2018-Cİ İLDƏ TƏSDİQ EDİLMİŞ MÖVZULAR

18 Yanvar 2018-ci il 1 saylı iclas

1. Albalıyev Şakir Əlif oğlu - “Azərbaycan xalq bayramlarının ritual-mifoloji əsasları və etnokulturoloji semantikası” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

2. Əhmədova Zemfira Rafik qızı  -  “İngilis  və  Azərbaycan  dillərində  frazeoloji  evfemizmlər”  (filologiya üzrə  fəlsəfə  doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

3. Əliyeva Şəfa Şakir qızı - “Azərbaycan  tənqidi realist dramaturgiyasında dialoq və monoloq” (filologiya üzrə  fəlsəfə  doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

4. Əskər Nailə Baxşəli qızı - ““Koroğlu” dastanının Azərbaycan və  türkmən versiyalarının tipologiyası” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

5. İslamova Samirə İlham qızı - “XX əsr rus memuar nəsri və İrina Odoyevtseva-nın yaradıcılığı” (filologiya üzrə  fəlsəfə  doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

6. Xəlilov Məhəmməd Məhərrəm  oğlu  -   “İngilis dilində  söz  yaradıcılığının sosial-kulturoloji aspekti” (filologiya üzrə  fəlsəfə  doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

7. Xuduyeva Günay Rüstəm  qızı   -   “Bədii  diskursda  nitq situasiyasının verballaşması” (filologiya üzrə  fəlsəfə  doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

8. Kərimova Əsmər Mahir qızı - “Müxtəlif sistemli dillərdə feilin keçmiş zaman formasının ifadəsi (Azərbaycan və ingilis dillərinin materialları əsasında)”(filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

9. Orucova Aynur Allahverdi qızı  - “Azərbaycan dilində  obrazlaşdırıcı dil    vasitələrinin   məntiqi-linqvistik normaları”(filologiya üzrə  fəlsəfə  doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

10. Qasımova Ülviyyə Zabil qızı  -  “Dünya ədəbiyyatında marş poeziyası” (filologiya üzrə  fəlsəfə  doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

11. Qasımova Yeganə İltifat qızı - “German dillərində fonoloji qarşılaşmaların tipologiyası”  (filologiya üzrə  fəlsəfə  doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

12. Səmədova Sənubər Ravil  qızı  - “Azərbaycan  və  özbək ədəbiyyatında  milli  özünüdərk  ideyaları (Hüseyn Cavid  və Əbdürrauf  Fitrət  yaradıcılıqları əsasında)” (filologiya üzrə  fəlsəfə  doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

13. Tahir Subeybat Əlaməddin  qızı  -  “Türk  dillərində  məişət  leksikasının  struktur-semantik  təhlili” (filologiya üzrə  fəlsəfə  doktorluğu dissertasiyası mövzusu)          

22 Fevral 2018-ci il 2 saylı iclas

1. Ağayeva Nübar Xanlar qızı -“İsmayıl Qaspiralının yaradıcılığı milli-mənəvi problemlər kontekstində”(filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

2. Həşimov Əli Həsənqulu oğlu - “Azərbaycan tarixi povestində zaman, şəxsiyyət və sosial-siyasi gerçəklik problemi” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

3. Kazımova Sevinc Beydulla qızı “Azərbaycan lirik nəsrinin tipologiyası və poetikası” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası    mövzusu)

4. Kərimova Nərgiz Arif qızı “Azərbaycan ədəbiyyatında Çin mənşəli arxetip və obrazlar” (filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

5. Quliyeva Dilarə Firudin qızı -“XX əsr ingilis şərqşünasları və ədiblərinin yaradıcılığında təriqətlər və sufi şairlər problemi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

6. Mahmudova Leyla Çingiz qızı - “Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında eşqdən cünunluq” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

7. Məmmədova Kəmalə Əkbər qızı - “Məhəmməd Tağı Zehtabinin dilçilik görüşləri” (filologiya üzrə  fəlsəfə  doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

8. Mıkayılova Azadə Ramazan qızı - “Kontekstual sinonimlər və onların mətndüzəltmə funksiyası (ingilisdilli bədii nəsr nümunələri əsasında)” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

9. Vəliyev Elbrus Əli oğlu - “XIV-XVI əsrlər Azərbaycan ədəbi dilində söz yaradıcılığı” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

10. Yusifov Tofiq Sədrəddin oğlu “Nazim Hikmətin əsərlərinin Rusiyada tədqiqinin ideoloji, tekstoloji və bədii-estetik problemləri” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

29 Mart  2018-сi il 3 saylı iclas

1. Baxşəliyev   Əflatun  Şükür   oğlu  -  “Səməd  Vurğun  və  türk  xalqları ədəbiyyatı” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

2. Cəbrayılova Könül Gündüz qızı - “Səməd Vurğunun epistolyar irsi” (filologiya üzrə  fəlsəfə   doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)  

3. Hacıyeva Yaqut Mübariz qızı - “Balaş Azəroğlunun  poeziyasının  dil   və  üslub xüsusiyyətləri”  (filologiya üzrə  fəlsəfə   doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)  

