2019-CU İLDƏ TƏSDİQ EDİLMİŞ MÖVZULAR

17 Yanvar 2019-cu il 1 saylı iclas 

 1. AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin doktorantı Eyvazova Könül İmran qızı – “Əhməd əl-Qalqaşandinin “Sübh əl-aşə” əsərində katiblik sənəti və linqvo-poetik məsələlər” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 2. Bakı Slavyan Universitetinin dissertantı Məhərrəmova-Ağayeva Güney Asif qızı – “XX əsrin sonu-XXI əsrin əvvəlində Bakının rus və Azərbaycan nitqi: linqvokulturoloji aspekt” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 3. AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin doktorantı Yigitoğlu Nəzmiyyə Ağəli qızı – “Azərbaycan ədəbiyyatında qaçqın və köçkünlük faciəsi” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 4. AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun dissertantı Gül Ətrabə Bayram qızı - “Təbiətlə bağlı simvollar intertekstual kontekstdə” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 5. Azərbaycan Dillər Universitetinin dissertantı Yusifova Tünzalə Vəli qızı – “Konseptual mənanın strukturlaşma modelləri (ingilis dili materialları əsasında)” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 6. Azərbaycan Dillər Universitetinin dissertantı Xəlilova Rəna Kamil qızı – “İngilis dilində dəniz və dənizçiliklə bağlı frazeoloji vahidlərin linqvistik xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 7. Bakı Dövlət Universitetinin dissertantı Hacıyeva Sürəyya Qəzənfər qızı – “Müasir Azərbaycan dilində köməkçi nitq hissələrinin sinonimliyi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 8. AMEA akad.Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun dissertantı Şimiyeva Könül Məmmədəli qızı – “Səadullah əl-Bərdəinin “Hədaiqu-d-dəqaiq” əsərində ərəb dilçiliyi məsələləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 9. AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun dissertantı Abbasova Kəlamə Əjdər qızı – “Nemətullah ər-Ruminin «Lüğəti-Nemətullah» əsərinin tekstoloji tədqiqi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 10. Azərbaycan Dillər Universitetinin dissertantı Məmmədova Günay Aqil qızı – “İngilis dilinin Amerikan variantının regional və sosial dialektləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 11. Azərbaycan Dillər Universitetinin dissertantı Məmmədova Aytən Arif qızı – “Norveçin regional dialektlərinin linqvistik xüsusiyyətləri və onların ədəbi dildən fərqli cəhətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 12. Gəncə Dövlət Universitetinin dissertantı Nəsibova Gülnarə Şaməddin qızı – “İlkin leksik-semantik söz qruplarının linqvistik təkamülü” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 13. Azərbaycan Dillər Universitetinin dissertantı Putayeva Elnarə Eldar qızı – “Amerikan ingiliscəsində linqvokulturoloji variativlik” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 14. Azərbaycan Dillər Universitetinin doktorantı Rüstəmli Aytac Mehman qızı – “Fərhad Zeynalovun türkoloji görüşləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 15. Azərbaycan Dillər Universitetinin doktorantı Cumayeva Leyla Arif qızı – “İngilisdilli mətnlərdə konseptual inteqrasiya” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 16. Bakı Slavyan Universitetinin doktorantı Əliyeva Könül Əhəd qızı – “Azərbaycan və ingilis dillərində xüsusi adların terminləşməsi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 17. Bakı Slavyan Universitetinin dissertantı Əliyeva Xuraman Ağasalam qızı – “Azərbaycan və alman mətnlərində dil vahidlərinin qarşılıqlı əlaqəsi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 18. Bakı Dövlət Universitetinin dissertantı İbrahimov Eldost İldırım oğlunun – “Fars mənşəli elementlərin urdu dillinin söz yaradıcılığında rolu” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 19. Azərbaycan Dillər Universitetinin doktorantı Qurbanova Səidə Sədi qızı – “İngilisdilli iqtisadi yazışmalarda “nəzakət” konseptinin ifadə vasitələri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 20. Azərbaycan Universitetinin dissertantı Məmmədova Könül Surxay qızı – “Sarı Aşığın poetik irsi” mövzusunun predmeti bir qədər də genişləndirilərək “Sarı Aşığın poetik irsi və ədəbi obrazı” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 21. Gəncə Dövlət Universitetinin dissertantı Məmmədova Günay İlqar qızı – “Azərbaycan və ingilis dillərində affiksal elementlərin müqayisəli təhlili” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)

