Dissertantın         S.A.A Müəssənin  adı İxtisasın şifri və  adı Mövzunun adı Qeydiyyat tarixi
Hüseynov Mövlud Ərəstun oğlu Azərbaycan Dövlət İqtisad  Universiteti 3309.01-Qida məhsullarının texnologiyası Azərbaycan milli şərbətlərinin istehsalında bitki xammallarından səmərəli istifadə olunması və yeni hazırlanmış şərbətlərin keyfiyyət ekspertizası  14.04.2015
Rafiq  Kərim  oğlu Kərimov Milli Aerokosmik Agentliy 3324.07 –  Məsafədən aerokosmik tədqiqatlar Разработка информационной системы предупреждения чрезвычайной ситуации с использованием аэрокосмических данных 14.04.2015
Məmmədov Aftandil Zəkalı Milli Aviasiya Akademiyası 3324.04 –  Yerüstü komplekslər, buraxılış avadanlıqları, uçuş aparatların və onların sistemlərinin istismarı Uçuş aparatlarının şaquli sürətlərinin ölçülməsinin xüsusiyyətləri  14.04.2015
Qafarov Emil Kamil oğlu   Azərbaycan Memarlıq və İnşaat  Universiteti 3358.01-Fövqəladə hallarda təhlükəsizlik (hidrotexnika)  Mingəçevir torpaq bəndinin fiziki dayanıqlığına məsafədən aerogeodezik nəzarət sisteminin modelləşdirilməsi  23.06.2015
Həsənov Elgiz Eldar oğlu  Azərbaycan  Memarlıq  və  İnşaat   Universiteti   3305.08-Hidrotexniki tikinti Hidrotexniki qurğularda dok və çərçivə tipli konstruksiyaların hesablanma metodlarının işlənməsi və təkmilləşdirilməsi  23.06.2015
Əhmədova Aytən Hamlet qızı  Azərbaycan Memarlıq və İnşaat  Universiteti 3358.01 -Fövqəladə hallarda təhlükəsizlik  İnşaat materialllarında radiasiya riskinin qiymətləndirilməsi   23.06.2015
Bayat Hüseyn Rüstəm oğlu   Azərbaycan Memarlıq və İnşaat  Universiteti 3358.01-Fövqəladə hallarda təhlükəsizlik Seysmik şəraitdə həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi istiqamətləri  07.10.2015
Bondyakov Aleksey Sergeyeviç  

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fizika İnstitutu

2221.01-Elektrofizika, elektrofiziki qurğular Yüksək gərginlikli nanosaniyə impuls qaz boşalmalarının plazmo-kimyəvi proseslərdə tətbiqi 07.10.2015 
Mövsümov Aqil Adil oğlu   Milli Aviasiya Akademiyası 3361.01-Bərk cisim elektronikası, radioelektron komponentləri, mikro və nanoelektronika TlIn1-xGdxSe2 kristallarının tenzometrik xassələri və texniki xüsusiyyətləri  07.10.2015
Harirçi Fərhad Cavad oğlu  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fizika İnstitutu 2221.01-Elektrofizika, elektrofiziki qurğular  Sink oksidi əsaslı qeyri-xətti müqavimətlərin (varistorların) elektrofiziki xassələri  03.11.2015
Quliyev Etibar Bəxtiyar oğlu   Azərbaycan Memarlıq və İnşaat  Universiteti  3305.02-İnşaat mexanikası Müxtəlif qüvvələrə məruz qalan, boşluqlarla zəiflədilmiş qeyri-bircins yarımüstəvinin gərginlik vəziyyətinin tədqiqi  03.11.2015
Qurbanova İradə Davud qızı Azərbaycan Memarlıq və İnşaat  Universiteti 3305.07 -İnşaat materialları və məmulatları Yerli xammallar əsasında yüksəkmöhkəmlikli gips yapışdırıcıları texnologiyasının işlənməsi və xassələrinin tədqiqi  03.11.2015
Məmmədova İradə Həsən qızı  Azərbaycan Memarlıq və İnşaat  Universiteti 3305.07-İnşaat materialları və məmulatları Plagioqranit-gil sistemində alınan keramik materialların fiziki-kimyəvi və texnoloji  xassələrinin tədqiqi  03.11.2015
Həmidov Hidayət Əsman oğlu  Azərbaycan Texniki  Universiteti  3350.01-Daşıma proseslərinin idarə edilməsi Azərbaycanda quru terminallarının optimal yerləşdirilməsinin elmi əsaslandırılması  14.01.2016
