2010-cu ildə təsdiq olunmuş  mövzular

06 May 2010-cu il 2 saylı iclas

1.Aida Ramiz qızı Mirzəyeva - “B.Vahabzadənin poeziyasında istiqlal ideyası” (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

2.Aysel Asif qızı Ələkbərova - “Müsahibə televiziya janrları sistemində: proqramlarda yeri və inkişaf xüsusiyyətləri” (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

3.Bəyim Məhbub qızı Məmmədova - «Fikrət Qocanın lirikası»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

4.Elnur Allahverdi oğlu Niftəliyev - «Azərbaycanda siyasi jurnalistikanın təşəkkülü və inkişaf mərhələləri (1900-1920)»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

5.Faiq Nuruş oğlu Hüsiyev - «Xarici ölkələrdə Azərbaycan mətbuatı:1990-2005-ci illər (Postsovet məkanında)» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

6.Günal Əlyar qızı Səfərli - «Həmid Araslı və klassik ədəbi irs» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

7.Kəmalə Kamil qızı Cəfərova - «Müasir Azərbaycan ədəbiyyatında sovet repressiyalarının əksi» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

8.Nərgiz Oqtay qızı Məmmədzadə - «Hüseyn Natiqin poeziyası, publisistikası və tərcümə yaradıcılığı» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

9. Ömer Tahsin oğlu Culfa -«Əhməd Cavad Türkiyə ədəbi-mədəni mühitində» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

10. Səidə Firudin qızı Sadıqova - «Rübai vəzni və onun nəzəri əsasları»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

11. Sevinc Xəlil qızı Nəsibova- «Осмысление традиций Ф.М. Достоевского в творчестве Джона Фаулза» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

12. Təbəssüm Dadaş qızı Muxtarova- «Müasir dedektiv janrında qəhrəmanın mənəvi aləminin təsviri (Çingiz Abdullayevin yaradıcılığı əsasında)» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

13. Ülvinə Fazil qızı Fərzəliyeva «Azərbaycan publisistikasında milli özünüdərk problemləri (1900-1920-ci illər)»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

 26 May 2010-cu il 3 saylı iclas

1.Almaz Mahmud qızı Nəsibova - «Xarici radioların Azərbaycan dilində yayımı: tarixi, problemlər, perespektivlər (“BBC”, “Azadlıq”, “Amerikanın səsi”)» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

2.Əminə Bayram Zalova - «Azərbaycan ədəbiyyatında Fransa mövzusu» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

3.Kərimova Firuzə Fikrət qızı - «Проблема семьи и общества в новейшей русской и английской литературе (на материале произведений Л.Петрушевской,В.Пелевина,Т.Толстой,А.Мердок, Дж.Бранса, Дж.Фаулза)» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

4.İslam Sadıq - «Şumer ədəbiyyatı və türk xalq yaradıcılığı ənənələri» (filologiya  elmləri doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

5.Bağırova Könül Sabir qızı - «Azər Buzovnalının poetik irsi» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

6.Sadiyeva Könül Maarif qızı - «Проблема автора и авторской позиции в литературе постмодернизма (на материале русской и Азербайджанской литератур на рубеже XX - XXI веков: творчества Б. Евсеева и К. Абдуллы)» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

7.Rəhimova Ülfət Yaşar qızı - «Dünya teleformatlarının Azərbaycan teleməkanında tətbiqi problemləri» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

 02  İyul 2010-cu il 4 saylı  iclas

1.Aynur Vəlican qızı Şükürova -«Azərbaycan uşaq nəsrinin inkişaf mərhələləri» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

2.Aytən Fikrət qızı Qəhrəmanova -«Новейшая английская художественная литература на русском языке. Стратегия перевода, направления, жанры» (filologiya elmləri  doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

3.Cəmil Oxtəkin oğlu Məmmədov- «Müasir türk uşaq şeiri»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

4.Gülnarə Ənvər qızı Əliyeva -«Проблема гуманизма в творчестве Ф.М.Досто- евского и Г.Джавида» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

5.Hüseynova Leyla Həsən qızı - «Эволюция героев и нравственные принципы в прозе В.Шукшина и И.Меликзаде» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

6.Mailə Həsənağa qızı Allahverdiyeva - «XX əsr Azərbaycan poeziyasında təmsil»((filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

7.Rəhilə Rəsul qızı Kəsəmənli - «Azərbaycan klassik publisistikasında milli-mənə-vi problemlər» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

8.Rouşənək Zəkəriyyə qızı Nasiri Sis- «İngilis ədəbiyyatında post- kolonial parodiyaların tematik-bədii xüsusiyyətləri» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

9.Şəmsi Pənah oğlu Əhmədov - «Mirzə Müslüm Qüdsi divanın filoloji tədqiqi» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

10.Tamara Ramazan qızı Donoçova- «Çağdaş Azərbaycan nəsrində xalq mənəviyyatının bədii təcəssümü problemləri (Əfqanın yaradıcılığı əsasında)» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

03 Dekabr 2010-cu il 5 saylı iclas

1.Afət Qorxmaz qızı Musayeva - «Импрессионизм прозы Вирджинии Вульф» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

2.Aygün İlham qızı Əliyeva - «XIX əsr fransız poeziyasında Şərq mövzuları»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

3.Əliəkbər Ağaverdi oğlu Radpurəlincəq - «Müasir Cənubi Azərbaycan şeiri(1960-2005-ci illər)»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

4.Maral Ramazan qızı Mustafayeva -    «Поэтика повседневности в творчестве Людмилы Петрушевской» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

5.Mirfirudin Seyidrüstəm oğlu Riyazi - «Nizami Gəncəvi müasir İran ədəbiyyatşünaslığında» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

6.Pəri İsrafil qızı Məmmədova -«Художественное пространство и время в современной русской прозе (на материале творчества Л.Улицкой» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

7.Səmayə Əlifxan qızı Kərimova -«Русско- азербайджанские литературные взаимосвязи конца ХХ- начала ХХI века»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu disser-tasiyası mövzusu)

8.Sevinc Tələt qızı Məmmədova -«Alman maarifçilik ədəbiyyatında Şərq konsep- siyası» (filologiya elmləri üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