14 fevral 2019-cu il 2 saylı iclas

 1. AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun doktorantı İsmayılova Nərgiz Rəfail qızı – “Avropa postmodernizmi və müstəqillik dövrü Azərbaycan bədii nəsrinin inkişaf təmayülləri” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 2. Sumqayıt Dövlət Universitetinin dissertantı Məmmədova Törə Kamal qızı – “Çağdaş Azərbaycan romanında sosial mühit və qəhrəman problemi” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 3. AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun dissertantı Əsgərova Türkan Mirzə qızı – “Fransız dilində feilin zaman kateqoriyasının tarixi inkişafı” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 4. Azərbaycan Universitetinin doktorantı Atakişiyeva Tamara Rövşən qızı - “Həmidə Məmmədquluzadə və Banin yaradıcılığında memuar janrının epistemioloji təhlili” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 5. Naxçıvan Dövlət Universitetinin dissertantı Cəbrayılova Nərgiz Adil qızı - “XIX əsrin əvvəlinin rus romantizmində qafqaz milli adətləri və şərq məhəbbət simvolikası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 6. Lənkəran Dövlət Universitetinin dissertantı İsmayılova Esmira Xəlil qızı - “Məmmədhüseyn Şəhriyarın anadilli poeziyasında milli yaddaş və onun yaratdığı milli özünüifadə ənənəsi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 7. Bakı Dövlət Universitetinin dissertantı Kərimli Vüsalə Qalib qızı - “Mir Cəlal Paşayevin bədii nəsrində sintaktik bütövlər” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 8. Gəncə Dövlət Universitetinin qiyabi doktorantı Süleymanova Ramilə Yusif qızı - “Müasir türk dili ilə Azərbaycan dili şivələrindəki müştərək leksik vahidlərin semantikasında sabitlik və dəyişkənlik” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 9. Bakı Mühəndislik Universitetinin dissertantı Cəfərli Mehriban Məhəmməd qızı - “Müasir Azərbaycan ədəbi-bədii dilində solisizmlərin struktur-praqmatik aspektləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 10. Bakı Avrasiya Universitetinin dissertantı Quliyeva Aynur Nəsib qızı - “Azərbaycan ədəbi həyatı 1920-1940-cı illər Azərbaycan və mühacirət dövri mətbuatında” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 11. Naxçıvan Dövlət Universitetinin dissertantı Məmmədova Aynur Akif qızı - “Ceyn Ostin romanlarının dil və üslub xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 12. Bakı Slavyan Universitetinin doktorantı Məmmədova Ruqiyyə Bəhrəm qızı - “Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatında komediya” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 13. Bakı Dövlət Universitetinin dissertantı Abbasov Həmid Camal oğlu - “Fransız maarifçilik ədəbiyyatı və Şərq” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 14. Azərbaycan Universitetinin dissertantı Qarayev Sadıq Zaman oğlu - “Kamal Abdullanın nəsrində tarixi və mifoloji yaddaş problemi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 15. AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun dissertantı Babazadə Rəxşanə İslam qızı - “Mustafa Zəririn “Yüz hədis və yüz hekayə” əsərinin dil və üslub xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 16. Naxçıvan Dövlət Universitetinin dissertantı Əliyeva Gülnar Yavər qızı - “Rus və Azərbaycan dillərinin semantik məkanında “bitki” konsepti” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 17. Azərbaycan Dillər Universitetinin dissertantı Həsənova Sevda Hüseyn qızı - “İngilis danışıq leksikasının Azərbaycan dilinə transformasiyası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 18. Bakı Dövlət Universitetinin doktorantı İsgəndərzadə Püstə Mehbala qızı - “Molla Camal Rəncinin “Şeyx Sənan və tərsa qızı” poeması” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 19. Naxçıvan Dövlət Universitetinin dissertantı Orucova Dilbər İsgəndər qızı - “Müasir ingilis diilində dini metaforaların linqvokulturoloji perspektivləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 20. AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun dissertantı Məmmədova Könül Vaqif qızı - “Cəfər Cabbarlı və mətbuat” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 21. AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun doktorantı Saydova Aynur Vilayət qızı - “XIII-XIV əsrlər qıpçaq abidəsi “Kodeks-Kumanikus”un linqvotekstoloji tədqiqi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 22. Xəzər Universitetinin doktorantı Səfərzadə Əminə Ənvər qızı - “Müasir ingilis dilində söz sırası və cümlə vurğusunun korrelyasiyası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 23. Azərbaycan Dillər Universitetinin doktorantı Abbasova Aytəmiz Abbas qızı - “Nəzakətsizlik linqvo-praqmatik kateqoriya kimi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 24. Bakı Slavyan Universitetinin doktorantı Əkbərli Turan Telman qızı - “İngilisdilli ədəbiyyatdan Azərbaycan dilinə tərcümədə lakunların interpretasiyası linqvokulturoloji problem kimi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 25. Azərbaycan Universitetinin doktorantı Əhmədova Günel Rzaqulu qızı - “Azərbaycan dilində “səbəb-nəticə” konsepti” kimi (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 26. Azərbaycan Dillər Universitetinin doktorantı Xanlarova Aynurə Şöhrət qızı - “Müxtəlifsistemli dillərdə frazeoloji vahidlərin transformasiya problemi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)