Qurbanzadə Ziya Zahir oğlu   Azərbaycan Texniki  Universiteti 3312.01-Materiallar texnologiyası Termomexaniki emalın nasos ştanq poladlarının struktur və xassələrinə təsirinin tədqiqi  14.01.2016
Sadıqova Ceyran Mehman qızı  Azərbaycan Texniki  Universiteti 01.02.05-Maye və qaz mexanikası

Çoxfazalı mayelərdə  kütlə mübadiləsi nəzərə alınmaqla hidrodinamik proseslərin tədqiqi

 14.01.2016
Hacıyeva Sima Musa qızı   Azərbaycan Texniki  Universiteti   3312.01-Materiallar texnologiyası Dəmir əsaslı məsaməli materialların işçi səthlərinin struktur və xassələrinin yaxşılaşdırılması 14.01.2016 
Şahbənbəyev Səhrad Müseyib oğlu  AMEA Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi 3305.02- İnşaat mexanikası Yeraltı boruların zəlzələyə davamlılığının tədqiqi  03.11.2015
Namazova Aygül Tofiq qızı   Azərbaycan Texniki  Universiteti 3343.01- İstilik texnikasının nəzəri əsasları İonlu mayelərin və onların karbon qazı ilə qarışıqlarının termodinamik xassələri  14.01.2016
Rüstəmov Rüstəm Qəzənfər oğlu   Azərbaycan Texniki  Universiteti 3337.01-İnformasiya ölçmə və idarəetmə sistemləri Qeyri-müəyyənlik şəraitində fəaliyyət göstərən idarəetmə sistemlərinin tədqiqi və sintezi  14.01.2016
Xəlilov Esmin Camal oğlu  Azərbaycan Texniki  Universiteti 3313.02-Maşınlar, avadanlıqlar və proseslər Dartılma zonasının sürtünmə qüvvələrini nəzərə alaraq lent maşınlarının dartıcı dinamik modelinin işlənməsi  03.11.2015
Vəliyev Həsən Zakir oğlu  Azərbaycan Texniki  Universiteti  3336.01-Metrologiya və metroloji təminat  İSO 9000 serialı standartlar əsasında maşınqayırma istehsalının metroloji təminatının təkmilləşdirilməsi  01.02.2016
Babayev Hüseyn Baba oğlu   Milli Aviasiya Akademiyası 3352.01-Hava nəqliyyatının istismarı Üçölçülü modelləşdirmə əsasında aeronaviqasiya təminatının metodoloji əsaslarının işlənməsi  01.02.2016
Qasımova Sevda Rasim qızı  3325.01 Telekommunikasiya texnologiyası Əks etdirməyən mikrodalğa örtükləri və onların dielektrik, maqnit parametrlərinin ölçülməsi üsullarının işlənməsi  07.06.2017
Cəfərzadə Toğrul Rauf oğlu  Milli Aviasiya Akademiyası    3352.01-Hava nəqliyyatının istismarı Aviasiyada nadir hadisələrinqiymətləndirilməsi və proqnozunun metodoloji əsasları  08.02.2016
Aslanov Zabit Yunus oğlu   3333.01  İstehsalın təşkili Sistemli yanaşma əsasında maşınqayırma sənaye məhsulunun keyfiyyətinin idarə edilməsi metodlarının işlənməsi  08.02.2016
Həsənov Ruslan Afiq oğlu  3325.02  Radiotexnika, radionaviqasiya, radiolokasiya, televiziya sistemləri və qurğuları Radiolokasiyada elektromaqnit siqnallarının sürətli detektorlanması və imitasiyası  08.02.2016
 Cahangirov Akif  Əli oğlu   3305.02  İnşaat mexanikası Səthləri qoruyucu təbəqələrlə örtülmüş lifli kompozit örtük və lövhələrin yükgötürmə qabiliyyətinin təyini  08.02.2016
Abbasov Elnur Oruc oğlu  Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası 3319.03-Gəmiqayırma və gəmi təmiri texnologiyası Gəmi mexanizmlərinin detallarının kimyəvi-termiki emalla bərpası  08.02.2016
Qarayev Qədir İsaxan oğlu   Milli Aviasiya Akademiyası 3324.04-Yerüstü komplekslər, buraxılış avadanlıqları, uçan aparatlar və onların sistemlərinin istismarı Qısamüddətli impuls maneələri və aeroportların elektrik təchizatı dövrələrində onların zəiflədilməsi  08.02.2016
Muhəmmədi Əli Turabəli oğlu   Azərbaycan  Memarlıq  və  İnşaat Universiteti  3305.08-Hidrotexniki tikinti Dok tipli hidrotexniki konstruksiyaların statiki və dinamiki təsirlərə hesablanma üsullarının tədqiqi  08.02.2016
