnologiya və texniki vasitələrin əsaslandırılması   20.06.2018
 Məhsəti Üzeyir qızı Orucova  Azərbaycan Dövlət                  Aqrar  Universiteti  3102.01 –  Aqromühəndislik  Heyvandarlıqda və quşçuluqda yemlərin hazırlanma texnologiyasının informasiya təminatının istifadəsi ilə təkmilləşdirilməsi   20.06.2018
 Şakir Hüseynqulu oğlu Əliyev  Azərbaycan Dövlət                  Aqrar  Universiteti  3102.01 –  Aqromühəndislik  Tərəvəz məhsullarının emalının genişləndirilməsi ilə istehsal və konservləşdirmə texnologiyalarının təkmilləşdirilməsi   20.06.2018
 İslam Camal oğlu İslamov  Azərbaycan Texniki Universiteti  3325.01 −  Telekommunikasiya texnologiyası  Qeyri-xətti mühitdə mürəkkəb strukturlu ifrat yüksək tezlikli dalğaötürən sistemlərin analizi və optimal sintezi   20.06.2018
Əziz Şirvan oğlu Sarvanın Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Akademiyasının Adyunkturası 7302.01 –  Hərbi xüsusi elmlər Yaylım atəşli reaktiv sistem yönəldicilərinin istehsalında sürtmə əməliyyatı effektivliyini artıran yeni üsulların işlənməsi  09.07.2018
İlham Dursun oğlu Əfəndiyev  Azərbaycan Texniki  Universiteti  3325.01 −  Telekommunikasiya texnologiyası  Yerüstü çoxkanallı şanvari televiziya yayım sistemlərinin buraxma qabiliyyətinin artırılması  09.07.2018
 Sədrəddin Mövlam oğlu Sədrlinin Azərbaycan Texnologiya  Universiteti  3313.02 –  Maşınlar, avadanlıqlar və proseslər  Çöxəsnəkli toxucu maşınlarının parça əmələ gətirici mexanizminin tədqiqi və konstruksiyasının təkmilləşdirmə metodlarının işlənməsi   09.07.2018
 Könül Rasim qızı Həsənova  Azərbaycan Texnologiya  Universiteti  3313.02 –  Maşınlar, avadanlıqlar və proseslər  Qida sənayesi avadanlıqları detallarının və işçi orqanlarının yeyilməyə davamlılığının yüksəldilməsinin tədqiqi   09.07.2018
 Sevinc Yaqub qızı Rzayeva  Naxçıvan Dövlət  Universiteti  3341.01 –  Elektrik stansiyaları (elektrik hissəsi) və elektroenergetik sistemlər  Elektrik sistemlərinin effektivliyinin artırılmasında innovasiya texnologiyaları   09.07.2018
 Vüsal Hamlet oğlu Hüseynov  Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye  Universiteti  

3354.01 –  Neft-qaz kəmərlərinin, bazalarının və anbarlarının tikilməsi və istismarı

 Mürəkkəb şəraitdə istismar olunan neft kəmərlərinin işində texnoloji parametrlərə nəzarət edilməsi və tənzimlənməsi   09.07.2018
 Rövşən Lətif oğlu Zeynalov  Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye  Universiteti  3354.01 –  Neft-qaz kəmərlərinin, bazalarının və anbarlarının tikilməsi və istismarı  Qarışan neftlərin qarşılıqlı təsiri nəzərə alınmaqla onların nəqlə hazırlanması proseslərinin optimallaşdırılması   09.07.2018
 Azər Yaşar oğlu Qəniyev  Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası  3319.02 - Gəmiçilik  və su nəqliyyatının istismarı  Məhdud akvatoriyalarda gəmilərin sovuşmasi zamani təhlükəsizlik meyarlarinin araşdirilmasi  09.07.2018