4. Xəlilov Arif Yusif  oğlu- “Azərbaycan və ingilis dillərində lokallığın ifadə vasitələri”  (filologiya üzrə  fəlsəfə   doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)  

5. İbrahimova Şəhla İbrahim qızı  -   “Müasir  ingilis  nəsrində  nitq  feillərinin mətndüzəltmə funksiyası” (filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)  

6. İskəndərli Aynur Cəmaləddin qızı - “Müstəqillik illərində Azərbaycan terminoloji lüğətçiliyinin inkişafı” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)  

7. Məhərrəmova Cəmilə Səlim qızı - “Babək və Şahbuz  rayonu  etnotoponimlərinin struktur-semantik sistemi”(filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)  

8. Məmmədli İlham Müseyib oğlu - “Dördlük formasının genezisi və müasir Azərbaycan şeirində poetik təkamül”(filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

9. Muradova Nərmin Aydın qızı  -   “Orta   nəsrlər   İspan   romanslarında    ərəb poeziyasının elementləri” (filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)  

10. Muradova Ofeliya Vaqif qızı -  “Natiq  Rəsulzadənin  yaradıcılığı” (filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)  

11. Nadirova Günay Nazim  qızı  -  “Multikulturalizmin  müasir ədəbi-bədii dərki” (filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)  

12.Quluzadə Gülarə Knyaz qızı  - “Azərbaycan  və  qırğız  epik folklorunda nağıl  janrının müqayisəli təhlili” (filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)  

13. Rzayeva Xəyalə Nizaməddin qızı - “Rəng bildirən  si­fət­lərin semanti­kası  və onun Azərbaycan  dili­nin  frazeologiya­sında  inikası”(filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)  

14. Vəliyeva  Kübra  Sabir qızı - “Azərbaycan və ərəb dillərində tibb terminləri və onların leksik-semantik   xüsusiyyətləri”(filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)  

19 Aprel  2018-сi il 4 saylı iclas

1. Adilova  Gülqız  Hacıbala qızı  - “Azərbaycan  bayatılarının  poetik sintaksisi” (filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

2. Ahmadi Zahra Mirali qızı - “Abbasqulu ağa  Bakıxanovun   poetik  irsi   və   ədəbi   görüşləri” (filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

3. Amanəliyeva  Aygün  Balahüseyn  qızı  - “Müxtəlifsistemli dillərdə  kəmiyyət məzmunlu  vahidlərin  struktur-semantik arxitektonikası” (filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

4. Aslanova   Gülnara Valeh qızı - “İngilis dilində flektiv sözyaratma prosesləri  və  onların   Azərbaycan   dilində   qarşılıqları” (filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

5. Əmirli   Elnarə Hüseyn qızı  - “Azərbaycan  əfsanələrinin  sistemləşdirilməsi problemi” (filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

6. Əsgərova Münəvvər  Ehtibar  qızı  -   “Dil  sistemində  nominativliyin semasioloji xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

7. Məmmədova  Xalidə  Şaiq  qızı  -  “Azərbaycan  folklorunda  möcüzəli  doğuluş motivi” (filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

8. Mikayılov Rəfail Mehman oğlu - “XV əsr şairi Vəli Şirazinin ədəbi irsi və tərcüməçilik fəaliyyəti” (filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

9. Nuriyeva  Nuranə  Məcid  qızı  - “ABŞ  ədəbiyyatında  oriyentalizm:  təşəkkülü, mərhələləri  və  tipologiyası”(filologiya   üzrə  elmlər doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

10. Osmanova Ləman Ərəb qızı  - “Şah  İsmayıl  Xətayi  və  Anadolu ozanlığı” (filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

11. Qaradağlı Vüqar Aydın oğlu  - “Həfs,   Şübə   və   Vərş    rəvayətləri   əsasında   Quran  qiraətlərinin  fonetik  xüsusiyyətləri” (filologiya   üzrə  elmlər doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

12. Qasımova  Fidan  Atakişi qızı  -  “Oğuz  və   kelt  eposlarında  süjet   və  obrazların  tipologiyası” (filologiya   üzrə  elmlər doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

13. Rzayeva Zümrüd   Elyar qızı -  “Struktur dilçilikdə seqmentasiya məsələsi”  (filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

14. Rzayeva   Aytəmiz Babasəməd  qızı  -  “1990-cı   illər  Rusiya  mətbuatında Azərbaycan mövzusu” (filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

15. Sucayeva Fəridə Arif qızı -  “Azərbaycan   dilində  alqış   və   qarğışların   linqvistik xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

16. Yusifova  Sevinc  Sakit  qızı  - “İngilis yazıçısı  Robert Greyvzin tarixi romanları” (filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

 16 May 2018-ci il 5 saylı iclas

1.Babazadə Zamin İsrafil oğlu -  “Mirzə Fətəli Axundzadə obrazı Azərbaycan ədəbiyyatında” (filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

2.Bayramova Günel Məhəmməd qızı -“Müxtəlifsistemli  dillərdə  ritorik  fiqurların  semio-koqnitiv  xüsusiyyətləri”  (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

