RESPUBLİKA ELMİ TƏDQİQATLARIN                    ƏLAQƏLƏNDİRİLMƏSİ ŞURASI
İDARƏETMƏ SİSTEMLƏRİ VƏ İNFORMATİKA PROBLEMLƏRİ ÜZRƏ ELMİ ŞURA

İdarəetmə sistemləri və informatika problemləri üzrə elmi şuranın tərkibi 

 

sədr  

Akademik Rasim Əliquliyev

AMEA-nın akademik-katibi, sədr müavini

Akademik Telman Əliyev                                           

AMEA-nın İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun direktoru, sədr müavini

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru
Ədalət Paşayev

AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun Kənd təsərrüfatında modelləşdirmə və idarəetmə problemləri laboratoriyasının rəhbəri, elmi katib

Akademik Əli Abbasov

 AMEA-nın müşaviri

 Akademik Fikrət Əliyev

Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi Riyaziyyat Elmi Tədqiqat İnstitutunun direktoru

AMEA-nın müxbir üzvü 
Ağası Məlikov

AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun Teletrafik nəzəriyyəsi laboratoriyasının rəhbəri  

AMEA-nın müxbir üzvü 
Kamil Aydazadə 

AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun Determinik sistemlərdə qərar qəbuletmənin ədədi üsulları laboratoriyasının rəhbəri 

AMEA-nın müxbir üzvü                    
Qorxmaz İmanov

AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun Fazi iqtisadiyyat laboratoriyasının rəhbəri 

Texnika üzrə elmlər doktoru
Akif Süleymanov

Azərbaycan Texnologiya Universitetinin rektoru 

Texnika üzrə elmlər doktoru
Ələkbər Əliyev

Bakı Dövlət Universitetinin İnformasiya texnologiyaları və proqramlaşdırma kafedrasının müdiri

Texnika üzrə elmlər doktoru
Havar Məmmədov  

Bakı Mühəndislik Universitetinin rektoru    

Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru
Qalina Mehdiyeva

Bakı Dövlət Universitetinin Hesablama riyaziyyatı kafedrasının professoru 

Texnika üzrə elmlər doktoru
Oqtay Nüsrətov 

AMEA-nın İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini 

Texnika üzrə elmlər doktoru
Ramiz Hümbətov

SOKAR-ın Bakı Ali Neft Məktəbinin prorektoru  

Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru
Vaqif  İbrahimov

Bakı Dövlət Universitetinin Hesablama riyaziyyatı kafedrasının professoru

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015