9.Sevinc Malik qızı Qocayeva -«XV- XVII əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatında mifik düşüncə və folklor motivləri» (filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

10.Validə Eldar qızı Ağayeva- «Sovet dövrü memuar və tərcümeyi-hal ədəbiyyatı və Azərbaycan qadını» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

11.Vəfa Səməd qızı Əliyeva -«Поиск героя в английском экзистенциальном ро-мане ХХ века (на материале творчества К.Уилсона, М. Спарк, Г. Грина» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

2011-ci  ildə  təsdiq olunmuş  mövzular

08 Fevral 2011-ci il 6 saylı iclas

1.Abdullayeva Şəfiqə Dəmir qızı -«İsmayıl bəy Nakam və onun divanı» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

2.Hüseynzadə Eldar Mirzəağa oğlu - «Analitik janrların müasir inkişaf meylləri (Azərbaycanın rusdilli mətbuatının materialları əsasında)» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

3.Xosrov Cəlil oğlu Cəlili Köhnəşəhri - «Şərq düşüncə və ifadə modellərinin V. Şekspir yaradıcılığında əksi» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

              17 May 2011-ci il 7 saylı iclas

1.Acaloğlu Arif Mikayıl oğlu- «Türk xalqlarının epik ənənəsi və mifologiya (qəhrəmanlıq dastanlarında epik dünya strukturunun nəzəri aspektləri)» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

2.Bağırova Səbinə İdris qızı - «Müasir rus və Azərbaycan nəsrində üslubi təmayüllər (XX əsrin sonu – XXI əsrin əvvəlləri)» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

3.Ələkbərova Əzizə Həsən qızı - «Nəcəf bəy Vəzirov irsinin tekstoloji tədqiqi» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

4.Hacızadə Leyla Fikrət qızı - “Postmodernizm dövrünün qəhramanı və onun rus  ədəbiyyatındakı təcəssümü”(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

5.Hüseynova Günel Vaqif qızı - «İctimaiyyətlə əlaqələr (pablik rileyşnz) kütləvi  kommunikasiya fəaliyyəti sahəsi kimi» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

6.Hüseynova Gülnarə Fazil qızı -«Zəlimxan Yaqub yaradıcılığında sənətkarlıq məsələləri» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

7.Muradova İradə Vəliyəddin qızı - «Müstəqil Azərbaycanın neft strategiyası dünya mətbuatında»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

8.Şükürova Gülxani Vaqif qızı - “Klassik Azərbaycan ədəbiyyatının elmi-nəzəri və tarixi problemlərinin kompleks tədqiqi (Cəfər Xəndanın ədəbi- tənqidi yaradıcılığı əsasında)” (filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

9.Təbrizi Kəndləci Rəhim Yusif oğlu - «XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı Əsrar Əli şah Təbrizinin təzkirələrində» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

10.Rəhmani Xəyavi Səməd Mohərrəm oğlu -«Cənubi Azərbaycan bədii nəsri-hekayə janrı (1960-2005-ci illər)»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

11.Yüzbaşi Mir Tohid Mir Əzim oğlu - «Təsir Təbrizinin həyat və yaradıcılığı» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

30 İyun 2011-ci il  8 saylı iclas

1.Əbdürrəhmanova Könül Telman qızı - «Bədii ədəbiyyatda xəsis obrazı arxetip kimi və onun Azərbaycan ədəbiyyatında modifikasiyası»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

2.Əliyeva Nurlana Sabir qızı - «Məhəmməd Tağı Sidqi və uşaq ədəbiyyatı»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

3.Əliyeva Sevinc Sərhəd qızı - «XX əsr ABŞ dramaturgiyasında faciəvilik təmayülləri (Y.Onill, A.Miller və T.Uilyams dramaturgiyasının tipologiyası)»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

4.Hüseynova Töyrəxanım Əsgər qızı -  «Ümmülbanunun (Baninin) yaradıcılıq yolu» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

5.İsmayılova Sevinc Tağı qızı - «Haymito Fon Dodererin yaradıcılığında iki dünya müharibəsi arasındakı Avstriya gerçəkliyi»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

6.Qasımova Könül İsmayıl qızı - «XX əsrin sonu – XXI əsrin əvvəli rus və Azərbaycan ədəbiyyatında qadın obrazlarının tipologiyası» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

7.Tarverdiyeva Samirə Aqşın qızı - «Rus və Azərbaycan ədəbiyyatında müasirliyin dərki (altmışıncıların əsərləri əsasında)»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

8.Yusifova Könül Hümmət qızı - «Ekran publisistikasının inkişafında sənədli televiziya filmlərinin rolu» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

30 Noyabr 2011-ci il 9 saylı iclas

 1.Əbdürrəhmanova Könül Telman qızı -«Bədii ədəbiyyatda xəsis obrazı arxetip kimi və onun modifikasiyası» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

2.Eyvazov Seyfəddin İbrahim oğlu -«Azərbaycan dramaturgiyasında janrların inkişafı və üslublar» (filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

3.Qubadov Qədim Kərim oğlu -«XV-XVI əsrlər  Səfəviyyə  təriqət şairləri»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

4.Mahmudova Aynurə Vaqif qızı - «Füzuli ədəbi məktəbinin təşəkkülü və erkən   mərhələləri»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

5.Məmmədova Aytən Pərviz qızı - «M.F.Axundovun yaradıcılığı rus tədqiqatların-da və tərcümələrində» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

6.Məmmədova İlahiyə Nadir qızı -«Müasir rus və Azərbaycan ədəbiyyatında yuxugörmə təsvirlərinin mifoloji semantika və poetikası» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

7.Mirzəyeva Leyla Əkrəm qızı - «Rus və xarici ədəbiyyatda şəxsiyyət və cəmiyyət konflikti və transformasiyası»         (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

22 Dekabr 2011-ci il 10 saylı iclas

1.Abdullayeva İradə Bəkir qızı - «Amerika ədəbiyyatında bədii simvollar (Uilliam Brayant, Edqar Alan Po və Con Steynbek yaradıcılığı  əsasında)»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

2.Allahverdiyev Cəlal Vaqif oğlu -«1930-50-ci illər Azərbaycan dramaturgiyasında siyasi-ideoloji proseslərin təcəssümü»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