3. Bünyatova Aytən Bəxtiyar qızı - “Müxtəlifsistemli dillərdə linqvokulturoloji informasiyanın koqnitiv qavranılması” (filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

4. Cəbrayılova İlahə Qüdrət qızı  - “Onlayn  jurnalistikada  peşəkarlıq problemləri” (filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

5. Cəfərli Rəcəb Cəmaləddin oğlu - “Müasir  Britaniya  slenqinin  semantik xüsusiyyətləri  və  onların  Azərbaycan  dilində  ifadə  yolları”  (filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

6. Ebadı Mohammad Beıramalı -“Müasir Qaradağ aşıq mühitində yaşayan qeyri-mətbu aşıq irsi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

7. Əliyeva Gültəkin Alışan qızı - “Azərbaycan və rus dillərində sadə  cümlənin tipologiyası” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

8. Əliyeva Mehriban İlyas qızı -“Müstəqillik illərində Azərbaycan ədəbi dilində elmi üslub” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

9.Əlizadə Sitarə Hüseyn qızı -  “Azərbaycan tarixi  poemalarında  ədəbi  şəxsiyyətlərin bədii obrazı” (filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu

10.Eyyubova Aygül İlham qızı - “Mətnin   struktur-semantik    xüsusiyyətləri və  inversiya” (filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

11. Hüseynova Mətanət Məhərrəm qızı   -  “Müasir   Azərbaycan   televiziyasının cəmiyyətin iqtisadi maarifləndirilməsində rolu” (filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

12. İsgəndərova Nərmin Məmmədrasul qızı  - “Bozqurd mifologemi və onun milli-mədəni düşüncədəki paradiqmaları” (filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

13. İsmayılova Əfsanə Şəmsəddin  qızı - “XIX əsr Azərbaycan  anadilli məsnəviləri”  (filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

14. İsmayılova Günay Arif qızı - “Uilyam Somerset  Moemin  nəsrində  sənət  və  sənətkar problemi” (filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

15. İsmayılova Təhminə Rasim qızı - “Azərbaycan mətbuat dili mətn dilçiliyi aspektində  (2010-2020-ci  illərin   qəzet   materialları   əsasında)” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

16. Mənsimova Zümrüd İbrahim qızı - “Azərbaycan folklorunda əcdad kultu və onun  transformativ paradiqmaları”(filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

17. Mustafayev Fizuli Nəcməddin oğlu -“Azərbaycanda kino dilinin üslubi- semantik xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

18.Nəsrullayeva Nərminə Zülfəli qızı  -  “Fransız  dilində  ara  söz  və  ara cümlələrin intonasiya xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

19.Novruzova Səadət Vəliyulla  qızı  -  “Konsept  tiplərinin  linqvokulturoloji xüsusiyyəti” (filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

20. Qəribli Aysel Nizami qızı   -“Türk   dili   və   türk   dilləri   anlayışlarının formalaşması tarixinin elmi-metodoloji problemləri” filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

21. Qurbanova  Şəhla  Yaqub  qızı - “Azərbaycan-Hindistan  ədəbi əlaqələri” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

22.Səfərova Leyla Abbas qızı “İngilis və Azərbaycan dillərində  növ paradiqminin ifadə vasitələri  və   törəmə  qrammatikasında  bu  problemin  həlli məsələləri” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

23.Süleymanova İmarət Cavad qızı -  “Folklor  frazeologiyasının  struktur-semantik xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

24. Yusifova Fidan Elxan qızı - “Azərbaycan şərq qrupu dialektlərində semantik xüsusiyyətlər və   frazeologizmlərin  koqnitiv  təhlili” (filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

25. Yusifova Səidə Ramiz qızı -  “Media diskursunda evfemiya və disfemiya” (filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

26. Zərbəliyeva Ayşən Mahmud qızı -  “Müstəqillik illərində uşaq ədəbiyyatının leksikası” (filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

14 İyun 2018-ci  il  6  saylı iclas

1.Abbaslı Sönməz İsrafil qızı  - “Qarabağ  folklor  mühitinin  tipologiyası” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

2.Ağabəyli Vüsalə Elxan qızı  - “Bədii  mətndə  gender  konseptinin  linqvistik   reprezentasiyası (İngilis və Azərbaycan dillərinin materialları əsasında)” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

3. Babayeva Gülnar Arif qızı - “Patrik Modianonun romanları oyun və seçim azadlığı kontekstində” (filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

4. Bayramova Kəmalə Oqtay qızı - “Süleyman Vəliyevin yaradıcılığında avtobioqrafizm” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

5.Bayramova  Leyla  Abbas  qızı   -“Nemətullah  Kişvərinin   farsca   "Divan"ının   ideya-tematik  və   bədii-üslubi  xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

6. Cəfərova Həbibə Malik qızı -“V.P.Rasputinin nəsrində milli sülh və onun Azərbaycan dilinə tərcüməsi məsələləri (“Sonuncu möhlət”, “Mariyaya pul lazım idi” povestləri əsasında)” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyasımövzusu)

