2017-Cİ İLDƏ TƏSDİQ OLUNMUŞ MÖVZULAR

31 Yanvar 2017-ci il 1 saylı iclas

1.Bəşirova Aynur Hilal qızı - “Azərbaycan və ingilis dillərində   tabeli   mürəkkəb    cümlənin   tərkib    hissələrini  əlaqələndirən  vasitələr”(filologiya  üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası   mövzusu)

2.Cəbrayılov  Qubad Heybət oğlu - “Oğuz qrupu türk dillərində əşya anlayışı və onun ifadə vasitələri”(filologiya  üzrə fəlsəfə  doktorluğu dissertasiyası   mövzusu)

3.Cəfərli Yeqzar İsfəndiyar oğlu-  “Den Braunun bədii mətnlərində gerçəklik və onun postmodernist strukturu

(“Da Vinçi şifrəsi”, “Cəhənnəm”, “Mələklər və şeytanlar” romanları əsasında)” (filologiya  üzrə fəlsəfə  doktorluğu dissertasiyası   mövzusu)

4.Müseyibli Aytən Elxan qızı -“Azərbaycan dili və Türkiyə türkcəsində  xüsusiləşmə” (filologiya  üzrə fəlsəfə  doktorluğu dissertasiyası   mövzusu)

5.Cəfərova Səbinə Əbülfət qızı  -“Şərt şəkilçisi ilə formalaşan    tabeli   mürəkkəb    cümlələrin    struktur-semantik  xüsusiyyətləri”(filologiya  üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası   mövzusu)

6.Əliyeva Fərqanə   Aydın   qızı -  “Azərbaycan tarixşünaslıq abidələrində və salnamələrdə bədii qat və  ədəbiyyat  məsələləri”(filologiya  üzrə elmlər   doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

7.Əliyeva  Sevinc  Seyfəddin qızı - “Azərbaycan folklorunda qurbanvermə motivi   və onun ritual-mifoloji kökləri”(filologiya  üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası   mövzusu)

8 Həmzəyeva  Taliyə  Saleh   qızı - “Müstəqillik illərində Azərbaycan ədəbi  dilində  ingilis dilindən  alınmaların  mənimsənilmə prinsipləri”(filologiya  üzrə fəlsəfə  doktorluğu dissertasiyası   mövzusu)

9.Hüseynova Ziyafət Fərhad  qızı - “XX  əsr  Azərbaycan  qəzəlinin  inkişaf  xüsusiyyətləri” (filologiya  üzrə  elmlər   doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

10.Qafarova  Səməngül  Hüsü qızı - “Azərbaycan və rus uşaq ədəbiyyatı və folkloru: təşəkkülü, inkişaf mərhələləri və   qarşılıqlı  əlaqələri”(filologiya  üzrə  elmlər   doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

11.Qarayeva   Xanım   Mövsüm   qızı -  “XX    əsr  ingilisdilli   dünya şərqşünaslığındakı  Nizami tədqiqatlarında filoloji  və  ideoloji  aspektlər”(filologiya  üzrə fəlsəfə  doktorluğu dissertasiyası   mövzusu)  

12.Məhərrəmova Gülşən Akif qızı -“Mətnin aktual üzvlənməsi və   mətn vahidləri” (filologiya  üzrə fəlsəfə  doktorluğu dissertasiyası   mövzusu)

13.Məmmədov Roman Xanlar oğlu - “XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan ədəbi dilində   terminologiyanın   formalaşması yolları” (filologiya  üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası   mövzusu)  

14.Muradov Murad  Səlim oğlu  -  “Azərbaycan və alman  atalar  sözlərində   gender   münasibətlərinin   təzahürü” (filologiya  üzrə fəlsəfə  doktorluğudissertasiyası   mövzusu)  

15.Namazova  Nigar  Əşrəf  qızı   - “Azərbaycan və  ingilis   dillərində   hüquq    terminlərinin    leksik   və   semantik xüsusiyyətləri”(filologiya  üzrə fəlsəfə  doktorluğu dissertasiyası   mövzusu)  

16.Orucova   Afaq Rasim qızı  - “Azərbaycan dilində evfemizm, disfemizm və ekzotik sözlərin leksik-semantik xüsusiyyətləri”(filologiya  üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası   mövzusu)  

17.Səfərova  Aygün Kamran qızı - “Milli    irsin     elektron     varinatlarının  yaradılmasının   elmi  tədqiqatların kitabxana-informasiya təminatında rolu”(filologiya  üzrə fəlsəfə  doktorluğu dissertasiyası   mövzusu)  

18.Şükürova  Sənubər  Fəqani qızı - “Azərbaycan dilinin  Şamaxı  şivələri” (filologiya  üzrə fəlsəfə  doktorluğu dissertasiyası   mövzusu)  

19.Yusifova  İradə   Əlibala   qızı    -  “Mixail   Şoloxov   yaradıcılığı və  Azərbaycan  ədəbiyyatı”(filologiya  üzrə fəlsəfə  doktorluğu dissertasiyası   mövzusu)  

23 Fevral 2017-ci il  2 saylı iclas

1)Abbasova Nübar Yavər qızı  - “Komponentlərindən biri heyvan adları olan fitonimlərin struktur-semantik xüsusiyyətləri və linqvokulturoloji təhlili” (filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