3.Babayeva Gülnar Ramiz qızı - «Müstəqillik illəri Azərbaycan nəsrində milli tarix konsepti» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

4.Əliyev Elşən Əli oğlu - «1980-90-cı illər Azərbaycan bədii publisistikasında milli azadlıq ideyaları» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

5.Əliyeva Xəyalə Eldar qızı - «Müasir nəsrdə mistifikasiya ideya-estetik vasitə kimi»)» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

6.Dəmirova Cəmilə Vaqif qızı - «Ərəbdilli klassik şərq ədəbiyyatında azadfikirlilik və şüubi cərəyanı»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

7.Qaragözova Elnarə Elxan qızı - «XXI əsrin əvvəlləri Azərbaycan ədəbiyyatında  arxetipin yeni formaları»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

8.Qurbanova Aytən Nəriman qızı - «Azərbaycan ədəbiyyatında hekayə janrının təkamülü və tipologiyası (1920-30-cu illər)» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

9.Məmmədova Sevinc İsmayıl qızı - «İ.S.Şmelyov yaradıclığında xarakter problemi»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

10.Nəzərova Nərmin Azad qızı - «XX əsrin II yarısı Qazax nəsrində mifologizm (O.Bukeyevin yaradıcılığı əsasında» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

11.Pirkişiyeva Xalidə Hüseyn qızı - «Türk xalqları ədəbiyyatında Əmir Teymur  surəti» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

12.Rəhimova Esmira Həsən qızı - «Azərbaycan nəsri ədəbi-nəzəri fikirdə (1990 - 2010-cu illər)»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

13.Rəhimova Fəxriyyə Cavanşir qızı - «Çağdaş Amerikan detektiv janrının ədəbi  bədii xüsusiyyətləri(D.Braunun yaradıcılığı əsasında)» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

14.Rəfiyeva Leyla Abbas qızı - «Kişvərinin farsca divanının üslubi- bədii xüsusiyyətləri»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

15.Şıxaliyeva Günel Musaməddin qızı - «Əli bəy Hüseynzadə və Qərbi Avropa  ədəbi-nəzəri fikri»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

2012-ci ildə təsdiq olunmuş mövzular

22 Fevral 2012-ci il 11 saylı iclas

1.Abbaszadə Rəşad Arif oğlu - «Çex ədəbiyyatşünaslığında türkoloji araşdırmalar»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

2.Alburzi Mehriban Hüseyn qızı - «Arxetiplər və onların əsərlərin struktur təşkilində rolu (Dünya ədəbiyyatında Don Juan obrazı əsasında)» (filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

3.Allahquluyeva Mehriban Səməd qızı - «Müstəqillik dövrü Azərbaycan romanında sosial-siyasi və milli-mənəvi ideallar (1991-2010-cu illər)»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

3.Aslanova Könül Aslan qızı -«İ.S.Turge nevin və Y.V.Çəmənzəminlinin yaradıcılığında insan konsep siyası(müqayisəli-tipoloji təhlil)»(filologiya elmləri doktorluğu  dissertasiyası mövzusu)

4.Babayev Etibar Adil oğlu -«Ədəbi strereotiplərin post-sovet dövründə reinterpretasiyası: M.Qorki yaradıclığı əsasında»(filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

5.Bayramov Ələmdar Qəmbər oğlu - «Səməd Vurğunun obrazlar sistemi»((filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

6.Bünyadova Nigar İlham qızı - «Müasir rus ədəbiyyatı kontekstində Yuri Polyakovun yaradıcılığı (realizmdən postmodernizmə)» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

7.Əfəndiyeva Aytən Arif qızı -«XIX əsrin sonu -XX əsrin əvvəlləri rus ədəbiyyatında qəhrəman axtarışları»(filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

8.Əliyev Vüqar Zifər oğlu - «Müasir dövrdə xarici KİV-də informasiya ilə manipulyasiya və onun Azərbaycan internet mediasına təsiri» (filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

9.Əsədzadə Rasimə Fərhad qızı - «V.Tokareva və F.Saqan nəsrində harmoniya və disharmoniya» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

10.İbrahimov Səbuhi Məmmədəli oğlu -«Naxçıvana dair əlyazmaların filoloji-tekstoloji tədqiqi(XIX əsrin axırı-XX əsrin əvvəlləri)»(filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

11.İmaməliyeva Leyla Məcid qızı - «Rus və Azərbaycan ədəbiyyatlarında hekayə janrının tipologiyası (XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəlləri)» (filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

12.Qasımov Elçin Kamal oğlu -«XIX əsr Azərbaycan tarix çisi Hacı Şeyx Həsən Mollazadə Gənceyi və onun “Zübdətüt-təvarix” əsəri»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

13.Qəhrəmani Hüccətulla Şirzad oğlu -«Şəmsəddin Məhəmməd bin Qeys ər-Razi-nin “əl-Möcəm fi məayir əşar əl-Əcəm” əsərin də vəzn və qafiyənin nəzəri məsələləri» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

14.Maqsudova Günay İlham qızı -«Müasir Azərbaycan povesti: mövzu, janr və üs-lub problemləri (2001-2010-cu illər)»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

15.Məmmədəliyeva Leyla Fərhad qızı - «Müstəqillik dövründə yazıçı publisistikasında gerçəkliyə yeni baxış (Anar, Elçin, Ə. Əylislinin əsərləri əsasında)»   (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

16.Mollayi Böyükağa Əbdülhüseyn oğlu - «Zəncan ədəbi mühiti (XX əsr)» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

17.Nağıyeva Ruhiyyə Sədrəddin qızı -«Müasir nəsrdə qəhrəman və mühit problemi (S.Əhmədovun yaradıcılığı əsasında)» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

19.Nuriyeva Nərgiz Tacəddin qızı - «Sergey Borodinin “Səmərqənd ulduzları” və   İsa Hüseynovun “Məhşər ” romanlarında tarixi şəxsiyyət və dövrün bədii təcəssü-münün tipologiyası» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

20.Yaqubova Maral Rafiq qızı-«Müstəqillik dövrü Azərbaycan nəsrində retrospek-siya»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

21.Zeynalova Aytac Xalid qızı-«Əlağa Vahidin sənətkarlığı: ənənə və novatorluq» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

