2019-CU İLDƏ TƏSDİQ EDİLMİŞ MÖVZULAR

17 Yanvar 2019-cu il 1 saylı iclas 

 1. Eyvazova Könül İmran qızı – “Əhməd əl-Qalqaşandinin “Sübh əl-aşə” əsərində katiblik sənəti və linqvo-poetik məsələlər” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 2. Gül Ətrabə Bayram qızı - “Təbiətlə bağlı simvollar intertekstual kontekstdə” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 3. Məhərrəmova-Ağayeva Güney Asif qızı – “XX əsrin sonu-XXI əsrin əvvəlində Bakının rus və Azərbaycan nitqi: linqvokulturoloji aspekt” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 4. Yigitoğlu Nəzmiyyə Ağəli qızı – “Azərbaycan ədəbiyyatında qaçqın və köçkünlük faciəsi” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 5. Yusifova Tünzalə Vəli qızı – “Konseptual mənanın strukturlaşma modelləri (ingilis dili materialları əsasında)” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 6. Abbasova Kəlamə Əjdər qızı – “Nemətullah ər-Ruminin «Lüğəti-Nemətullah» əsərinin tekstoloji tədqiqi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 7. Cumayeva Leyla Arif qızı – “İngilisdilli mətnlərdə konseptual inteqrasiya” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 8. Əliyeva Könül Əhəd qızı – “Azərbaycan və ingilis dillərində xüsusi adların terminləşməsi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 9. Əliyeva Xuraman Ağasalam qızı – “Azərbaycan və alman mətnlərində dil vahidlərinin qarşılıqlı əlaqəsi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 10. Hacıyeva Sürəyya Qəzənfər qızı – “Müasir Azərbaycan dilində köməkçi nitq hissələrinin sinonimliyi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 11. İbrahimov Eldost İldırım oğlunun – “Fars mənşəli elementlərin urdu dillinin söz yaradıcılığında rolu” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 12. Məmmədova Aytən Arif qızı – “Norveçin regional dialektlərinin linqvistik xüsusiyyətləri və onların ədəbi dildən fərqli cəhətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 13. Məmmədova Günay Aqil qızı – “İngilis dilinin Amerikan variantının regional və sosial dialektləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 14. Məmmədova Günay İlqar qızı – “Azərbaycan və ingilis dillərində affiksal elementlərin müqayisəli təhlili” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 15. Məmmədova Könül Surxay qızı – “Sarı Aşığın poetik irsi” mövzusunun predmeti bir qədər də genişləndirilərək “Sarı Aşığın poetik irsi və ədəbi obrazı” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 16. Nəsibova Gülnarə Şaməddin qızı – “İlkin leksik-semantik söz qruplarının linqvistik təkamülü” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 17. Putayeva Elnarə Eldar qızı – “Amerikan ingiliscəsində linqvokulturoloji variativlik” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 18. Qurbanova Səidə Sədi qızı – “İngilisdilli iqtisadi yazışmalarda “nəzakət” konseptinin ifadə vasitələri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 19. Rüstəmli Aytac Mehman qızı – “Fərhad Zeynalovun türkoloji görüşləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 20. Şimiyeva Könül Məmmədəli qızı – “Səadullah əl-Bərdəinin “Hədaiqu-d-dəqaiq” əsərində ərəb dilçiliyi məsələləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 21. Xəlilova Rəna Kamil qızı – “İngilis dilində dəniz və dənizçiliklə bağlı frazeoloji vahidlərin linqvistik xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)

