Dissertantın              S.A.A İxtisasın          şifri       İxtisasın adı                 Mövzunun adı Qeydiyyat tarixi
Hüseynov Mövlud Ərəstun oğlu  3309.01 Qida məhsullarının texnologiyası Azərbaycan milli şərbətlərinin istehsalında bitki xammallarından səmərəli istifadə olunması və yeni hazırlanmış şərbətlərin keyfiyyət ekspertizası  
Məmmədov Aftandil Zəkalı  3324.04 Yerüstü komplekslər, buraxılış avadanlıqları, uçuş aparatların və onların sistemlərinin istismarı Uçuş aparatlarının şaquli sürətlərinin ölçülməsinin xüsusiyyətləri  
Qafarov Emil Kamil oğlu   3358.01 Fövqəladə hallarda təhlükəsizlik (hidrotexnika)  Mingəçevir torpaq bəndinin fiziki dayanıqlığına məsafədən aerogeodezik nəzarət sisteminin modelləşdirilməsi  
Həsənov Elgiz Eldar oğlu   3305.08  Hidrotexniki tikinti Hidrotexniki qurğularda dok və çərçivə tipli konstruksiyaların hesablanma metodlarının işlənməsi və təkmilləşdirilməsi  
Əhmədova Aytən Hamlet qızı  3358.01  Fövqəladə hallarda təhlükəsizlik  İnşaat materialllarında radiasiya riskinin qiymətləndirilməsi  
Bayat Hüseyn Rüstəm oğlu   3358.01 Fövqəladə hallarda təhlükəsizlik Seysmik şəraitdə həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi istiqamətləri  
Bondyakov Aleksey Sergeyeviç  2221.01 Elektrofizika, elektrofiziki qurğular Yüksək gərginlikli nanosaniyə impuls qaz boşalmalarının plazmo-kimyəvi proseslərdə tətbiqi  
Mövsümov Aqil Adil oğlu   3361.01 Bərk cisim elektronikası, radioelektron komponentləri, mikro və nanoelektronika TlIn1-xGdxSe2 kristallarının tenzometrik xassələri və texniki xüsusiyyətləri  
Harirçi Fərhad Cavad oğlu  2221.01 Elektrofizika, elektrofiziki qurğular  Sink oksidi əsaslı qeyri-xətti müqavimətlərin (varistorların) elektrofiziki xassələri  
Quliyev Etibar Bəxtiyar oğlu   3305.02  İnşaat mexanikası Müxtəlif qüvvələrə məruz qalan, boşluqlarla zəiflədilmiş qeyri-bircins yarımüstəvinin gərginlik vəziyyətinin tədqiqi  
Qurbanova İradə Davud qızı 3305.07  İnşaat materialları və məmulatları Yerli xammallar əsasında yüksəkmöhkəmlikli gips yapışdırıcıları texnologiyasının işlənməsi və xassələrinin tədqiqi  
Məmmədova İradə Həsən qızı  3305.07 İnşaat materialları və məmulatları Plagioqranit-gil sistemində alınan keramik materialların fiziki-kimyəvi və texnoloji  xassələrinin tədqiqi  
Həmidov Hidayət Əsman oğlu   3350.01 Daşıma proseslərinin idarə edilməsi Azərbaycanda quru terminallarının optimal yerləşdirilməsinin elmi əsaslandırılması  
Qurbanzadə Ziya Zahir oğlu   3312.01 Materiallar texnologiyası Termomexaniki emalın nasos ştanq poladlarının struktur və xassələrinə təsirinin tədqiqi  
Sadıqova Ceyran Mehman qızı 01.02.05  Maye və qaz mexanikası

Çoxfazalı mayelərdə  kütlə mübadiləsi nəzərə alınmaqla hidrodinamik proseslərin tədqiqi

 
Hacıyeva Sima Musa qızı   3312.01 Materiallar texnologiyası Dəmir əsaslı məsaməli materialların işçi səthlərinin struktur və xassələrinin yaxşılaşdırılması  
