2016-CI İL ƏRZİNDƏ TƏSDİQ EDİLMİŞ MÖVZULAR

17 Fevral 2016-cı il 1 saylı  iclas

1. Abdullayeva Xumar Vəliyəddin qızı - “İngilis-Azərbaycan elmi-fantastika  ədəbiyyatının inkişaf  təmayülləri (Herbert Uells və Azərbaycan elmi-fantastikası)”

2. Ağayeva Vüsalə Sakit qızı - “Tofiq Hacıyev və Azərbaycan dili tarixi problemləri”

3. Alırzayeva Kifayət Ağarza qızı - “Dildə  fonem əvəzlənmələri və fonotaktik problemlər”

4. Aslanova Zərinə Natiq qızı  -“İngilisdilli praqmatik aspektdə intensiya”  

5. Babayev Ülvi  Allahverdi oğlu - Türkiyə və Azərbaycan postmodernist nəsrində sosial funksiya probleminin  bədii  dərki ”   

6. Baxşıyeva Fidan Surət qızı - “Rus  və Azərbaycan dillərində dil oyununun üsulları”

7. Cahangirli Təbərrük Fərrux qızı - “İngilis dilində “ailə” konseptinin linqvopraqmatik xüsusiyyətləri”  

8. Eylazov Fəxrəddin Aydın oğlu - “XV  əsr Azərbaycan tərcümə abidəsi “Gülşəni-raz”ın elmi-tənqidi mətni və filoloji təhlili”  

9. Hüseynova Cahanə Mürsəl qızı - “Müasir Azərbaycan dilində sadə cümlənin funksional-semantik transpozisiyası

10. İbrahimova Vüsalə İlqar qızı - “ABŞ və Azərbaycan nəsrində müharibə mövzusundakı əsərlərin janr xüsususiyyətləri ”

11. Kazımov Arif Sədrəddin oğlu  -  “Azərbaycan tapmacalarının linqvistik xüsusiyyətləri”

12. QədirovaTürkan Möylam qızı  - “XX əsr Azərbaycan poeziyasında ana dili problemi” 

13. Qəhrəmanov Səbuhi  Adil oğlu   -  “Ədəbi tarixi prosesin problemləri və istiqamətləri (XX əsrin 20-30-cu illəri)”  

14. Quliyev Elman İsmayıl oğlu  - “Məhəmməd Hüseyn Şəhriyarın fars divanında  türk sözləri”  

15. Quliyeva Mehriban Adıgözəl qızı  - “XIX əsr və XX  əsrin əvvəlləri Naxçıvan ədəbi mühiti nümayəndələrinin bədii dil xüsusiyyətləri”

16. Quliyeva Sevinc Bəbir qızı -  “Müstəqllik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatında multikulturalizmin bədii inikası” 

17. Məmmədli Aytən Vidadi qızı - “İlyas Əfəndiyevin pyeslərinin Azərbaycan dilindən rus dilinə tərcüməsi problemləri”   

18. Muradova Nərgiz Nazim qızı - “Əlavələrin koqnitiv-semantik təhlili (ingilis dili materialları əsasında)”  

19. Namazova Lalə Əli qızı - “C.D.Selincerin“Çovdarlıqda uçurumdan qoruyan” romanında şəxsiyyətin formalaşma-sının sosial-psixoloji aspektləri”  

20. Novruzova Günel Rauf qızı - “İngilis dilində implisit  (örtülü) tərkiblərin linqvo-praqmatik aspektləri”

21. Orucova Yeganə Məşədi qızı - “Fransızdilli siyasi və media diskurslarının formalaşmasında koqnitiv modellər”

22. Rüstəmxanlı Tənzilə Yolçu qızı - “Azərbaycan ədəbiyyatında milli istiqlal ideyasının bədii inikası”  

23. Seyidzadə Leyla Eldar qızı - “Slenqin koqnitiv aspektləri”  

24. Tağıyev İlham Ağabilal oğlu -“İngilis yumorunun koqnitiv xüsusiyyətlərinin eksperimental tədqiqi ”  

 29 mart 2016-ci il 2 saylı iclas

1. Allahverdiyeva Aytən Musa qızı  -  “Siyasi  diskursda arqumentasiya problemi” (filologiya  üzrə  elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