29 Mart 2012-ci il 12 saylı iclas

1.Abuşova Afət Yusubəli qızı- «XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində Cənubi  Azərbaycan bədii nəsri» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

2.Əhmədova Arzu Nəsimi qızı - «Azərbaycan televiziya məkanının formalaşması  və inkişaf prosesi» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

3.Əhmədova Aytən Vahid qızı - «Müasir Azərbaycan nəsrinin metod-üslub tipologiyası» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

4.Əliyev Aqşin Rafiq oğlu-«V.Skott və XX əsrin I yarısı Azərbaycan tarixi roman» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

5.Hüseynov Sərraf Balaxan oğlu - «Postsovet dövrü Azərbaycan nəsrində antik mi-foloji yaddaş» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

6.Xəlilova Aynur Sədrəddin qızı - «Azərbaycan nəsrində dastan poetikası (1960-   2000-ci illər)» (filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

7.İsmayılova Aybəniz Aydın qızı -«XX əsr ingilis modernist romanının poetikası» (filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

8..Kərimova Leyla Faiq qızı -«M.A.Ersoy və S.Vurğun poeziyasında milli- mənəvi ideallar»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

9.Qurbanova Yeganə Əli qızı  - «Fikrət Sadığın poetik üslubu»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

10.Nuriyeva Nərgiz Tacəddin qızı - «Sergey Borodinin və İsa Hüseynovun tarixi romanlarında obrazların tipologiyası»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

11.Rüstəmxanlı Tənzilə Yolçu qızı - «Cənubi Qafqazda türk-müsəlman əhalisinə qarşı daşnak-bolşevik soyqırımı və dövri mətbuat» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

12.Rzayeva Sevinc Tofiq qızı -«Reseptiv estetika və XX əsr alman ədəbiyyatı» (filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

13.Səfərli Leyla Şamil qızı - «Don Kixot surəti və onun rus ədəbiyyatında modifikasiyası»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

14.Vəliyev Məhərrəm Tahir oğlu - «Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında qəhrəman tipləri və bədii reallaşdırma metodları» (filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

15.Yusifov Tofiq Sədrəddin oğlu - «Azərbaycanda açıq cəmiyyətin formalaşmasında mətbuatın rolu (1991-2004-cü illər)» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

30 Aprel 2012-ci il 13 saylı iclas

1.Adilov Natiq Heybət oğlu - «İngilis-amerikan ədəbiyyatında Hun mövzusu» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

2.Aydəmirova Reyhan Sənan qızı - «Azərbaycan təzkirəçiliyi kontekstində Şərq»  (filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

3.Cəfərova Xədicə Kəblə Bədəl qızı -«İngilis postmodern nəsri və viktorian ədəbiyyatı.Y.Makyuen və M.Emisin yaradıcılığı»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

4.Dadaşova İlahə Siyavuş qızı-«Müasir Azərbaycan ədəbiyyatında  sənədli-bioqra-fik nəsrin poetikası (Müstəqillik dövrü  Materialları əsasında)»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

5.Əliyeva Səyyarə Tahir qızı - «Doris Lessinq yaradıcılığında Şərq təsiri» )» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

6.Əlizadə Afər Azər qızı -«Müasir rus və ingilis yazıçılarının yaradıcılığında qadın problemi» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

7.Əlizadə Fatma Abbas qızı - «Həyat»  qəzetində  ictimai-siyasi proseslərin  bədii-publisistik əksi» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

8.Hacıyev Kamran Əliverdi oğlu-«Müstəqillik dövründə Azərbaycanda rus ədəbiy-yatının resepsiyası (tərcümə və tədqiq məsələləri)»(filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

9.Heydərova Könül İlyasxan qızı - «Azərbaycan dramaturgiyasında zadəgan obrazları: sosial mühit və milli-mənəvi dəyərlər kontekstində (1890-1920-ci illər)» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

10.Hüseynli Gilə Mehdi qızı -«Çağdaş Amerika bədii ədəbiyyatında postmodernizmin inikias xüsusiyyətləri  ( Don Delillo və Pol Oster yaradıcılığı əsasında)»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

11.Hüseynzadə Vəfa Heydər qızı -«Müasir Azərbaycan nəsrində milli istiqlal prob-lemi (1991-2011-ci illər)» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

12.İsayeva Lalə Şahin qızı - «İngilis ədəbiyyatında Şərq konsepsiyası (Ceyms Moriyerin yaradıcılığı əsasında)» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

13.İslamlı Aqil Zabil oğlu -«1960-80-ci illər Azərbaycan poeziyasında Nazim Hikmət ənənəsi» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

14.Xəlilova Günel Şahin qızı - «Britaniya ədəbiyyatında milli tarixin identifikasiya konsepsiyası (Valter Skottun tarixi romanları əsasında)» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

15.Kazımlı Fəxriyyə Əhəd qızı - «Mədəniyyət antropologiyası və riayət edilməli qaydalar (“Kitabi-Dədə Qorqud” və “Nibelunqlar nəğməsi” eposları əsasında)» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

16.Kulikovskaya Olqa Sergeyevna - «V. Nabokov və Q. Qrassın avtobioqrafik nəsri (poetika və tipologiya)» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

17.Mahmudova Güney Salam qızı - «Müasir Azərbaycan media mühitində müsahibə janrı» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

18.Məmmədova Raminə Rza qızı - «Ədəbi əsərlərdə mətnaltı mənaların öyrənilməsinin əsas prinsip və vəzifələri» (filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

19.Mürsəlova Aygün Ədalət qızı  - «Mir Cəlal nəsrinin rus dilinə tərcümə  problemləri» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

20.Məmmədəliyeva Sevil Nəriman qızı - «Bədii ədəbiyyatda mövzu diskursları» (filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

21.Mustafayeva Natavan Seyid qızı -«Azərbaycan tarixi - psixoloji nəsrində Ənvər Məmmədxanlı mərhələsi» (filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

22.Mirzəyeva Rəna Alim qızı - «Azərbaycan teleməkanında informasiya proqramlarının səciyyəvi xüsusiyyətləri»   (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

23.Novruzəliyeva Sevda Caid qızı - «Dramatik əsərlərdə konflikt və xarakterin təkamülü ( XX əsr rus və Azərbaycan ədəbiyyatı kontekstində)»(filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