14 mart 2019-cu il 3 saylı iclas

 1. Azərbaycan Dillər Universitetinin dissertantı Əliyev Mehman Qaraxan oğlu - “Müstəqillik dövrü Azərbaycan nəsrinin bədii-estetik özünəməxsusluğu və inkişaf istiqamətləri” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 2. Bakı Dövlət Universitetinin doktorantı İsmayılzadə Nigar Qüdrət qızı - “XIV-XVI əsrlər türk poeziyasında ilahi eşq” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 3. AMEA Naxçıvan Bölməsinin doktorantı Məmmədov Elxan Qadir oğlu - “Naxçıvan və Şərqi Anadolu xalq poeziyasında obrazlar sistemi” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 4. Bakı Slavyan Universitetinin doktorantı Ağayeva Nigar Ağadda qızı - “XX əsr Azərbaycan nəsrində yuxu motivi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 5. Azərbaycan Dillər Universitetinin dissertantı Rüstəmov Qismət Elçin oğlu - “Cefri Yevgenides və Conatan Safran Foyerin nəsrində identiklik axtarışları” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 6. Bakı Dövlət Universitetinin doktorantı Mahmudbəyli Mətanət Mahmud qızı - “Mir Cəlal yaradıcılığında folklor motivləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 7. Naxçıvan Dövlət Universitetinin dissertantı Cəfərova İsmət Allahverdi qızı - “İngilis ədəbiyyatında sentimentalizmin təşəkkülü və inkişaf xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 8. Bakı Dövlət Universitetinin doktorantı Əlibəyli Nəsrin Həsən qızı - “Dildə “səyahət” konseptinin koqnitiv təhlili” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 9. Naxçıvan Dövlət Universitetinin dissertantı Əlisoy Həsən Hüseyn oğlu - “Sosio-mədəni və kommunikativ yanaşmada dil mövcudluğu formaları” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 10. Bakı Dövlət Universitetinin dissertantı Hüseynova Cəmalə Fərhad qızı - “Nitq aktlarının praqmatik və koqnitiv xüsusiyyətləri” 
 11. AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun sabiq doktorantı İsmayılova Təranə Söhrab qızı - “Azərbaycan dili nitq etiketləri sisteminin ideya-stilistik tədqiqi təcrübəsi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 12. Bakı Avrasiya Universitetinin doktorantı İsrafilli Türkanə Abbas qızı - “Birbaşa cavabdan yayınma strategiyasına xidmət edən kommunikativ vasitələr” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 13. Gəncə Dövlət Universitetinin doktorantı Qurbanova Samirə Arif qızı - “Kamal Abdullanın “Yarımçıq əlyazma” romanı və onun ingilis dilinə tərcüməsində intertekstuallıq” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 14. Azərbaycan Dillər Universitetinin dissertantı Məmmədova Esmira Əbülfət qızı - “XX əsr Azərbaycan dilçiliyində türkologiya problemləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 15. Azərbaycan Dillər Universitetinin doktorantı Məmmədova Səbinə Sumqayıt qızı - “Müasir ingilis dilində təhriklik ifadə edən sual cümlələrinin semantik-praqmatik xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 16. Naxçıvan Dövlət Universitetinin doktorantı Mirzəyeva Sevinc Rza qızı - “Azərbaycan ədəbiyyatında Mirzə Ələkbər Sabir obrazı” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 17. AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun doktorantı Salamova Zeynəb Seyfər qızı - “Dildə “gözəllik” konseptinin leksik-semantik sahəsi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 18. Bakı Dövlət Universitetinin dissertantı Səmədova Sanurə Sahib qızı - “İsa Muğanna yaradıcılığında reallıq və şərti metaforizm” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 19. Gəncə Dövlət Universitetinin dissertantı Tağıyeva Könül Arzu qızı - “Azərbaycan dilində qrammatik elementlərin derivativ funksiyası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 20. AMEA Naxçıvan Bölməsinin doktorantı Eminova Aysel Əziz qızı - “Naxçıvanın şimal-qərb bölgəsi etnotoponimlərinin struktur-semantik xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 21. Azərbaycan Dillər Universitetinin dissertantı İsayeva Səfurə İlqar qızı - “Dildə qənaət və izafilik problemi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 22. Bakı Slavyan Universitetinin doktorantı Rəhimova Sərinə Fikrət qızı -“Azərbaycan dilində cümlə üzvü vəzifəsində işlənən predikativ sintaktik konstruksiyalar” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 23. Azərbaycan Dillər Universitetinin dissertantı Yadigarova Aytən Ağamirzə qızı - “Prezident İlham Əliyevin dövlətçilik siyasətində Azərbaycan dili və dilçiliyinin inkişaf konsepsiyası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)