2.Əlizadə Laləzar İkram qızı -  “Klassik  Azərbaycan  ədəbiyyatında alleqoriya (XII - XVI əsrlər)”(filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

3. Mahmudova Şəfaqət Abdulla qızı - “İngilis dilində deyksisin  ifadə vasitələri” (filologiya  üzrə  elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu )

4. Məmmədova Cavidə Ağa qızı - “Böyük Britaniya və Azərbaycan ədəbiyyatında  insan  problemi (1900-1940)” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

5. Rəsulova Sevinc Həmid  qızı - “Azərbaycan maarifçi-realist bədii düşüncəsinin inkişafında dərsliklərin və uşaq ədəbiyyatının rolu” (filologiya  üzrə  elmlər doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

6. Vəliyeva Sona Məhəmməd qızı - “Hüseyn Cavid ədəbi irsinin   poetikası” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

7. Ağayeva Günay Məmmədağa qızı - “İngilis dilində  fitonimlərin  funksional-semantik xüsusiyyətləri”  (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

8. Ağayeva Sevinc Tahir qızı üçün  “Azərbaycan və ingilis dillərində “təhsil” konseptinin diskursda ifadəsi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

9.Ağazadə Pərvanə Müzəffər qızı - “ABŞ prezident seçkiləri kompaniyasında opponentlə mükalimə texnologiyalarının  psixolinqvistik aspektləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

10. Bayramlı Aynur Humay qızı -  “İngilis dilində omonimlərin struktur-semantik xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

11. Cəlilova Günel Yadigar qızı - “İngilis dilində emfatik tonların struktur- praqmatik aspekti” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

12. Əhmədova Aytən Əmirxan qızı -“Azərbaycan dilində  kəmiyyət funksional-semantik sahə kimi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

13. Ələsgərova Günel Akif qızı - “Robert  Haynlaynın yaradıcılığında fövqəlinsan obrazı” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

14. Əliyeva Sərvinaz Rəcəb qızı - “Azərbaycan dilində oksümoron hadisəsi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

15. Əliyeva Türkan Miryasin qızı - “Türk  romanında  ənənəvi  Şərq və modern Qərb təhkiyəsinin sinkretizmi 

(Əlif Şəfəq və İsgəndər Palanın yaradıcılığı əsasında)” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

16. Hüseynova Türkan Etibar qızı -  “Azərbaycan və ingilis dillərində şəkil kateqoriyasının ifadə vasitələri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

17. İmanova Nahidə Mahmud  qızı - “Virtual kimlik və onun yeni media diskursunda linqvistik ifadəsi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

18. İsmizadə Səbriyyə Yusif qızı - “Con Maksvel Kutzee yaradıcılığında insan və cəmiyyət problemi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

19. Məmməd İlhamə Avtandil qızı - “Müasir ingilis və  Azərbaycan dillərində feili alınma sözlərin leksik-semantik xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

20. Məmmədzadə Leyla Həmidağa qızı - “Əl-Baxərzinin  “Dumyət əl-qəsr” və usrat əhl  əl-əsr” təzkirəsi ərəbdilli ədəbiyyatın məxəzi kimi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

21. Nağıyeva Gülnar Rafiq qızı -  “Amerikan və Azərbaycan bədii mətnlərində sosial mənanın formalaşmasında dil vasitələrinin  rolu” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

22. Orucova Zalxa Etibar qızı -  “Hüseynbala Mirələmovun nəsrində insan və zaman problemi”   (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

23. Salifova Aytəkin Yusif qızı - “Azərbaycan dilinin inkişafında Səməd Vurğunun rolu ” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

24. Seyidli Güllü Fikrət qızı - “Azərbaycan poeziyasında hərb mövzusu və filoloji materialın tarixilik yükü” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

25. Seyidova Nərgiz Ramiz qızı - “Kəmiyyət bildirən ifadələrin fransız dilində distribusiyası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

26. Tahirova Vəfa Ağəli qızı -  “Toni Morrison yaradıcılığında  afro-amerikan diskursu”  (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

27. Yunusova Ofeliya  Mürşüd qızı - “Ədalət Ağaoğlunun yaradıcılığında modernizm” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