24.Rüstəmova Təranə Xanlar qızı - «Azərbaycan təmsillərinin tipologiyası» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

25.Sultanova Həcər Hacıməmməd qızı – ““Mənaqibi-İbrahim Gülşəni” əsərinin filoloji-tekstoloji tədqiqi» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

26.Vəliyeva İlahə Xaləddin qızı - «Sədi Sani Qarabaği əsərlərinin filoloji – tekstoloji tədqiqi» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

27.Vəliyeva Şükufə Çingiz qızı - «XX əsr Amerika ədəbiyyatında Amerika ideyasından Amerika mifinə doğru» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

28.Zeynalova Elnarə Aydın qızı - «Xaqani Şirvaninin ərəbdilli yaradıcılığı»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

29.Zeynalova Vəsilə Vahid qızı - «Azərbaycan teleməkanında kanal reytinqinin   müəyyənləşdi rilməsində sosial-psixoloji amillər» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

05 İyun 2012-ci il 14 saylı iclas

1.Ağayeva Qönçə Elyar qızı - «Müstəqil jurnalistikanın yaradıcılıq prinsipləri Azərbaycanın müasir mətbuat təcrübəsində»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

2.Allahverdiyeva Günay Novruz qızı - «İkinci dünya müharibəsindən sonrakı ictimai durumun Ozborn yaradıcılığında inikas xüsusiyyətləri»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

3.Aslanova Nigar Qalib qızı - «Müstəqillik dövrü Azərbaycan nəsrində tarixi yad-daş problemi (1990-2010-cu illər)» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

4.Bilalova Günel Bahadur qızı -«İngilis və Azərbaycan yeni nəsrində mifologizm (C.Coys və Y.V.Çəmənzəminlinin əsərləri əsasında»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

5.Çankaya Aziz Sadık oğlu - «İngilis intibah dramaturgiyasında türk obrazı» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

6.Əbilhəsənova Vəsilə Arif qızı -«Sumqayıt ədəbi mühiti»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

7.Əsgərova Emiliya Əsgər qızı - «İngilis ədəbiyyatı Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

8.İbrahimli Səbinə Gülçin qızı - «L.N.Tolstoyun və E.Bazenin yaradıcılığında ailə problemi»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

9.İbrahimova Xəyalə Ağamirzə qızı-«XX əsr ingilis ədəbiyyatında bioqrafiya janrı» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

10.İsgəndərli Xədicə İsrafil qızı - «Nəbatinin poetikası» (filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

11.Kazımova İrina İvanovna -«XIX əsrin I yarısı rus tarixi nəsrində mənəvi-vətən-pərvərlik idealı»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

12.Qədirova Nigar Artur qızı -«Azərbaycanın KİV sistemində marketinq problem-ləri»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

13.Qafarov Şəmsi Nazim oğlu -«Mir Əqil Kövsərinin “Xosrov və Şirin” poemasının filoloji-tekstoloji təhlili» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

14.Muxaqulişvili Eliko Nodaryeva - « Müasir detektiv ədəbiyyatında janr xüsusiyyətləri (Azərbaycan və Rusiya müəlliflərinin əsərləri əsasında)»(filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

15.Nəcəfov Əzizağa Bayram oğlu -«Nizami Gəncəvi yaradıcılığı klassik türk ənənələri kontekstində» (filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

16.Pənahova Ləman Şahin qızı - «XX əsr Böyük Britaniya ədəbiyyatında postko- lonial multikulturalizm» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

17.Rəsulov Rüstəm Kamal oğlu - «Kitabi-Dədə Qorqud» və «İqor polku haqqında dastan» : poetik sistemlərin müqayisəli-tipoloji təhlili» (filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

18.Roşan Laila ( Qarayeva Lalə Yaşar qızı ) -«Elyas Con Vilkinson Gibb və Azər-baycan ədəbiyyatı» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

23 Oktyabr 2012-ci il 15 saylı iclas

1.Abbasova Xalidə Abbas qızı - «Azərbaycan-Polşa ədəbi əlaqələri (1980-2000-ci illər)»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

2.Abdullayeva Elnarə Kamandar qızı - «Müasir dövrdə (1990-2011-ci illər) ingilisdilli ədəbiyyatşünaslıqda Azərbaycan ədəbiyyatının öyrənilməsi problemləri»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

3.Allazova Ülviyyə Kamran qızı - «Qrem Qrin realizminin əsas xüsusiyyətləri»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

4.Məmmədova Arzu Sahib qızı - «Qlobal informasiya cəmiyyətinin formalaşmasında müasir Azərbaycan KİV-nin yeri (1991-2011-ci illər )»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

5.Cavadzadə Vəfa Yusif qızı- « Məşədi Qara Nobərinin poetik irsi və Füzuli ənənələri»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

6.Əliyeva Günel Təvəkkül qızı - «Frans Kafka yaradıcılığında magik realizm»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

7.Hacıyeva Səbinə Mübariz qızı -«1960-80-ci illər Azərbaycan və Amerika nəsrində mifoloji motivlər(Yusif Səmədoğlunun “Qətl günü” və Con Aptaykın “Kentavr” romanları əsasında)» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

8.Qədirova Tamilla Hacı qızı - «Azərbaycan poemalarının janr və üslub tipologiyası ( Səməd Vurğunun poemaları əsasında)» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

9.Paliy İvan Vladimiroviç -«Ukrayna bədii ədəbiyyatının Azərbaycan dilinə tərcü-məsi tarixi və problemləri» (filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

10.Rəsulova Sevda Əhməd qızı-«Virciniya Vulfun yaradıcılığında klassik rus nəsri ənənələri»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

21 Dekabr 2012-ci il 16 saylı iclas

1.Abuşova Sevinc Əlimövsüm qızı - «A.Platonovun əsərlərinin Azərbaycan dilinə tərcüməsi problemləri» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

2.Aras Orxan Lətif oğlu - «Qurban Səidin ədəbi şəxsiyyəti və publisistikası»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

  3. Ataş Hayri İbrahim oğlu-«Səlim Rəfiq Rəfioğlunun ədəbi-elmi irsi»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