 2)Abdullayeva Çinarə Vaqif qızı - “İngilis və Azərbaycan dillərində kauzativ feillərin praqmatik-koqnitiv xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

 3)Əliyeva Ceyran Ələsgər qızı - “İngilis tarixi romanlarında tarixi şəxsiyyət problemi” (filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

 4)Əliyev Loğman Rəşid oğlunun “Əli İldırımoğlu yaradıcılığında milli-mənəvi özünüdərk problemi” (filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

 5)Əliyeva Rəna Qafar qızı -“Azərbaycan dilində determinantlar” (filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

 6)Əliyeva Vüsalə Fikrət qızı - “Müasir  fransız psixo-emosional məzmunlu frazeoloji vahidlərin struktur-semantik xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

 7)Həsənova Aynur Məzahir qızı - “XX əsrdə Azərbaycan Yazıçılar Birliyindəki ədəbi müzakirələrin yaradıcılıq prosesləri və ədib talelərinə təsiri” (filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

 8)Həsənova Gülnarə Alı qızı - mövzusu “Lev Tolstoy yaradıcılığının Azərbaycan ədəbiyyatında resepsiyası” (filologiya  üzrə  elmlər doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu) 

 9)Hüseynova Fərqanə Rəfayıl qızı - “Müasir ingilis dilində funksional-semantik inkarlıq kateqoriyası” (filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

 10)Quliyeva Səyyarə Ələkbər qızı - “İngilis dili mətnlərinin strukturunun situativ-kommunikativ aspektləri” (filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

 11)Manafova Aynurə Murad qızı - “Amerika hindilərinin dilində türk mənşəli sözlərin leksik-semantik problemləri”(filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

 12)Məmmədova Şəlalə Arif qızı - “Müxtəlifsistemli dillərdə ekzistensional cümlələrin praqmatik xüsusiyyətləri”(filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

 13)Mustafayeva Pərvanə Ərşad qızı - “Rus tarixi romanlarında qəhrəman problemi (1930-1960-cı illər)” (filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

 14)Şükürlü Sevinc Şakir qızı - “İngilis dilində “yaxşı” və “pis” konseptləri” (filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

30 Mart 2017-ci il 3 saylı iclas

1) Abdullayev   Alik   Nəriman   oğlu  -   “Müstəqillik dövrü  Azərbaycan rusdilli ədəbiyyatının ideya və bədii xüsusiyyətləri  (filologiya üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

2) Ağakişiyeva Səadət Arif qızı  - “Xanımana Əlibəylinin yaradıcılığı” (filologiya üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

3) Aslanova    Fəridə     Razim   qızı   -  “Yarımçıq cümlələrin   kommunikativ-funksional qanunauyğunluqları  (Azərbaycan   və   ingilis   dillərinin   materialları   əsasında)” (filologiya üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

4) Əfəndiyeva  Suad  Arif qızı  -  «XX  əsr  rus  və  Azərbaycan ədəbiyyatı  şeir  formalarının  inkişafında  qarşılıqlı  əlaqələrin rolu»(filologiya üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

5) Əhmədov  Fikrət  Süleyman  oğlu -“Bulud   Qaraçorlu  Səhəndin  həyatı  və  yaradıcılığı”(filologiya üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

6) Əhmədov  Namiq Qədim  oğlu  -  “Müstəqillik  dövründə  “Xalq” qəzetində Azərbaycan – Türkiyə  münasibətlərinin  təqdimi   məsələləri” (filologiya üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu) 

7) Əkbərova   Pünhan   Ələmdar  qızı   - “Müasir italyan dilində neologizmlərin  leksik-semantik  xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu) 

8) Əlizadə Aygül  Şamil qızı -“Mehdi  Hüseynin  dramlarında tarixi hadisə  və  şəxsiyyətlərin bədii inikası”  (filologiya üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu) 

9) Həmidova  Aysel Məmməd  qızı  - “Robert Qreyvs yaradıcılığında mifologiyanın ədəbi-bədii   təcəssüm   xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu) 

10) Hüseynova  Ayşən  Mahir  qızı  -   “Morfoloji tipologiyada dil tiplərinin   müəyyənləşdirilməsi  kriteriyaları”(filologiya üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu) 

11) Hüseynova  Pərvanə Aydın  qızı   - “Leksik-qrammatik kateqoriyaların linqvo-psixoloji  kökləri” (filologiya üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu) 

12) Qurbanov   Firudin  Əliağa  oğlu  -  “Orta  əsrlər Azərbaycan  ədəbi  ənənəsində  irfan  rəmzləri” (filologiya elmlər doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu) 

13) Katibli Sevinc Azad  qızı  - “Müasir dövrdə ədəbi dillə dialektlər arasındakı münasibətlərin funksional  tipologiyası”(filologiya üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu) 

14) Manafova  Maarifə   Nuh  qızı - “Məhəmməd   Yusif   Şirvaninin “Tibbnamə” əsərinin  dili və  üslubu” (filologiya üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu) 

15) Məmmədli Aytən Əhəd qızı -“Devid  Mitçel  üslubunun  səciyyəvi  xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu) 