28 aprel 2016-cı il 3 saylı iclas

1. Abbasov Abbas Qurban oğlu - “Ənənəvi və elektron leksikoqrafiyanın linqvistik əsasları” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu) 

2. Əhmədova Salatın Alı qızı -  “Heydər Əliyevin ədəbi-tarixi proses konsepsiyası” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu) 

3. Əliyeva Şəlalə Ənvər  qızı  -  “Müxtəlifsistemli dillərdə determinativlər” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu) 

4. Heybətov Heybət Hüseynağa oğlu  - “İbn Mənzurun “Lisənul-Arab” əsərinin ədəbi qaynaqları və poetik mətndən istifadənin parametrləri” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu) 

5. Süleymanova Venera Məhəddin qızı -  “Müasir  ingilis və Azərbaycan dillərində inkar sözlər və minimallaşdırıcılar” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu) 

6. Cənnətova Günel Kamran qızı “İngilisdilli yəhudi ədəbiyyatı II Dünya Müharibəsindən sonrakı Amerika ədəbiyyatı kontekstində” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

7. Əhmədova Nigar Tofiq qızı - “Rus və Azərbaycan dillərinin leksik sistemində “quş” konsepti” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

8. Əhmədova Püstə Səməddin qızı -  “Azərbaycan ədəbiyyatında İmadəddin Nəsimi obrazının idea-bədii xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

9. Əliyeva Türkan Nazim qızı - “Robertson Devis və Marqaret Etvudun yaradıcılığında özünüdərk problemi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

10. Eminli Afaq  Azər qızı - “Anjela Karterin yaradıcılığında gender problemi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

11. Eyvazova Vəfa Niyazi qızı - “İvlin Vo və Müriel Sparkın yaradıcılığında sosial satira” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

12. Həsənova Lalə Ramiz qızı - “Diskursda zaman konseptinin üslubi xüsusiyyətlərinin müqayisəli-tipoloji  təhlili” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

13. Məhərrəmova Nigar Çingiz qızı  - “Orta əsrlərdə linqvistik müxtəlifliyin Britaniya multikulturalizminin formalaşmasına təsiri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

14. Məmmədli Aysel Əli qızı - “Müasir fransız dilində konstativ söyləmlərin koqnitiv təhlili” (filologiya üzrə fəl-səfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

15. Mirzəyeva Xanım Ataəmi qızı - “Dini motivli Azərbaycan  nağıllarının poetikası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

16. Nəsibova Gülnar Agah qızı - “Azərbaycan  folklorunda  müqəddəs  rəqəmlərin semantikası”   (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

17. Qaraşova Afaq Qənimət qızı -  “İkinci dildən tərcümədə bədii mətnin orijinalına  uyğunluq  problemi”   (filologiya   üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

18. Quliyeva Dilarə Rüstəm qızı - “Müasir Azərbaycan dilində aktual üzvlənmə və mətnin kondensasiyası (sıxılması)” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

19. Səfərli Aynur Mətləb qızı - “Nurməhəmməd  Əndəlibinin yaradıcılığında dastançılıq ənənələri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

20. Şəmsəddinova Şəbnəm Cabbar qızı “Oğuz qrupu türk dillərində inkarlığın ifadə vasitələri” (filologiya üzrə fəl-səfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

21. Şirinov Faiq İmaməli oğlu - “Süleyman Vəliyevin yaradıcılığında tarixilik və müasirlik” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

22. Sultanova Samirə Xəqani qızı - “Şərq-Qərb leksik terminoloji  paralelliyinin  Azərbaycan  dilinin  elmi  üslubunun  inkişafında rolu” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

23. Tağızadə İlahə Qədir qızı - “Elis Monro nəsrində psixologizm” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

24. Zeynalova Münəvvər Teymurxan qızı  - “Sosial dialektlərin linqvistik xüsusiyyətləri”  (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

27 may 2016-cı il 4 saylı iclas

1. Abdullayeva Xədicə Ramiz qızı  -  “Müxtəlif sistemli  dillərdə informatika terminlərinin tərkibində obrazlı ifadələr   (Azərbaycan və fransız dillərinin materialları əsasında)”( filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası mövzusu)