14 fevral 2019-cu il 2 saylı iclas

 1. Əsgərova Türkan Mirzə qızı – “Fransız dilində feilin zaman kateqoriyasının tarixi inkişafı” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 2. İsmayılova Nərgiz Rəfail qızı – “Avropa postmodernizmi və müstəqillik dövrü Azərbaycan bədii nəsrinin inkişaf təmayülləri” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 3. Məmmədova Törə Kamal qızı – “Çağdaş Azərbaycan romanında sosial mühit və qəhrəman problemi” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 4. Abbasov Həmid Camal oğlu - “Fransız maarifçilik ədəbiyyatı və Şərq” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 5. Abbasova Aytəmiz Abbas qızı - “Nəzakətsizlik linqvo-praqmatik kateqoriya kimi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 6. Atakişiyeva Tamara Rövşən qızı - “Həmidə Məmmədquluzadə və Banin yaradıcılığında memuar janrının epistemioloji təhlili” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 7. Babazadə Rəxşanə İslam qızı - “Mustafa Zəririn “Yüz hədis və yüz hekayə” əsərinin dil və üslub xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 8. Cəbrayılova Nərgiz Adil qızı - “XIX əsrin əvvəlinin rus romantizmində qafqaz milli adətləri və şərq məhəbbət simvolikası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 9. Cəfərli Mehriban Məhəmməd qızı - “Müasir Azərbaycan ədəbi-bədii dilində solisizmlərin struktur-praqmatik aspektləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 10. Əhmədova Günel Rzaqulu qızı - “Azərbaycan dilində “səbəb-nəticə” konsepti” kimi (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 11. Əkbərli Turan Telman qızı - “İngilisdilli ədəbiyyatdan Azərbaycan dilinə tərcümədə lakunların interpretasiyası linqvokulturoloji problem kimi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 12. Əliyeva Gülnar Yavər qızı - “Rus və Azərbaycan dillərinin semantik məkanında “bitki” konsepti” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 13. Həsənova Sevda Hüseyn qızı - “İngilis danışıq leksikasının Azərbaycan dilinə transformasiyası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 14. İsgəndərzadə Püstə Mehbala qızı - “Molla Camal Rəncinin “Şeyx Sənan və tərsa qızı” poeması” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 15. İsmayılova Esmira Xəlil qızı - “Məmmədhüseyn Şəhriyarın anadilli poeziyasında milli yaddaş və onun yaratdığı milli özünüifadə ənənəsi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 16. Kərimli Vüsalə Qalib qızı - “Mir Cəlal Paşayevin bədii nəsrində sintaktik bütövlər” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 17. Məmmədova Aynur Akif qızı - “Ceyn Ostin romanlarının dil və üslub xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 18. Məmmədova Könül Vaqif qızı - “Cəfər Cabbarlı və mətbuat” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 19. Məmmədova Ruqiyyə Bəhrəm qızı - “Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatında komediya” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 20. Orucova Dilbər İsgəndər qızı - “Müasir ingilis diilində dini metaforaların linqvokulturoloji perspektivləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 21. Qarayev Sadıq Zaman oğlu - “Kamal Abdullanın nəsrində tarixi və mifoloji yaddaş problemi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 22. Quliyeva Aynur Nəsib qızı - “Azərbaycan ədəbi həyatı 1920-1940-cı illər Azərbaycan və mühacirət dövri mətbuatında” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 23. Saydova Aynur Vilayət qızı - “XIII-XIV əsrlər qıpçaq abidəsi “Kodeks-Kumanikus”un linqvotekstoloji tədqiqi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 24. Səfərzadə Əminə Ənvər qızı - “Müasir ingilis dilində söz sırası və cümlə vurğusunun korrelyasiyası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 25. Süleymanova Ramilə Yusif qızı - “Müasir türk dili ilə Azərbaycan dili şivələrindəki müştərək leksik vahidlərin semantikasında sabitlik və dəyişkənlik” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu) – təkrar müraciət
 26. Xanlarova Aynurə Şöhrət qızı - “Müxtəlifsistemli dillərdə frazeoloji vahidlərin transformasiya problemi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)