16) Məmmədova  Aynur Məmməd qızı - “XX əsrin 20-30-cu illərində Azərbaycan  ədəbi tənqidində klassik irs probleminə müasir baxış” (filologiya üzrə  fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu) 

17) Məmmədova     Rəfiqə      Məmməd     qızı -“Azərbaycan poeziyasında lirik qəhrəman problemi (1960-80-ci illər)”(filologiya üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu) 

18) Məmmədova  Sevinc Razim qızı - “Gerhard Hauptmanın dramaturgiyasında   şəxsiyyət    konsepsiyası” (filologiya üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası   mövzusu) 

19) Şirəliyeva  Ramiqə Oktay qızı - “İngilis və Azərbaycan dillərində qeyri- müəyyən  sayların qarşılıqlı-müqayisəli tədqiqi” (filologiya üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası mövzusu) 

20) Yunusova Gülnar İlham  qızı  -“Haruki  Murakaminin  yaradıcılığında postmodernizm”  (filologiya üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası mövzusu) 

20 Aprel 2017-ci il 4 saylı iclas

1. Abdullayeva Güllü Bayram qızı - “Müəllif tərcüməsinin nəzəri və təcrübi problemləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

2. Abdullayeva Yeganə Atamoğlan qızı - “Böyük Britaniya postmodernist romanının poetikası və tipologiyası”filologiya üzrə elmlər doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

3. Bağırov Əkrəm   Daxil oğlu  -“Yaxın və Orta Şərqin farsdilli təzkirələrində Azərbaycan ədəbiyyatı  və  Azərbaycanın  farsdilli  təzkirələri” filologiya  üzrə  elmlər doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

4. Bağırova Natəvan   Kənan   qızı  - “Ərəb poeziyasında  Seyfəddövlə  məclisi  ənənəsi  və  klassik  Azərbaycan  ədəbiyyatında  oxşar   təmayüllər” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

5. Bəhmənli Ziya Firidun oğlu -“Azərbaycanda terminoqrafiyanın yaranması və inkişafı” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

6. Cəbrayılova İlahə  Qüdrət  qızı  - “Onlayn jurnalistikada xəbər təqdiminin peşəkarlıq  problemləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu) - Dəyişdirilib. 

7. Əhmədova Gülşən Vaqif qızı - “Müasir alman və Azərbaycan  dillərində  təyin   budaq   cümlələri   və   onların   transformasiyası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

8. Əliyev Qabil Yusif oğlu - ““Kommunist” qəzetində tənqid və ədəbi proses (1919-1991-ci illər)” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

9. Hacıyeva Gülnara Hamlet qızı - “Gi de Mopassanın əsərlərində sosial- psixoloji və mənəvi-əxlaqi problemlər” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

10. Həmidova Mətanət  Həmidpaşa  qızı  -“Azərbaycan   və   rus  dillərində  texniki  terminlərin  linqvistik  təhlili”  (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

11. Həsənova Elmira Nizami qızı -“Klassik Azərbaycan mətbuatında müstəqil dövlət problemi (1905-1920-ci illər)” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

12. Həsənova Vüsalə Fərrux  qızı  - “Dildə  fonem birləşmələrinin  tipologiyası  (ingilis  və  Azərbaycan  dillərinin  materialları  əsasında)” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

13. Hümmətova Aynur Elman qızı -“İngilis   dilində   zaman   budaq   cümləsinin   xüsusiyyətləri”   (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

14. Hüseynova Leyla Xanhüseyn  qızı  -“Azərbaycan  radio  və televiziyasında uşaqlar üçün verilişlərin tarixi təcrübəsi və müasir  problemləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

15. Hüseynova Nərminə Nazim qızı - “Bədii ədəbiyyatda artıq adam problemi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

16. İsayeva Fərqanə Mehman qızı -“İncəsənət adamlarının Anton Pavloviç Çexov və Uilyam   Somerset   Moemin   bədii  yaradıcılığında təcəssümü” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

17. İsgəndərov Ayətxan Ziyadxan  oğlu - “Zahid Xəlilin uşaqlar  üçün əsərlərində sənətkarlıq məsələləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu

18. Qarayeva Günay Qara   qızı   -“Danışıq  aktı    nəzəriyyəsinin    fəlsəfi    və   linqvistik    aspektləri”   (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

19. Qasımov Ramiz Asəf oğlu-  “Azərbaycan tənqidi realizminin poetikası” (filologiya  üzrə  elmlər doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

20. Qurbanova Aygül Azər qızı -““Kitabi-Dədə Qorqud” eposunda nəzm və nəsr problemi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

21. Məmmədova Könül Həbib qızı - “Deskriptiv dilçilikdə metod və  modellər” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

22. Məmmədova Sevda Əlisahib qızı - “İnkarlıq kateqoriyasının fars dilində ifadə vasitələri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

23. Musayeva İradə Əyyub qızı -“Roman təfəkkürü və janrın  Azərbaycan ədəbiyyatında təkamülü” filologiya  (filologiya  üzrə  elmlər doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

24. Mustafayeva Türkan İmdad   qızı  - “XIX  əsr  Azərbaycan  ədəbiyyatında antroponimlər   və   onların   struktur-semantik  xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu) 

25. Nalçabasmaz Yuliya  İqorevna -  “XX əsr Türkiyə  yazıçısı   Halidə    Edip   Adıvarın    yaradıcılığında  milli  azadlıq hərəkatının  bədii  inikası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

26. Nəsibova Aytən Maqsud qızı -“Səfəvi ədəbi-mədəni mühiti ingilisdilli araşdırmalarda” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

27. Orucova Ramilə Məhram qızı -“Azərbaycan folklor mətnlərində köməkçi nitq hissələrinin funksional-semantik  xüsusiyyətləri”  (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu) - Dəyişdirilib.

