RESPUBLİKA ELMİ TƏDQİQATLARIN                    ƏLAQƏLƏNDİRİLMƏSİ ŞURASI
KƏND TƏSƏRRÜFATI BİTKİ VƏ HEYVANLARININ GENETİKASI VƏ SELEKSİYASI PROBLEMLƏRİ ÜZRƏ ELMİ ŞURA
Akif Əlizadə: ''Gənc alimlərin ev problemi həll olunacaq''
Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015