 Sənubər Xıdır qızı Əliyeva  Azərbaycan Texniki  Universiteti  3343.01 - İstilik texnikasının nəzəri əsasları Mayelərin dəyişən parametrlərində konvektiv istilik mübadiləsinin xüsusiyyətləri   09.07.2018 
 Əzizə Ağasəfər qızı Zaidova  Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası  3319.02 Gəmiçilik  və su nəqliyyatının istismarı  Gəminin istismar effektivliyinə yönəldilmiş liman yükaşırma işlərinin analizi   09.07.2018
 Xəyalə Baba qızı Camalova  Azərbaycan  Memarlıq  və  İnşaat  Universiteti  3305.07 İnşaat materialları və məmulatları  Fibro liflərlə dispers armaturlanmış beton tərkibinin işlənməsi və istehsal texnologiyasının tədqiqi  06.09.2018
 Qəzalə Sabir qızı Xeyrəbadi  Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye  Universiteti  3313.02 –  Maşınlar, avadanlıqlar və prosesləri  Təhlükə potensiallı neft-mədən avadanlıqlarının material təminatının əsaslandırılması   06.09.2018
 Sənan Sahib oğlu Vəkilov  Azərbaycan  Memarlıq  və  İnşaat  Universiteti  3305.02 – “Inşaat mexanikası”  Mühitin müqavimətinin nəzərə almaqla çoxmərtəbəli binaların özül konstruksiya elementlərinin dayanıqlığının tədqiqi  06.09.2018
 Salam Vəli oğlu Qasımov  Azərbaycan  Memarlıq  və  İnşaat  Universiteti  3305.02 – “Inşaat mexanikası”  Müxtəlif dinamiki yüklərin svay özül konstruksiyalarına təsirinin tədqiqi  06.09.2018
 Toğrul İsa oğlu Kərimli  Milli Aviasiya Akademiyası  3324.04 –  Yerüstü komplekslər, buraxılış avadanlıqları, uçan aparatların və onların sistemlərinin istismarı  Uçuş aparatlarinin qeyri-stasionar naviqasiya idarəetmə sistemi   06.09.2018
 

Seyidəhmədov Natiq Sabir oğlu

  Azərbaycan  Memarlıq  və  İnşaat  Universiteti  

3313.02-Maşınlar, avadanlıqlar və proseslər

 Qazlift sistemində pistonlu kompressorların klapanlarının təhlükəsiz istismar effektivliyinin yüksəldilməsi mövzusunda dissertasiya işinin  19.10.2018
Novruzova Gülnar Vəli qızı   Azərbaycan  Memarlıq  və  İnşaat  Universiteti 3305.08-“Hidrotexniki tikinti” Beton üzlüklü suvarma kanallarının birçalovlu eks­ka­vatorla təmizlənməsinin elmi-texniki əsasları 13.11.2018
Əliyeva Günel Vaqif   Milli Aerokosmik Agentliyi 3337.01-“İnformasiya-ölçmə və idarəetmə sistemləri” Təbii obyektlərin tədqiqində maye-kristal süzgəcli çoxspektral ölçmə sistemlərinin təkmilləşdirilməsi 13.11.2018
Nairə Xansuvar qızı Mustafazadə   Milli Aerokosmik Agentliyi 3337.01-İnformasiya-ölçmə və idarəetmə sistemləri Bakı şəhərində atmosfer çirklənməsinin modelləşdirilməsi, proqnozlaşdırılması və monitorinqinin aparılması üçün proqram-instrumental sisteminin işlənilməsi 13.11.2018
Bağırov Bulud İbrahim oğlu  Azərbaycan  Memarlıq  və  İnşaat  Universiteti 3305.07-“İnşaat materialları və məmulatları” Klinker kərpicinin ultradispers əlavələrlə modifikasiysı 13.11.2018
Gözəlov Səyavuş Səfər oğlu Azərbaycan  Memarlıq  və  İnşaat  Universiteti 3359.01-Yanğın və sənaye təhlükəsizliyi (sahələr üzrə) Fövqəladə hallarda qoşunların şəxsi heyətinin döyüş fəaliyyətinin mənəvi-psixoloji təminatı 15.11.2018