28. Süleymanova Ramilə Yusif qızı -“Azərbaycan dili şivələrində müasir türk dili ilə ortaq leksik-semantik xüsusiyyətlər” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

29. Süleymanova Sevinc Nəriman qızı - “Rus mühacir ədəbiyyatında Türkiyə mövzusu” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu mövzusu)

18 May 2017-ci il 5 saylı iclas

1. Abdullayeva Samirə Elxan qızı - “Addüzəltmə və onun terminoloji qatın zənginləşməsində rolu” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)  

2. Abdullayeva  Şəhla Abdulla qızı “Mərkəzi Asiya ədəbiyyatlarının yaxınlaşması vəzənginləşməsində “Yusif  və  Züleyxa”  süjetinin   rolu”   (filologiya    üzrə   elmlər doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

3. Adışova  Samirə  Əlibayram qızı - “Canlı danışığın eksperimental  tədqiqi   (Azərbaycan  və  alman dillərinin materialı əsasında)” (filologiya    üzrə   elmlər doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

4. Bağırova  Səyanə  Mövsüm  qızı  -“Bilinqvizm  və  onun  koqnitiv  əsasları”(filologiya    üzrə   elmlər doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

5.Cəfərova Aytən Rafail qızı -“Bolqar  dilində somatik leksikanın   məcazlaşması” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)   

6. Əhmədova  Səbinə  Namus qızı - “Hüseyn  Nadim  Naxçıvaninin  ədəbi irsi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)   

8. Əhmədoğlu  Abbasəli  Həsən oğlu - “Beovulf və Kitabi-Dədə Qorqud dastanlarında qəhrəmanlıq  kodları” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)  

9. Əliyeva  Əsmər  Şakir qızı- “Azərbaycan folklorunda çevrilmə motivi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)  

10. Əsədov    Cavid   Alı  oğlu -“Rus   və   Azərbaycan  dillərində   “cвобода”/ “azadlıq” konseptinin verballaşması”(filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)  

11. Həmidova    Nigar    Şirxan   qızı    - “Akademik   diskursun  praqmatikası”(filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)  

12. Həsənli Ramilə Tofiq qızı -“Qədim -Novqorodun dil mənzərəsi”  (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)  

13. İsgəndərova Abidə Rafiq qızı - “Diskursun leksik, qrammatik və linqvokulturoloji aspektləri (Azərbaycan və ingilis dillərinin materialları üzrə)” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)  

14. İsmayılova  Miranə  Azər qızı -“Dildə  aqlütinativlik və dil-nitq  normalarının  nizamı” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)  

15. İsmayılova   Nəzakət   Rza    qızı -  “Naxçıvan  regionunda  uşaq  ədəbiyyatının  təşəkkülü  və  inkişaf  mərhələləri” (filologiya    üzrə   elmlər doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

16. Nəhmətova Könül Aydın qızı - “Seyid  Hüseynin  ədəbi  irsinin  janr  müxtəlifliyi  və  poetikası” (filologiya    üzrə   elmlər doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

17. Nəcəfova Aynur  Natik  qızı  -  “Müstəqillik  dövrü  Azərbaycan   mətbuatının    dilində   leksik-qrammatik   normalaşma    prosesləri”   (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)  

18. Öztürk  Enver  Fazlı  oğlu  -“Ahıska  türklərinin  ədəbiyyatında  sürgün  mövzusunun  poetikası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)  

19. Rüstəmova Sevda Xaqani  qızı -“Azərbaycan dilində coğrafiya terminlərinin struktur və leksik-semantik  xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)  

20. Rzalı Günay Şərafəddin qızı - “Uilyam Qoldinq yaradıcılığında roman-pritça”(filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)  

21. Səfərova    Aysel   Vəliyulla   qızı  -“Diskursdametaforlaşma  problemi   (İngilis və Azərbaycan  dillərinin materialları əsasında)”  (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)  

22. Sofiyeva Mərcan Sabir qızı - “XX  əsrin  II  yarısında ingilis  nəsrində  milli  özünüdərk  problemi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)  

23. Sultanova Xatirə Yüzasif  qızı -“Müasir Azərbaycan dilində  kökləri məna  müstəqilliyini itirmiş sözlər” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)  

24. Yusifzadə Mətanət Şirin qızı -“İngilis  dilində   hiperbolanın   praqmatikası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)  

