AZƏRBAYCAN                RESPUBLİKASI
ELMİ TƏDQİQATLARIN ƏLAQƏLƏNDİRİLMƏSİ ŞURASI

Aqrosenozlar və ekosistemlərin mühafizəsi üzrə elmi şura

1.

Mustafa Qılman oğlu Mustafayev

aqrar elmlər doktoru, AMEA-nın Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunun Torpaqların meliorasiyası laboratoriyasının rəhbəri, sədr

2.

Cavanşir Mütəllib oğlu Təlai

biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutunun direktoru, sədr müavini

3.

Leyla Ziyafəddin qızı Cəlilova

aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunun Torpaqların meliorasiyası laboratoriyasının aparıcı elmi işçisi, elmi katib

4.

Qərib Şamil oğlu Məmmədov

akademik, AMEA-nın Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunun Torpaqların aqroekologiyası və bonitirovkası şöbəsinin rəhbəri

5.

Məhərrəm Priverdi oğlu Babayev

akademik, AMEA-nın Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunun Torpaq genezisi, coğrafiyası və kartoqrafiyası laboratoriyasının rəhbəri

6.

Əlövsət Gülüş oğlu Quliyev

AMEA-nın müxbir üzvi, AMEA-nın Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunun direktoru

7.

Amin İsmayıl oğlu İsmayılov

AMEA-nın müxbir üzvü, AMEA-nın Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunun Torpaq-coğrafi informasiya sistemləri laboratoriyasının rəhbəri

8.

Ağamir Cəlal oğlu Həşimov 

aqrar elmlər doktoru, Azərbaycan Hidromexanika və Meliorasiya Elm-İstehsalat Birliyinin baş direktoru

9.

Həsənəli Əsəd oğlu Aslanov

aqrar elmlər doktoru, Gəncə Regional Aqrar Elm və İnformasiya Mərkəzinin direktoru

10.

Vüqar Süleyman oğlu Səlimov

aqrar elmlər doktoru, Üzümçülük və Şərabçılıq Elmi Tədqiqat İnstitutunun direktoru

11.

Nəriman Məmməd oğlu İsmayılov

biologiya elmləri doktoru, AMEA-nın Mikrobiologiya İnstitutunun Ekoloji mikrobiologiya laboratoriyasının rəhbəri

12.

Əlisoltan Hacıbaba oğlu Babayev

aqrar elmlər doktoru, Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutunun Örtülü sahə laboratoriyasının müdiri

13.

Aydın Musa oğlu Əsgərov

biologiya elmləri doktoru, AMEA-nın Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun Ekobotanika və sistematika şöbəsinin müdiri

14.

Hacı Məmmədtağı oğlu Şıxlinski

biologiya elmləri doktoru, AMEA-nın Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun İmmunogenetika şöbəsinin müdiri

15.

Ələddin Əlirza oğlu Tağıyev

aqrar elmlər doktoru, Bitki Mühafizə və texniki bitkilər Elmi Tədqiqat İnstitutunun Texniki bitkilərin seleksiyası şöbəsinin müdiri

16.

Tofiq İdris oğıu Allahverdiyev

biologiya elmləri doktoru, Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutunun Bitki fiziologiyası və biotexnologiyası şöbəsinin müdiri

17.

Mirzə Kamal oğlu Musayev

aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun Meyvə bitkiləri şöbəsinin müdiri

18.

Xanbala Nəriman oğlu Rüstəmov

biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun Dənli, taxıl və paxlalı bitkilər şöbəsinin müdiri

19.

Vilayət Həsən oğlu Həsənov

aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunun Torpaq örtüyünün strukturu laboratoriyasının rəhbəri

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015