7. Əhmədova Eldemir  Tənzilə  Rövşən  qızı -  “Oğuz  qrupu  türk  dillərində söz köklərinin leksik-semantik diferensiallaşması” (filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

8. Əlizadə Kübrə Ceyhun qızı -  “İngilis və Azərbaycan dillərində morfem sərhədlərinin  qovşağında  ambiqutivliyin  müəyyənləşməsində fonetik  vasitələrin  yeri” (filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

9.Hüseynli  Hüseyn  Rafael oğlu -  “Hüseyn  Cavidin  mənsur  dramaturgiyası”   (filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

10. İsmayılzadə Gülbəniz  Məhəmməd qızı -“Oğuz  qrupu  türk  dillərində  sintaktik sinonimlik”  (filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

11. İsayeva Rəfanə Camal qızı - “Azərbaycan dilində  əlavə  konstruksiyaların  struktur-semantik xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

12. İsmayılova Lamiyə Məhərrəm qızı - “Tofiq Mahmudun  yaradıcılığı” (filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

13. İsrafilova Gülmar Fəxrəddin  qızı - “Sabit  söz komplekslərinin koqnitiv təhlili” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)  

14. Məmmədova Gülbəniz Sədulla qızı -“Fransız dilində invektiv leksikanın semantik sahə strukturu” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)     

15. Məmmədova Şəlalə Adışirin qızı - “Müxtəlifsistemli dillərdə  feili  polisemiya: funksional  və  leksioqrafik  spesifika  (ingilis  və Azərbaycan dillərinin materialları üzrə)” (filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

16. Məmmədzadə Vüsal Səyyaf oğlu - “Multimedia jurnalistikasına  inteqrasiya dövründə kontent istehsalı və təqdimatının yeni üsulları” (filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

17. Mikayılov Ülvi Aydın oğlu  -“İsa   Muğannanın   yaradıcılığında avtobioqrafizm”  (filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

18. Paşayeva Sahibə Sədnik qızı –"“Koroğlu” və “Manas” dastanlarında hərb mövzusunun mifoloji semantikası"(filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

19. Qocayeva Leyla Elşad qızı - “Kurt Vonnequtun yaradıcılığında Amerika gerçəkliyi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

20. Rüstəmova Yeganə Heybət qızı -“Azərbaycan dilində paremioloji vahidlərin struktur-semantik xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

21. Sarıvəlli Leyla Ramiz qızı – “Amerika gerçəkliyinin  Şervud  Anderson  yaradıcılığında təcəssüm xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

22. Səfərova Sevil Mirzəxan qızı -“Müasir Azərbaycan  romanında  təhkiyənin  xatirə-memuar formaları (2000-2015-ci illər)” (filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

23.Tarzumanova İnnara Faikovna -  “Müxtəlifsistemli  arqoların  linqvistik-üslubi təhlili” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası  mövzusu) 

24.Yaqubqızı Mətanət  Yaqub qızı  - “Azərbaycan   mərasim  folklorunun  semiotikası” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası  mövzusu) 

25.Yusifli Şahin Kamal oğlu - “Farsdilli klassik poeziyada oyun leksik-semantik sahəsinin linqvo-poetik xüsusiyyətləri”(filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

05 İyul 2018-ci il 7 saylı iclas

1. Eminli Böyükxanım İbrahim qızı - “Azərbaycan dilində dialoji nitqin etnokulturoloji  təhlili” (filologiya  üzrə  elmlər  doktorluğu  dissertasiyası    mövzusu)

2. Əkpərova Əsmər Cəlal qızı  - “Marqaret  Etvud   yaradıcılığında  feminist ideyalar və antiutopiya” (filologiya üzrə  fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu)

3. Əsədov Sabir Alim   oğlu   -  “Müasir   Cənubi Azərbaycan poeziyasında milli-mənəvi  dəyərlərin  bədii  inikası (1979-2019)” (filologiya üzrə  fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu)

4. Əsədova Ruqiyyə Mirzağa qızı - “Müxtəlifsistemli  dillərdə tərz  kateqoriyası” (filologiya üzrə  fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu)

5. Əsgərova Xuraman Səlim qızı - “Müasir alman dili leksikonunun  sistemliliyi  və  üzvlənməsi”  (filologiya  üzrə  elmlər  doktorluğu  dissertasiyası    mövzusu)

6. Heydərova Gülkən Nazim qızı  -  “İngilis  dilində  “terror”  konsepti” (filologiya üzrə  fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu)

7. Hüseynova Arzu Talıb qızı - “Azərbaycan və  Göytürk  dillərində  leksik paralellər” (filologiya üzrə  fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu)

8. Hüseynova Gülnarə Fazil qızı -“Tofiq  Abidinin   poeziyası,  nəsri   və publisistikası” (filologiya üzrə  fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu)

9. Hüseynova Könül Aydın  qızı   -  “Kamram  Məmmədov yaradıcılığında Azərbaycan satirasının problemləri”(filologiya üzrə  fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu)

10. Hüseynova Səba Rafael qızı - “Mətn dilçiliyində cümlə və kontekstual xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu)