Şahbənbəyev Səhrad Müseyib oğlu  3305.02  İnşaat mexanikası Yeraltı boruların zəlzələyə davamlılığının tədqiqi  
Namazova Aygül Tofiq qızı   3343.01  İstilik texnikasının nəzəri əsasları İonlu mayelərin və onların karbon qazı ilə qarışıqlarının termodinamik xassələri  
Rüstəmov Rüstəm Qəzənfər oğlu   3337.01 İnformasiya ölçmə və idarəetmə sistemləri Qeyri-müəyyənlik şəraitində fəaliyyət göstərən idarəetmə sistemlərinin tədqiqi və sintezi  
Xəlilov Esmin Camal oğlu  3313.02 Maşınlar, avadanlıqlar və proseslər Dartılma zonasının sürtünmə qüvvələrini nəzərə alaraq lent maşınlarının dartıcı dinamik modelinin işlənməsi  
Vəliyev Həsən Zakir oğlu   3336.01 Metrologiya və metroloji təminat  İSO 9000 serialı standartlar əsasında maşınqayırma istehsalının metroloji təminatının təkmilləşdirilməsi  
Babayev Hüseyn Baba oğlu   3352.01 Hava nəqliyyatının istismarı Üçölçülü modelləşdirmə əsasında aeronaviqasiya təminatının metodoloji əsaslarının işlənməsi  
Qasımova Sevda Rasim qızı  3325.01 Telekommunikasiya texnologiyası Əks etdirməyən mikrodalğa örtükləri və onların dielektrik, maqnit parametrlərinin ölçülməsi üsullarının işlənməsi  
Cəfərzadə Toğrul Rauf oğlu   3352.01 Hava nəqliyyatının istismarı Aviasiyada nadir hadisələrinqiymətləndirilməsi və proqnozunun metodoloji əsasları  
Aslanov Zabit Yunus oğlu   3333.01  İstehsalın təşkili Sistemli yanaşma əsasında maşınqayırma sənaye məhsulunun keyfiyyətinin idarə edilməsi metodlarının işlənməsi  
Həsənov Ruslan Afiq oğlu  3325.02  Radiotexnika, radionaviqasiya, radiolokasiya, televiziya sistemləri və qurğuları Radiolokasiyada elektromaqnit siqnallarının sürətli detektorlanması və imitasiyası  
 Cahangirov Akif  Əli oğlu   3305.02  İnşaat mexanikası Səthləri qoruyucu təbəqələrlə örtülmüş lifli kompozit örtük və lövhələrin yükgötürmə qabiliyyətinin təyini  
Abbasov Elnur Oruc oğlu  3319.03 Gəmiqayırma və gəmi təmiri texnologiyası Gəmi mexanizmlərinin detallarının kimyəvi-termiki emalla bərpası  
Qarayev Qədir İsaxan oğlu   3324.04 Yerüstü komplekslər, buraxılış avadanlıqları, uçan aparatlar və onların sistemlərinin istismarı Qısamüddətli impuls maneələri və aeroportların elektrik təchizatı dövrələrində onların zəiflədilməsi  
Muhəmmədi Əli Turabəli oğlu   3305.08  Hidrotexniki tikinti Dok tipli hidrotexniki konstruksiyaların statiki və dinamiki təsirlərə hesablanma üsullarının tədqiqi  
Çingiz Mirzəmməd oğlu Məmmədov  3313.01 Maşınqayırma texnologiyası Yeni konstruksiyalı pardax dairəsilə müstəvi yan pardaxlamada emalın effektivliyinin artırılması  
Həsənov Seymur Sədrəddin oğlu   2002.01 Deformasiya olunan bərk cism mexanikası Kompozit laylı elementlərin dayanıqlıq və möhkəmlik məsələləri  
Soltanzadə Qasım Əli oğlu   3305.08  Hidrotexniki tikinti Əsbabadçay üzərində (İİR-da) su anbarı yaratmaqla Azərbaycanla müqayisəli suvarma texnologiyalarının tədqiqi  
