Milli Aviasiya Akademiyası

 1. Radiotexnika, radiolokasiya, radionaviqasiya, televiziya sistemləri və qurğuları
 2. Bərk cisim elektronikası, radioelektron komponentlər, mikro və nano­elektronika
 3. Yerüstü komplekslər, buraxılış avadanlıqları, uçan aparatların və onların sistemlərinin  istismarı
 4. Təbii mühitə, maddələrə, materiallara və məmulatlara nəzarət cihazları və üsulları
 5. İnformasiya-ölçmə və idarəetmə sistemləri
 6. Hava nəqliyyatının istismarı

AMEA, Fizika İnstitutu

       Energetikanın fiziki-texniki problemləri

AMEA, İDARƏETMƏ SİSTEMLƏRİ İNSTİTUTU

 1. Sənaye obyektlərinin rentabelliyinin artırılmasına və rəqabətə dözən məhsul istehsal etməyə imkan verən hibrid informasiya texnologiyalarının və intellektual idarəetmə sistemlərinin yaradılmasının nəzəri və tətbiqi problemləri;
 2. Ölkənin iqtisadiyyatı və ekologiyasına böyük miqyaslı zərər vura bilən qəzaların proqnozlaşdırılmasını təmin edən monitorinq texnologiyalarının və sistemlərinin yaradılmasının nəzəri və tətbiqi problemləri;
 3. İqtisadi və istehsalat proseslərinin riyazi modelləşdirməsi, identifikasiyası, optimallaşdırılması və idarə olunmasının nəzəri və tətbiqi problemləri;
 4. İntellektual texnologiyaların və informasiya-telekommunikasiya sistemlərinin yaradılmasının nəzəri və tətbiqi problemləri;
 5. İstehsalat sahələrinin səmərəli, suboptimal və optimal rejimlərdə işləməsini təmin edən müxtəlif təyinatlı və səviyyəli yeni nəsil “intellektual, hibrid, robast nəzarət, diaqnostika, proqnozlaşdırma və idarəetmə sistemlərinin” yaranmasının nəzəri əsaslarının işlənməsi.

 

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Akademiyası

 1. Hərbi nəzəri elmlər
 2. Hərbi xüsusi elmlər

Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası

 1. Su nəqliyyatı
 2. Gəmiqayırma və gəmi təmiri texnologiyası
 3. Gəmiçilik və su nəqliyyatının istismarı
 4. Gəmiçilik texnikası
 5. Deformasiyaya uğruyan bərk cismin mexanikası, maye və qeyri-xətti mexanikasının nəzəri problemləri
 6. Nanotexnologiya və yeni materiallar

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT NEFT   və  SƏNAYE UNİVERSİTETİ

 1. Neft-qaz mədən geologiyası
 2. Ümumi, tarixi geologiya və hidrogeologiya
 3. Neft və qaz yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatı
 4. Mineralogiya, petroqrafiya və litologiya
 5. Geofiziki kəşfiyyat  üsulları
 6. Faydalı qazıntı yataqlarının işlənməsi
 7. Neft və qaz quyularının qazılması
 8. Neft yataqlarının işlənməsi və istismarı
 9. Qaz və qaz kondensat yataqlarının işlənməsi və istismarı
 10. Neftin, qazın nəqli və saxlanması
 11. Hidravlika
 12. Ümumi və qeyri-üzvi kimya
 13. Fiziki və analitik kimya
 14. Üzvi kimya
 15. Neft və qazın kimyası və emalının texnologiyası
 16. Üzvü maddələrin texnologiyası və sənaye ekologiyası
 17. Yüksək molekullu birləşmələrin texnologiyası
 18. Neft-qaz istehsalı və emalı texnikası
 19. Materialşünaslıq və materialların texnologiyası
 20. Maşınqayırma və material emalı
 21. Maşın hissələri və yükqaldırıcı maşınlar
 22. İstilik energetikası
 23. Elektrik şəbəkələri və sistemləri
 24. Elektrotermiki qurğular və yüksək gərginliklər texnikası
 25. Elektrotexnika və elektrik təchizatı
 26. Elektrik avadanlıqları və sənaye qurğularının avtomatlaşdırılması
 27. Elektrik stansiyaları
 28. İnformasiya-ölçmə və hesablama texnikası
 29. Avtomatika, telemexanika və elektronika
 30. Metrologiya, standartlaşdırma və keyfiyyətin idarə edilməsi
 31. Kompüter texnologiyaları və proqramlaşdırma
 32. Avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri

MİLLİ AEROKOSMİK AGENTLİYİ

 1. Azərbaycanın təbiəti, onun inkişaf qanunauyğunluqlarının tədqiqi. Təbii-dağıdıcı hadisələrin proqnozlaşdırılması. Xəzərin problemləri
 2. Aerokosmik məlumatların emalı üsulları və CMS texnologiyaları
 3. Aerokosmik elm və texnologiyalar əsasında Azərbaycanın ətraf mühitinin kompleks monitorinq sisteminin yaradılması
 4. Azərbaycanэn təbiəti, onun inkiєaf qanunauyğunluqlarının tədqiqi. Təbii-dağıdıcı hadisələrin proqnozlaşdırılması
 5. İnnovasiya və informasiya texnologiyaları
 6. Təbii və texnogen obyektlərin spektral xarakteristikalarına görə onların parametrlərinin təyin edilməsinin elmi-metodiki əsasları
 7. Xüsusi təyinatlı texniki vasitələr və məlumat-ölçü kompleksləri

AZƏRBAYCAN MEMARLIQ VƏ İNŞAAT  MÜHƏNDİSLİYİ UNİVERSİTETİ

 1. Memarlıq
 2. Yol, tikinti və qal­dırı­cı nəqliy­y­at maşın­la­rı
 3. İnşaat konstruk­siyaları, bina və qur­ğu­­la­r
 4. Müasir şər­­ait­də tikin­tin­in idarə inki­şaf­ın­ın strate­ji mə­­s­­ə­lə­ləri
 5. Maqnit ha­d­isə­l­əri fiz­ik­a­sı, bə­rk cisimlər fi­z­ik­ası
 6. Bərk cisimlər fizikası
 7. Fövqəladə hal­lar və hə­­y­at fəal­i­y­yət­in­­in təh­lükə­si­z­­liyi
 8. Sənaye obyektlərinin inform­asiyalaşdırılması
 9. Müasir in­ş­a­at­da en­e­r­ji­dən sə­m­­ərəli ist­i­fa­də və ek­­o­loji tə­miz tex­n­olo­gi­yalar
 10. Maşınqayırma və maşın­şünaslıq
 11. Mühəndis geodeziyası
 12. Meliorasiya və su tə­s­ə­r­rüfatı obyek­tlərinin mü­hən­dis təm­in­atı
 13. Tikinti və yol maşınları nəzəriyyəsi, quraşdırılması və istiqa­məti
 14. İnşaatda mühəndis axtarışları
 15. Çay və dəniz hidrotexniki qurğu­la­r­­ının tə­d­qi­qi

AZƏRBAYCAN AQRAR UNİVERSİTETİ

 1. Kənd təsərrüfatı təyinatlı binalarda alternativ enerji səmərəli texnologiyanın və qurğunun işlənməsi
 2. Tərəvəz bitkilərinin becərilməsində logistik sistemin əsaslandırılması
 3. Kənd təsərrüfatı bitkilərinin genefondunun toplanması
 4. Fermer təsərrüfatlarının idarə olunması
 5. Elektrik avadanlıqlarının və maşınlar kompleksinin əsaslandırılması
Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015