11. Qasımova Gülər İbadət qızı -  “İbri  dilinin  dirçəldilməsi  prosesi  və  ibri leksikoqrafiyası” (filologiya üzrə  fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu)

12. Lətifova Kəmalə Yaşar qızı - “İngilis dilində  Şərq   sözlərinin  linqvo-kulturoloji aspekti” (filologiya üzrə  fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu)

13. Məhyəddinova Könül    Məhərrəm    qızı   - “Müxtəlifsistemli  dillərdə abreviaturaların tədqiqi” (filologiya üzrə  fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu)

14. Mirzəyeva Aidə Akif qızı -“İngilis dilində etnonimlərin etnolinqvistik  xarakteristikası”  (filologiya üzrə  fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu)

15. Mirzəyeva Şahnaz Arif qızı -“Azərbaycan   yazıçısı   Hidayətin   yaradıcılıq   yolu”  (filologiya üzrə  fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu)

16. Mirzəyeva Ülkər Eldar qızı -“Azərbaycan   onomastik   leksikası    yunan mənbələrində” (filologiya üzrə  fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu)

17. Nağıyeva Pərvin Abdulla qızı -“Süni intellektdə təbii dilin istifadəsi (Azərbaycan, rus  və ingilis dilləri materialları əsasında)” (filologiya üzrə  fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu)

18. Nağıyeva Şəfəq Elxan  qızı   -  “Zaman   və   məkan   mənalı   paremiyaların linqvokulturoloji  spesifikası” (filologiya üzrə  fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu)

19. Səttarov    Samir   Kamal  oğlu  -   “Azərbaycan   və   polyak  ədəbiyyatında  ölkə  mövzusu və inspirasiyalar (XIX-XXI  əsrlər)” (filologiya  üzrə  elmlər  doktorluğu  dissertasiyası    mövzusu)

20. Vəliyeva Aysel Etibar  qızı  - “Sərvəti-fünun   dövrü   türk romanlarında  ailə  və  qadın  problemi” (filologiya üzrə  fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu)

21.Zeynallı Lətafət Yaşar qızı - “Culian  Barnsın  nəsrində  psixoloji diskurs”(filologiya üzrə  fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu)

13 Sentyabr 2018-ci  il 8  saylı iclas

 1. Abdullayeva Məlahət Tərxan qızı - “Qrammatik zaman formalarının fərqli zaman fonlarında işlənmə potensialı” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)
 2. Adışirinov Kamil Fikrət oğlu - “Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafında Şəki ədəbi-mədəni mühitinin rolu (1900-2015-ci illər)” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)
 3. Aydınova Səkinə Dəmir qızı -“Müasir ingilis və Azərbaycan dillərində “qaçqın” konseptinin verballaşması” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)
 4. Cəmilli Fəridə Hafiz qızı - “Azərbaycan qadın yazıçılarının dilində gender dominantlığının reprezentasiyası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)
 5. Ələkbərova Fidan Faiq qızı - “Dil və musiqinin koqnitiv aspektdə qarşılıqlı əlaqəsi (eksperimental-fonetik təhlil)” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)
 6. Hacıyeva Aytən Kamal qızı - “İngilis və Azərbaycan dillərində folklor frazeologiyası” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası   mövzusu)
 1. Həşimova Dürrə Ərəstun qızı - “İngilis dilinin Britaniya variantının leksikonunun üzvlənməsi prinsipləri” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)
 2. Hüseynli Sənay Həsənqulu qızı - “Bakıda rus danışıq dilinin linqvistik xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)
 3. Hüseynova Rəna Hüseynağa qızı - “German dillərində feilin zaman kateqoriyasının diaxroniyası” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası   mövzusu)
 1. İbrahimova Türkanə Tofiq qızı - “Uinston Çörçillin memuar irsi dövrün bədii-sənədli salnaməsinin yaradılması təcrübəsi kimi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)
 2. İsmayılova Elnarə Aydın qızı - “Dildə derivasiya problemi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyasımövzusu)
 3. Məmmədova Həcər Mirzəağa qızı - “Azərbaycan və ingilis dillərində musiqi terminlərinin leksik- semantik təhlili” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu) - Ləğv edilib.
 1. Məmmədova Nuranə Şakir qızı - “Viktor Hüqonun əsərlərində frazeologizmlərin leksik-semantik xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)
 2. Qasımova Sevda Mirkazım qızı - “Bəkir Çobanzadənin elmi və bədii yaradıcılığında folklor”( filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)
 3. Qurbanova Gülnarə Qorxmaz qızı - “İngilis dilində slenqlərin sosiolinqvistik xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)
 4. Qurbanova Xuraman Fəxrətdin qızı - “Müasir Azərbaycan dilində alman alınmaları və onların mənimsənilmə xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)
 5. Səlimova Ülkər Bahadır qızı -“Mir Cəlalın dilinin frazeologiyası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyasımövzusu)
 6. Soltanova Aysel Eldar qızı - “Ekzotik leksika və onun etnolinqvistik funksionallığı” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)
 7. Teyyubova Nazlıxanım Rauf qızı - “Azərbaycan dilində şərtilik funksional-semantik sahə kimi” (filologiya üzrəfəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)
 8. Xıdırlı Günel Telman qızı - “Axıska aşıq mühiti və Xəstə Həsən” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyasımövzusu)
 9. Xudayarova Günəş Musaxan qızı - “XX əsr poeziyasında şair azadlığının bədii dərki problemi” (filologiya üzrəfəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)
 10. Yusibova Gülxar Firqət qızı - “Azərbaycan dilində mürəkkəb sintaktik bütövlərin koqnitiv xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