Əbilov Rəşad Səffan oğlu  3305.08   Hidrotexniki tikinti Əlverişli konstruksiyalı dağ çayı suqəbuledicisinin yaradılması və onun tədqiqatı  
Ağaməmmədova Aytən Bəhruz qızı   3305.08  Hidrotexniki tikinti Təbii dayanıqlığını itirmiş çay məcralarında sahil mühafizə qurğularının dayanıqlılığının etibarlıq təminatı  
Vəzirova Turanə Natiq qızı  3361.01 Bərk cism elektronikası, radioelektron komponentləri, mikro və nanoelektronika A3B3C6birləşmələrinin rəqsi spektrinin terahers tezliklər oblastında xüsusiyyətləri  
Alıyev Elvin Məhəmməd oğlu   3324.07 Məsafədən aerokosmik tədqiqatlar Məsafədən zondlama verilənləri və coğrafi informasiya texnologiyaları əsasında daşınmaz əmlakın kadastrının aparılması məsələləri  
Əhmədov Nizami Mahamayeviç  3305.08  Nəqliyyat qurğuları Nəqliyyat qurğularının tikintisində istifadə olunan betonların deformativ xüsusiyyətlərinin yaxşılaşdırılması üsullarının tədqiqi  
Piriyev Qurban Zeynəddin oğlu   3305.06  İnşaat və yol maşınları Yol tikintisində istifadə olunan maşınların hidravlik sistemlərindəki işçi mayenin təmizliyinin yüksəldilməsi  
Camalov Cəsarət Ələddin oğlu  3305.03 İnşaat konstruksiyaları, bina və qurğular Binaların karkas elementlərinin etibarlılığının və uzunömürlülüyünün tədqiq edilməsi  
Hacıyev Ramil Cəbrayıl oğlu  3312.01  Materiallar texnologiyası TiHfNiCu tərkibli ərintilərdə faza cevrilmələrinin tədqiqi  
Mikayılov Seymur Baxşəli oğlu  3305.02  İnşaat mexanikası Qabırğalarla möhkəmləndirilmiş ortotrop silindrik qabığın maye və qruntda rəqsləri  
Qurbanov Elçin Cəlal oğlu   3344.01 Yüksək gərginliklər texnikası Qısa müddətli yüksək elektrik impuls sahələrinin və qaz boşalmalarının müxtəlif dielektrik mühitlərə təsirlərinin elmi və texnoloji əsaslarının işlənilməsi  
Daryabaricavad Cavid Qurbanəli oğlu   3324.07 Məsafədən aerokosmik tədqiqatlar” Ətraf mühitin aerokosmik monitorinqi məsələlərində bort-ölçü sistemlərinin komplektləşdirilməsinin səmərəli prinsipləri  
Bəkirova Lalə Rüstəm qızı  3324.07  Məsafədən aerokosmik tədqiqatlar Ətraf mühitin spektrin görünən və infraqırmızı diapazonlarda məsafədən kompleks  monitorinq sistemi  
Məmmədov Namiq Telman oğlu   3313.01 Maşınqayırma texnologiyası Radial verilişlə yivdiyirləmə səmərəsinin yüksəldilməsi  
Qurbanova Rəna İslah qızı   3309.01 Qida məhsullarının texnologiyası Bioaktivləşdirilmiş tərəvəz paxlası əsasında funksional təyinatlı qida məhsulları texnologiyasının işlənməsi  
Kazımova İnarə Əli qızı   3309.01 Qida məhsullarının texnologiyası Balqabaqdan müxtəlif çeşiddə qida məhsulları istehsalı texnologiyasının işlənməsi  
Abbasov Elman İsbəndiyar oğlu    3313.02 Maşınlar, avadanlıqlar və proseslər Quyu amillərini nəzərə alaraq ştanqlı quyu nasoslarının təkmilləşdirilməsi yolu ilə onun səmərəli işinin təmini  