22 İyun 2017-ci il 6  saylı  iclas

 1. Abbasova Gülənbər Rza qızı - “Azərbaycan və ingilis dillərində  paralelizmin  linqvopoetik  xüsusiyyətləri” (filologiya  üzrə   fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu)
 2. Ağayeva Fərqanə Məhəddin qızı -““Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında köməkçi   nitq   hissələrinin   qrammatik-semantik   xüsusiyyətləri”   (filologiya  üzrə   fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu )
 3. Bağırzadə Züleyxa Murad qızı - “İngilis dilində linqvistik deviasiyalar və ritorika” (filologiya üzrə   fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu )
 4. Əhmədova Samirə Famil  qızı - “Sol   Bellou   və   Xalid   Hüseyninin    yaradıcılığında multikultural  dəyərlərin təcəssümü” (filologiya  üzrə   fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu )
 5. Əhmədova Ülviyyə Kərəm  qızı - “Azərbaycan  milli  istiqlal mübarizəsi və Gültəkin  poeziyası” (filologiya  üzrə   fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu )
 6. Əliyev Şıxəli Hümmətağa oğlu -“Ərəb poetik ənənələrinin   formalaşmasında  İmrul-Qeysin   rolu”   (filologiya  üzrə   fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu )
 7. Fərəcova Rəna Möhübbət qızı - “İngilisdilli akademik mətnlərdə bağlayıcıların funksiyaları”  (filologiya  üzrə   fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu )
 8. Günaydın Mustafa  Abdullah oğlu - “Oğuz qrupu türk dillərində areal leksika”  (filologiya  üzrə   fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu )
 9. Həsənova  Xuraman    Sabir    qızı    - “Dübeytilər  İran  xalqlarının  bədii təfəkkürünün müştərək  irsi kimi”  (filologiya  üzrə   fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu )
 10. Həsənli-Qəribova Şəbnəm Rasim qızı -“XIII-XVI əsrlər türk dillərində elmi  üslub”   (filologiya   üzrə  elmlər  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu)      
 1. Hüseynova Səidə Əsədulla qızı -“Azərbaycan dilində sinonim və dublet səciyyəli frazeoloji birləşmələrin linqvistik təhlili” (filologiya üzrə   fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu )
 2. İsaxan Abdulla oğlu -“Sergey Yesenin yaradıcılığı Azərbaycan və Şərq   ədəbi-bədii   kontekstində” (filologiya   üzrə  elmlər  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu)
 1. İsmayılova Ləman Məhəmməd  qızı -“Müasir türk ədəbi dili mətnlərinin yaranmasında formal əlaqə vasitələrinin rolu” (filologiya  üzrə   fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu) - ləğv edilib (18.04.2019)
 2. Qəni Tariyel   Seyfəddin   oğlu  -“Azərbaycan  ədəbiyyatında  klassik  epik  ənənə və Şirvan epos yaradıcılığı” (filologiya   üzrə  elmlər  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu)
 3. Quliyev Vasif Xosrov  oğlu  - “Cəlil Məmmədquluzadə və Qarabağ ədəbi mühiti” (filologiya  üzrə   fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu )
 4. Quliyeva Süsən Ədalət qızı - “Yeni texnoloji şəraitin audiovizual dilə və TV formatlarına təsiri problemləri”(filologiya üzrə   fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu )
 5. Mahmudzadə Elnurə Tofiq qızı - “XX əsr  Cənubi Azərbaycan poeziyasında milli kimlik mübarizəsinin bədii əksi” (filologiya  üzrə   fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu )
 6. 18. Məcidova İlahə Adil  qızı  -  “Müasir Amerika ədəbiyyatında kiçik həcmli nəsr problemi (Rey Bredberi və  Stiven Kinqin hekayələri əsasında)” (filologiya  üzrə   fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu )
 7. Məmmədbəyli Aysel İlqar qızı - “İngilisdilli bədii mətnin ritorik strukturu” (filologiya  üzrə  elmlər  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu)
 8. Məmmədova Rəna Hüseyn qızı - “Azərbaycan dilinin milli korpusunda lüğətlər blokunun optimal  strukturu”(filologiya  üzrə   fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu)
 9. Mete Xalidə Əli qızı - “Ümumtürk eposunda   sınaq   motivi   və  onun  variasiya problemləri” (filologiya   üzrə  elmlər  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu)
 10. Mirzəyev Samir Xalid oğlu - “I Dünya müharibəsi illərində Azərbaycan mətbuatı və milli istiqlal məfkurəsinin formalaşması prosesi (1914-may 1918)” (filologiya  üzrə   fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu)
 11. Muradova Şəfa Qüdrət qızı - “XV əsr Azərbaycan təsəvvüfi mətnlərinin tədqiqi” (filologiya üzrə   fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu)     
 12. Rəsulzadə Ərkinaz Sarvan qızı - “Ramiz Rövşənin yaradıcılığı” (filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu)  
 13. Sadıqov Teymur Qoca oğlu - “Tövrat və Qurani-Kərimdə leksik  üslubun  qarşılıqlı-müqayisəli təhlili”  (filologiya   üzrə  elmlər  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu)
 14. Səfərova Günel Sahib qızı -  “Cəfər Rəmzi  İsmayılzadənin  bədii  və ədəbiyyatşünaslıq  irsi” (filologiya  üzrə   fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu)        
 15. Səfərova Nərmin Elxan  qızı -“Tibb terminlərinin  leksik-semantik    xüsusiyyətləri”    (filologiya  üzrə   fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu)        
 16. Süleymanov Əsəd    Aslan    oğlu   - “Eynəlqüzat   Miyanəçinin  ədəbi   və   epistolyar   irsi” (filologiya  üzrə   fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu)        
 17. Verdiyeva Günay Vilayət qızı - “Azərbaycan və fars dillərində elmi  terminologiyanın  linqvo-semiotik əsasları və onların struktur- semantik  təhlili” (filologiya   üzrə  elmlər  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu)
 18. Yusifova Püstəxanım Tahir  qızı  - “İngilis   və   Azərbaycan   dillərində   mədəniyyətlərarası  ünsiyyət zamanı örtülü  mənanın   ifadəsi” (filologiya  üzrə   fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu)        
 19. Yusubova Ülviyyə Tofiq   qızı   - “Azərbaycan dilində  numerativlərin kommunikativ-praqmatik və semantik  aspektləri” (filologiya  üzrə   fəlsəfə  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu)        