2.Cəfərova Pərvanə Fərhad qızı -  “Müasir german dillərində fonetik-leksik səviyyədə yeni meyllərin yaranması” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu) - dəyişdirilib  (18.04.2019)

3. Cəfərova Reyhanə Ağaəli qızı - “ABŞ-da türk mühacirət ədəbiyyatı” (filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

4. Əkbərova Flora Səməndər qızı - “İngilis və Azərbaycan dillərində iqtisadi mətnlərin praqmatikası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

5. Əliyeva Nigar Nizaməddin qızı - “Deverbativlərin semantik, sintaktik və prosodik xüsusiyyətləri (ingilis dili materialları əsasında)” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

6. Əlizadə Raisa Mircalalovna - “İngilis dilində emosional münasibət bildirən feillərin semantik strukturu”   (filologiya  üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

7. Əsədullayeva Pərvin Akif qızı - “Nizami Gəncəvi “Xəmsə”sində “zaman” konseptinin linqvistik ifadə vasitələri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

8. Hacıyeva Mələk Xanım Məmməd  qızı -   “Müstəqillik illərində Azərbaycan Milli Kitabxanasının informasiyalaşdırılması   və  modernləşdirilməsi problemi beynəlxalq  əlaqələr kontekstində” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

9. Haqverdiyeva Aysel Aydın qızı - “Müasir Azərbaycan dilində cümlədaxili vahidlərin struktur-semantik bağlılığı” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

10.Xəlilova Aynurə Rasim qızı - “Bəxtiyar  Vahabzadənin ədəbi-estetik görüşlərində dil məsələləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

11. İsayeva Rəfanə Camal qızı - “Azərbaycan dilində əlavələrin struktur-semantik xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

12.İsmayılov Pərviz Xosrov oğlu - “Azərbaycan dilinin tarixi antroponimikası”  (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

13.Kərimova Pərvanə  Natiq qızı - “Yavuz Akpınar və Azərbaycan ədəbiyyatı problemləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

14. Mənsümova Səbinə Əmir qızı -  “Azərbaycan dilində frazeologizmlərinin struktur-semantik xüsusiyyətlərinin tədqiq istiqaməti” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

15. Məmmədkərimova Zülfiyyə Məmməd qızı - “Multikultural cəmiyyətin formalaşmasında çoxdilliliyin rolu ” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

16. Nağıyeva İnci Səməddin  qızı - ““Füyuzat”  jurnalında Qərb ədəbiyyatı məsələləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

17. Nəcməddinova Vəfa Şəfaqət  qızı -  “Süleyman Sani  Axundovun dramaturgiyasında yeni  dövr mənəvi-əxlaqi  dəyərlər problemi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

18. Rəhimova Lamiyə Sabir qızı - “XVII-XVIII əsrlər Azərbaycan-Türkiyə  ədəbi  əlaqələri  (əlyazma qaynaqları əsasında)” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

19. Rzayeva Mədinə Əliağa qızı -“Müasir Azərbaycan mətbuatında beynəlxalq terminologiya və norma (2000-2015-ci illər)” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

20. Rəhimova Aybəniz  Mustafa  qızı üçün “Türkdilli dini-qəhrəmanlıq dastanlarının  tekstoloji-filoloji   tədqiqi”   (filologiya  üzrə  elmlər  doktorluğu   dissertasiyası  mövzusu) 

21. Səmədova Dürdanə  Adil qızı - “Azərbaycan elmi fantastikasının təşəkkülü, inkişaf istiqamətləri və dünya ədəbiyyatı ilə əlaqələri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

22. Sultanova  Lalə  Cəbrayıl qızı  - “Hüseyn Cavid irsinin tərtibi və  nəşri  məsələləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

23. Şəfiyeva Aynur Famil qızı - “Müasir fransız dilində fitonim tərkibli  frazeoloji birləşmələr” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

24. Talıbova Sevinc Asif  qızı -  “Müstəqillik illərində  Azərbaycan dilinin lüğət fondunun inkişafı”  (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

25.Zeynalova Türkan Ənvər qızı- “XX əsrin əvvəlləri Azərbaycan poeziyası ingilisdilli ədəbiyyatşünaslıqda” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