Çingiz Mirzəmməd oğlu Məmmədov  Azərbaycan Texniki  Universiteti 3313.01-Maşınqayırma texnologiyası Yeni konstruksiyalı pardax dairəsilə müstəvi yan pardaxlamada emalın effektivliyinin artırılması  08.02.2016
Həsənov Seymur Sədrəddin oğlu   Qafqaz  Universiteti 2002.01-Deformasiya olunan bərk cism mexanikası Kompozit laylı elementlərin dayanıqlıq və möhkəmlik məsələləri  08.02.2016
Soltanzadə Qasım Əli oğlu   Azərbaycan Memarlıq və İnşaat  Universiteti 3305.08- Hidrotexniki tikinti Əsbabadçay üzərində (İİR-da) su anbarı yaratmaqla Azərbaycanla müqayisəli suvarma texnologiyalarının tədqiqi  20.05.2016
Əbilov Rəşad Səffan oğlu  Azərbaycan Hidrotexnika və Meliorasiya Elm-İstehsalat Birliyi  3305.08 -Hidrotexniki tikinti Əlverişli konstruksiyalı dağ çayı suqəbuledicisinin yaradılması və onun tədqiqatı  20.05.2016
Ağaməmmədova Aytən Bəhruz qızı  Azərbaycan Hidrotexnika və Meliorasiya Elm-İstehsalat Birliyi   3305.08-Hidrotexniki tikinti Təbii dayanıqlığını itirmiş çay məcralarında sahil mühafizə qurğularının dayanıqlılığının etibarlıq təminatı  20.05.2016
Vəzirova Turanə Natiq qızı Milli Aviasiya Akademiyası    3361.01-Bərk cism elektronikası, radioelektron komponentləri, mikro və nanoelektronika A3B3C6birləşmələrinin rəqsi spektrinin terahers tezliklər oblastında xüsusiyyətləri  20.05.2016
Alıyev Elvin Məhəmməd oğlu  Milli Aerokosmik Agentliyi  3324.07-Məsafədən aerokosmik tədqiqatlar Məsafədən zondlama verilənləri və coğrafi informasiya texnologiyaları əsasında daşınmaz əmlakın kadastrının aparılması məsələləri  20.05.2016
Əhmədov Nizami Mahamayeviç

Azərbaycan  Memarlıq  və  İnşaat Universiteti

 3305.08- Nəqliyyat qurğuları Nəqliyyat qurğularının tikintisində istifadə olunan betonların deformativ xüsusiyyətlərinin yaxşılaşdırılması üsullarının tədqiqi  20.05.2016
Piriyev Qurban Zeynəddin oğlu   Azərbaycan  Memarlıq  və  İnşaat Universiteti  3305.06-İnşaat və yol maşınları Yol tikintisində istifadə olunan maşınların hidravlik sistemlərindəki işçi mayenin təmizliyinin yüksəldilməsi  22.10.2016
Camalov Cəsarət Ələddin oğlu  3305.03 İnşaat konstruksiyaları, bina və qurğular Binaların karkas elementlərinin etibarlılığının və uzunömürlülüyünün tədqiq edilməsi  22.10.2016
Hacıyev Ramil Cəbrayıl oğlu  Azərbaycan Texniki  Universiteti  3312.01-Materiallar texnologiyası TiHfNiCu tərkibli ərintilərdə faza cevrilmələrinin tədqiqi  22.10.2016
Mikayılov Seymur Baxşəli oğlu  Azərbaycan  Memarlıq  və  İnşaat   Universiteti  3305.02-İnşaat mexanikası Qabırğalarla möhkəmləndirilmiş ortotrop silindrik qabığın maye və qruntda rəqsləri  22.10.2016
Qurbanov Elçin Cəlal oğlu   3344.01 Yüksək gərginliklər texnikası Qısa müddətli yüksək elektrik impuls sahələrinin və qaz boşalmalarının müxtəlif dielektrik mühitlərə təsirlərinin elmi və texnoloji əsaslarının işlənilməsi  22.10.2016
Daryabaricavad Cavid Qurbanəli oğlu   Milli Aerokosmik Agentliyi 3324.07-Məsafədən aerokosmik tədqiqatlar” Ətraf mühitin aerokosmik monitorinqi məsələlərində bort-ölçü sistemlərinin komplektləşdirilməsinin səmərəli prinsipləri  23.12.2016
Bəkirova Lalə Rüstəm qızı  ADNSU 3324.07- Məsafədən aerokosmik tədqiqatlar Ətraf mühitin spektrin görünən və infraqırmızı diapazonlarda məsafədən kompleks  monitorinq sistemi  23.12.2016