İsrafilova Gülbacı Sabir qızı   3311.02 Təbii müitə, maddələrə, materiallara nəzarət cihazları və üsulları Yeyinti məhsulları üçün polimer qablaşdırma məmulatlarının istehsalının keyfiyyətinin idarəetmə üsulunun işlənməsi və nəzarət  
Məmmədova Aysel Atamxan qızı   3305.08  Hidrotexniki tikinti Su obyektlərinin mühafizəsinə dair tədbirlərin işlənilməsi (Tərtər çayı timsalında)  
Aslanov Camaləddin Nürəddin oğlu   3313.02 Maşınlar, avadanlıqlar və proseslər Fontan armaturlarının bağlayıcı quruluşlarının sürtünmədə yeyilməyə davamlığının artırılmasının və layihələndirilməsinin elmi əsasları  
Mustafayev Vüqar Mustafa oğlu 3313.02 Maşınlar, avadanlıqlar və proseslər Horizontal və maili istiqamətlənmiş quyuların qazılması üçün quyudaxili yığımların təkmilləşdirilməsi  
Kərimzadə Türkən Rövşən qızı 3313.02 Maşınlar, avadanlıqlar və proseslər Dəniz şəraitindəki qazma tullantılarının utilizasiyası üçün tədbirlərin işlənməsi  
Kazımov Musa İsmayıl oğlu 3313.02 Maşınlar, avadanlıqlar və proseslər Neft-qaz sortamentli səyyar aqreqatların yeni texnoloji bazalarının yaradılması hesabına funksional imkanlarının artırılması  
Xankişiyev İsaq Abuzər oğlu 3319.03 Gəmiqayırma və gəmi təmiri texnologiyası Gəmi gövdəsinin qaynaq birləşmələrinin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi və təmin edilməsi  
Əsədov Elçin Zirəddin oğlu 3305.03 İnşaat konstruksiyaları, bina və qurğular Gücləndirilən dəmir-beton elementlərin gərginlikli deformasiya halının tədqiqi  
Hüseynov Bəxtiyar Mərdan oğlu 3305.03 İnşaat konstruksiyaları, bina və qurğular Dəmir-beton qabıqların kontur elementlərinin sərtliyindən asılı olaraq yükgötürmə qabiliyyətinin tədqiqi  
Zeynalov Elşən Arif oğlu 3354.01 Neft və qaz kəmərlərinin, bazalarının və anbarlarının tikilməsi və istismarı Basqısız axın zonaları mövcud olan neft kəmərlərinin istismar səmərəliliyinin artırılması  
Ağayeva Aytən Əliağa qızı   3326.01 Toxuculuq və yüngül sənaye materialları və məhsullarının texnologiyası Pambıq parçaların qısalmasına və mexaniki xassələrinə görə keyfiyyətinin kompleks qiymətləndirilməsi  
Cəfərova Afət Arif qızı   3312.01 Materiallar texnologiyası Dəmir əsaslı oksidləşdirilmiş ovuntu materiallarının struktur və xassələri  
Məmmədov Natiq Xankişi oğlu   3102.01  Aqromühəndislik Dənli yemlərin mikronizasiya texnologiyası və qurğusunun təkmilləşdirilməsi  
 Bayramov Tərxan Hakim oğlu   3102.01  Aqromühəndislik Südün səmərəli aktivizasiya texnologiyasının və texniki vasitələrinin təkmilləşdirilməsi  
Qurbanov Hüseyn Nürəddin oğlu   3102.01  Aqromühəndislik Dağ əkinçiliyində dənli bitkilərin becərilməsində mineral gübrələrin verilməsi üçün texnologiya və texniki vasitələrin işlənməsi  
Həsənov Ümidvar Rəfayel  oğlu   3102.01  Aqromühəndislik Kiçik qabaritli qurğuda kombinəedilmiş üsulla hazırlanmış qurucu agentdən istifadə etməklə toxumluq dənin qurutma texnologiyasının təkmilləşdirilməsi  