 16 iyun 2016-cı il 5 saylı  iclas

1.Abbasova Səməni  Etibar qızı - “Səid Faiq Əbasıyanığın nəsrində sosial mühit və insan” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

2.Babayeva Aynurə Nizami qızı - “Mustafa Çəmənlinin yaradıcılığı” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

3.Babayeva Vəfa Məhərrəm qızı - “Məmmədəli Manafzadə Sabitin satira və publisistikası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

4.Əkbərov Sərxan Murtuz oğlu - “Qütbün “Xosrov və Şirin” əsərinin dili” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

5.Ələkbərova Günel Rüstəm qızı - “Cavad Heyətin dilçilik görüşləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

6.Əsgərova Ülkər Telman qızı - “Müasir ingilis ədəbiyyatında mif  (Uilyam Qoldinqin yaradıcılığı əsasında)” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

7.Hacı Suracəddin Qənimət oğlu - ““Nizami Gəncəvinin “Sirlər xəzinəsi” poemasının  ideya-bədii  xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

8.Həsənova Nazxanım Səhlədar qızı - “XX  əsr Azərbaycan ədəbiyyatında tarixi poemalar” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

9.Hüseynzadə Vəfa Rifət qızı - “Azərbaycan və rus dillərində eponimik vahidlər” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

10.İsgəndərov Balakişi Atakişi oğlu - “Məmməd  Aslanın  poeziyası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

11.İsmayılov Rufik Afis oğlu - “Azərbaycan   mətbuatında   məsuliyyət  və  cavabdehlik  problemi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

12.İsmayılova İlkanə Rabil qızı - “Azərbaycan  və ingilis dillərində meşə konsepti” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

13.Mədətova Vüsalə  Sabir qızı - “Müasir  ingilis və  Azərbaycan  nəsrində ziyalı problemi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

14.Meydan Yasemin  Rahmi - “Azərbaycan və  Türkiyə tarixi romanlarında Şah İsmayıl obrazı” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

15.Mürsəlov Rizvan Cavanxan oğlu - “Azərbaycan və ingilis dillərində kəmiyyət elementli frazeoloji birləşmələrin semantikası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

16.Quliyeva Bəturə Tələt qızı - “Müxtəlifsistemli dillərdə  intensivlik əlamətinin müqayisəli təhlili” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

17.Rəhimova Ülviyyə Həsaməddin qızı - “XX əsr Azərbaycan nəsrində təhkiyənin tipologiyası” (filologiya üzrə  elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

18.Rzayeva Nəzrin  Asif qızı - “Söhrab  Tahirin yaradıcılığı” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

19.Səmədov Elvin Səfər oğlu - “Müasir Azərbaycan dili sintaksisində norma” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

20.Teymurova Şəbnəm Əlibaba qızı - “Çağdaş Azərbaycan nəsrində repressiya problemi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

21.Zairova Tahirə Davud  qızı - “İngilis dilində emosional vəziyyət (əhval-ruhiyyə) bildirən feillərinin semantik strukturu” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

30 iyun 2016-cı il 6 saylı iclas

1. Al- Abbasi Noval Xeyri - “Avstriya və Azərbaycan ədəbi əlaqələri” (filologiya  üzrə  elmlər doktorluğu  dissertasiyası   mövzusu)

2.  Hüseynova Arzu Hüseyn qızı -  “XX əsr Şimali Azərbaycan nəsri və mühacir Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatında bölünmüş vətən və milli-mənəvi bütövlük ideyası" (filologiya  üzrə  elmlər doktorluğu  dissertasiyası   mövzusu)

3. Qarayeva Günay Ağaməhəmməd qızı- “Azərbaycan şeirində simvolun ideya-bədii xüsusiyyətləri və poetikası (1920-60-cı illər)” (filologiya  üzrə  elmlər doktorluğu  dissertasiyası   mövzusu)

 4.  Mustafayeva Nurlanə Musa qızı - “Azərbaycan ədəbiyyatının mərhələ və problemləri Türkiyə ədəbi-nəzəri fikrində” (filologiya  üzrə  elmlər doktorluğu  dissertasiyası   mövzusu)