Məmmədov Namiq Telman oğlu  Azərbaycan Texniki  Universiteti  3313.01-Maşınqayırma texnologiyası Radial verilişlə yivdiyirləmə səmərəsinin yüksəldilməsi  23.12.2016
Qurbanova Rəna İslah qızı   Azərbaycan Dövlət İqtisad  Universiteti 3309.01-Qida məhsullarının texnologiyası Bioaktivləşdirilmiş tərəvəz paxlası əsasında funksional təyinatlı qida məhsulları texnologiyasının işlənməsi  23.12.2016
Kazımova İnarə Əli qızı  AMEA Gəncə Bölməsi  3309.01-Qida məhsullarının texnologiyası Balqabaqdan müxtəlif çeşiddə qida məhsulları istehsalı texnologiyasının işlənməsi  23.12.2016
Abbasov Elman İsbəndiyar oğlu    ADNSU 3313.02-Maşınlar, avadanlıqlar və proseslər Quyu amillərini nəzərə alaraq ştanqlı quyu nasoslarının təkmilləşdirilməsi yolu ilə onun səmərəli işinin təmini  23.12.2016
İsrafilova Gülbacı Sabir qızı   3311.02 Təbii müitə, maddələrə, materiallara nəzarət cihazları və üsulları Yeyinti məhsulları üçün polimer qablaşdırma məmulatlarının istehsalının keyfiyyətinin idarəetmə üsulunun işlənməsi və nəzarət  
Məmmədova Aysel Atamxan qızı   Azərbaycan Hidrotexnika və Meliorasiya Elm-İstehsalat Birliyi 3305.08- Hidrotexniki tikinti Su obyektlərinin mühafizəsinə dair tədbirlərin işlənilməsi (Tərtər çayı timsalında)  23.12.2016
Aslanov Camaləddin Nürəddin oğlu   3313.02 Maşınlar, avadanlıqlar və proseslər Fontan armaturlarının bağlayıcı quruluşlarının sürtünmədə yeyilməyə davamlığının artırılmasının və layihələndirilməsinin elmi əsasları  23.12.2016
Mustafayev Vüqar Mustafa oğlu ADNSU 3313.02-Maşınlar, avadanlıqlar və proseslər Horizontal və maili istiqamətlənmiş quyuların qazılması üçün quyudaxili yığımların təkmilləşdirilməsi  23.12.2016
Kərimzadə Türkən Rövşən qızı ADNSU 3313.02-Maşınlar, avadanlıqlar və proseslər Dəniz şəraitindəki qazma tullantılarının utilizasiyası üçün tədbirlərin işlənməsi  23.12.2016
Kazımov Musa İsmayıl oğlu 3313.02 Maşınlar, avadanlıqlar və proseslər Neft-qaz sortamentli səyyar aqreqatların yeni texnoloji bazalarının yaradılması hesabına funksional imkanlarının artırılması 23.12.2016 
Xankişiyev İsaq Abuzər oğlu Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasının 3319.03-Gəmiqayırma və gəmi təmiri texnologiyası Gəmi gövdəsinin qaynaq birləşmələrinin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi və təmin edilməsi  23.12.2016
Əsədov Elçin Zirəddin oğlu Azərbaycan İnşaat və Memarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunun 3305.03-İnşaat konstruksiyaları, bina və qurğular Gücləndirilən dəmir-beton elementlərin gərginlikli deformasiya halının tədqiqi  03.02.2017
Hüseynov Bəxtiyar Mərdan oğlu Azərbaycan İnşaat və Memarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunun 3305.03-İnşaat konstruksiyaları, bina və qurğular Dəmir-beton qabıqların kontur elementlərinin sərtliyindən asılı olaraq yükgötürmə qabiliyyətinin tədqiqi  03.02.2017
Zeynalov Elşən Arif oğlu ADNSU 3354.01-Neft və qaz kəmərlərinin, bazalarının və anbarlarının tikilməsi və istismarı Basqısız axın zonaları mövcud olan neft kəmərlərinin istismar səmərəliliyinin artırılması  03.02.2017
Ağayeva Aytən Əliağa qızı   Azərbaycan Dövlət İqtisad  Universiteti 3326.01-Toxuculuq və yüngül sənaye materialları və məhsullarının texnologiyası Pambıq parçaların qısalmasına və mexaniki xassələrinə görə keyfiyyətinin kompleks qiymətləndirilməsi  03.02.2017