 Əbdürrəhmanova İradə Həmid qızı    3337.01-“İnformasiya-olçmə və idarəetmə sistemləri”  Ətraf mühitə nəzarət məsələlərində ölçmə sistemlərinin səmərəliliyinin artırılması və informativliyinin qiymətləndirilməsi  14.12.2018
Paşayev Elçin Azər oğlu Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti 3305.08-“Hidrotexniki tikinti” Basqılı və  basqısız hidrotexniki tunellərin hidravliki və statiki işinin tədqiqi 14.12.2018
Abdullayev Rəşad Cəlil oğlu Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti 3305.05-Mühəndis sistemləri və qurğularının tikintisi Neyroşəbəkələrin tətbiqi ilə istilik təchizati sistemlərində enerji qənaətli idarəetmə modelinin yaradilmasi” (Bakı şəhəri təcrübəsində) 14.12.2018
Tanırverdiyev Çingiz Qərib oğlu Azərbaycan Memarlıq və İnşaat   Universiteti 2504.01-Geodeziya Müasir texnologiyalar əsasında kadastr məlumat bazasının və rəqəmsal xəritələrin yaradılması metodikası 26.12.2018
Süleymanov Pənah Hüseyn oğlu Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 3313.02=Maşınlar, avadanlıqlar və proseslər Fövqəladə hallar şəraitində və ekstremal vəziyyətlərdə istismar olunan maşin və avadanlıqların etibarlılığının artırılmasının texnoloji üsullarının işlənməsi və tədqiqi 16.01.2019
Andrey Aleksandroviç Lipin Azərbaycan Hidrotexnika və Meliorasiya Elmi-Tədqiqat İnstitutu  3305.08-Gidrotexniki tikinti Водозабор, работающий с постаянным расходом при переменом напоре в водоеме 04.02.2019
İskəndərov Elman Xeyrulla  oğlu Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 3354.01-“Neft və qaz kəmərlərinin, bazalarının və anbarlarının tikilməsi və istismarı” “Karbohidrogenlərin nəqli və saxlanmasının enerjiyə qənaətli, sərvətqoruyucu üsul və texnologiyaları” 11.02.2019
Abdullayeva Sevinc Müseyib qızı Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC) 3333.01-İstehsalın təşkili (sahələr üzrə) İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları əsasında yükdaşıma xidmətinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi metodlarının tədqiqi 19.02.2019
Quliyev Fəlah Fəxrəddin oğlu Milli Aerokosmik Agentliyi 3337.01-“İnformasiya-ölçmə və idarəetmə sistemləri” Kənd  təsərrüfatı  fəaliyyəti  ilə  əlaqədar Sahil  zonalarına  ekoloji  nəzarətin  məlumat - ölçü  sisteminin  işlənilməsi 19.02.2019
Əliyeva Kəmalə Cümşüd qızı Milli Aerokosmik Agentliyi 3337.01-Informasiya- ölçmə və idarəetmə sistemləri  Təbii obyektlərin və materialların tədqiqi üçün yüksək informativlikli çoxfunksional fotometrik ölçmə sistemlərinin yaradılmasının elmi-metodiki əsaslarının işlənməsi 07.03.2019
Əfəndiyev Orxan Yaşar oğlu Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti 2202.01-Deformasiya olunan bərkcisim mexanikası Qeyribircins, məsaməli materialdan hazırlanmış nazikdivarlı konstruksiya elementlərinin dayanıqlığa hesabı 11.03.2019
Namazova Zənurə Əsgər qızı Azərbaycan Texniki Universiteti 3315.01-Metallurgiya texnologiyası Pauzalı ilıq presləmə ilə alınan ovuntu materiallarının struktur və xassələrinin qiymətləndirilməsi. 11.03.2019
