RESPUBLİKA ELMİ TƏDQİQATLARIN                    ƏLAQƏLƏNDİRİLMƏSİ ŞURASI
KƏND TƏSƏRRÜFATI BİTKİ VƏ HEYVANLARININ GENETİKASI VƏ SELEKSİYASI PROBLEMLƏRİ ÜZRƏ ELMİ ŞURA

Elmlər doktoru proqramı üzrə qeydiyyata alınmış dissertasiya mövzuları

 2016-cı il üçün

2017-ci il üçün

2018-ci il üçün

2019-cu il üçün 

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015