   5. Ocaqlı Qafar Ramazan oğlu - “Orta əsrlərin Quran təfsirlərindəki poetik parçaların mətnbədiiləşdirici və məzmunaçıcı yükü” (filologiya  üzrə  elmlər doktorluğu  dissertasiyası   mövzusu)

6. Alimova Fərqiyyə Ramiz qızı - “XIX   əsr Azərbaycan ədəbi  dilində termin yaradıcılığı prosesi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

7. Babayeva Vüsalə Saməddin  qızı -“Ələkbər Salahzadə yaradıcılığında yeni poetik  düşüncə və ifadə tərzi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

8. Babazadə Ayna Çingiz qızı - “Əzizə Cəfərzadə nəsrində tarixi və bədii gerçəkliyin inikası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

9. Bayramova Sevinc Bəhram qızı -  “Əhməd bin Həsən Çarpərdinin “Şərh əş-Şafiyə  fit-Təsrif” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

10.Bəhrami Şəms Ramiz qızı -“Müasir Böyük Britaniya və Azərbaycan ədəbiyyatında müharibə mövzusu”  (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

11. Əqiq  Gülnar Zöhrab qızı - “Fətəli şah  Qacarın poetik irsi və Qacar şahzadələrinin bədii yaradıcılığı” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

12. Əliyeva Gülşən Şamxal qızı - “Neft-qaz terminlərinin struktur-semantik xüsusiyyətləri”  (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

13. Həsənova Türkan İlqar qızı - “Azərbaycan və ingilis frazeoloji lüğətlərində əhatə prinsipi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

14. Hüseynova Arzu Hüseyn qızı - “XX əsr  Şimali Azərbaycan nəsri və  mühacir Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatında bölünmüş vətən və milli-mənəvi  bütövlük  ideyası”(filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)  

15. Hüseynova Elmira Abdulla qızı - “German dillərində qayıdış əvəzliklərinin praqmatikası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

126. Qarayeva Günay Ağaməhəmməd  qızı - “Azərbaycan şeirində  simvolun ideya-bədii xüsusiyyətləri və poetikası (1920-60-cı illər)” (filologiya üzrə elmlər doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

17. Qafarova Zöhrə Zahid qızı -  “Müstəqillik  illəri  Azərbaycan poeziyasında dini fəlsəfi motivlər”( filologiya üzrə  fəlsəfə  doktorluğu dissertasiyası doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

18. Qasımlı Gülnar Vaqif qızı - “Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatında poema janrının inkişaf yolu və xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

19. Qiyasi Ulcay Muxtar qızı - “Dil fəlsəfəsi və dilçilik  fəlsəfəsi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

20. Qocayeva Aygül Natiq qızı - “Müstəqillik illərində Azərbaycan   ədəbi dilində abreviaturaların linqvistik təhlili” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası)

21. Quliyeva Zülfiyyə Boris qızı - “Cəlil Məmmədquluzadənin bədii əsərlərində şəxs və  yer adlarının üslubi xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

29 Sentyabr 2016-ci il  7 saylı iclas 

1. Əzizova Pərvinə Əyyub qızı -  “Bədii mətnin linqvistik təhlilinin nəzəri əsasları” (filologiya  üzrə  elmlər doktorluğu  dissertasiyası)  

2. Həsənova Aytən İlqar qızı - “Azərbaycan dilinin Qəbələ şivələri” filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası (filologiya  üzrə  fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası)  

3.  Mədətov Famil - “Fuad Köprülü irsində folklorşünaslıq problemləri” (filologiya  üzrə  fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası)  

4. Muxtarova    Ləman   İntiqam    qızı   -    “Azərbaycan  Parlamentində ədəbiyyat məsələləri və ədib millət vəkilləri”(filologiya  üzrə  fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası)

5. Şükürlü Sevinc Şakir qızı - “İngilis dilində yaxşı və pis konseptləri” (filologiya  üzrə  fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası)

 6. Yusifova Ülviyyə İntiqam qızı - “Abdulla Faruqun ədəbi irsi” (filologiya  üzrə  fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası)

 