18 aprel 2019-cu il 4 saylı iclas

İkinci ixtisas verilmiş dissertasiyalar:

 1. AMEA akad. Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun dissertantı Məmmədova-Kekeç Elmira Fikrət qızının “Türk xalqları ədəbiyyatında vücudnamələr: arxitektonikası və məzmun özəllikləri” mövzusu üçün “Türk xalqları ədəbiyyatı” – 5717.01 ixtisası ilə yanaşı “Folklorşünaslıq” – 5719.01 (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 2. Bakı Avrasiya Universitetinin dissertantı Quliyeva Qumru Fuad qızı üçün «“Edigey” dastanının variantları və tipologiyası» mövzusuna “Folklorşünaslıq” – 5719.01 ixtisası ilə yanaşı “Türk xalqları ədəbiyyatı” – 5717.01 (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)

 Qeydiyyata alınmış dissertasiyalar:

 1. Bakı Slavyan Universitetinin doktorantı Qulamova Zəhra Yunis qızı - “Müasir rus və Azərbaycan media diskursunda “zaman” konsepti” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 2. AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstititunun dissertantı İbrahimov Elçin Əli oğlu - “Müstəqil türk dövlətlərində dil siyasəti” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 3. AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun doktorantı Vəliyeva Fəridə Talıb qızı -  “XIII-XV əsrlər türkdilli poeziyada folklor motivləri və eşq probleminin təqdimi prinsipləri” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 4. Azərbaycan Dillər Universitetinin doktorantı Cəfərova Pərvanə Fərhad qızı - “Müasir ingilis dilində fonetik səviyyədə yeni meyillərin yaranması”(filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 5. Bakı Dövlət Universitetinin dissertantı Əzizova Aynur Qüdrət qızı - “Oğuz Atayın yaradıcılığında postmodernizm və mədəniyyətlərin diskursu”(filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 6. Bakı Slavyan Universitetinin dissertantı Məmmədova Fərqanə Fizuli qızı - “Azərbaycan dilində vasitəsiz nitq aktı” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 7. Azərbaycan Dillər Universitetinin dissertantı Ağazadə Məleykə Çingiz qızı - “Fransız ticari mətnlərində “gözəllik” konseptinin linqvistik ifadə vasitələri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 8. Azərbaycan Dillər Universitetinin dissertantı Bayramova Səbinə Fərhad qızı - “İngilis dili mətnlərində qeyri-səlis kvantifikatorlar (semantik-koqnitiv təhlil)” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 9. Bakı Slavyan Universitetinin dissertantı Əliyeva Gülnarə Muxtar qızı - “Azərbaycan və türk aşıq şeirində işlənən metaforaların linqvokoqnitiv təhlili” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 10. Bakı Slavyan Universitetinin dissertantı Əzizova Kəmalə Əziz qızı - “Azərbaycan və ingilis dillərində kulinariya terminlərinin struktur-semantik xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 11. Bakı Dövlət Universitetinin doktorantı İsmayılova Ləman Məhəmməd qızı - “Müasir türk və Azərbaycan dillərində tamamlıq budaq cümləsinin struktur-semantik təhlili” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 12. AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin dissertantı Xansultanov Akif Bəkir oğlu - “Aşıq Məhəmməd Sadaxlının həyatı və yaradıcılığı” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 13. Gəncə Dövlət Universitetinin dissertantı Səfərəliyev Əliağa Sədri oğlu - “Bədii mətndə morfoloji elementlərin poetikası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 14. Azərbaycan Dillər Universitetinin dissertantı Bağırova Leyla Cəfər qızı - “Con Bart romanlarının mifopoetikası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 15. Naxçıvan Dövlət Universitetinin doktorantı Xudaverdiyeva Tehranə Səyyad qızı - “Azərbaycan nağıllarında zaman və məkan” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 16. Bakı Slavyan Universitetinin dissertantı Qurbanova Xədicə Məhərrəm qızı - “İngilisdilli poeziyadakı bədii təsvir vasitələrinin Azərbaycan dilinə poetik tərcüməsinin xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 17. Bakı Slavyan Universitetinin doktorantı Məmmədsoy Rövşən Rahib oğlu - “Boris Pasternakın əsərlərinin Azərbaycan dilinə tərcüməsində orijinaldakı bədii qatın ifadəsi xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 18. Azərbaycan Dillər Universitetinin dissertantı Tahirli Kürsümxanım Yaşar - “1980-1990-cı illər Cənubi Azərbaycan şeirində poetik üslublar”(filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 19. Sumqayıt Dövlət Universitetinin doktorantı Rzayeva Samirə Murtuza qızının “Müxtəlifsistemli dillərdə “emosiya” konsepti”  (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)

 

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015