25 Oktyabr 2018-ci  il 9  saylı iclas

 1. AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun doktorantı Həsənov Əkrəm Bəhram oğlu - “Anadilli klassik Azərbaycan lirikasının XIX əsrdə və XX əsrin əvvəllərində milli poeziyada yaşayan ənənələri və yeni yanaşmalar” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 2. AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun doktorantı İmamquliyeva Kifayət Həmzə qızı - “Azərbaycan dili dialekt və şivələrinin fonetikası (fonosemantik aspektdə)”, (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 3. AMEA Folklor İnstitutunun doktorantı Pənahova Güldanə Əmrullah qızı - “Türk xalqları folklorunda Molla Nəsrəddin süjetlərinin tipologiyası” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 4. Bakı Dövlət Universitetinin doktorantı Ağayeva Zülfiyə Əkrəm qızı - “Ət-töhfət-üz-zəkiyyə fil-lüğət-it türkiyyə” və Azərbaycan dilinin leksikası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 5. Azərbaycan Dillər Universitetinin doktorantı Aslanova Səbuhə Aslan qızı - “Azərbaycan dilçiliyində mətn sintaksisi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 6. Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universitetinin dissertantı Babayeva Samirə Oqtay qızı - “Söyləmin kommunikativliyinin müəyyən edilməsi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 7. Gəncə Dövlət Universitetinin doktorantı Süleymanova Ramilə Yusif qızı - “Müasir türk dili ilə Azərbaycan dili şivələrindəki müştərək leksik vahidlərin semantikasında sabitlik və dəyişkənlik” (filologiya üzrə fəlsəfədoktorluğu)
 8. Azərbaycan Dillər Universitetinin dissertantı Bədəlbəyli Pərvin Əflatun qızı - “Leksik sinonimlər qeyri-səlis linqvistik qiymət çoxluqları kimi (İngilis dilinin materialı əsasında)” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 9. AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun dissertantı Cabbarova İzzət Qulam qızı - “Azərbaycanca və ingiliscə lüğətlərdə etnokulturoloji informasiyanın linqvistik ifadəsi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 10. Bakı Slavyan Universitetinin dissertantı Dövlətzadə Məhrux Əfsərağa qızı - “Azərbaycan maarifçi-realist nəsrində (1890-1920-ci illər) İslama münasibətin tipologiyası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 11. Bakı Dövlət Universitetinin doktorantı Tağızadə Vüsalə Mehman qızı - “XX əsrin əvvəlləri Azərbaycan nəsrində milli ideal problemi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 12. Gəncə Dövlət Universitetinin dissertantı Camalzadə Xanım Mərkəz qızı - “Türk dilləri xəbərlik kateqoriyası elementlərinin formalaşmasında aqlutinasiya mexanizminin rolu” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 13. Naxçıvan Dövlət Universitetinin dissertantı Cəlilzadə Aidə Məhəmməd qızı - “Böyük Britaniya və Amerika media diskursunda abreviaturaların struktur-semantik və funksional xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 14. AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun doktorantı Həsənova Könül Kamran qızı -  ““Tiflis əyalətinin müfəssəl dəftəri”ndə toponimlərin tarixi-linqvistik təhlili” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 15. AMEA akad.Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun doktorantı Həsənova Şəhla Nəbi qızı - “XX əsr ərəb ədəbi cəmiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 16. AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun əyani doktorantı Hüseynova Elnurə Elçin qızı - “Oğuz qrupu türk dillərində təbiət leksikası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 17. AMEA akad.Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun dissertantı Hüseynova Vüsalə Məzahir qızı - “XX əsr ərəb ədəbiyyatı ingilis şərqşünaslığında” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 18. Bakı Dövlət Universitetinin doktorantı Xanlarova Könül Teymurağa qızı - “Elçin Əfəndiyevin yaradıcılığı Türkiyə ədəbiyyatşünaslığında” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 19. Xəzər Universitetinin doktorantı Kərimova Validə Sabir qızı - “N.Xomskinin sintaktik təlimində cümlənin alt və üst qatları konsepsiyası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 20. AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin dissertantı Qəhrəmanova Nərgiz Camal qızı - “Müxtəlif ideoloji sistemlərdəki inzibati idarəçilik modelləri və onların doğurduğu insani münasibətlər kompleksinin Azərbaycan ədəbiyyatına təsiri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 21. Lənkəran Dövlət Universitetinin doktorantı Məmmədova Nərmin Hamlet qızı - “Müstəqillik dövrü Lənkəran ədəbi mühiti” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 22. Bakı Slavyan Universitetinin dissertantı Yolçuyeva Zümrüd Sahib qızı - “Polyak dilində paremioloji vahidlərin işlənməsi (xalq nağılları materialı əsasında)” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 23. Azərbaycan Dillər Universitetinin doktorantı Yunusova Günel Xanlar qızı - “Bədii mətnlərdə xüsusi adların struktur-semantik aspektləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 24. Gəncə Dövlət Universitetinin doktorantı Zamanova Xalidə Yaşar qızı - “Sabir Rüstəmxanlının tarixi roman yaradıcılığı” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 25. Bakı Dövlət Universitetinin dissertantı Tağıyeva Aygün Həmidulla qızı - “Məhəmməd İqbalın lirikası (urdu şeirləri əsasında)” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 26. Bakı Slavyan Universitetinin dissertantı Əsədova Ümüdiyə Mahir qızı - “K.Simonovun nəsrində “insan və müharibə” problemi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 27. Gəncə Dövlət Universitetinin dissertantı Fərəcova Aygün Əli qızı - “Əli Nəzminin yaradıcılığı XX əsrin əvvəlləri realist Azərbaycan ədəbiyyatı kontekstində” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 28. Gəncə Dövlət Universitetinin qiyabi doktorantı Hüseynova Günay Şəmistan qızı - “İlyas Tapdığın uşaq şeirlərinin dil və üslub xüsusiyyətləri” kimi(filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 29. Lənkəran Dövlət Universitetinin doktorantı İbrahimova Leyla Tofiq qızı - “Səməd Vurğunun əsərlərində paremioloji vahidlərin üslubi-linqvistik xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 30. Gəncə Dövlət Universitetinin doktorantı Mustafayeva Ülviyyə Hümbət qızı - “İngilis və Azərbaycan dillərindəki tərcümə mətnlərində semantik strutur problemləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)