4.Bağırova Sevinc Ağadin qızı - «Rus romantik ədəbiyyatında islam dəyərləri və müsəlman obrazları» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

5.Bədəlov Şöhrət Qarakişi oğlu - «Xətayi yaradıcılığında təsəvvüf poetikası» (filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyası mövzusu

6.Əfəndiyeva Xəyalə Zərrab qızı - «Seyran Səxavətin nəsrində sosial-psixoloji və mənəvi-əxlaqi axtarışlar» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

7.Ələsgərova Sakibə İsmayıl qızı -«1941-1946-cı illərdə Cənubi Azərbaycanda Milli hərəkatının bədii ədəbiyyatda inikası»(filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

8.Əliyev Yusif Əsgər oğlu-«Ernest Heminqueyin yaradıcılığında insanın bədii dərki» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

9.Əliyeva Nərminə Eyvaz qızı -«Haşım bəy Saqibin şəxsiyyəti və yaradıcılığı ənənə və yenilikçilik kontekstində» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

10.Əliyeva Səltənət Eyvaz qızı- «Qazi Bürhanəddin“Divan”ının sənətkarlıq xüsusiyyətləri» ((filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

11.Fərəcova Zöhrə Fərəc qızı - «İrşad» qəzetində ədəbiyyat məsələləri» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

12.Hacıyeva Şəhla Süleyman qızı - «Klassik Şərq poeziyasında ənənəvilikdə istisnalar və kviər ədəbiyyatı (müzəkkər qəzəl)» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissetasiyası mövzusu)

13.Qasımov Yaşar Əliqulu oğlu -«Lirikada bədii ideal və obrazlar sistemi (Azərbaycan və özbək altmışıncılarının yaradıcılığı əsasında)» (filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

14.Qurbanova Zərif Aydın qızı-«XIX əsr rus və ingilis romanında xarakterin trans-formasiyasının sosial-mədəni motivləri (F.Dostoyevski və Ç.Dikkensin əsərləri əsasında)»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

15.Məmmədova Samirə Xaqani-«Şeyx Mahmud Şəbüstərinin “Səadətnamə” məsnəvisinin təsəvvüf ədəbiyyatında yeri»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

16.Musayev Şahbaz Şamı oğlu -«M. F. Axundzadənin yeni tipli ədəbiyyat yaradıcılığında mühit və müasirləri ilə münasibətlərinin rolu»(filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

17.Şıxbabayev Nüsrət Allahverdi oğlu - «Kitabi-Dədəm Qorqud»dastanının ingilis dilinə tərcümələrinin müqayisəli təhlili»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

18.Zeynalova Səbinə Əsgər qızı - «Emili Dikinsonun yaradıcılığında qadın»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

2013-сü ildə təsdiq olunmuş mövzular

29 Yanvar 2013-cü il 17 saylı iclas

1.Akimova Elnarə Seydulla qızı -«Müstəqillik dövrü Azərbaycan poeziyası müasir ədəbi təmayüllər kontekstində»(filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

2.Ələsgərova Yeganə ilyas qızı - «O’ Henrinin bədii qavrayışında Amerika gerçəkliyi» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

3.Əliyeva Tamilla İsrafil qızı - «XX əsrin sonu – XXI əsrin əvvəllərində rus və Azərbaycan nəsrində post-modernizmin poetikası» (filologiya elmləri doktorluğu  dissertasiyası mövzusu)

4.Cümənov Dəyanət Almaz oğlu - «Mirəli Seyidovun yaradıclığında ümumtürk mifologiyası və azərbaycaşünaslığın ədəbi-nəzəri problemləri» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

5.Espandi Nərgiz Esmail - «XX əsr İngilis-İran ədəbi əlaqələri» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

6.Kərimli Turan Arif qızı - «Metyu Arnold və Şərq» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

7.Məmmədzadə Tükəzban Nazim qızı - «Məhəmməd Əskəri Divanının tekstoloji- filoloji tədqiqi» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

8.Muxtarov Əlimuxtar Həsən oğlu - «Azərbaycan ədəbiyyatında Nizami Gəncəvi obrazı» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

9.Nurəliyeva Pərvin Ələmdar qızı - «Anar nəsrində tale və zaman katakalizmləri axarında dəyişən və dəyişməyən insan» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası mövzusu)

10.Sadıxova Sevinc Əziz qızı - «XX- XXI əsrlərin qovşağında rus ədəbiyyatında antiutopiya» (filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

25 Fevral 2013-cü il 18 saylı iclas

1.Baxşızadə Ülviyyə Fazil qızı - «Çağdaş Amerikan ədəbiyyatında islam  problemi» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

2.Cəbrayılov Nəsib Hüseyn oğlu - «Lev Tolstoy və Məmməd Səid Ordubadi romanlarının poetikası (müqayisəli-tipoloji təhlil)» (filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

3.Əhmədova Gülxarə Mənaf qızı - «Azərbaycan dramaturgiyası və məktəb teatrı   ənənələri» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

4.Ələkbərzadə Almaz Tofiq qızı - «Müasir ədəbi prosesdə postmodernizm (Boris Evseev və Kamal Abdullanın yaradıcılığı əsasında)» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

5.Hacıyeva Mahirə Tahir qızı - «Müasir ingilisdilli Pakistan ədəbiyyatında    multi-kulturalizm və milli mənsubiyyət problemi» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu    dissertasiyası mövzusu)

6.Hüseynova Çiçək Rövşən qızı - «Müasir Azərbaycan nəsrinin poetik sistemində bədii detal» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

7.Hüseynova Pərvin Ağabala qızı- «XX yüzilliyin əvvəlləri Azərbaycan satirik nəsrində ədəbiyyatında milli istiqlal ideyalarının bədii əksi» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

8.Hüseyn Nərgiz Hüseyn qızı - « XX əsrin I yarısı özbək ədəbiyyatında cədidçilik» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

9.İlhamə Mürsəl qızı Gültekin - «XVI əsr şairi Məhəmməd Bayram xanın həyatı və yaradıcılığı. Cığatayca və farsca divanları»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

10.Qasımbəyli Fariz Süleyman oğlu - «Mirzə Ələkbər Sabir yaradıcılığında islami dəyərlərin bədii əksi»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