28 Sentyabr 2017-ci il tarixli 7 saylı iclas

1.Abdulhüseynli   Nərmin Allahverdi qızı - “Azərbaycan dilində keyfiyyət funksional  semantik  sahə  kimi”  (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu dissertasiyası mövzusu))

2.Baxşəliyeva Natavan Rasim qızı -“İngilis və   Azərbaycan   dillərində  qrammatik   sinonimliyin praqmatik   əsasları” (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

3.Əliyeva Röya Yavər qızı - “İngilis dilində təzad və oksimoronun praqmatikası” (filologiya üzrə  fəlsəfə   doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

4.Əliyeva Kəmalə Arif qızı - “Morfosintaksisin qarşılıqlı problemləri” (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu dissertasiyasımövzusu)

5. Həmzəyeva Sevinc Səyyad qızı - “Şərq və   Qərb   ədəbiyyatında   demonizm     problemi” (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

6.İbrahimli Fərid İbrahim  oğlu - “1960-cı  illər şeir dilində “zaman” bədii konseptinin ifadə vasitələri” (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

7.İbrahimli Mirələm Həbib oğlu - “Azərbaycan    folklorşünaslığında    folklor    atlası problemi (Ağcabədi folkloru əsasında)” (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

8.İsmayılova Yeganə Vahid qızı  -  “Müasir   alman   dilində  formal  sual cümlələrinin funksional-semantik təhlili” (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

9.Quliyeva Ruziyyə Zaman qızı  - “Azərbaycan  məsnəvilərində  süjetdənkənar müqəddimə və və haşiyələr” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

10.Qurbanlı Aygün Şahmar  qızı - “Azərbaycan internet   mediasında   analitik jurnalistikanın  xüsusiyyətləri və inkişaf istiqamətləri” (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

11.Məmmədova Bahar Hüseynəli qızı - “Müstəqillik dövrü Azərbaycan şeirində gerçəkliyin əksi” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

12.Muşkiyeva Aytən Musa qızı - “XX yüzilin 20-30-cu illərində Azərbaycan ədəbiyyatı tarixçiliyinin formalaşması problemləri” (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

13.Şəbiyeva Aidə Qürbət qızı -İngilis dilində əmr cümlələrinin struktur-praqmatik aspektləri” (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

14.Şıxəmirova Rəna Rafiq qızı -“Rus dilində müxtəlif səviyyəli sintaktik vahidlərin   leksikləşmə  formaları   sistemi”  (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

15.Tağıyeva Elnurə Teyyub qızı - “Azərbaycan və rus dillərində müştərək köklü koqnitiv elementlər” (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

16.Tukumbayeva Altın Dauletkanovna -“Bədii əsərin tərcüməsində kulturoloji aspektləri (M.Bulqakovun “Master və Marqarita” romanının Azərbaycan, qazax, və ingilis dillərində tərcümələri əsasında)” (filologiya üzrə  fəlsəfə   doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

17. Zeynallı  Mehman  Müzadil oğlu - “XX əsrin 20-30-cu  illərində  Türkiyə   türkcəsinin   Azərbaycan dilinə   təsiri problemləri” (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

19 Oktyabr  2017-ci il  8  saylı iclas

1. Abdullayeva Şahnaz Əli qızı - “Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq informasiya mübadiləsi prosesində AzərTAC-ın rolu” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

2. Abdullayeva Ülkər Mehman qızı - “İngilis və Azərbaycan dillərində “Vətən” konsepti” (filologiya  üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

3. Ağayarova Afaq Elçin qızı - “Azərbaycan mətbuatı  tarixində “İqbal” qəzetinin yeri və rolu” (filologiya  üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

4. Babayeva Rəxşan Ramiz qızı - “İngilis dilində sözalınma prosesinə din amilinin təsiri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

5. Bağırova Rumiyyə Sərhəd qızı - “XX əsr Türkiyə ədəbiyyatında Azərbaycan mövzusu” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

6. Bəşirova Səadət Mübariz qızı - “Eldar Baxış yaradıcılığında janr və üslub məsələləri” (filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

7. Dadaşova Aynur Nurəddin qızı - “Azərbaycan dilinin şimal-qərb şivələrində sabit söz birləşmələri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

8. Əliyeva Gülgün Şükür  qızı  - “Türk xalqları   ədəbiyyatında    İmadəddin    Nəsiminin    bədii  obrazı” (filologiya  üzrə  elmlər doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

9. Əliyeva Günel Mübariz qızı - “Azərbaycan, ingilis və rus dillərində motivləşməyən lakunlar” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

10. Həsənova Ləman Həsənəli qızı - “Müasir Azərbaycan ədəbi dilində turizm terminologiyasının formalaşması və inkişafı” (filologiya  üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