Qurbanov Fərid Niyaziyeviç Azərbаycan Dövlət Dəniz Akademiyası 3319.03-Gəmiqayırma və gəmi təmiri texnologiyası Elektroqığılcımla möhkəmləndirməklə gəmi dizelləri piston üzüklərinin yeyilməyə dözümlülüyünün  artırılması 11.03.2019
Oqtay Altay oğlu Mərdəliyev Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 3102.01-Aqromühəndislik  Qarğıdalının becərilməsində mexanikləşdirilmiş texnologiyaların optimallaşdırılması 08.04.2019
Fəridə Ceyhun qızı Rəhimova Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 3102.01-Aqromühəndislik  Torpaqqoruyucu zolaqlarla becərmə texnologiyasında şum səthini hamarlayan işçi orqanın təkmilləşdirilməsi 08.04.2019
Mirzalıyev Vaqif Adil oğlu Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 3102.01-Aqromühəndislik  Azərbaycan Respublikasında aqrar istehsalatın nəqliyyat-texnoloji təminatının səmərəliliyinin artırılma probleminin elmi texniki həlli 08.04.2019
Məmmədova Aybəniz Əli qızı Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 3102.01-Aqromühəndislik  Fermer təsərrüfatı üçün kiçik qabaritli universal şirəli yemxırdalayan qurğunun işlənməsi və parametrlərinin əsaslandırılması 08.04.2019
Cəfərov Anar Telman oğlu Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 3102.01-Aqromühəndislik  Kiçik ölçülü traktorlar üçün maşınlar şleyfinin əsaslandırılması və aqreqatın optimal parametrlərinin təyini 08.04.2019
İsmayılov Nazim Köçəri oğlu Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 3102.01-Aqromühəndislik  Azərbaycan şəraitində perspektiv texnologiyalara keçidin ekoloji və metodoloji təminatının işlənməsi 08.04.2019
Nəriman Fərman oğlu Cavadov Milli Aviasiya Akademiyası 3311.02-Təbii mühitə, maddələrə, materiallara və məmulatlara nəzarət cihazları və üsulları Karbon nanostrukturlarının sintezinin və tətbiqinin fiziki-texnoloji xüsusiyyətləri 15.04.2019
Yaqubov Emin Kərim oğlu Gəncə Dövlət Universiteti 3312.01-Materiallar Texnologiyası Al-Cu sistemli ovuntu kompozisiyalarının struktur və xassələrinin yaxşılaşdırılmasının elmi-texnoloji əsaslarının işlənməsi 06.05.2019
Ağayev Emil Fikrət oğlu   3102.01-Aqromühəndislik Fermer təsərrüfatları üçün tamrasionlu yem hazırlama texnologiyası və teniki vasitənin təkmilləşdirilməsi 14.05.2019
Məmmədov Elçin Misir oğlu   3102.01-Aqromühəndislik Üzlü süd əvəzedici hazırlayan qurğunun konstruktiv-rejim parametrlərinin əsaslandırılması və işlənməsi. 14.05.2019
Əliyev İlqar Rafael oğlu Sumqayıt Dövlət Universiteti 3340.01 -Elektrotexniki sistemlər və komplekslər Kompleks avadanlıqlar üçün xüsusi manipulyatorların intellektual idarəetmə vasitələrinin alqoritm və modellərinin işlənməsi. 14.05.2019
Qurbanov QurbanYaşar oğlu Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 3102.01-Aqromühəndislik Eroziyaya qarşı torpağın beçərilməsində effekkktif texnoloqiyanın və texniki vasitələrin işlənməsi . 14.05.2019
İsmayılov Ələmdar Ələsgər oğlu   3102.01-Aqromühəndislik Fındığın qurudulma texnologiya və qurğusunun təkmilləşdirilməsi 14.05.2019