Cəfərova Afət Arif qızı  Azərbaycan Texniki  Universiteti  3312.01-Materiallar texnologiyası Dəmir əsaslı oksidləşdirilmiş ovuntu materiallarının struktur və xassələri  03.02.2017
Məmmədov Natiq Xankişi oğlu   Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 3102.01- Aqromühəndislik Dənli yemlərin mikronizasiya texnologiyası və qurğusunun təkmilləşdirilməsi  03.02.2017
 Bayramov Tərxan Hakim oğlu  Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti  3102.01- Aqromühəndislik Südün səmərəli aktivizasiya texnologiyasının və texniki vasitələrinin təkmilləşdirilməsi  03.02.2017
Qurbanov Hüseyn Nürəddin oğlu   Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 3102.01- Aqromühəndislik Dağ əkinçiliyində dənli bitkilərin becərilməsində mineral gübrələrin verilməsi üçün texnologiya və texniki vasitələrin işlənməsi  03.02.2017
Həsənov Ümidvar Rəfayel  oğlu  Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti  3102.01- Aqromühəndislik Kiçik qabaritli qurğuda kombinəedilmiş üsulla hazırlanmış qurucu agentdən istifadə etməklə toxumluq dənin qurutma texnologiyasının təkmilləşdirilməsi  03.02.2017
Məmmədov Azər İsmayıl  oğlu   Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti  3102.01-Aqromühəndislik Qarğıdalı qıçasının toxumluq dən almaq üçün işlənmə texnologiyasının və qurğusunun təkmilləşdirilməsi  03.02.2017
Verdiyev Sultan Elman  oğlu  Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti   3102.01-Aqromühəndislik Yemlərin termomexaniki işlənmə texnologiyası və qurğusunun təkmilləşdirilməsi  03.02.2017
Alışov İlqar Qəzənfər  oğlu   Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti  3102.01-Aqromühəndislik Fındıq bağlarında budama qırıntılarının utilizasiya texnologiyasının və maşının təkmilləşdirilməsi  09.03.2017
Məmmədova Südabə Oqtay qızı   Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 3102.01- Aqromühəndislik Qaba yemlərin qidalılığının fiziki-kimyəvi üsulla yaşxılaşdırma texnologiyası və qurğusunun təkmilləşdirilməsi  09.03.2017
Seyidova İradə Adil qızı  Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 3102.01-Aqromühəndislik Yem qarışıqlarının istehsalında inqridiyentləri dozalaşdıran qurğunun işlənməsi və tədqiqi  09.03.2017
Məhərrəmova Sevil Aydın qızı  Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 5312.01-Sahə iqtisadiyyatı Aqrar sektorda sahələr arası əlaqələrdə qiymət tənzimlənməsi  09.03.2017
Samir Ramiz oğlu Ağasıyev Azərbaycan Memarlıq və İnşaat  Universiteti 3305.02 –  İnşaat mexanikası Bütöv mühitlə qarşılıqlı təsirdə olan lövhə və örtüklərin sərbəst rəqslərinin tədqiqi 09.03.2017
Şakir Şükür oğlu Alıyev Azərbaycan Memarlıq və İnşaat  Universiteti 3305.02 –  İnşaat mexanikası Mühitlə dinamik təmasda olan qabırğalarla möhkəmləndirilmiş anizotrop silindrik qabığın rəqsləri 09.03.2017
Ramiz Əhməd oğlu Eminov ADNSU 3324.07 –  Məsafədən aerokosmik tədqiqatlar Atmosferin GPS ölçmələrinin dəqiqliyinə olan təsirinin öyrənilməsinin nəzəri əsasları 09.03.2017
Nicat Ariz oğlu Sultanov Azərbaycan İnşaat və Memarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunun 3305.03 –  İnşaat konstruksiyaları, bina və qurğular İstismarda olan Şollar su anbarının seysmik riskə tədqiqi, gücləndirilməsi və bərpası 09.03.2017
Həzi Nəbi oğlu Nəbiyev Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasının 3319.01 –  Gəmiçilik texnikası Gəmi köməkçi mühərriklərinin dirsəkli vallarının elektrokantkt qaynağı vasitəsilə bərpa prosesinin işlənməsi 09.03.2017