27 Oktyabr 2016-cı il 8 saylı iclas

1.AMEA Naxçıvan Bölməsinin doktorantı İsmayıl Zülfiyyə  Hüseyn qızı   -  “Naxçıvanın   dialekt   və  şivələrində  derivatologiya problemləri” (filologiya  üzrə  elmlər doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)  

2.AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin qiyabi doktorantı Aslanova Hülya İlham qızı - “İraq türkmənlərinin müasir ədəbi həyatı və Azərbaycan”  (filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

3.Bakı Dövlət Universitetinin  Filologiya fakültəsinin Azərbaycan dilçiliyi kafedrasının qiyabi doktorantı Cəfərova Şəfəq Binyamin qızı - “Azərbaycan dastanlarının dilində sintaktik konstruksiyaların semantikası”(filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

4.AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun əyani doktorantı Əliyeva Şəhanə Urfan  qızı  -  “Azərbaycan  dramaturgiyasında  semiotik kodlardan istifadə prinsipləri”(filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

5.Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universitetinin Filologiya fakültəsinin Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası  kafedrasının  dissertantı Əsgərov İlkin Vahid oğlu - “Azərbaycan dilində qeyri-məhsuldar  şəkilçilərin  funksional xüsusiyyətləri”(filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

6.AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun əyani doktorantı Göven Mehriban Natiq qızı -  “Nikola  Bozenin “Ümumi  qrammatika”  əsərində feilin növ və zaman kateqoriyalarının Azərbaycan dilində  ifadəsi”(filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

7.Bakı Slavyan  Universitetinin  Ümumi   və  rus   dilçiliyi  kafedrasının doktorantı Hüseynova Əsmər Şahin qızı  üçün  “Azərbaycan və ingilis dillərində  din   konseptinin  müqayisəli-tipoloji    xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu

8.Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universitetinin Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı kafedrasının doktorantı Heydərova Aygün Eyyub qızı   - “Hüseyn Abbaszadənin bədii nəsri” (filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

9.Gəncə Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsinin Azərbaycan dili kafedrasının dissertantı İsayeva Kəmalə Ramiz qızı - “Azərbaycan ədəbi dilində söz tərkibinin normaları” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

10.Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycan dili kafedrasının dissertantı Qasımova Gözəl Telman qızı -“Müasir Azərbaycan dilinin frazeologiyasında omonimlik və   çoxmənalılıq” (filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

 11.Bakı Dövlət Universitetinin  Ümumi  dilçilik  kafedrasının  qiyabi   doktorantı Qafarova  Tamilla  Fərman qızı  - “London  dilçilik   məktəbinin ideya vəmetodları” (filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

12.Bakı Slavyan Universitetinin Türkologiya kafedrasının doktorantı Qurbanova  Günel  Feyruz  qızı -“Oğuz qrupu  türk dillərində  maliyyə terminlərinin struktur-semantik xüsusiyyətləri”(filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu

13.AMEA Nizami adına Ədəbiyyat  İnstitutunun  dissertantı  Şəfizadə Sima Tofik qızı - “Müasir Azərbaycan və Türkiyə hekayələrində  milli xarakter problemi (1995-2015-ci il)”(filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

14.Bakı Slavyan Universitetinin  Ədəbiyyat  nəzəriyyəsi  və  dünya ədəbiyyatı  kafedrasının  dissertantı Yusifova  Xədicə  Ramiz qızı -  “XX-XXI əsrlərin qovşağında rus və Azərbaycan nəsrində xarakter problemi”(filologiya  üzrə  elmlər doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu) 

 

30 Noyabr 2016-cı il 9 saylı iclas

1. Abbasova Mətanət Cümşüd qızı -“Müasir Azərbaycan mətbuatında  aktiv və passiv leksika” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

2. Ağayeva Natəvan Fəxrəddin qızı -“Zəngəzur   etnotoponimlərinin struktur və semantik xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

3. Akden Selcan Vəkil  qızı  -  “Oğuz  qrupu  türk  dillərində geyim  adlarının linqvo-semiotik təhlili” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

4. Dadaşova Şəfəq Nizami qızı - “Ədəbi  avtobioqrafiyanın  nəzəriyyəsi  və  tipologiyası” (filologiya  üzrə  elmlər doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

5. Əhmədova Lamiə Rəfayıl  qızı  - “Dilçilik terminologiyasında paralellik problemi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