11.Qədirova Leyla Müzadil qızı - «Yeni sosial dəyərlər sistemində Postsovet  Azərbaycan nəsrində kişi obrazının alterasiyası»  (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

12.Qədirova Məlahət Soltan qızı - «Azərbaycan realist poeziyasında romantika  (1920-50-ci illər)» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

13.Qurbanova Aysel Həsən qızı - «Azərbaycan romantizmində milli ruhun bədii  ifadəsi» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

14.Tağıyeva Leyla Mansur qızı-«Alman ədəbiyyatının Azərbaycan dilinə orijinaldan tərcüməsi problemləri» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

15.Məmmədova Ruhəngiz Ramiz qızı - «Məhəmmədhüseyn Şəhriyarın “Türk  Divanı”nın poetikası»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

16.Mirzəzadə Türkan Nizami qızı - «Müasir Böyük Britaniya ədəbiyyatında roman formasının inkişafı yolları» ((filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

17.Paşayeva Aynurə Niyaz qızı - «Azərbaycan mühacirət nəsrində millin istiqlal  ideyasının əksi» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

18.Zeynalova Dilbər Vəkil qızı - «Bədii nəsrdə milli-tarixi yaddaşın inikası problemi (1960-90-cı illər)» (filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

09 Aprel 2013-cü il 19 saylı iclas

1.Abdullayeva Leyla Arif qızı - «Əliağa Kürçaylının yaradıcılığı» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

2.Ələsgərova Nurlana Arif qızı - «Ayris Mördokun yaradıcılığında insan və cəmiyyət problemləri mövzusu» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

3.Əliyeva İncə Zahir qızı - «Əbdülvahab Yurdsevərin ədəbi-elmi irsi»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

4.Əliyeva Nərmin Nizaməddin qızı - «Məhəmmədhüseyn Şəhriyarın poeziyası müasir və klassik Şərq ədəbiyyatı kontekstində» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

5.Bayramova Gözəl Azər qızı - «Sovet dövrü  Azərbaycan ədəbiyyatında mətnaltı yazıçı manerası (R. Rzavə B. Vahabzadənin yaradıcılığı əsasında)» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

6.Bayramova  Səadət  Məmmədqızı - «XX əsrAzərbaycanyazılı ədəbiyyatındanağıljanrı» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

7.Cabarova Mədinə Ağakərimqızı - «AbdullabəyAsininlirikası» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

8.Cabbarova  Firəngiz Arzu qızı - «ƏzizMirəhmədovunədəbiyyatşünaslıqirsi» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

9.Heydərova Sevinc  Ayaz  Vəfalı qızı - «Azərbaycan ədəbi-nəzəri fikrinin inkişafında «Ədəbiyyat və incəsənət» qəzetinin rolu"( filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

10.Hüseynova Nigar Şahmar  qızı - «XIX-XX əsr rus filoloqlarının əsərlərində fars ədəbiyyatı. Koqnitivizmaspekti» ((filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

11.Xəlilova Gülər İsmayıl qızı - «Rəsul Rzanın yaradıcılığında milli kimliyin dərki və tarixi yaddaşın bərpası problemi» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

12.Pəniyeva Günel Saleh qızı - «İsa Hüseynovun nəsri və  ədəbi tənqid»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

13.Sadıqova Rəhilə İntiqam qızı - «Min bir çərək saat» abidəsi «Min bir gecə nağılları» kontekstində» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

 30 Aprel 2013-cü il 20 saylı iclas

1.Baxşəliyeva Ülviyyə Sabirqızı - «XX  əsrin sonu rus ədəbiyyatında postrealizm» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

2.Cahangirova Nərmin Fəyannum qızı - «Mikayıl Müşfiqin poemaları ( janrın poetikası və dinamikası kontekstində)» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

3.Çelebi Vüsal Komunar qızı - «Boris Yevseyev reazlizminin xüsusiyyətləri» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

4.Əliyeva Rühəngiz Çingiz qızı-«XX əsrin sonu – XXI əsrin əvvəlləri Azərbaycan nəsrində doğmalıq-yadlıq problemi (Anar, İ. Məlikzadə, Elçinin yaradıcılığı əsasında)» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

5.Əliyeva Sevinc Həsən qızı - «Müasir rus nəsrində simvolika və onun bədii funk-siyaları (Boris Akuninın əsərləri əsasında)» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

6.Əzizəliyeva Bəsirə Höccət qızı - «XX əsrin birinci yarısında ABŞ-da ingilisdilli ərəb və rus mühacirət ədəbiyyatı» (filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

7.Hacıyeva Könül Həmid qızı - «XV əsr Azərbaycan poeziyasında dövrün ictimai, tarixi, mədəni hadisələrinin əksi» (filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

8.Karahan Hüseyin Müzaffer oğlu - «XIX əsrin II yarısında Azərbaycan və Türkiyə ədəbiyyatlarında maarifçi- ədəbi hərəkatın tarixi-müqayisəli tədqiqi» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

9.Quliyeva Şəlalə   Məhyəddin  qızı- «Audiopublisistikada ifadə vasitələrinin sintezi problemi» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

10.Mirzəliyev Tural Elmi oğlu - «Azərbaycan-Avropa ədəbi əlaqələrinin inkişa- fında Əhməd Ağaoğlunun rolu» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

11.Rəsulova Günel Xanlar qızı - «XX əsrin əvvələrində türk hekayəsində bədii detal (Cəlil Məmmədquluzadə və Ömər Seyfəddinin hekayələri əsasında)»(filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

12.Sideif-zade Sevinc Əli qızı - «Müasir ingilis ədəbiyyatında fentezi janrı» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu) 

11 İyun 2013-cü il 21 saylı iclas

1.Allahverdiyeva Leyla Nəsib qızı - «Müasir Azərbaycan dramaturgiyasında  struktur problemləri» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

2.Babayeva Günel İsgəndər qızı - «Müasir Azərbaycan mətbuatında araşdırma jur-nalistikası» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

3.Baxşəliyeva İlhamə Tofiq qızı -  «Azərbaycan romanında tarixi və bədii həqiqət  (1930-1950-ci illər)» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

4.Cəfərova Xədicə Kəblə Bədəl qızı-«İngilis postmodern nəsri və viktorian romanı. Y. Makyuen yaradıcılığı» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