08 noyabr 2018-ci  il 10  saylı iclas 

 1. Bakı Slavyan Universitetinin dissertantı Ağamirzəyev Əliş Çoban oğlu - “Rus mühacirət ədəbiyyatının Azərbaycanda resepsiyası” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 2. Bakı Dövlət Universitetinin doktorantı Dursunova Fatima Əskər qızı - “Türk xalqları ədəbiyyatında sosialist realizm: poetika və problematika” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 3. Azərbaycan Dillər Universitetinin dissertantı Hacıyeva Minaxanım Əfqan qızı - “Media diskursunda manipulyativ strategiyanın linqvosemiotik və koqnitiv aspektləri” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 4. Azərbaycan Dillər Universitetinin dissertantı Quliyeva Vəfa Fikrət qızı - “Diskurs ritorikası janrlararası aspektdə (fransız dili materialları əsasında)” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 5. AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun dissertantı Məmmədova Şərqiyyə Behbud qızı - “XX əsrin əvvəlləri Azərbaycan şeiri: ənənə və novatorluq (1900-1937)” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 6. Naxçıvan Dövlət Universitetinin dissertantı Seyid Surə Namidar qızı - “Azərbaycanda internet-jurnalistika: yaranması və inkişaf perspektivləri” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 7. Lənkəran Dövlət Universitetinin dissertantı Bünyadova Aynur Siyavuş qızı - “İngilis və Azərbaycan dillərində hava və su komponentli frazeoloji birləşmələr” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 8. Bakı Slavyan Universitetinin doktorantı Əhmədova Elnurə Mirzəcan qızı -  “Oğuz türkləri xalq nağıllarının leksik-semantik sistemi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 9. AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun doktorantı Ələkbərova Nərgiz Şakir qızı - “Azərbaycan dilinin riyazi-statistik metodlarla tədqiqi məsələləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 10. Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin doktorantı Əlizadə Leyla Vaqif qızı - “Qlobal ingilis dilində turizm leksikasının formalaşmasında alınma prosesinin rolu” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 11. Bakı Slavyan Universitetinin dissertantı Həmidova Dilarə Ağamirzə qızı - “Azərbaycan və ingilis dillərində müraciət formalarının etnokulturoloji xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 12. AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun doktorantı Hüseynova Ülkər Elmar qızı - “XVI əsr Azərbaycan tərcümə əsəri “Şühədanamə”nin türk mənşəli arxaik leksikası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 13. Lənkəran Dövlət Universitetinin dissertantı Mehdiyeva Aysel Sehran qızı - “İngilis və Azərbaycan dillərində məkan metaforaları” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 14. Bakı Slavyan Universitetinin doktorantı Məmmədli Sürəyya Xanlar qızı - “Azərbaycan və ingilis dillərində dialoji nitqin məntiqi-semantik əlaqə üsulları” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 15. Lənkəran Dövlət Universitetinin doktorantı Məmmədova Günel Elmir qızı - “İngilis və Azərbaycan dillərində gender frazeologiyası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 16. Azərbaycan Dillər Universitetinin dissertantı Rzayeva Aynur Mirəli qızı - “İngilis və Azərbaycan bədii mətnlərində koheziya və informativlik” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 17. Bakı Avrasiya Universitetinin doktorantı Əhmədova Vəfa Hüseyn qızı - “German dillərində leksik uyğunluq prinsipi və söz birləşmələri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 18. AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun dissertantı Əsgərova Gülnar Tahir qızı - “Durğu işarələrinin funksional-semantik tipologiyası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 19. Odlar Yurdu Universitetinin doktorantı Məmmədov Vaqif Əjdər oğlu - “Feilin zaman kateqoriyasının linqvostilistik xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 20. Bakı Slavyan Universitetinin doktorantı Məmmədova Həcər Mirzəağa qızı - “İngilis və Azərbaycan dillərində əmək konseptinin verballaşması” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 21. AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun doktorantı Kərimova Samirə Abbas qızı -  “XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan bədii ədəbiyyatı və publisistikasında soyqırım problemi” (filologiya üzrə fəlsəfədoktorluğu)
 22. AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun dissertantı Nəbiyeva Vüsalə Fərhad qızı - “Meri Styuartın tarixi əsərlərində ümumbəşəri problemlər” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 23. AMEA Folklor İnstitutunun dissertantı Həsənova Aybəniz Azik qızı -“Azərbaycan və ingilis nağıllarında qəliblərin tipologiyası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 24. Bakı Dövlət Universitetinin doktorantıİbrahimova Səliqə Vaqif qızı -““Kiçik adam” obrazı 1950-70-ci illər ingilis nəsrində” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 25. AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun doktorantı Həsənova Aytac Sadiq qızı - “Fərdi və ictimai şüurda söz mənasının inkişaf təmayülləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 26. Gəncə Dövlət Universitetinin dissertantı İbrahimova Nübar Natiq qızı -“Dünya ədəbiyyatının nəzəri problemləri Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 27. AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun dissertantı İsgəndərli Məryam Xaliq qızı - “Müasir Amerika siyasi diskursunda populist ritorika” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)