6. Ələkbərov Yadulla Xanlar oğlu - “Azərbaycan nağıllarında  mifoloji   personajlar” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

7. Həşimi Afət Tofiq  qızı   - “Rus  dilinin   paremio-frazeoloji   vahidlərində təsdiq-inkar kateqoriyasının rolu” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası  mövzusu)

8. Heybətova Aytən Cəfər Qulu qızı - “Paşa  Qəlbinurun  poeziyası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyasımövzusu)

9. İbrahimova Günay Ramiz qızı - “Əfqan əsilli Amerika yazıçısı Xalid Hüseyninin bədii nəsrinin interpretasiyası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

10. Kərimli Aytən Tahir  qızı -“Azərbaycan dilinə müasir Türkiyə türkcəsindən keçmə sözlərin funksional xüsusiyyətləri”  (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası mövzusu)

11. Kərimli Gülnar Tahir qızı - “İngilis dilində ədatların rematik funksiyası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

12. Quliyeva Natella Zakir qızı “Sərdar Əsədin yaradıcılığında  şəxsiyyət, yaddaş və dünya konseptləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

13. Qurbanova Şəfəq Ziyəddin qızı - “Fədainin “Bəxtiyarnamə” poemasının dili” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

14. Məhərrəmova Könül Rauf  qızı  -  “Hüseyn  Cavid  irsi  müasir  Azərbaycan və dünya ədəbiyyatşünaslığında” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

15. Məmmədov Roman Xanlar oğlu -“XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan ədəbi dilində humanitar terminologiyanın formalaşması yolları” (filologiya üzrə  fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

16. Məmmədova Jalə Rafiq qızı - “İngilis və Azərbaycan dillərində ekologiya terminlərinin linqvistik təhlili”    (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

17. Məmmədova   Samirə Arif qızı - “Klassik Azərbaycan poeziyası ingilisdilli   ədəbi-mədəni mühitdə” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

18. Məmmədova Sevinc Faiq qızı  - “Mətnin  məna strukturunun komponentləri   arasında  əlaqə  vasitələri   sistemi  (rus  dilinin  materialları  əsasında)” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası mövzusu)

15 Dekabr 2016-cı il  10 saylı iclas

1.Allahverdiyeva Günel Teyyub qızı - “Azərbaycan və rus dillərində neqativ psixoloji səciyyəli leksik vahidlər” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

2. Haqverdiyeva Kəmalə Haqverdi qızı - “Dillərin zənginləşməsində  mədəniyyətlərarası   əlaqənin    rolu”  (filologiya  üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

3. Hüseynova Nailə İsmixan qızı - “Alman dilindən Azərbaycan dilinə bədii tərcümədə semantik və üslubi ekvivalentlik” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

4. Kim Heon Suk Sung Rin qızı - “Müasir Azərbaycan və Koreya dillərində frazeoloji vahidlərin struktur-semantik xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

5.Quliyeva Mehri Mehdi qızı - “XX əsrin əvvəlləri Azərbaycan hekayəsinin poetikası” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası               mövzusu)

6.Məlikova Fərqanə Gülmalı qızı - “XX əsrin əvvəlləri Azərbaycan uşaq mətbuatının yaranması və inkişaf mərhələləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

7.Orucova Mehriban Cabit qızı - “Söhrab Tahirin poeziyasının dil və üslub xüsusiyyətləri” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

8.Ramazanova Leyla Mirzə  qızı - “XX əsrin I yarısı Azərbaycan filoloji fikrində Avropa ədəbiyyatı məsələləri” (filologiya  üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

9.Səfərova Dürnisə Ramazan qızı - “Azərbaycan nağıllarında süjet içində süjet (kontaminasiya) problemi” (filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

10.Şabanova Aysel Məhəmməd qızı - “Azərbaycan və ingilis dillərində rəng   adları  ilə   formalaşan   frazeologizmlər” (filologiya  üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

11.Yüzbaşyev Vüsal İsfəndiyar oğlu - “Fars dilində məkan konseptinin ifadə vasitələri” (filologiya  üzrə fəlsəfə  doktorluğu  dissertasiyası  mövzusu)

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015