11. Hüseynov Taleh Əvəz oğlu - “XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında dini mövzulu əsərlərin  ideya-bədii  xüsusiyyətləri” (filologiya  üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

12. Xudiyeva Vəzufə Hüseynağa qızı - “Əli bəy Hüseynzadə irsinin biblioqrafik tədqiqi” (filologiya  üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

13. Quliyeva Qətibə Vaqif qızı - “VI-X  əsrlər  türk-uyğur  hüquq sənədlərinin  linqvo-tekstoloji  tədqiqi” (filologiya  üzrə  elmlər doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

14. Mehdizadə Alidə Mövlüş qızı - “Azərbaycan məhəbbət dastanlarının dilində gender münasibətlərini əks etdirən sintaktik bütövlər” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

15. Məmmədova Arzu Hikmət qızı - “Təhsil diskursunda ingilis dili vasitəsi ilə qloballaşma” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

16. Mirzəyeva Aynur Şirin qızı - “Qarabağın tarixi  etnotoponimləri” (filologiya  üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

17. Rahtari Mahirə Famil qızı - “Azərbaycan və rus dillərində ikihecalı sözlərin fonetik quruluşu (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

18. Rəhimli Əminə Rəhim  qızı  - “Yüksək  səviyyəli  proqramlaşdırma  dilləri və verilənlər bazasının terminologiyası” (filologiya  üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

19. Rəhimova Aygün Qeybulla qızı - “İngilis və Azərbaycan dillərində presuppozisiya problemi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

20. Nigar Oqtay qızı Səmədova - “Rus, İngilis və Azərbaycan dillərində müstəqil mürəkkəb sintaktik bütövlər arasında linqvostilistik əlaqələr” (filologiya  üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu-təkrar çıxarış)

21. Seyidzadə Cahanxanım Miramin qızı - “Ceyn Ostinin romanlarında psixologizm” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

22. Vəliyeva Fatimə Mayis qızı - “Azərbaycan dilində aforizmlər,  onların  linqvostruktur  təhlili və lüğətlərdə istifadə formaları” (filologiya  üzrə  elmlər doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

23. Zakirova Pakizə İsrayıl qızı - “Arif Abdullazadənin poeziyası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

24. Zamanov Nağdəli Tapdıq oğlu -“Heydər Əliyev nitqinin arxitektonikası, ekspressivliyi  və  üslubi-qrammatik  xüsusiyyəti” (filologiya  üzrə  elmlər doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

16 Noyabr 2017-ci il 9 saylı iclas

1. Abadova Səfa Abbasəli qızı - “Müasir Azərbaycan ədəbi dilinin  funksional  sintaksis  problemləri” (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

2. Abbasova Elnurə Alim qızı    -  “Azərbaycan  və  ərəb dillərində hal kateqoriyasının diaxronik aspektləri” (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

3. Ağasiyeva Mətanət Səfər qızı - “Qantəmirin nəsr dili” (filologiya üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

4. Axundova Maya Murad qızı - “Əziz Nesin və 60-80-ci illər Azərbaycan satirik  nəsri (Seyfəddin  Dağlı  və  Anar yaradıcılığı əsasında)” (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

 5. Bağırova  Ruhlanə  İdris  qızı  -  “Alman dilində partisipli cümlələr və onların Azərbaycan  dilində  qarşılıqlarının  semantik və  funksional xüsusiyyətləri” (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

6. Çevik Ali İhsan Erdoğan oğlu - “Qasım Tınıstanovun ədəbi-bədii görüşləri” (filologiya üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

7. Dadaşov Fuad Vasif oğlu - “Nitqdə səlis afaziyanın linqvistik xüsusiyyətləri (ingilisdilli   materialları   əsasında)” (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

8. Əhmədova Samirə Tofiq qızı“Azərbaycan detektiv əsərlərinin  dili  və  üslubu” (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

9. Əhmədova Zəhra Mirzəağa  qızı -   “İngilis    dilində   sözönülər   və  Azərbaycan   dili   hal kateqoriyasının konseptual  təhlili” (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

10. Fərəcova Sənəm Azad qızı - “Azərbaycan dilində qiymətləndirmə  konsepti” (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

11. Xankişiyeva Zəhra Əlibəy qızı - “Con Ronald   Ruel  Tolkin  və  Coan  Roulinq  yaradıcılığı  uşaq ədəbiyyatında  yeni  mərhələ  kimi” (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

12. Kərimova Gülşən Sabir qızı -“Azərbaycan dilində tabesiz mürəkkəb cümlələrin mətnyaratma funksiyası” (filologiya üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

13. Qəribova Pərvin Yaşar qızı - “Müasir Azərbaycan və  türk   dillərində  şəkilçilərin funksional tədqiqi” (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

14. Qocayeva Xatirə   Əvəz   qızı  - “Diskurs strukturunun fonetik korrelyatları (ingilis dili materialları əsasında)”(filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

15. Quliyeva Günəş Zakir qızı - “Bəxtiyar Vahabzadə və türk dünyası” (filologiya üzrə fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

16. Qurbanova Aynurə Nəriman qızı - “Formal xəbəri olmayan konstruksiyaların eksperimental-fonetik   tədqiqi”  (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