14 mart 2019-cu il 3 saylı iclas

 1. Əliyev Mehman Qaraxan oğlu - “Müstəqillik dövrü Azərbaycan nəsrinin bədii-estetik özünəməxsusluğu və inkişaf istiqamətləri” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 2. İsmayılzadə Nigar Qüdrət qızı - “XIV-XVI əsrlər türk poeziyasında ilahi eşq” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 3. Məmmədov Elxan Qadir oğlu - “Naxçıvan və Şərqi Anadolu xalq poeziyasında obrazlar sistemi” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 4. Ağayeva Nigar Ağadda qızı - “XX əsr Azərbaycan nəsrində yuxu motivi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 5. Cəfərova İsmət Allahverdi qızı - “İngilis ədəbiyyatında sentimentalizmin təşəkkülü və inkişaf xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 6. Əlibəyli Nəsrin Həsən qızı - “Dildə “səyahət” konseptinin koqnitiv təhlili” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 7. Əlisoy Həsən Hüseyn oğlu - “Sosio-mədəni və kommunikativ yanaşmada dil mövcudluğu formaları” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 8. Eminova Aysel Əziz qızı - “Naxçıvanın şimal-qərb bölgəsi etnotoponimlərinin struktur-semantik xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 9. Hüseynova Cəmalə Fərhad qızı - “Nitq aktlarının praqmatik və koqnitiv xüsusiyyətləri” 
 10. İsayeva Səfurə İlqar qızı - “Dildə qənaət və izafilik problemi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 11. İsmayılova Təranə Söhrab qızı - “Azərbaycan dili nitq etiketləri sisteminin ideya-stilistik tədqiqi təcrübəsi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 12. İsrafilli Türkanə Abbas qızı - “Birbaşa cavabdan yayınma strategiyasına xidmət edən kommunikativ vasitələr” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 13. Mahmudbəyli Mətanət Mahmud qızı - “Mir Cəlal yaradıcılığında folklor motivləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 14. Məmmədova Esmira Əbülfət qızı - “XX əsr Azərbaycan dilçiliyində türkologiya problemləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 15. Məmmədova Səbinə Sumqayıt qızı - “Müasir ingilis dilində təhriklik ifadə edən sual cümlələrinin semantik-praqmatik xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 16. Mirzəyeva Sevinc Rza qızı - “Azərbaycan ədəbiyyatında Mirzə Ələkbər Sabir obrazı” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 17. Qurbanova Samirə Arif qızı - “Kamal Abdullanın “Yarımçıq əlyazma” romanı və onun ingilis dilinə tərcüməsində intertekstuallıq” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 18. Rəhimova Sərinə Fikrət qızı -“Azərbaycan dilində cümlə üzvü vəzifəsində işlənən predikativ sintaktik konstruksiyalar” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 19. Rüstəmov Qismət Elçin oğlu - “Cefri Yevgenides və Conatan Safran Foyerin nəsrində identiklik axtarışları” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 20. Salamova Zeynəb Seyfər qızı - “Dildə “gözəllik” konseptinin leksik-semantik sahəsi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 21. Səmədova Sanurə Sahib qızı - “İsa Muğanna yaradıcılığında reallıq və şərti metaforizm” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 22. Tağıyeva Könül Arzu qızı - “Azərbaycan dilində qrammatik elementlərin derivativ funksiyası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 23. Yadigarova Aytən Ağamirzə qızı - “Prezident İlham Əliyevin dövlətçilik siyasətində Azərbaycan dili və dilçiliyinin inkişaf konsepsiyası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)

 

18 aprel 2019-cu il 4 saylı iclas

İkinci ixtisas verilmiş dissertasiyalar:

 1. AMEA akad. Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun dissertantı Məmmədova-Kekeç Elmira Fikrət qızının “Türk xalqları ədəbiyyatında vücudnamələr: arxitektonikası və məzmun özəllikləri” mövzusu üçün “Türk xalqları ədəbiyyatı” – 5717.01 ixtisası ilə yanaşı “Folklorşünaslıq” – 5719.01 (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 2. Bakı Avrasiya Universitetinin dissertantı Quliyeva Qumru Fuad qızı üçün «“Edigey” dastanının variantları və tipologiyası» mövzusuna “Folklorşünaslıq” – 5719.01 ixtisası ilə yanaşı “Türk xalqları ədəbiyyatı” – 5717.01 (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)