Babayeva Ulduz Əli qızı Azərbaycan Texnologiya Universitetinin 3309.01-“Qida məhsullarının texnologiyası” Çay istehsalında innovativ texnologiyaların tədqiqi 20.05.2019
Bayramov Eldəniz Ənvər oğlu Azərbaycan Texnologiya Universitetinin 3310.01-“Sənaye texnologiyası” Çörək xəmirinin yoğurulma texnologiyası və maşınlarının iş orqanlarının təkmilləşdirilməsi 20.05.2019
Əsgərova Radə İsfəndiyar qızı Azərbaycan Texnologiya Universitetinin 3326.01-Toxuculuq və yüngül sənaye  materiallarının və məhsullarının texnologiyasi Yarımnizamlı üsulla hazırlanan üst trikotaj məmulatları texnologiyasının təkmilləşdirilməsi 20.05.2019
Kərimov Rauf Tarıverdi oğlu Azərbaycan Texnologiya Universitetinin 3326.01-Toxuculuq və yüngül sənaye  materiallarının və məhsullarının texnologiyasi Azərbaycan Respublikasında uşaqlar üçün ortopedik ayaqqabı qəliblərinin hazırlanması texnologiyasının işlənməsi 20.05.2019
Quliyev Sədir Saday oğlu Azərbaycan Texnologiya Universitetinin 3313.02-“Maşınlar, avadanlıqlar və proseslər” Maşınqayırmada diyirlənmə yastığının keyfiyyətinin və etibarlılığının tədqiqi 20.05.2019
Vəliyev Ramil Nazim oğlu Azərbaycan Texnologiya Universitetinin 3102.01-“Aqromühəndislik” Qarğıdalı dənini qıçadan ayıran kiçikqabaritli qurğunun işlənməsi və parametrlərinin əsaslandırılması 20.05.2019
Mahmudova Nigar Rəsul qızı Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 3326.01-Toxuculuq və yüngül sənaye materiallarının və məhsullarının  texnoloqiyası Boyama məqsədli iplik yumaqlarında sarınmanın quruluşunun tədqiqı və yaxılaşdırılması yolları  27.05.2019
İmamquluyev Rahib Aydın oğlu Odlar Yurdu Universiteti 3338.1-Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi Memarlıq-dizayn sahələrində kompüter texnologiyalarının qeyri səlis məntiq modelləri əsasında tətbiqi 18.06.2019
Qurbanov Fərid Niyaziyeviç Azərbаycan Dövlət Dəniz Akademiyası 3319.03-Gəmiqayırma və gəmi təmiri texnologiyası Gəmi maşın və mexanizmlərinin yeyilməyə işləyən hissələrinin elektroqığılcımla möhkəmləndirməklə dözümlülüyünün  artırılması   24.06.2019
Əliyeva Sevda Salman qızı   3324.07-Məsafədən aeorokosmik tədqiqatlar Aqrar landşaft komponentlərinin vəziyyətinin spektrofotometrik qiymətləndirilməsi məsələlərində yeni ölçmə və validasiya metodları 13.09.2019
Akif Allahverdi oğlu Fətullayev   3337.01-İnformasiya-ölçmə və idarəetmə sistemləri Atmosferin yerüstü qatının çirklənmə dərəcəsinin yeni meteoroloji ölçmə metodları 13.09.2019
Cəfərov Əli Abbas oğlu   3102.01-Aqromühəndislik Qaba və quvvəli yem xırdalayan kicik qabaritli qurğunun işlənməsi, parametrlərinin və iş rejimlərinin əsaslandirilmasi 13.09.2019
Əliyev Eldar Aydın oğlu   3102.01-Aqromühəndislik Hidroötürücülü rotasiyalı ot biçənin işlənməsi,parametrləri və əsaslandırılması 13.09.2019
Ağayev Elgün Ağamehti oğlu Milli Aviasiya Akademiyası 3324.04- «Yerüstü komplekslər, buraxılış avadanlıqları, uçan aparatların və onların sistemlərinin istismarı» Hava gəmisinin yüklənmə dərəcəsinin ölçülməsi üçün radioelektron sistem 16.01.2020
Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015