Fuad Əkrəm oğlu Mirzəyev Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasının 3319.01 –  Gəmiçilik texnikası Xəzər dənizində gəmiçiliyin təhlükəsiz hərəkətini təmin edən hidrometeoroloji parametrlərin kompleks tədqiqi 09.03.2017
Həsən Dəbbaghəsədullahi Pur İbrahim Azərbaycan Memarlıq və İnşaat  Universiteti 3305.03 –  İnşaat konstruksiyaları, bina və qurğular Metal çoxmərtəbəli binalarda dəmirbeton diafraqmaların işinin tədqiqi 09.03.2017
Hicran Ramazanova Ədalət Azərbaycan Texnologiya  Universiteti 3326.01 –  Toxuculuq və yüngül sənaye materialları və məhsullarının texnologiyası Milli geyimlərdə materialların xassələrinin tədqiqi və müasir dövrdə tətbiqi istiqamətlərinin işlənməsi 09.03.2017
Əşrəf Əbülfəzoviç Səfərzadə Milli Aviasiya Akademiyası 3361.01 –  Bərk cisim elektronikası, radioelektron komponentləri, mikro- və nanoelektronika Laylı yarımkeçirici kristalların Van-der-Vaals səthinin formalaşma mexanizmləri və modifikasiya üsulları 09.03.2017
Maya İsaxan qızı Kərimova ADNSU 3337.01 –  İnformasiya-ölçmə və idarəetmə sistemləri Mədə bağırsaq traktının diaqnostikasında elektroqastroqrafik siqnalların ölçülməsi və emalının metod və vasitələri 19.05.2017
Könül Ramiz qızı Hacıyevanın Sumqayıt Dövlət  Universiteti 3340.01 –  Elektrotexniki sistemlər və Böyük yerdəyişmələrli vericilərinin keyfiyyət göstəricilərinin yaxşılaşdırılması 19.05.2017
Alizər Rza qızı Sadıxova Azərbaycan Memarlıq və İnşaat  Universiteti 3305.07 –  İnşaat materialları və məmulatları Betonun xassələrinin naftalin sulfoəsaslı və etilenqlikol modifikatorları ilə tənzimlənməsi prosesinin tədqiqi 19.05.2017
Oqtay Malik oğlu Mirzəyev ADNSU 3338.01 –  Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (sahələr uzrə) Dənəvər materialların dozalaşdırılması və nəqli üçün rəqəmli idarə edilən komplekslərin qurulma prinsipləri 07.06.2017
İcabikə Ziya qızı Sərdərova ADNSU 3338.01 –  Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (sahələr uzrə) Qazlift neftçıxarmasında eksperimental tədqiqatların səmərəliliyinin yüksəldilməsi 07.06.2017
Firəngiz Tofiq qızı Məmmədrzayevanın Azərbaycan Memarlıq və İnşaat  Universiteti 3305.08 –  Hidrotexniki tikinti Özlü-elastiki maye ilə dinamik təmasda olan möhkəmləndirilmiş anizotrop silindrik qabığın rəqsləri 07.06.2017
Kamil Əlibala oğlu Bağırov Azərbaycan Memarlıq və İnşaat  Universiteti 3325.01 –  Fövqəladə hallarda təhlükəsizlik Neft-kimya sənayesində fövqəladə halların risklərinin idarə olunması 07.06.2017
 Hikmət Nazim oğlu Məmmədov  Milli Aviasiya Akademiyası  3311.02 –  Təbii mühitə, maddələrə, materiallara və məmulatlara nəzarət cihazları və üsulları  Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda neft məhsulları ilə çirklənmə dinamikasının qiymətləndirilməsi üçün CİS texnologiyasının tətbiqi   07.06.2017
 Hüsnü Qədir oğlu Kərimov  Azərbaycan Texnologiya  Universiteti  3326.01 –  Toxuculuq və yüngül sənaye materiallarının və məhsullarının texnologiyası  Azərbaycanda yetişdirilən xam pambığın kənar qarışıqlardan təmizlənməsi prosesinin optimallaşdırılması   07.06.2017
 Niyar Əvəz qızı Umarova  Odlar Yurdu  Universiteti  3338.01 –  Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi  Bilingual (ikidilli) təhsil sistemində metodik-informasiya dəstəyinin üsul və vasitələri   07.09.2017
Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015