13 dekabr  2018-ci  il 11 saylı iclas 

 1. AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun doktorantı Həsənova Lalə Tofiq qızı – “Azərbaycan ədəbiyyatında bədii-sənədli nəsrin tipologiyası və inkişaf mərhələləri” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 2. Azərbaycan Dillər Universitetinin doktorantı Mirzəyeva Vüsalə Kamilpaşa qızı – “ABŞ ədəbiyyatında magik realizm: tarixi və tipologiyası” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu)
 3. Azərbaycan Dillər Universitetinin doktorantı Abbasova Vüsalə Vasif qızı – “İngilis dilində sosial kulturoloji metaforların struktur-semantik xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 4. Bakı Dövlət Universitetinin dissertantı Axundova Gülnar Etibar qızı – “Qədim türk dastanları və eposçuluq ənənələri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 5. Azərbaycan Dillər Universitetinin doktorantı Ələkbərli Suğra Əkbər qızı – “Müstəqillik dövrü Azərbaycan nəsrində psixologizm (2000-2010-cu illər)” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 6. AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun doktorantı Əliyeva Dilarə Şamil qızı – “Azərbaycan nəsrində modernizm” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 7. AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun doktorantı İsmayılova Fəhminə Əsgər qızı – “Xəbərlik kateqoriyasının ifadə üsullarının tipologiyası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 8. Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin doktorantı Kazımova Təranə Mütəlim qızı – “Müasir rus dilində “vətən” konseptinin verballaşması” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 9. Bakı Dövlət Universitetinin doktorantı Qurbanova Ləman Azər qızı – “Müasir Amerika ədəbiyyatında intihar fenomeni” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 10. Bakı Slavyan Universitetinin doktorantı Mirzəyeva Salatın Firdovsi qızı – “Rus kiril yazısında latın qrafik əlifba işarələri (Azərbaycanın rusdilli mətbuat materialları əsasında)” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 11. Azərbaycan Dillər Universitetinin doktorantı Nayıbova Tamilla Vaqif qızı – “Müasir rus və Azərbaycan dillərində “Qarabağ” diskursu” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 12. Bakı Dövlət Universitetinin doktorantı Sadıqova Firuzə Aşur qızı – ““Qutadğu bilig” əsərində feillərin qrammatik və semantik xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 13. Əhmədova Səmra Orxan qızı – “Yemək konseptsferinin struktur-semantik xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfədoktorluğu)
 14. Bakı Dövlət Universitetinin doktorantı Feyzullayeva Zərifə Fərhad qızı – “Azərbaycanda elmi jurnalistikanın inkişaf problemləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 15. Bakı Dövlət Universitetinin doktorantı Xalıqzadə Dünyaxanım Mirzəbala qızı – “XX əsr anadilli Güney Azərbaycan ədəbiyyatı çağdaş milli nəzəri fikir kontekstində” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 16. Bakı Dövlət Universitetinin dissertantı Xəlilova Bahar Süleyman qızı – ““Ədalət” konseptinin linqvo-kulturoloji xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 17. Bakı Avrasiya Universitetinin dissertantı Quliyeva Günel Tomrid qızı – “İngilis dilində söz birləşmələrinin eksperimental-fonetik tədqiqi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
 18. Azərbaycan Dillər Universitetinin dissertantı Rəsulova Cəmilə Xosrov qızı – “Prezidentlərin andiçmə çıxışlarında “vətənpərvərlik” konseptinin linqvistik xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu)
Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015