AZƏRBAYCAN                RESPUBLİKASI
ELMİ TƏDQİQATLARIN ƏLAQƏLƏNDİRİLMƏSİ ŞURASI

Yeni materiallar üzrə elmi şura

 1.

Məhəmməd Baba oğlu Babanlı 

AMEA-nın müxbir üzvü, AMEA-nın Akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, sədr

 2.

Bəxtiyar Əjdər oğlu Məmmədov

AMEA-nın müxbir üzvü, AMEA-nın Polimer Materialları İnstitutunun direktoru, sədr müavini

 3.

Asif Nəsib oğlu Məmmədov

kimya elmləri doktoru, AMEA-nın Akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun Mineral xammalın kompleks emalı şöbəsinin müdiri, elmi katib

 4.

Əjdər Əkbər oğlu Məcidov

akademik, AMEA-nın Akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun Koordinasiya birləşmələri şöbəsinin müdiri

 5.

Valeh Cabbar oğlu Cəfərov

AMEA-nın müxbir üzvü, AMEA-nın Polimer Materialları İnstitutunun Polimer materiallarının təkrar emalı və ekologiyası laboratoriyasının müdiri

 6.

İxtiyar Bəhram oğlu Bəxtiyarlı 

kimya elmləri doktoru, AMEA-nın Akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun Keçid elementlərinin xalkogenidləri laboratoriyasının müdiri

 7.

İmir İlyas oğlu Əliyev

kimya elmləri doktoru, AMEA-nın Akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun Funksional materialların komponentlərinin sintezi laboratoriyasının müdiri

 8.

Yasin İsa oğlu Cəfərov

kimya elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Kimyanın tədrisi metodikası kafedrasının müdiri

 9.

Elman İdris oğlu Məmmədov

kimya elmləri doktoru, Azərbaycan Texniki Universitetinin Kimya kafedrasının müdiri

10.

Əbdülsəid Əbdülhəmid oğlu Əzizov

kimya elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsinin dekanı

11.

Nizami Allahverdi oğlu Zeynalov 

kimya elmləri doktoru, AMEA-nın Akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun Nanostrukturlaşdırılmış metal-polimer katalizatorları laboratoriyasının müdiri

12.

İmaməddin Rəcəbəli oğlu Əmiraslanov

fizika elmləri doktoru, AMEA-nın Fizika İnstitutunun Kristalloqrafiya laboratoriyasının müdiri

13.

Yunis Nəcəf oğlu Qəhrəmanov

texnika elmləri doktoru, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin Kimya və qeyri-üzvi maddələrin texnologiyası kafedrasının müdiri

14.

Nəcəf Tofiq oğlu Qəhrəmanov

kimya elmləri doktoru, AMEA-nın Polimer Materialları İnstitutunun Polimerlərin mexaniki-kimyəvi modifikasiyası və emalı laboratoriyasının müdiri

15.

Niyazi Şahid oğlu Rəsulzadə

kimya elmləri doktoru, AMEA-nın Polimer Materialları İnstitutunun Makromonomer əsaslı polimer materiallar laboratoriyasının müdiri

16.

Minavər Cəfər qızı İbrahimova

kimya elmləri doktoru, AMEA-nın Akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun Monomerlər, oliqomerlər və kataliz şöbəsinin müdiri

17.

Reyhan Vəli qızı Əliyeva

kimya elmləri doktoru, AMEA-nın Akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun Polimerləşmə katalizi laboratoriyasının müdiri

18.

Fariz Əli oğlu Əmirov

texnika elmləri doktoru, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin Üzvi maddələr və yüksəkmolekullu birləşmələrin texnologiyası kafedrasının müdiri

19.

Namiq Qürbət oğlu Şıxəlıyev

kimya elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Üzvi kimya kafedrasının professoru

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015