Məmmədov Azər İsmayıl  oğlu   3102.01  Aqromühəndislik Qarğıdalı qıçasının toxumluq dən almaq üçün işlənmə texnologiyasının və qurğusunun təkmilləşdirilməsi  
Verdiyev Sultan Elman  oğlu   3102.01  Aqromühəndislik Yemlərin termomexaniki işlənmə texnologiyası və qurğusunun təkmilləşdirilməsi  
Alışov İlqar Qəzənfər  oğlu   3102.01  Aqromühəndislik Fındıq bağlarında budama qırıntılarının utilizasiya texnologiyasının və maşının təkmilləşdirilməsi  
Məmmədova Südabə Oqtay qızı   3102.01  Aqromühəndislik Qaba yemlərin qidalılığının fiziki-kimyəvi üsulla yaşxılaşdırma texnologiyası və qurğusunun təkmilləşdirilməsi  
Seyidova İradə Adil qızı  3102.01 Aqromühəndislik Yem qarışıqlarının istehsalında inqridiyentləri dozalaşdıran qurğunun işlənməsi və tədqiqi  
Məhərrəmova Sevil Aydın qızı  5312.01 Sahə iqtisadiyyatı Aqrar sektorda sahələr arası əlaqələrdə qiymət tənzimlənməsi  
Məmmədov Hikmət  Nazim oğlu 3311.02 Təbii mühitə, maddələrə, materiallara və məmulatlara nəzarət cihazları və üsulları

Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda neft məhsullari ilə çirklənmə dinamikasinin qiymətləndirilməsi üçün gis texnologiyasinin tətbiqi

 
İlham Şakir oğlu Ələkbərov 3102.01 Aqromühəndislik

Makara tipli gübrəsəpən aparatların konstruktiv parametrlərinin təkmilləşdirilməsi

05.06.2018
 Aynurə Təvəkkül  qızı Allahverdiyeva  3319.01  Gəmiçilik texnikası Gəmidə texnoloji parametrlərin ölçülməsində maqnit levitasiya sisteminin istifadə olunma xüsusiyyətləri  05.06.2018
Abayev İrmik İrsilyeviç  3312.01   Materiallar texnologiyası Tərləyən matrissada alınan ovuntu dəmir çuqun kompozisiyaların  struktur və xassələri  05.06.2018
Məmmədova Amaliya Maksim qızı   3342.02 İstilik elektrik stansiyaları (istilik hissəsi) Разработка технологий химического обессоливания воды с использованием мембранных методов и рекуперацией реагентов из отходов ТЭС.                    05.06.2018
Bağırzadə Afaq Sahib qızı 3309.01  Qida mühəndisliyi Tokay tipli şərabların istehsal texnologiyasının təkmilləşdirilməsi 12.06.2018
İlyasova Aynur Fərrux qızı 3309.01 Qida mühəndisliyi Texniki üzüm sortlarının keyfiyyət göstəricilərini artırmaqla süfrə şərabları istehsalı texnologiyasının işlənməsi 12.06.2018
Qəzənfərli Nicat Elxan oğlu 3313.02  Maşınlar, avadanlıqlar və proseslər Avtomobilin sürət ötürməsində qoşma prosesinin real xarakterik metodunun səmərəli seçilməsinin tədqiqi 12.06.2018
Quliyev Sədir Saday oğlu 3336.01 Metrologiya və Metroloji təminat Maşınqayırmada diyirlənmə yastığının keyfiyyətinin və etibarlılığının tədqiqi 12.06.2028
Razil Tofiq oğlu Mirzəyev 3326.01 Toxuculuq və yüngül sənaye materiallarının və məhsullarının texnologiyası Kostyumun hissələrinin keyfiyyət xassələrinin yüksəldilməsi üçün resursqoruyucu texnologiyanın işlənməsi 12.06.2018
Natiq Vilayət oğlu Bağırzadə 3305.03 İnşaat konstruksiyaları, bina və qurğular Sıxılan elementlərin işinin qeyri-xətti modellər əsasında tədqiqi 20.06.2018