17. Məhərrəmova Nəzrin Əli qızı - “XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan   satirik  poeziyasında  milli özünüdərk  problemi”(filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

18. Məmməd İlhamə Avtandil qızı - “Müasir ingilis və Azərbaycan dillərində alınma elementli feillərin  leksik-semantik   xüsusiyyətləri” (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

19. Məmmədova Fatma Camal  qızı  - “Azərbaycandilli    reklam    mətnlərində   norma   və   normadan  yayınmalar” (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

20. Məmmədova Gülnar Nurəddin qızı - “XX əsrin əvvəlləri Azərbaycan uşaq ədəbiyyatında folklor üslubu” (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

21. Məsməliyev Pərviz Arif oğlu -“Qarşılıqlı dövlətlərarası münasibətlər Azərbaycan və Böyük Britaniya KİV vasitələrində” (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

22. Muğalova Lamiə   Tahir  qızı   -   “İngilis   və Azərbaycan dillərində məkanın ifadə vasitələri” (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

23. Ramazanzadə Aidə Arif  qızı   - “Oğuz qrupu türk dillərində yurd konsepti” (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

24. Rəhmanova Samirə Həsən qızı  -   “Azərbaycan   dilində   jurnalistika terminologiyasının  formalaşması və inkişafı”(filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

25. Süleymanova Fatimə Məzahir qızı - “Türk dillərində silah adlarının leksik-semantik bölgüsü”  (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

26. Tahirova Dürdanə Fərman qızı - “1960-2000-ci illər  rus  və  Azərbaycan  nəsrində  ziyalı obrazının transformasiyası və tipologiyası” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

27. Yücetaş Ercan  Aziz oğlu - “Türk dastanlarında ritual davranışın semiotikası” (filologiya  üzrə  fəlsəfə   doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu

28 Dekabr 2017-ci il 10 saylı iclas

1.Abdullabəyova  Pərvin Yaqub  qızı - “Bədii dildə rənglərin üslub imkanları” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

2.Alıyeva Aytən Elçin qızı - “Mətnin komponentləri arasında məntiqi-sintaktik əlaqələr (Azərbaycan və ingilis dilləri   materialları əsasında)”

3.Babayeva   Gülbəniz    Məcnun  qızı -   ““Molla  Nəsrəddin” və  türk   satirik  mətbuatı” (filologiya  üzrə  elmlər  doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

4.Babazadə Yasin İsrafil oğlu -  “İngilisdilli lüğətlərin tarixi, quruluşu və  tipologiyası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

5.Dadaşova Ülkər Adil qızı - “İraq-Türkman mərasim folkloru” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

6.Əkbərova Türkan Nadir qızı - “Azərbaycan müasir KİV sistemində “525-ci qəzet”in yeri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

7. Ələkbərova Sevda   Sabir  qızı  - “Konseptual metaforalar  və  onların  ingilis, rus  və Azərbaycan dillərində linqvistik reprezentasiyaları” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

8.Əsədova Rumella Talıb qızı - “Zaman budaq cümləsinin funksional-qrammatik xüsusiyyətləri (ingilis  və  Azərbaycan  dillərinin materialları əsasında)” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

9.Fərhadova Gülçöhrə İsfəndiyar qızı - “İngilis dilinin leksik fondunun qloballaşma şəraitində  zənginləşməsi  yolları” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

10.Həsənov Səməndar    Nazim   oğlu - “Azərbaycan dialektologiyasının inkişaf tarixi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

11.Hüseynli Vəfa Nəriman qızı - “Mətndə sinonim əvəzlənmələri formal əlaqə vasitəsi kimi (ingilis dilinin materialı əsasında)” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

12.Hüseynova İradə İsa qızı   -  “Əhməd  Həmdi  Tanpınarın  əsərlərinin leksikası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

13.Hüseynova Sevda Söhrab qızı - “Müasir ingilis  ədəbiyyatında  yaradıcı  şəxsiyyət obrazı” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

14.Qəmbərova Xəyalə Əlağa qızı - “Böyük Britaniya media diskursunda şəxsin konseptuallaşması məsələləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

15.Quliyeva Qumru Fuad qızı - “Edigey dastanının variantları   və  tipologiyası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

16.Mehdiyeva Gülşən İsa qızı -“Beynəlxalq təşkilatların hərbi məzmunlu sənəd  və  müqavilələrinin  ingilis  və  Azərbaycan  dillərində  uyğunluq  problemləri” (filologiya  üzrə  elmlər  doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

17.Məmmədova Jalə Rafiq qızı - “Rus ədəbiyyatının problemləri Azərbaycan alimləri Seyfulla Əsədullayevin və Arif Hacıyevin tədqiqatlarında” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

18.Osmanova Vəfa Azər   qızı - “İngilis  epik ənənəsində qəhrəman obrazı” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

19.Salahbanova Çinarə  Ayaz   qızı - “Akademik  Ağamusa Axundovun dilçilik görüşləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

20.Səfərova Zeynəb İsa   qızı   -  “Rəsul  Rzanın yaradıcılığında Azərbaycan dili və dilçilik məsələləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

21.Vəliyeva Samirə Yusifəli qızı - “İngilis və Azərbaycan  dillərində  leksik-terminoloji vahidlərin informasiya strukturu”(filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015