 Qeydiyyata alınmış dissertasiyalar:

 1. Gültəkin İlhamə Mürsəl qızı - “Farsdilli klassik nəsrdə danışan heyvanlar ənənəsi və ədəbiyyatlararası səyyar didaktik süjetlər” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 2. Hacıyeva İlahə Məsim qızı - “Dünya kitabxana və arxivlərində Azərbaycanın klassik ədəbi irsi və yeni təhlil modelləri” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 3. Hüseynbalayeva Təranə Həsənağa qızı - “Qədim ibrani və arami ədəbiyyatının səyyar süjet, mövzu və obrazlarının dünya ədəbiyyatının inkişafında yeri” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 4. İbrahimov Elçin Əli oğlu - “Müstəqil türk dövlətlərində dil siyasəti” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 5. Qulamova Zəhra Yunis qızı - “Müasir rus və Azərbaycan media diskursunda “zaman” konsepti” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 6. Nuriyeva Kəmalə Ağagül qızı - “Azərbaycan və Avropa hüzn ədəbiyyatının oxşar və fərqli cəhətləri” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 7. Vəliyeva Fəridə Talıb qızı -  “XIII-XV əsrlər türkdilli poeziyada folklor motivləri və eşq probleminin təqdimi prinsipləri”(filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 8. Ağazadə Məleykə Çingiz qızı - “Fransız ticari mətnlərində “gözəllik” konseptinin linqvistik ifadə vasitələri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 9. Bağırova Leyla Cəfər qızı - “Con Bart romanlarının mifopoetikası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 10. Bayramova Səbinə Fərhad qızı - “İngilis dili mətnlərində qeyri-səlis kvantifikatorlar (semantik-koqnitiv təhlil)” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 11. Cəfərova Pərvanə Fərhad qızı - “Müasir ingilis dilində fonetik səviyyədə yeni meyillərin yaranması”(filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 12. Əhədov Təbriz İmamyar oğlu – “Azərbaycan ədəbiyyatında Təbriz obrazı” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 13. Əliyeva Gülnarə Muxtar qızı - “Azərbaycan və türk aşıq şeirində işlənən metaforaların linqvokoqnitiv təhlili” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 14. Əzizova Aynur Qüdrət qızı - “Oğuz Atayın yaradıcılığında postmodernizm və mədəniyyətlərin diskursu”(filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 15. Əzizova Kəmalə Əziz qızı - “Azərbaycan və ingilis dillərində kulinariya terminlərinin struktur-semantik xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 16. Xansultanov Akif Bəkir oğlu - “Aşıq Məhəmməd Sadaxlının həyatı və yaradıcılığı” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 17. Xudaverdiyeva Tehranə Səyyad qızı - “Azərbaycan nağıllarında zaman və məkan” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 18. İsmayılova Ləman Məhəmməd qızı - “Müasir türk və Azərbaycan dillərində tamamlıq budaq cümləsinin struktur-semantik təhlili” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 19. Qurbanova Xədicə Məhərrəm qızı - “İngilisdilli poeziyadakı bədii təsvir vasitələrinin Azərbaycan dilinə poetik tərcüməsinin xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 20. Məmmədova Aytən Nurəddin qızı - “XX əsr rus poeziyasında Azərbaycan və azərbaycanlılar” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 21. Məmmədova Fərqanə Fizuli qızı - “Azərbaycan dilində vasitəsiz nitq aktı” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 22. Məmmədsoy Rövşən Rahib oğlu - “Boris Pasternakın əsərlərinin Azərbaycan dilinə tərcüməsində orijinaldakı bədii qatın ifadəsi xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 23. Muxtarova Dinarə Kamal qızı - “Avropanın ingilisdilli publisistikasında Azərbaycan dövlət liderlərinin obrazı” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 24. Rzayeva Samirə Murtuza qızının “Müxtəlifsistemli dillərdə “emosiya” konsepti”  (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 25. Səfərəliyev Əliağa Sədri oğlu - “Bədii mətndə morfoloji elementlərin poetikası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 26. Tahirli Kürsümxanım Yaşar - “1980-1990-cı illər Cənubi Azərbaycan şeirində poetik üslublar”(filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)