5.Həsənova Gülər Səyyaf qızı - «Müstəqillik dövrü Azərbaycan-Amerika ədəbi  əlaqələrində bədii tərcümənin rolu»  (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

6.Əliyev Faiq Qara oğlu - «Ərəbdilli qəzəl və onun forma və məzmun xüsusiyyətləri» (filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

7.Əliyeva Leyla Allahqulu qızı - «Yusif Səmədoğlunun nəsrində yaddaşın bədii-estetik funksiyası» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

8.Əliyeva Mətanət Nizami qızı -«Viktor Astafyevin yaradıcılığında müharibə mövzusunun təkamülü» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

9.Əsədullayeva Nuranə Firudin qızı - «Azərbaycan sovet ədəbiyyatında ideoloji  düşmən obrazları və tarixi həqiqət» (filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

10.Həsənova Gülər  Səyyaf qızı - «Müstəqillik dövrü Azərbaycan-Amerika ədəbi  əlaqələrində bədii tərcümənin rolu» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası mövzusu)

11.Həsənova Sevil Qiyas qızı - «Hüseyn Cavid və mətbuat» (filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

12.Hüseynova Aynur Zahid qızı -   «XII-XVII əsrlər Azərbaycan şairlərininin türk və ərəbdilli divanlarında hökmdar və şair obrazlarının səciyyəsi»   (filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

13.Hüseynova Əsmər Dadaş qızı - «Bəkir Nəbiyevin elmi-ədəbi irsi» (filologiya  elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

14.Hüseynova Fatma Ramiz qızı - «Molla Nəsrəddin»jurnalı və klassik irs» filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

15.Hüseynova Nigar Zahid qızı -«Ərəbdilli Azərbaycan qəsidələrinin janr xüsusiyyətləri və onların ümumərəb kontekstində müqayisəli təhlili»(filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

16.İsmayılova Nərgiz Rəfail qızı-«XIX- XX əsrlər Naxçıvan ədəbi mühitində Şərq və Qərb meyilləri» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

17.Quliyeva Qərənfil Dünyamin qızı - «Azərbaycan mətbuatşünaslığının təşəkkülü və formalaşması (1900-2000)» (filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

18.Quliyeva Aygün Hidayət qızı - «Azərbaycan dramaturgiyasında «Atalar və oğullar»problemi (XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəlində» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

19.Karahan Mədinə Adil qızı - «Əhməd Ağaoğlu yaradıcılığı Türkiyə ədəbi, ictimai-siyasi həyatında» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

20.Kərimova Aynur Nurəddin qızı - «Audiovizual və yeni media qurumlarının menecmenti: KİV-ə yaradıcı rəhbərliyin əsasları və prinsipləri»  (filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

21.Məmmədli Allahverdi Məhərrəm oğlu - «Molla Nəsrəddin» ədəbi məktəbində azərbaycançılıq ideyasının bədii əksi problemləri» (filologiya elmləri doktorluğu disserta-siyası mövzusu)

22.Məmmədova Sevil Ələsgər qızı - «Devid Herbert Lourensin yaradıcılığında qadın obrazlarının tipologiyası» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

23.Muxtarova Ləman İntiqam qızı - «Müasir dövrdə Avropada yaşayan azərbaycanlıların ingilisdilli ədəbiyyatı» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

24.Rüstəmova İlhamə Saleh qızı - «İngilis və Azərbaycan romantizmində insan konsepsiyası» (filologiya elmləri üzrəfəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

25.Vəlimətov Tural Dünyaməddin oğlu -«Azərbaycanda internet televiziya: təşəkkülü, özəllikləri və inkişaf perspektivləri» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

26.Zairova Xanım Mikayıl qızı - «Azərbaycan- Almaniya ədəbi  əlaqələri (1980-90-cı illər)» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

22 Oktyabr 2013-c ü il 22 saylı iclas

1.Abbasova Səidə Vaqif qızı - «Müstəqillik dövrü Azərbaycan romanında sosial-psixoloji problemlərin bədii inikiası»(filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

2.Hacıyeva İlahə Məsum qızı -«Anadilli “ Xəmsə” ənənəsində qəliblərə riayət və istisnalar» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

3Hacıyeva Lalə Osman qızı - «Azərbaycanda rusdilli mətbuatın təşəkkülü və inkişaf meylləri (1871-1918» (filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

4.Həşimov Əli Həsənqulu oğlu - «Azərbaycan tarixi nəsrində Naxçıvan mövzusu: mərhələlər, problemlər, şəxsiyyətlər» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

5.Hüseynov Səbuhi Knyaz oğlu -«Çağdaş alman ədəbiyyatşünaslığında Mirzə Şəfi Vazeh irsinin tədqiqi problemləri» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

6.Xudiyeva Gülşanə Səlim qızı - «Sabir Azəri yaradıcılığının ideya-bədii xüsusiyyətləri» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

7.Qurbanova Şəhla Yaqub qızı - «Amerika ədəbiyyatı Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

8.Məmmədova Leyla Rəşid qızı - «Azərbaycan KİV sistemində yeni medianın  formalaşması və konvergensiya prosesi» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu disser-tasiyası mövzusu)

9.Zülfüqarova Fərqanə Sübhan qızı - «Müasir ingilis və Azərbaycan ədəbiyyatlarında qadının ictimai rolunun əksi» (filologiya elmləri doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

06 Dekabr 23 saylı iclas

1.Ağayeva Nigar İkram qızı - «Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə rusdilli mətbuat(1918-1920-ci illər)» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

2.Əhmədova Aygün Mədət qızı-«Mirzə Məhəmməd Axundovun həyat və yaradıcılıq yolu» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

3.Əlizadə Pərvin Səfa qızı - «Milli-mənəvi dəyərlərinin formalaşmasında televiziyanın rolu (AZTV, İTV, Space kanallarının müqayisəli təhlili əsasında)» (filologiya  elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

4.Bayramova Nailə Yusifəli qızı - ««Molla Nəsrəddin» ədəbi məktəbi ənənələri və çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatı (Rəsul Rzanın və Anarın yaradıcılığı əsasında)» (filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

5.Quliyeva Svetmira Vəli qızı - «Məmməd

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015