Zöhrabov Nicat Rəsul oğlu 3327.01 Nəqliyyat sistemləri texnologiyası Dəmiryol nəqliyyatı ilə intermodal konteyner daşımalarının təşkili (Azərbaycan Respublikasının timsalında) 20.06.2018
Sahib Söyün oğlu İsmayılov 3319.01 Gəmiçilik texnikası Gəmi və generator qurğularının  tədqiqi 20.06.2018
Əzizə Ağasəfər qızı Zaidova 3319.02 Gəmiçilik  və su nəqliyyatının istismarı Gəminin istismar effektivliyinə yönəldilmiş liman yükaşırma işlərinin analizi  20.06.2018
Axundov İlham Siyavuş oğlu 3319.01 Gəmiçilik texnikası 2Ч10,5/13 və 6l20 tipli gəmi dizellərinin ğöstəricilərinə istismar parametrləri və yanacaq növünün təsirinin tədqiqi 20.06.2018
Ramal  Mirzəhəsən oğlu Dənziyev 2504.01  Geodeziya Peyk geodezi və məsafədən zondlama üsulları əsasında daşqınların qiymətləndirilməsi 20.06.2018
Əliyeva Sənubər Xıdır qızı 3343.01 İstilik texnikasının nəzəri əsasları Mayelərin dəyişən parametrlərində konvektiv istilik mübadiləsinin xüsusiyyətləri  20.06.2018
Novruzova Sevinc Yaqub qızı 3341.01 Elektrik stansiyaları (elektrik hissəsi) və elektroenergetik sistemlər Enerji sistemlərinin effektivliyinin artırılmasında innovasiya texnologiyaları 27.06.2018
Camalova Xəyalə Baba qızı  3305.07  İnşaat materialları və məmulatları  Fibro liflərlə dispers armaturlanmış beton tərkibinin işlənməsi və istehsal texnologiyasının tədqiqi 27.06.2018
Sevda Böyükağa qızı Qasımova 2391.01  Ekoloji kimya Məişət tullantılarının zərərsizləşdirilərək üzvi-mineral kompleks gübrə texnologiyasında istifadəsinin tədqiqi 27.06.2018
Azər Yaşar oğlu Qəniyev 3319.02 Gəmiçilik  və su nəqliyyatının istismarı Məhdud akvatoriyalarda gəmilərin sovuşmasi zamani təhlükəsizlik meyarlarinin araşdirilmasi 27.06.2018
İlham Dursun oğlu Əfəndiyev 3325.01  Telekommunikasiya texnologiyası Yerüstü çoxkanallı şanvari televiziya yayım sistemlərinin buraxma qabiliyyətinin artırılması 09.07.2018
Rövşən Lətif Oğlu Zeynalov 3354.01  Neft və qaz kəmərlərinin, bazalarının və anbarlarının tikilməsi və istismarı Qarışan neftlərin qarşılıqlı təsiri nəzərə alınmaqla onların nəqlə hazırlanması proseslərinin optimallaşdırılması 09.07.2018
Həsənova Könül Rasim qızı 3312.02 Maşın mühəndisliyi və logistika Qida sənayesi avadanlıqları detallarının və işçi orqanla­rı­nın yeyilməyə davamlılığının yüksəldilməsinin tədqiqi 06.09.2018
Toğrul İsa oğlu Kərimli 3324.04  Yerüstü komplekslər, buraxılış avadanlıqları, uçan aparatların və onların sistemlərinin istismarı Uçuş aparatlarinin qeyri-stasionar naviqasiya idarəetmə sistemi 06.09.2018
Seyidəhmədov Natiq Sabir oğlu 3313.02 Maşınlar, avadanlıqlar və proseslər Qazlift sistemində pistonlu kompressorların klapanlarının təhlükəsiz istismar effektivliyinin yüksəldilməsi mövzusunda dissertasiya işinin 14.09.2018
Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015