 

23 may 2019-cu il 5 saylı iclas

 1. Ağayeva Səbinə Oqtay qızı - “XX əsr tatar ədəbiyyatının inkişaf meyilləri və xarici əlaqələri” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 2. Altaylı Seyfettin Ali oğlu - “İzzəddin Həsənoğlunun “Kitabi-sirətin-nəbi” əsəri XIII yüzil Azərbaycanın anadilli poeziyası kontekstində” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 3. Cümənov Dəyanət Almaz oğlu - “Səməd Vurğun ədəbi məktəbi: təşəkkülü, inkişaf meyilləri, problemləri” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 4. Əliyeva Gültəkin Ağacan qızı - “Azərbaycan sərbəst şeirinin təşəkkülü, inkişaf mərhələləri və problemləri” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 5. Əlizadə Mehriban Samət qızı - “Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbi dilinin inkişaf istiqamətləri” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 6. Hacıyeva Mahirə Tahir qızı - “İngilisdilli ədəbiyyatda və bədii kinoda utopiya və distopiya” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 7. İbrahim Vəfa Muradxan qızı - “Azərbaycan və Böyük Britaniya xalqlarında mərasim folklorunun tipologiyası” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 8. Məmmədova Afaq Cəbrayıl qızı - “Xarəzm türkcəsində yazılı abidələr və onların leksik xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 9. Mərdanova Samirə Misir qızı – “Azərbaycan ədəbi dili tarixində ailə-məişət üslubu” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 10. Mirzəfərova Ramida Natiq qızı - “XXI əsr rus ədəbiyyatında romanın konflikt fəzası” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 11. Namazova Səba Azad qızı - “XX əsrin əvvəlləri Azərbaycan publisistikasının inkişaf təmayülləri” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 12. Nəbiyeva Almara Vəzir qızı - “Azərbaycan dastanlarının inkişaf istiqamətləri (Qarabağ dastançılıq arealı əsasında)” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 13. Seyidova Şahnaz İsmayıl qızı - “Anton Pavloviç Çexov yaradıcılığı Azərbaycan və rus ədəbi əlaqələri müstəvisində” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 14. Ağakişiyeva Gülnar Məhəmməd qızı - “Müstəqillik dövrü Azərbaycan nəsrində dialektizmlərin linqvistik təhlili” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 15. Bağırzadə Nəcibə Kamal qızı - “Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin ədəbi və elmi yaradıcılığında milli təfəkkür və dil problemi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 16. Eyyubova Zöhrə Kamil qızı - “Amerika ədəbiyyatında və Herman Melvil yaradıcılığında dəniz mövzusu” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 17. Əlixanova Ayna Vaqif qızı - “Dağ yəhudiləri ədəbiyyatında milli özünəməxsusluqlar və ümumbəşəri istiqamətlər” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 18. Xudiyeva Arəstə İxlas qızı - “Azərbaycan və ingilis dastanlarında adların folklor semantikası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 19. Kərimli Xavər Məmmədağa qızı - “Azərbaycan tapmacalarının arxitektornikası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 20. Qocayeva Nərmin Şirzad qızı - “Müstəqillik dövrü Azərbaycan nəsrində onomastik vahidlərin linqvistik xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 21. Quluzadə Səmra Faiq qızı - “Virtual məkanda Azərbaycan dili abreviaturaları və qrafik ixtisar” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 22. Məmmədova Nargilə Məhəmməd qızı - “İngilisdilli Azərbaycan ədəbiyyatının təşəkkülü və inkişaf xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 23. Vəlizadə Suqra Heybət qızı - “Dünya ədəbiyyatında epitafiya ənənəsi və Azərbaycan məzar poeziyası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)

 

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015