AZƏRBAYCAN                RESPUBLİKASI
ELMİ TƏDQİQATLARIN ƏLAQƏLƏNDİRİLMƏSİ ŞURASI

Riyaziyyat problemləri üzrə elmi şuranın tərkibi

Akademik Asəf Hacıyev                                               

AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun İdarəetmənin nəzəri problemləri şöbəsinin müdiri, sədr

AMEA-nın müxbir üzvü 
Bilal Bilalov

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Qeyri-harmonik analiz şöbəsinin müdiri, sədr müavini

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru
Rövşən Əliyev

Bakı Dövlət Universitetinin Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika kafedrasının dosenti, elmi katib

Akademik Cəlal Allahverdiyev

Bakı Dövlət Universitetinin Əməliyyatlar tədqiqi və riyazi modelləşdirmə  kafedrasının müdiri

Akademik Məhəmməd Mehdiyev

Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsinin dekanı

AMEA-nın müxbir üzvü
Geylani Pənahov

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Maye və qaz mexanikası şöbəsinin müdiri

AMEA-nın müxbir üzvü 
Ramiz Qurbanov

Azərbaycan Dövlət Neft  və Sənaye Universitetinin Neftin, Qazın Geotexnoloji Problemlərivə Kimya Elmi Tədqiqat İnstitutunun baş   elmi işçisi

AMEA-nın müxbir üzvü 
Rauf Hüseynov

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Riyazi fizika tənlikləri şöbəsinin müdiri

Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru
Cəfər Ağalarov

Milli Avi­asiya Aka­de­miyasının Ali riyaziyyat kafedrasının professoru

Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru
Əkbər Əliyev

Azərbaycan Texniki Universitetinin Riyaziyyat kafedrasının professoru

Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru
Əli Əhmədov

Bakı Dövlət Universitetinin Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz kafedrasının müdiri 

Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru 
Fərman Məmmədov 

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Riyazi fizika tənlikləri şöbəsinin baş elmi işçisi 

Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru 
Hamlet Quliyev

Bakı Dövlət Universitetinin İdarəetmə nəzəriyyəsinin riyazi üsulları kafedrasının professoru 

Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru
Hidayət Hüseynov

Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi riyaziyyat kafedrasının professoru

Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru
Kamil Mənsimov

Bakı Dövlət Universitetinin Riyazi kibernetika kafedrasının müdiri

Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru
Lətif Talıblı

Milli Avi­asiya Aka­de­miyasının Ali riyaziyyat kafedrasının professoru 

Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru 
Musa İlyasov

Milli Avi­asiya Aka­de­miyasının Aviasiya təhlükəsizliyi kafedrasının professoru

Texnika üzrə elmlər doktoru
Ramiz Həsənov

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin  elm və texnika işləri üzrə prorektoru                                          

Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru
Rəhim Rzayev

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Funksiyalar nəzəriyyəsi kafedrasının müdiri

Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru
Sabir Mirzəyev

Bakı Dövlət Universitetinin Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz kafedrasının professoru 

Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru
Vaqif  Mirsəlimov

Azərbaycan Texniki Universitetinin Texniki mexanika kafedrasının müdiri

Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru
Vəli Qurbanov

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Riyazi analiz kafedrasının müdiri 

Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru 
Vüqar İsmayılov

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Funksiyalar nəzəriyyəsi şöbəsinin müdiri 

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru
Mahir Səbzəliyev 

Azərbaycan Dövlət Neft  və  Sənaye Universitetinin Ali riyaziyyat kafedrasının müdiri

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015